Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Materiały Budowlane
2004 nr 6 118-122
PL Przedstawiono warunki uzyskania uprawnień budowlanych.
2
63%
Przegląd Budowlany
3
63%
Przegląd Budowlany
4
51%
Chemik
PL Kolagen należy do dobrze poznanych biopolimerów. Przeprowadzone badania jego właściwości predysponują go do zastosowania w szeroko pojętym przemyśle biomedycznym. Poszukiwania nowych rozwiązań w technologii postaci leku dotyczących kontrolowanego i przedłużonego uwalniania leków spowodowało zastosow[...]
EN Collagen belongs to the well-known biopolymers. Developing of its properties has shown that it can be used in the biomedical industry. Studies on novel solutions in drug formulation technology for controlled and prolonged drug release has led to the application of collagen as a drug carrier. Among t[...]
5
51%
Ochrona przed Korozją
2013 nr 6 250--253
PL Bakterie redukujące siarczany (BRS) stanowią dominującą grupę mikroorganizmów wywołujących korozję mikrobiologiczną w stalach odpornych na korozję. Tworzenie siarkowodoru w wyniku aktywności metabolicznej BRS wyraźnie wpływa na przebieg procesów katodowych i anodowych, zwiększając ostatecznie szybko[...]
EN Sulphate-reducing bacteria (SRB) are predominant microorganisms involved in microbiologically influenced corrosion (MIC) of stainless steels. Metabolic production of hydrogen sulphide by SRB leads to formation of sulphides ions which significantly influence the anodic and cathodic processes and ulti[...]
6
51%
Engineering of Biomaterials
PL Oceniano właściwości morfologiczne osierdzia włóknistego świni stabilizowanego za pomocą kwasu taninowego (TA) i/lub penicyliny (P). Obserwacje prowadzono z wykorzystaniem mikroskopu optycznego. Wykazano, że oddziaływanie TA lub P nie powoduje istotnych zmian cech morfologicznych badanych tkanek. Ud[...]
EN Morphological properties of porcine fibrous pericardium stabilized by tannic acid (TA) and/or penicillin (P) were evaluated. Observations have been carried out using optical microscope. It was shown that interaction between TA and P do not result in significant changes in morphological features of e[...]
7
51%
Engineering of Biomaterials
PL Badano wpływ kwasu taninowego (TA) i/lub penicyliny (P) na efekt stabilizacji tkanek. W badaniach wykorzystano elektroforezę SDS-PAGE. Wykazano, że oddziaływanie TA lub P powoduje istotne zmiany profili elektroforetycznych białek uwalnianych z tkanek - w porównaniu z tkanką nie poddaną stabilizacji.
EN The influence of tannic acid (TA) and/or penicillin (P) on pericardium tissues stabilization effects have been examined. The SDS-PAGE electrophoresis was employed in the studies. It was shown that interactions of TA or P result in changes of electrophoretic profiles of proteins extracted from tissue[...]
8
45%
Engineering of Biomaterials
EN Three-dimensional cell culture used for tissue engineering has its own rules and directions. There is a deficiency of proliferative markers suitable for tissue engineering research when cells are cross-linked in network of fibers or suspended in hydrogel. It limits cell harvesting or impairs the flo[...]
9
45%
Engineering of Biomaterials
EN Various methods of xenogeneic tissues stabilization have been proposed for the purpose of preparing many tissue-derived biomaterials. One of the most important treatments that may lead to obtaining the good-quality tissue biomaterials seems to be decellularization of such tissues. This process may c[...]
10
45%
Engineering of Biomaterials
EN Despite the disadvantages of glutaraldehyde (GA)-stabilization of tissues, it is the method most often used for xenogeneic tissues preparation. Nowadays, partial elimination of drawbacks of this method is achieved by using GA in the mixture with other crosslinking reagents, which completes the stabi[...]
11
45%
Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna
PL Ektoina jest iminokwasem wyizolowanym z ekstremofilnych, halofilnych, fototroficznych bakterii purpurowych. Ektoina wykazuje działanie ochronne w stosunku do różnych biomolekuł, może gromadzić się w komórkach w wysokich stężeniach i zabezpieczać je przed stresem środowiskowym np. temperaturowym lub [...]
EN Ectoine is an imino acid, isolated from extremophilic, halophilic, phototrophic purple bacteria. Ectoine shows a protective effect against various biomolecules. It can accumulate in cells at high concentrations and protect cell-important molecules against different stressors, e.g. temperature or osm[...]
12
39%
Engineering of Biomaterials
PL W niniejszej pracy analizowano wpływ substancji wymywalnych, otrzymanych w drodze ekstrakcji z bioresorbowalnych terpolimerów zsyntetyzowanych przy użyciu Zr(Acac)4 i przetwarzanych metodą prasowania, na wzrost chondrocytów ludzkich w warunkach in vitro. Matryce wykonane z poli(L-laktydo- ko-glikoli[...]
EN The influence of substances extracted from bioresorbable terpolymers, synthesized with Zr(Acac)4 as initiator and processed by compression, on human chondrocytes growth in vitro, was analyzed in this study. The matrices obtained from poly (L-lactideco- glycolide-co- trimethylene-carbonate) 75:14:11 [...]
13
39%
Engineering of Biomaterials
14
39%
Engineering of Biomaterials
EN Biomedical application of biodegradable shape memory terpolymers obtained from L-lactide, glycolide, trimethylene carbonate (TMC) have been intensively investigated in recent years. All applicable biomedical materials must be biocompatible, which means that they cannot cause toxic, cytotoxic, allerg[...]
15
39%
Engineering of Biomaterials
16
33%
Inżynieria Biomateriałów
17
33%
Engineering of Biomaterials
PL W celu optymalizacji leczenia schizofrenii proponowanych jest wiele rozwiązań. Do jednego z nich należy zastosowanie biodegradowalnych, implantowanych systemów uwalniających leki. W niniejszej pracy badano za pomocą mikroskopii sił atomowych zmiany powierzchni matryc otrzymanych z poli(L-laktydo-kog[...]
EN Various solutions are proposed to optimize the therapy of schizophrenia. One of them is the application of biodegradable implantable drug delivery systems. In this work, surface changes of matrices composed of poly(L-lactide-co-glycolide) (PLAGA) and risperidone before and after two weeks of degrada[...]
18
33%
Engineering of Biomaterials
19
33%
Engineering of Biomaterials
PL Przy pomocy mikroskopu sił atomowych przeprowadzono analizę topografii powierzchni materiałów polimerowych w aspekcie badań adhezji i proliferacji komórek chondrocytów. Hodowle komórkowe prowadzono na płytkach opłaszczonych kopolimerami laktydu z glikolidem lub laktydu z trimetylenowęglanem. Kopolim[...]
EN The analysis of the surface topography of polymeric materials in aspect of chondrocyte adhesion and proliferation was performed using atomic force microscope technique. Dishes coated with biodegradable copolymers of lactide with glycolide and lactide with trimethylenocarbonate were used in cell cult[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last