Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 87
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN The article justifies the need to analyse diagnostic relations for turbocharger operation purposes. Types of turbochargers most frequently used in modern marine engines have been presented. Turbocharger decomposition has been conducted on a selected example. The influence of typical inefficiencies i[...]
2
100%
Marine Technology Transactions. Technika Morska
1998 Vol. 9 5-23
PL Praca dotyczy metod analizy cech dynamicznych turbinowych silników spalinowych w pomocniczym zespole napędowym. Za najistotniejsze właściwości dla efektywności funkcjonowania turbinowych silników spalinowych uznano: stabilność, sposób reagowania na typowe zakłócenia oraz zdolność do przyjmowania obc[...]
EN This study is concerned with an analysis of dynamic properties of a gas turbine engine in a ship's auxiliary power unit. The most important properties for an effective operation of a gas turbine engine were considered: the way of responding to a typical disturbance and the ability to accept load. To[...]
3
100%
Marine Technology Transactions. Technika Morska
2002 Vol. 13 5-18
PL W artykule przedstawiono wykorzystanie parametrów pracy okrętowych turbinowych silników spalinowych w diagnostyce funkcjonalnej. Omówiono modele podstawowych funkcji umożliwiających ocenę ich przydatności diagnostycznej. Pokazano rolę czasu w generowaniu i prognozowaniu stanu silników jako argumentu[...]
EN This study presents the utilization of operational parameters of marine gas turbine engines in functional diagnostics. Model of basic functions enabling verification of diagnostic usability of these parameters have been discussed. The role of time in originating and prognosticating engine conditions[...]
4
100%
Marine Technology Transactions. Technika Morska
1999 Vol. 10 5-22
PL Eksploatacyjne realia wykorzystania mocy turbinowych silników spalinowych w okrętowym układzie energetycznym. Praca zawiera systematyzację czynników eksploatacyjnych warunkujących użytkowanie głównych i pomocniczych turbinowych silników spalinowych w układzie energetycznym okrętu. Czynniki te sklasy[...]
EN This study contains systematization of operational factors conditioning operation of main and auxiliary gas turbines engines in the ship power system. Those factors were classified according to their relations with the engines functional operation. On the basis of the results of this study and some [...]
5
100%
Problemy Eksploatacji
2001 nr 3 9-19
PL W pracy przedstawiono systematyzację cech turbinowych silników spalinowych ze względu na ich przydatność diagnostyczną. Sformułowano zbiory cech: konstrukcyjnych, diagnostycznych, funkcjonalnych i symptomów stanu. Zdefiniowano typy relacji diagnostycznych zachodzących między cechami turbinowych siln[...]
EN This study systematizes the properties of gas turbine engines according to their diagnostic suitability. Sets of constructional diagnostic and functional qualites as well as state symptoms have been formulated. Types of diagnostic relations taking place among the features of ship engines have been d[...]
6
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
1999 z. 181 5-14
PL W referacie uzasadniono aktualność potrzeby modernizacji procesu eksploatacji turbinowych silników spalinowych w okrętowych układach energetycznych. Przeprowadzono systematyzację ich cech dla potrzeb oceny stanu. Zwrócono uwagę na aspekt praktycznego wykorzystania cech silników do sterowania procese[...]
EN This paper shows reasons for the necessity of modernisation of a gas turbine engines` operation process in s ship`s power system. Systematisation of dynamic features for verification of the engine`s technical condition has been presented. Some aspects important for the discussed diagnostic concept h[...]
7
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2005 z. 211 7--17
PL W referacie przedstawiono możliwości przedłużania okresu użytkowania turbinowych silników spalinowych eksploatowanych dotychczas według zasobu godzin pracy i obsług planowo-zapobiegawczych. Do klasyfikacji stanów silników zastosowano relacje pomiędzy parametrami sygnału diagnostycznego oraz dopuszcz[...]
EN This paper presents the possibilities to extend the operation time of gas turbine engines which so far have been run according to the total number of hours of operation and planned maintenance check-ups. For the classification of engine conditions relations between diagnostic signal parameters and a[...]
8
100%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2001 nr 11 12-13
9
100%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2014 z. 2 (8) 21--32
PL W artykule przedstawiono złożoność utrzymaniem elementów układu energetycznego statku w aspekcie zapewnienia bezpieczeństwa jego eksploatacji. Pokazano możliwe strategie utrzymania, wskazując najczęściej stosowane w okrętownictwie i uzasadniono ich stosowanie. Przedstawiono czynniki ograniczające st[...]
EN This article presents the complexity of maintenance of ship power system elements with a view to ensuring its safe operation. Possible maintenance strategies have been shown, indicating those which are most frequently used on ships and their application has been justified. Factors limiting applicati[...]
10
100%
Diagnostyka
PL Referat prezentuje statystyczną metodę przetwarzania wyników eksploatacyjnych pomiarów parametrów pracy w diagnozowaniu okrętowych turbinowych silników spalinowych Wartości zmiennych jednej sekwencji czasowej obserwacji przyporządkowane są losowym zakresom ob-ciążeń silników. Powoduje to konieczność[...]
EN This paper presents a statistical method of transformation of experimental results of operational parameters for diagnosing marine turbine engines. Values of variables of one observation time sequence are assigned to random ranges of engine loads. It leads to the necessity of transforma-tion of expe[...]
