Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2013 Nr 6 539--540
PL CaC03 strącano podczas karbonatyzacji roztworu zawierającego CaCl2, i trietanoloaminę (TEA). Dla stężeń TEA w zakresie od 0,1 do 0,25 mol/dm otrzymano kuliste cząstki kalcytu z niewielką domieszką cząstek sześciennych o średniej średnicy około 17µm. Mieszane cząstki kalcytu i w[...]
EN Calcium carbonate was precipitated during carbonation of solution containing CaCl3
2
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 111-112
PL Otrzymywano węglan wapnia w reakcji wodorotlenku wapnia z dwutlenkiem węgla. Zbadano wpływ stężenia CaC03 oraz prędkości przepływu dwutlenku węgla na czas reakcji i wykorzystanie C02. Określono strukturę otrzymanych cząstek CaCO3 za pomocą XRD.
EN Calcium carbonate particles were obtained in reaction of calcium hydroxide with carbon dioxide. An influence of calcium hydroxide concentration and carbon dioxide velocity on reaction time and C02 usage were investigated. A structure of precipitated CaCO3 was analyzed by j the[...]
3
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 3 53-54
PL Prowadzono precypitację węglanu wapnia w reakcji ditlenku węgla z wodorotlenkiem wapnia w obecności glikolu etylenowego. Zaobserwowano, że przeciętna wielkość kryształów CaCO3 w punkcie końcowym precypitacji malała od około 4 do 2,8 μm, o ile stężenie glikolu etylenowego w mieszaninie [...]
EN Calcium carbonte precipitation was investigated during carbon dioxide and calcium hydroxide reaction occurring in the presence of ethylene glycol. It was observed that the mean size of CaCO3 crystals at the end point of precipitation diminished from 4 to 2.8 μm if the ethylene glycol c[...]
4
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 2 69-70
PL Otrzymywano węglan wapnia w reakcji CO2 z Ca(OH)2. Do mieszaniny reakcyjnej dodawano glikol etylenowy, glicerol lub n-butanol. Cząstki CaCO3 strącane w obecności substancji organicznych były mniejsze niż powstałe w wyniku procesu prowadzonego tylko w mieszaninie reag[...]
EN Calcium carbonate particles were obtained as a result of CO2 with Ca(OH)2 reaction Ethylene glycol, glycerol or n-butanol were added to reaction mixture. CaCO2, particles in case of precipitation with organic compounds were smaller than those obtained in the process [...]
5
63%
Inżynieria Chemiczna i Procesowa
2004 T. 25, z. 3/2 1089-1094
PL Zaproponowano wytwarzanie drobnoziarnistej krzemionki z metakrzemianu sodu w reaktorze airlift z dwutlenkiem węgla jako gazem kształtującym hydrodynamikę reaktora oraz pełniącym jednocześnie rolę reagenta. Na krzywej zależności lepkości pozornej zawiesiny krzemionki od czasu reakcji zaobser-wowano m[...]
EN Fine-grained silicon dioxide particles are obtained in the draft-tube airlift reactor during the reaction jfthe sodium silicate with the gaseous carbon dioxide. Carbon dioxide is not only the reagent but also influences the hydrodynamic characteristics of the reactor. The maximum was found on the cu[...]
6
63%
International Journal of Applied Mechanics and Engineering
EN The silicon dioxide particles are obtained as a result of chemical reaction of the sodium silicate in the aqueous glycol solytion with the gaseous carbon dioxide supplying the reaction mixture in the riser of the draft-tube airlift reactor. It is observed the viscosity changes during the reaction ti[...]
7
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2018 Nr 3 65--66
PL Węglan wapnia strącano podczas karbonatyzacji roztworów zawierającego chlorku wapnia i amoniak. Procesy prowadzono w roztworach o pH powyżej 9. Jako dodatki wpływające na przebieg precypitacji stosowano glukozę lub sacharozę o stężeniach 15, 30 i 60 mM. Najwolniej precypitacja przebiegała, gdy roztw[...]
EN Calcium carbonate was precipitated during carbonation of solutions containing calcium chloride and ammonia. The processes were carried out at pH above 9. Glucose or sucrose at concentrations of 15, 30 and 60 mM were used as additives intluencing the course of precipitation. The slowest precipitation[...]
