Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Nafta-Gaz
2014 R. 70, nr 12 961--967
PL Przedstawiono ocenę korelacji poziomu zawartości przeciwutleniacza typu fenolowego oznaczonego metodami spektroskopii w podczerwieni (IR) oraz liniowej woltamperometrii (RULER) w bezcynkowych olejach turbinowych z eksploatacji zawierających dodatki z grupy podstawowej (pojedynczy przeciwutleniacz) i[...]
EN The results of investigations to determine the hindered phenolic antioxidant content level by infrared spectroscopy (IR) and linear voltammetry (RULER) in in-service non-zinc turbine oils, from the primary (single antioxidant) and mixed group (mixture of antioxidants) are presented. The results obta[...]
2
100%
Nafta-Gaz
2015 R. 71, nr 4 242--249
PL W układzie paliwowym pojazdów z silnikiem Diesla może dojść do dostawania się niewielkich ilości oleju silnikowego do obiegu paliwa. Niekiedy w takich przypadkach obserwuje się interakcję pomiędzy komponentami oleju silnikowego a dodatkami wchodzącymi w skład oleju napędowego, w wyniku której następ[...]
EN In the fuel system for diesel engine vehicles it is possible that a small amount of engine oil may get into the fuel cycle. Sometimes, in such cases, interaction between components of the engine oil and additives belonging to the diesel fuel is observed, resulting in blockage of fuel filters, which [...]
3
63%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W artykule wytworzono smary litowe i kompleksowe litowe z udziałem różnych baz olejowych: naftenowej T 110, parafinowej SAE 30/95, parafinowej z dodatkiem aromatów SN 500, syntetycznej SYN 10. Określono efektywność zagęszczania w stosunku do baz olejowych mydłem litowym kwasu 12-hydroksystearynowego[...]
EN In this paper investigation the conventional and complex lithium greases were prepared with the fallowing base oils: naphthenic T 110, paraffinic SAE 30/95, paraffinic with addition of aromates SN 500, synthetic SYN 10. There was determined capacity of saponification process with lithium 12-hydroxys[...]
4
63%
Nafta-Gaz
2012 R. 68, nr 11 834-841
PL W artykule omówiono procesy degradacji olejów ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmu utleniania. Przedstawiono również wybrane metody badania służące do monitoringu środków smarowych podczas eksploatacji. Są to: - ocena pozostałego okresu użytkowania (RULER - Remaining Useful Life Evaluation Routi[...]
EN In the paper were presented oil degradation processes with particular emphasis on the oxidation mechanisms of oils. Also described were some selected test methods applied to monitor the use of lubricants. - RULER - Remaining Useful Life Evaluation Routine, a voltammetric test method evaluating the o[...]
5
63%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 9 761--769
PL W Unii Europejskiej za 20% emisji szkodliwych substancji do atmosfery odpowiedzialny jest transport drogowy, pozostając pod względem emisji gazów cieplarnianych drugim co do wielkości sektorem gospodarki. W celu ograniczania emisji tych gazów UE zaleca sukcesywny wzrost udziału energii ze źródeł odn[...]
EN In the European Union, road transport is responsible for 20% of emissions into the atmosphere, while remaining in terms of greenhouse gas emissions, the second largest sector of the economy. In order to reduce the emissions of these gases, the EU recommends the gradual increase in the share of renew[...]
6
63%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
2015 nr 201 105--117
PL W niniejszym artykule omówiono wyniki badań przeciwutleniaczy, stosowanych w celu poprawy odporności na utlenianie olejów smarowych. Badania miały na celu określenie wpływu struktury chemicznej przeciwutleniacza na możliwość jego oznaczenia. Testowano wytypowane metody badawcze: metodę woltamperomet[...]
EN This article presents results of the determination of antioxidants, which are used for improving the oxidation stability of lubricating oils. The study were aimed at recognized the efect of an antioxidant chemical structure to the possibility of determination antioxidant content. The linear sweep vo[...]
7
63%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 6 761--467
PL Stabilność oksydacyjna i tendencja do blokowania filtrów paliwowych są podstawowymi oznaczanymi obecnie właściwościami eksploatacyjnymi paliw do silników z zapłonem samoczynnym. W artykule przedstawiono wyniki badań korelacji między stabilnością oksydacyjną mierzoną według PN-EN 15751, a tendencją d[...]
