Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Architecturae et Artibus
PL Artykuł zawiera rozważania na temat przestrzeni otwartej i zamkniętej oraz ich wzajemnych relacji w mieszkaniu. Współczesne mieszkanie jest układem przestrzeni zamkniętych i wzajemnie otwierających się na siebie. Oba rodzaje przestrzeni są właściwe różnym funkcjom i odpowiadają różnym potrzebom mies[...]
EN The author of this article presents a problem of open space, closed space and their relations at home. Modern home consists of open spaces and closed spaces. These two kinds of space correspond to various functions and human needs. Most of modern houses are divided into two parts: day zone and night[...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Dzieła prezentujące przemijający styl architektoniczny były często przebudowywane lub wyburzane, by dać miejsce nowym budynkom. Obecnie takie zjawisko spotyka spuściznę architektury modernistycznej. Narażone na niszczące działania są nawet budynki najwybitniejszych twórców. W artykule zaprezentowano[...]
EN Buildings of passing architectural styles were often rebuilt or demolished in order to give place new buildings. Nowadays such tendency is related to heritage of modernist architecture. Even masterpieces of the most outstanding architects are exposed to destruction. Author of the article presents di[...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Witruwiusz jest autorem kanonu proporcji człowieka opartego na modularnym podziale ciała i jego części. W swoim traktacie postulował kierowanie się zasadami budowy ludzkiego ciała przy sporządzaniu projektów budynków. Idee Witruwiusza miały wpływ na architektów kolejnych epok i stanowiły punkt odnie[...]
EN Vitruvian canon of proportions was based on modular division of the human body. Vitruvius in his book demanded to use this canon in arts and architecture. His ideas influenced architects in next centuries and "The Ten Books on Architecture" was a point of reference to later canons. Buildings inspire[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2008 Z. 15 407-418
PL W artykule przedstawiono rodzaje form architektonicznych nurtu modernistycznego w aspekcie prezentowanej przez nie geometrii. Wyodrębniono trzy podstawowe typy form: formy o geometrii prostokreślnej, formy o geometrii prostokreślnej z elementami krzywoliniowymi, formy o geometrii łukowej. Przeanaliz[...]
EN The paper deals with classification of architectural forms of modernism. The author looks at geometrical aspect of the problem and divides all forms into three main groups: forms presenting rectilinear geometry, forms presenting rectilinear geometry with curvilinear elements, forms presenting curvil[...]
5
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
EN In the history of architecture a beauty was identified as a combination of proportionality, harmony, suitability and moderation. In the beginning of the 20th century architects emphasized also proper, logical and clearly visible construction, which creates "natural beauty" of a building. This idea w[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Architektura i Urbanistyka
2007 Z. 12 81-90
PL Większość miast w Polsce utraciła swoją tożsamość. Niekiedy unikalny charakter utrzymały jedynie poszczególne dzielnice. Dzielnica Bojary w Białymstoku stanowi niepowtarzalny przykład zabudowy typu wiejskiego w centrum miasta. W ciągu ostatnich 40 lat znaczna, część struktury przestrzennej, architek[...]
EN In Poland most of towns lost their own identity. Only some old districts present unique character and appearance. Historical district Bojary in Białystok is an unique example of rural buildings in the centre of the town. Since 1970. major part of its spatial, architectural and social structure has b[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Architektura
2007 Z. 20 41-56
PL Przedmiotem rozważań zawartych w artykule jest wielofunkcyjność mieszkania i poszczególnych jego pomieszczeń, a także podział przestrzeni mieszkania na strefy funkcjonalne. Analizom poddano wybrane układy funkcjonalno-przestrzenne mieszkań, które wykształciły się w historii architektury, m.in. chału[...]
EN The author of this article presents the problem of multifunctional character of a home and individual rooms, as well as zoning of dwelling space. He analyses selected historical examples of houses, for instance: a cottage, a tenement house, a block of flats. The most popular form of zoning in the hi[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Architektura
2002 Z. 19 93-110
PL W artykule przedstawiono wpływ betonu i żelbetu na kształtowanie form architektonicznych budynków mieszkalnych. Omówiono pionierskie realizacje dziewiętnastowieczne. Szczegółowo przeanalizowano różnice w architekturze XX wieku, tworzonej pod wpływem tych tworzyw.
