Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 43
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Control and Cybernetics
EN In this note, the inverse problem of Lyapunov theorem is reconsidered and the inverse problem of Riccati equation is introduced. Simple proofs are provided to guarantee the solution of such problems.
2
63%
Eksploatacja i Niezawodność
2010 nr 2 67-72
PL Środki techniczne to często systemy złożone. W złożonym systemie, między komponentami często zachodzą interakcje uszkodzeniowe prowadzące do uszkodzeń interakcyjnych. Występowanie w systemie uszkodzeń interakcyjnych może prowadzić do wzmożonego prawdopodobieństwa uszkodzenia. Stąd też, przy projekto[...]
EN Engineering assets are often complex systems. In a complex system, components often have failure interactions which lead to interactive failures. A system with interactive failures may lead to an increased failure probability. Hence, one may have to take the interactive failures into account when de[...]
3
63%
Ochrona przed Korozją
2012 nr 4 148-151
PL Niskotemperaturowe plazmowe nawęglanie stali kwasoodpornych stosowane jest w celu polepszenia własności tribologicznych i odporności na korozję. Badano stal austenityczną 316L bez nawęglania i po nawęglaniu w atmosferze CH4/H2 w temperaturze 470 stopni C w ciągu 15 godz., które wytwarzało warstwę wi[...]
EN Low-temperature plasma carburising of stainless steels is used for improvement of tribological properties and of corrosion resistance. A study was carried out on austenitic 316L steel untreated and after carburising in the CH4/H2 atmosphere at 470 degree C for 15 h which produced a surface layer wit[...]
4
63%
Acta Geophysica
2018 Vol. 66, no. 2 223--232
EN Annual cycles in the geocenter motion time series are primarily driven by mass changes in the Earth’s hydrologic system, which includes land hydrology, atmosphere, and oceans. Seasonal variations of the geocenter motion have been reliably determined according to Sun et al. (J Geophys Res Solid Earth[...]
5
63%
Archives of Mechanics
EN The fractional plasticity was proposed to model the stress-strain behaviour of granular soils, but only within the scope of classical triaxial loading condition. In this study an attempt is made to develop a 3D fractional plasticity model for granular soils subjected to true triaxial loads by using [...]
6
51%
Eksploatacja i Niezawodność
PL Większość badań nad optymalizacją utrzymania systemów wieloskładnikowych bierze pod uwagę jedynie rozkład czasu życia elementów składowych. Kiedy przyjmie się dla systemów wieloskładnikowych strategię utrzymania urządzeń zależną od ich bieżącego stanu technicznego (condition-based maintenance, CBM),[...]
EN Most existing research on maintenance optimisation for multi-component systems only considers the lifetime distribution of the components. When the condition-based maintenance (CBM) strategy is adopted for multi-component systems, the strategy structure becomes complex due to the large number of com[...]
7
51%
Materials Science Poland
2013 Vol. 31, No. 3 306--311
EN HNS (2, 2’, 4, 4’, 6, 6’-hexanitrostillbene) is a heat-resistant photosensitive explosive widely used in the booster charge. Investigation of the photodecomposition mechanism may provide important information for controlling and enhancing the detonation performance, also for the lifetime prediction.[...]
8
51%
Acta Geophysica
2013 Vol. 61, no. 3 752--772
EN As the first radar altimetric satellite of China, HY-2 requires the precise orbit determination with a higher accuracy than that of other satellites. In order to achieve the designed radial orbit with the accuracy better than 10 cm for HY-2, the methods of precise orbit determination for HY-2 with t[...]
9
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Zbadano jakość kształtu prądu wejściowego trójfazowego pełnomostkowgo układu korekcji współczynnika mocy PFC pracującego w trybie DCM. Analizowano parametry wpływające na zawartość harmonicznych tego prądu. Zaproponowano układ wstrzykiwania harmonicznych w celu poprawy jakości prądu.
EN In this paper, the quality of input current waveforms was investigated for a three-phase single-stage full-bridge power factor correction (PFC) converter, which operates in DCM mode. The three-phase input current expression of the PFC converter was derived, and the parameter which can determine the [...]
10
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 1b 141-145
PL W artykule przedstawiono system estymacji położenia wirniku w maszynach z poduszką magnetyczną. System nie wymaga czujników – miarą położenia wirnika są przesunięcia fazowe prądu i strumienia magnetycznego.
EN This paper presents an on-line recursive least squares support vector machine(O-RLS-SVM)-based displacement estimator for magnetic bearings (MBs). The basic premise of the method is that an O-RLS-SVM forms an efficient mapping structure for a nonlinear MB. Through the measurement of phase flux linka[...]