EN Oxidation stability and filter blocking tendency are very important in the quality control of diesel fuel. The article presents results of research correlation between these parameters.
8
63%
Nafta-Gaz
2015 R. 71, nr 5 327--336
PL W artykule zostały przedstawione wyniki badań odporności na utlenianie wybranych olejów bazowych pochodzących z różnych grup według klasyfikacji API oraz olejów bazowych inhibitowanych wytypowanymi dodatkami przeciwutleniającymi. Oznaczenie stabilności termooksydacyjnej wykonano trzema metodami bada[...]
EN The article presents the results of the oxidation resistance of selected base oils from different groups according to the API classification as well as base oils inhibited by selected antioxidant additives. Determination of thermo-oxidative stability was done using three test methods: ASTM D2272, BS[...]
9
63%
Nafta-Gaz
2017 R. 73, nr 6 422--429
PL W artykule porównano procesy utleniania olejów napędowych zawierających powyżej 2% (V/V) FAME, zachodzące w trakcie oznaczania stabilności oksydacyjnej metodami PN-EN 15751, PN-EN 16091 oraz PN-EN ISO 12205. Powstające produkty – utlenione oleje oraz wytrącające się z nich osady badano metodami spek[...]
EN In this article the authors compare oxidation processes of diesel fuels containing more than 2% (V/V) FAME, that are taking place during the determination of oxidation stability by PN-EN 15751, PN-EN 16091 and PN-EN ISO 12205 methods. The resulting products – oxidized diesel fuels and sediments were[...]
10
63%
Nafta-Gaz
2017 R. 73, nr 2 109--118
PL Podstawowym celem podjętych badań było określenie wpływu paliw etanolowych zawierających 20% (V/V) bioetanolu na procesy degradacji smarowego oleju silnikowego, monitorowane za pomocą wybranych parametrów fizykochemicznych. Na obiekt badań, ze względu na właściwości lepkościowe i jakościowe, wytypow[...]
EN The basic aim of this study was to determine the effect of fuel ethanol containing 20% (V/V) of bioethanol on the degradation processes of lubricating engine oil, monitored by selected physicochemical parameters. As an object of study, because of its viscosity and quality properties, was selected th[...]
11
63%
Nafta-Gaz
2017 R. 73, nr 9 627--634
PL W artykule przedstawiono wyniki prac, których celem było określenie stopnia degradacji smarowego oleju silnikowego eksploatowanego w silniku o zapłonie iskrowym typu flex fuel, zasilanym paliwem wysokoetanolowym składającym się z 85% (V/V) bioetanolu pierwszej generacji i z 15% (V/V) konwencjonalnej[...]
EN The article presents results of work aimed at determining the degree of degradation of a lubricating engine oil used in spark ignition Flex Fuel automobile engine (FFV). The FFV engine was powered by a high-ethanol fuel consisting of 85% (V/V) of firstgeneration bioethanol and 15% (V/V) of conventio[...]
12
63%
Nafta-Gaz
2018 R. 74, nr 1 61--66
PL W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych odporności na utlenianie kompleksowych smarów litowych, wytworzonych na olejach bazowych, zaklasyfikowanych do trzech różnych grup według API, z zastosowaniem dodatków przeciwutleniających o różnej strukturze chemicznej. Badanie odporności na utl[...]
EN The article presents the results of laboratory tests of oxidation stability of lithium-complex greases, manufactured on base oils, classified into three different groups according to API, with the use of antioxidant additives with different chemical structure. The oxidation stability test was carrie[...]
13
63%
Nafta-Gaz
2018 R. 74, nr 5 399--405
PL Stabilność oksydacyjna jest jedną z podstawowych właściwości eksploatacyjnych, która jest oznaczana dla paliw stosowanych do zasilania silników z zapłonem samoczynnym. Wprowadzenie na rynek nowego rodzaju paliwa pochodzenia roślinnego, estrów me- tylowych kwasów tłuszczowych (FAME) oraz oleju napędo[...]
EN Oxidation stability is one of the basic operating properties which is determined for fuels used in diesel engines. The introduction on the market of a new type of fuel of vegetable origin, fatty acid methyl esters (FAME) and diesel fuels with a certain share of biocomponents (currently up to 7% (V/V[...]