EN Author of this dissertation presents the influence of concrete and reinfored concrete on architectural forms of dwelling buildings. He gives examples of early, pioneer objects of 19-th century. Author also analyses 20-th century architectural trends in which these materials were the most important.
9
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
1998 Z. 18 177-189
PL W artykule omówiono proces przemian w budownictwie mieszkaniowym, polegający na odejściu od wielkoskalowych osiedli ku małym zespołom mieszkaniowym. Przedstawione przykłady realizacji osiedli domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej na terenie Białegostoku. Szczegółowej analizie poddano, obecnie[...]
EN Authors of this dissertation presents the lastest trends in dwelling architecture in Poland - small housing estates of detached houses. This type of development is well known in North America and Western Europe (condomimiums), but in our country it is still some kind of novelty. We can observe proce[...]
10
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2000 Z.20 135-145
PL W artykule przedstawiono pierwsze historyczne projekty, patenty oraz realizacje, w których wykorzystano beton zbrojony. Analizie poddano prace J. Moniera, F. Hennebique'a, W.E. Warda, T. Hyatta, J. Guadeta, A. Choisy'ego i innych. Wykazano, że dziewiętnastowieczne osiągnięcia stworzyły podstawy zar[...]
EN Author of this dissertation presents early historical projects, patents and buildings which regard reinforced concrete. Author also analyses the most important works of Joseph Monier, Francois Hennebique, William E. Ward, Thaddeus Hyatt, Anatole de Baudot, Julien Guadet, Auguste Choisy and other fam[...]
11
100%
Architecturae et Artibus
PL Przedmiotem artykułu jest złożony problem materiału w architekturze brutalistycznej. Podstawowym celem jest przedstawienie najważniejszych zasad stosowanych przy doborze materiałów i kształtowaniu faktur, a także określenie roli i znaczenia faktury w brutalizmie. Zakres artykułu obejmuje analizy ide[...]
EN The author of this article presents complex problem of material in brutalist architecture. The main objective is to describe the most important rules of choice of materials and shaping of textures, as well as to present a role and a meaning of texture in brutalism. The scope of the article includes [...]
12
100%
Architecturae et Artibus
PL Głównym celem niniejszego artykułu jest ukazanie, że architektura brutalistyczna opierała się nie tylko na eksponowaniu faktury betonu, ale często sięgała po inne tworzywa. Niejednolite, chropowate powierzchnie charakterystyczne dla brutalizmu uzyskiwano także dzięki stosowaniu drewna, kamienia i ce[...]
EN The main objective of this article is to present, that brutalist architecture wasn’t based only on exposed concrete texture, but also on other building materials. Rough and inaccurate surfaces typical of brutalism were also result of using wood, stone and brick. Author of the article shows examples [...]
13
100%
Architecturae et Artibus
PL Paul Rudolph to jeden z twórców, którzy zapoczątkowali brutalizm w architekturze Stanów Zjednoczonych. Jego budynki stanowią doskonałe przykłady tego nurtu, a jednym z nich jest wzniesiony w latach sześćdziesiątych XX wieku. Boston Government Service Center. W artykule omówiono założenia projektowe [...]
EN Paul Rudolph was one of the architects, who introduced brutalism to the architecture of the United States of America. His buildings are excellent examples of this style, and one of them is the Boston Government Service Center which was built in the 1960s. Author of the article discusses Rudolph’s de[...]
14
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W architekturze i urbanistyce ostatnich stu lat wyróżnić można trzy charakterystyczne tendencje dotyczące spójności zabudowy. Modernizm dążył do ujednolicenia form, celem postmodernizmu było osiągnięcie jedności w wielości, natomiast przełom XX i XXI wieku przyniósł coraz bardziej widoczną chaotyzac[...]