11
51%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2007 T. 12 35-42
PL W artykule przedstawiono projekt i implementację w technologii CMOS filtru FLF (follow-the-leader-feedback) z czasem ciągłym. Filtr został zaimplementowany z wykorzystaniem różnicowych liniowych niskonapięciowych transkonduktorów (OTA) o małym poborze mocy. Symulacje PSpice wykorzystujące parametry [...]
EN The design and implementation of a CMOS continuous-time follow-the-leader-feedback (FLF) filter is described. The filter is implemented using a fully-differential linear, low voltage and low power consumption operational transconductance amplifier (OTA) based on a source degeneration topology. PSpic[...]
12
51%
Polish Journal of Chemistry
2006 Vol. 80, nr 9 1457-1463
EN Two novel dinuclear Schiff base complexes, [Ni2L2(NCS)2] (1) and [Cu2L2(NCS)2] (2), where L = 2-[(2-dimethylaminoethylimino)methyl]phenolate, have been synthesized and characterized by elemental analyses, IR, and single crystal X-ray diffraction. They are structurally similar. Each of the two metal [...]
13
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2014 Nr 3 (105) 66--72
PL Ślady zatrzymania pracy maszyn wiążących dywany są ważnym czynnikiem wpływającym na jakość produktu końcowego. Jest to ściśle związane ze zmianą w naprężeniu przędzy spowodowanym przez maszynę wiążącą nieodpowiednio zatrzymaną oraz właściwości pełzania przędzy. Celem pracy było opracowanie metody po[...]
EN The tufted carpet stop mark is an important factor affecting carpet final quality. It is closely related to the change in yarn tension caused by the tufting machine being improperly stopped and the yarn creep properties. The purpose of this paper is to develop a reasonable approach to eliminate the [...]
14
51%
Nukleonika
EN The model gases of toluene-air mixtures were prepared by blowing technical air into liquid toluene and then irradiated with an ILU-6 accelerator located at the Institute of Nuclear Chemistry and Technology (INCT), Poland. It was found that the decomposition efficiency of toluene increases with absor[...]
15
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono uczący się estymator przesunięcia dla bezłożyskowego silnika o przełączanej reluktancji (BSRM), wykorzystujący metodę LS-SVM (ang. Least Square Support Vector Machines). Opisano zasadę działania i model matematyczny silnika BSRM 3- fazowego 12/8 biegunowego. W celu uzyskania[...]
EN To achieve the rotor radial displacement self-sensing for a bearingless switched reluctance motor (BSRM), a new displacement estimation method using least squares support vector machine (LS-SVM) was proposed. Firstly, the working principle and mathematic of a 3-phase 12/8 pole BSRM was introduced in[...]
16
51%
Nukleonika
2017 Vol. 62, No. 3 235--240
EN Theoretical study of NOx removal from humid air by a hybrid system (catalyst combined with electron beam) was carried out. The purpose of this work is to study the possibility to decrease energy consumption for NOx removal. The kinetics of radiation catalytic oxidation of NO on the catalyst TiO2 sur[...]
17
51%
Autex Research Journal
2017 Vol. 17, no. 4 328--333
EN With the aim of enabling the easy spinning of polysulfonamide (PSA) fibers, FFL-13 oil was successfully prepared. Specific resistance, the coefficient of friction, carding machine, electrostatic, cohesion, scanning tunneling microscopy (STM), and Fourier transform infrared (FTIR) spectroscopic analy[...]
18
51%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Celem niniejszej pracy jest analiza mikrostruktury i właściwości korozyjnych poddanych obróbce cieplnej stopów aluminium AA 6063, zawierających do 2% Ti, po odlewaniu konwencjonalnym. Mikrostrukturę homogenizowanych stopów zbadano za pomocą mikroskopii optycznej i skaningowej mikroskopii elektronowe[...]
EN The purpose of this study is to analyse the microstructure and corrosion properties of homogenised and aged AA 6063 aluminium alloys, containing up to 2% Ti, after the conventional casting technique. The microstructure of the homogenised and aged alloys was examined using an optic microscope, and sc[...]
19
51%
Diagnostyka
2018 Vol. 19, No. 2 105--114
EN An affine nonlinear autoregressive moving average (NARMA) model is derived from the neural network (NN) based general NARMA model in this paper, by using Taylor series expansion. The predictive error of this affine NARMA model will be quite acceptable, at least for the control purpose, if the amplit[...]
20
51%
Polish Journal of Applied Chemistry
EN Volatile organic compounds, which are emitted into atmosphere, are very harmful to the environment and human health. Organic compounds treatment by using electron beam(EB) irradiation has been studied. 1,4-dichlorobenzene (1,4-DCB), benzene and polycyclic aromatic hydrocarbons(PAHs) treatment by usi[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last