14
63%
Nafta-Gaz
2018 R. 74, nr 4 308--318
PL W artykule przedstawiono wyniki prac, których celem było określenie wypływu zastosowanej benzyny węglowodorowej do komponowania paliwa etanolowego E85 na właściwości oleju silnikowego eksploatowanego w silniku typu flex fuel. W tym celu zestawiono dwa paliwa etanolowe E85 w skład, których wchodziło [...]
EN The article presents results of work aimed at determining the influence of hydrocarbon gasoline used to composed E85 ethanol fuel on the properties of engine oil used in spark ignition Flex Fuel automobile engine. For this purpose, two ethanol fuels were composed which consisting of 85% (V/V) ethano[...]
15
63%
Logistyka
2015 nr 4 7086--7094, CD2
PL W Unii Europejskiej, za 20% emisji szkodliwych substancji do atmosfery, odpowiedzialny jest transport drogowy, pozostając pod względem emisji gazów cieplarnianych, drugim co do wielkości sektorem gospodarki. W celu ograniczania emisji tych gazów, UE zaleca sukcesywny wzrost udziału energii ze źródeł[...]
EN In the European Union, road transport is responsible for 20% of emissions into the atmosphere, while remaining in respect of greenhouse gas emissions, the second largest sector of the economy. In order to reduce the emissions of these gases, the EU recommends a gradual increase in the share of renew[...]
16
51%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 3 525--529
PL Zła jakość olejów odpadowych pochodzących ze zbiórki, a zwłaszcza obecność znacznej ilości fazy emulsyjnej może prowadzić do zanieczyszczenia zbiorników magazynowych oraz wystąpienia poważnych problemów technicznych podczas ich regeneracji. Rozwiązaniem tego problemu jest wyeliminowanie możliwości t[...]
EN A review, with 7 refs., of methods for anal. and treatment of the used oils by a modified centrifugation.
17
51%
Nafta-Gaz
2017 R. 73, nr 1 49--53
PL W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych odporności na utlenianie smarów litowych i polimocznikowych, wytworzonych na bazie oleju o charakterze naftenowym, z zastosowaniem dodatków przeciwutleniających o różnej strukturze chemicznej. Badanie odporności na utlenianie prowadzono według me[...]
EN The article presents the results of laboratory tests of the oxidation stability of lithium greases and polyurea greases manufactured on the basis of naftenic oils, with the use of antioxidants characterized by a different chemical structure. Oxidation stability was carried out in accordance with the[...]
18
51%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 11 984--991
PL W artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych odporności na utlenianie smarów litowych i polimocznikowych, wytworzonych na bazie oleju o charakterze parafinowym, z zastosowaniem dodatków przeciwutleniających o różnej strukturze chemicznej. Badanie odporności na utlenianie prowadzono zgodnie [...]
EN The article presents results of laboratory tests of the oxidation stability of lithium greases and polyurea greases manufactured on the basis of paraffinic oils, with the use of antioxidants characterized by a different chemical structure. Oxidation stability was carried out both according to the Po[...]
19
51%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 2 244--246
PL Przedstawiono wyniki badania wpływu dodatku detergentowo-dyspergującego oraz handlowego inhibitora utleniania na odporność na utlenianie oleju napędowego zawierającego 20% obj. estrów metylowych kwasów tłuszczowych FAME. Odporność na utlenianie monitorowano w trakcie sześciotygodniowego testu przysp[...]
EN The impact of a detergent-dispersant additive and of a com. oxidn. inhibitor on the oxidn. stability of fatty acid Me esters-contg. (20% by vol.) gas oil was studied during a 6 week long accelerated aging test. The additives resulted in an improvement of oxidative stability of the oil.
20
51%
Przemysł Chemiczny
2018 T. 97, nr 2 247--249
PL Uszlachetnianie paliw dodatkami wpływającymi na zwiększenie liczby cetanowej jest przyczyną znacznego spadku ich stabilności oksydacyjnej. Zaprezentowano wyniki badań stabilności oksydacyjnej oleju napędowego zawierającego 7% obj. FAME uszlachetnionego dodatkiem cetanowym oraz paliwa zawierającego r[...]
EN A fatty acid Me esters-contg. gas oil was improved by addn. of a cetane no. improver, what resulted in a decrease in its oxidn. stability. The oxidn. stability was then increased by addn. of a detergent-dispersant additive and a com. antioxidant.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last