11
63%
Postępy Nauki i Techniki
2011 nr 11 5-15
PL Artykuł dotyczy szczególnego przypadku niesprawności turbiny parowej napędzającej prądnicę w układzie energetycznym pływającej jednostki produkcyjno-magazynująco-przeładunkowej typu FPSO. Niesprawność, jaka wystąpiła w jednym z turboparowych zespołów prądotwórczych została ujawniona przez automatycz[...]
EN This article relates to a particular case of unserviceability of a steam turbine which drives a current generator in the electric power system of a floating, production, storage and offloadingunit, FPSO type. The unserviceability, which has occurred in one of the power electric turbine sets, has bee[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Kluczowe wskaźniki efektywności (Key Performance Indicators — KPI) to jedno z podstawowych narzędzi sterowania eksploatacją obiektów technicznych. Ich właściwe wdrożenie i stosowanie pozwala na doskonalenie oraz kontrolę zarówno procesów utrzymywania, jak i użytkowania układów energetycznych. W arty[...]
EN Key performance indicators (KPI) are one of basic tools used in technical objects exploitation management. Proper implementation and use of KPI make it possible to improve and control maintenance as well as operation processes of power systems. The paper presents some aspects of use of key performan[...]
13
63%
Rynek Energii
2012 Nr 3 71--75
PL W artykule przedstawiono sposób określenia wielkości strumieni energii mechanicznej i elektrycznej zapo-trzebowanych do wykonania zadania transportowego zbiornikowców LNG. Wyznaczono ilość odparowanego w sposób naturalny gazu ładunkowego w zależności od pojemności zbiorników ładunkowych oraz możliwo[...]
EN This paper presents a method to determine the magnitude of mechanical and electrical energy fluxes required to fulfill transportation tasks of LNG tankers. The amount of naturally evaporated gas has been established in relation to the cargo tank capacities and the possibility to utilize the chemical[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2013 nr 34 (106) 12--18
EN This paper presents the results of studies on the influence of unbalance of the rotor unit of a turbocharger on its operational parameters. Identification of the study object, a turbocharger of the NAPIER C-045 type, has been performed. The experiment was carried out at a test stand identifying turb[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule pokazano znaczenie poprawnej pracy nastawnej śruby napędowej dla bezpieczeństwa żeglugi statku. Dokonano identyfikacji funkcjonowania pneumatycznego układu sterowania śrubą nastawną. Przedstawiono wyniki pomiarów zmian wartości rzeczywistych nastaw skoku śruby napędowej w funkcji wartości[...]
EN This study shows the importance of correct operation of controllable pitch propeller for the safety of navigation. Operation of pneumatic control of controllable pitch propeller in a ship’s power transmission system was identified. The results of the change of the actual setting value measurements o[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule uzasadniono potrzebę diagnostyki w utrzymaniu turbinowych silników spalinowych w układach energetycznych pływających jednostek produkcyjno-przeładunkowo- magazynujących (typu FPSO – Floating Production, Storage and Off-loading). Zilustrowano podstawowe cechy i dane techniczne turbinowych [...]
EN The article justifies the need for diagnostics in the maintenance of gas turbine engines in power systems of vessels for production, handling and storage (FPSO type – Floating Production, Storage and Off-loading). It also presents basic features and specifications of turbine engines used on these un[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL 19 maja 2005 roku wszedł w życie nowy Załącznik VI do Konwencji MARPOL 73/78 – Przepisy o zapobieganiu zanieczyszczaniu powietrza przez statki wraz z Kodeksem technicznym kontroli emisji tlenków azotu z okrętowych silników wysokoprężnych. W październiku 2008 roku, na 58 sesji, Komitet Ochrony Środow[...]
EN On 19 May 2005 entered into force new Annex VI of MARPOL Convention – Regulations for the Prevention of Air Pollution from Ships and NOX Technical Code for Diesel Engines. In October 2008 at its 58th session the IMO Marine Environment Protection Committee has been adopted the revisions of actual air[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule zdefiniowano pojęcie lokalnego i średniego współczynnika przejmowania ciepła. Przedstawiono najczęściej stosowane eksperymentalne metody jego wyznaczania, w szczególności między warstwą fluidalną i zanurzoną w niej powierzchnią, również na tle własnej metody. Zaproponowano sposób określen[...]
EN The paper defines the meaning of local and average heat transfer coefficient. The most frequently applied experimental methods for its estimation, particularly between the fluidized bed and the surface immersed in it, are presented. The method for the estimation of the influence of position and move[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W badaniach modelowych okrętowego kotła fluidalnego wykorzystano teorię podobieństwa pozwalającą na przenoszenie wyników badań z modelu na obiekt rzeczywisty. Dla ustalenia modułów bezwymiarowych w zjawiskach podobnych stosuje się analizę równań różniczkowych, opisujących rozpatrywane zjawisko lub t[...]
EN In model investigation of ship's fluidised bed boiler the similarity theory has been applied, which permits to transfer the investigation results from the model to the real object. For setting the non- dimensional numbers in similar phenomena, the analysis of differential equations describing the ex[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W referacie uzasadniono celowość uwzględniania wybranych zagadnień projektowania siłowni w kształceniu studentów wydziałów mechanicznych akademii morskich i zagadnień eksploatacji siłowni w kształceniu studentów odpowiednich wydziałów politechnik.
EN This paper justifies the need to teach chosen designing items to students of mechanical engineering at maritime academies and items of power plant operation to students of relevant departments of technical universities.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last