8
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 4 34-35
PL Usuwano jony miedzi z rozcieńczonych roztworów wodnych o pH = 4,5 w obecności kolektora anionowego SDS w procesie flotacji jonowej. Zbadano wpływ stężenia kolektora i prędkości przepływu powietrza na skuteczność usuwania jonów miedzi. Stwierdzono, że wzrost stężenia kolektora powoduje wzrost stopien[...]
EN Removal of Cu2+ ions from diluted aqueous solutions at pH = 4.5 using anionie collector (SDS) was investigated. An influence of collector concentration and linear gas velocity on the efficiency of copper ions removal was tested. It was found that an increase of collector concentration caus[...]
9
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2011 Nr 5 50-51
PL W pracy zbadano wpływ pil oraz stężenia kolektora na efektywność procesów flotacji jonowej i precypitacyjncj zastosowanych do równoległego usuwania jonów cynku Zn(II) i miedzi Cu(II) z rozcieńczonych, kwaśnych i alkalicznych roztworów wodnych. Najwyższe wartości stopnia wyfloto-wania dla obydwu meta[...]
EN An influence of pH and collector concentration on the precipitation and ion flotation efficiency used for removal of Zn(ll), Cu(II) ions from diluted, acidic and alkaline water solutions was tested. The highest values of flotation degree were noted for pH= 8.5 9.5 and for SDS used as a collector. Fo[...]
10
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2010 Nr 2 63-64
PL Usuwano jony cynku z modelowych roztworów wodnych metodą flotacji w obecności anionowego dodecylosiarczanu sodu oraz kationowego bromku cctylotrimetyloamoniowego. Eksperymentalnie wyznaczono zakresy pH, dla których uzyskuje się najwyższe wartości stopnia wyflotowania cynku. Stwierdzono, że dla efekt[...]
EN The removal of zinc ions from aqueous model solutions by the flotation method using anionie sodium dodecylsulphate and cationic cetyltrimethylam-monium bromide as collectors was investigated. Ranges of pH values for the highest zinc removal were determined experimentally. It was observed that the co[...]
11
51%
Przemysł Chemiczny
2008 T. 87, nr 2 168-173
12
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 6s 124-125
EN Calcium carbonate particles have been obtained in the reaction of calcium hydroxide with carbon dioxide. An influence of the gas velocity and carbon dioxide concentration in the mixture with air on the time-dependent crystal size distribution has been investigated.
13
51%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2006 Nr 6s 114-115
EN An influence of the air flow rate and concentration of active and inactivated Saccharomyces cerevisiae yeasts on the oxygen transfer rate in the bubble column and the external loop airlift reactor is presented.
14
45%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 102-103
PL Usuwano jony cynku z modelowych roztworów o pH = 5 w procesie separacji pianowej. Wyznaczono zmiany stopnia wyflotowania i współczynnika wzbogacenia w zależności od prędkości przepływu powietrza oraz stężenia siarczanu dodecylosodowego jako surfaktantu anionowego.
EN Zinc ions were removed from model solutions of pH = 5 by foam separation process. Values of removal ratio and the enrichment coefficient were determined in a form of dependence of gas velocity and n-dodecyl sodium sulfate concentration as anionie surfactant.
15
45%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2008 Nr 6 29-30
EN Free settling of spherical solid particles in O/W emulsion has been measured. Investigated emulsions exhibited non-Newtonian viscous behaviour. The particle settling velocity data have been correlated using conventional correlations of CD versus Re, where Re is the particle Reynolds number modified [...]
16
45%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej PAN
2006 nr 7 73-84
PL Badano przebieg procesu precypitacji węglanu wapnia z roztworu wodorotlenku wapnia za pomocą dwutlenku węgla w reaktorze typu airlift. Zbadano wpływ czasu nagazowania, prędkości przepływu dwutlenku węgla i prędkości przepływu mieszaniny dwutlenku węgla i powietrza na wielkość otrzymywanych cząstek. [...]
EN Calcium carbonate particles have been obtained in the reaction ofcalcium hydroxide with carbon dioxide m the intemal loop airlift reactor. Influence of the time of the proces, the velocity of carbon dioxide and the yelocity of carbon dioxide - air mixture on the precipitated particle diameter have b[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last