EN The 20th century was a period of three principal tendencies related to differentiation and cohesion of urban structure. Modernism created the one and only aesthetic doctrine and was trying to achieve total uniformity. Postmodernism, as a pluralist trend, was striving for unity in multitude. At the e[...]
15
100%
Architecturae et Artibus
PL W latach 30. XX wieku pojawiła się w architekturze tendencja polegająca na odejściu od gładkiej, sterylnej estetyki maszyny. Wyrażała się ona nie tylko stosowaniem bardziej zróżnicowanych faktur, ale również mocną artykulacją form. Autor przedstawia warunki, zjawiska architektoniczne i twórczość pro[...]
EN The new observable tendencies to discontinue the smooth, aseptic aesthetic of a machine appeared as early as in the nineteen thirties. These trends in architecture were expressed by the use of more differentiated textures and by strong articulation of forms. The author presents conditions, tendencie[...]
16
100%
Architecturae et Artibus
PL Budynek hotelowy Kolegium Polonijnego UJ w Krakowie jest jednym z nielicznych przykładów czystego brutalizmu w polskiej architekturze. Wzniesiony w specyficznej lokalizacji, obiekt wykorzystuje walory miejsca zgodnie z brutalistyczną ideą as found i prezentuje szereg cech charakterystycznych dla teg[...]
EN The hotel building of College of Polish Emigrants at Jagiellonian University in Krakow is one of the few examples of pure brutalism in Polish architecture. Built in the specific location building uses values of a place in accordance with the brutalist idea “as found” and presents a number of charact[...]
17
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Architektura brutalistyczna powszechnie uważana jest za ponurą i nieprzyjazną. U jej genezy rzeczywiście stoi powojenna surowość, ale także fascynacja dzieckiem i jego sposobem widzenia świata. Nie powinno zatem zaskakiwać, że przestrzeń i formy brutalistycznych obiektów należy poznawać w ruchu, prz[...]
EN Brutalist architecture is widely regarded as gloomy and unfriendly. At its origin was the post-war austerity, but also a fascination with the child and its way of seeing the world. Therefore it is not surprising that the space and forms of brutalist buildings should be perceived by people moving alo[...]
18
100%
Architecturae et Artibus
2016 Vol. 8, no. 3 137--150
PL Celem badań przedstawionych w artykule było określenie wpływu brutalizmu na architekturę kościołów w Polsce. Przeanalizowano osiem budynków świątyń wznoszonych w latach 1960-1988, porównując je z tendencjami światowymi. Na tej podstawie wskazano najbardziej wyraziste cechy i elementy brutalistyczne [...]
EN The aim of the research presented in the article was to determine the impact of brutalism on the architecture of churches in Poland. The author analyzed eight buildings built in the years 1960-1988, comparing them with global tendencies. On this basis, he identified the most distinctive brutalist fe[...]
19
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Architekturę zawieszoną pomiędzy dniem dzisiejszym a historią można określić mianem "architektury wczorajszej". Taką architekturę stanowią obecnie budynki wzniesione w drugiej połowie XX wieku. W większości nie są one zabytkami i dlatego narażone są na różnego rodzaje niszczące działania. Ich skutki[...]
EN Architecture suspended between today and the history can be called "architecture of yesterday". Buildings built in the second half of the 20th century are nowadays examples of such architecture. They aren't preserved as monuments and therefore they are exposed to destruction. Even the most valuable [...]
20
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Architektura
2008 Z. 21 21-38
PL Paul Rudolph był jednym z najważniejszych architektów amerykańskich XX wieku. Jego twórczość jest jednak oceniana niejednoznacznie i wciąż wywołuje kontrowersje. W artykule przeanalizowano najbardziej dyskusyjne idee i rozwiązania projektowe Rudolpha, począwszy od pierwszych domów opartych na racjon[...]
EN Paul Rudolph was one of the most important American architects of the 20th century. His works are assessed in diverse way and still remain controversial. The author of this article analyses the most disputable ideas and designs, including early projects of houses based on rational rules of modernism[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last