Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 69
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Ochrona przed Korozją
2013 nr 1 19--22
PL Omówiono badania i ocenę obecnego stanu elewacji budynków mieszkalnych docieplonych metodą lekką – mokrą. Na podstawie wykonanych przeglądów i ocen technicznych pokazano błędy projektowe i wykonawcze popełnione podczas docieplania budynków, które mają decydujący wpływ na korozję biologiczną elewacji[...]
EN The current state of residential building facade insulation applied by means of the light-wet method has been evaluated. Based on a series of inspections and technical assessments, design and workmanship errors, which have a decisive influence on the biological corrosion of facades, the basic materi[...]
2
100%
Ochrona przed Korozją
2013 nr 6 269--272
PL W artykule przedstawiono i omówiono podstawowe błędy projektowe i wykonawcze popełnione podczas docieplania budynków, które powodują korozję biologiczną elewacji. Błędy projektowe i wykonawcze powodują także zmianę podstawowych właściwości materiałów i właściwości użytkowych mieszkań.
EN The paper presents key design and workmanship errors made during the thermal insulation of buildings, which lead to the biological corrosion of facades. Design and workmanship errors also change the key properties of the construction materials used, as well as the functional properties of the flats [...]
3
100%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL Ocena przedsięwzięcia inwestycyjnego jest podejmowana w celu wyboru najkorzystniejszego spośród różnych wariantów rozwiązań technicznych, użytkowych i ekonomicznych. W fazie planowania i przygotowania inwestycji często zdarza się, iż parametry charakteryzujące poszczególne warianty mają charakter pr[...]
EN Assessment of different types of investments is particularly difficult due to their complexity. The selection of different variants of solutions is described by the technicaleconomic units. The relevant characteristics of the investment, defined quantitatively or qualitatively, is very important. Du[...]
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono nowe możliwości zastosowania siarki do produkcji materiałów ochronnych w stosunku do stali zbrojeniowej w konstrukcjach żelbetowych.
EN In paper the news of using of sulphur in the production of protection materials have been presented. These materials will be in protection of the reinforcement in concrete.
5
100%
Logistyka
PL Zagadnienie wyboru budowlanego obiektu mieszkalnego z istniejącego zbioru wariantów decyzyjnych, odpowiadającego w jak najlepszym stopniu wymaganiom sformułowanym przez decydenta, niejednokrotnie jest działaniem bardzo trudnym i niezwykle żmudnym. Przeanalizowano zagadnienie wyboru kryteriów oceny b[...]
EN The problem of residential building selection, from existing set of decision variants, which has to match decision maker's preferences and has to be the most convenient for him, is a very difficult and sophisticated operation. Author undertook to investigate the problem and improve decision making p[...]
6
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono impedancje mechaniczne oraz masy wirtualne dwóch aktywnych modeli człowieka siedzącego w pozycjach z oparciem i bez oparcia. Impedancje i odpowiadające im masy wirtualne porównano z całkowitymi impedancjami i masami wirtualnymi obliczonymi dla układu siedzisko-człowiek dla s[...]
EN In the paper the driving point impedances and apparent masses of two active human seated body models in posture back-off and back-on were calculated. It was shown what are the mutual relations between the impedances and transfer functions of the seated human body models obtained from the experimenta[...]
7
100%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 5s/A 147-157
PL W artykule przedstawiono rezultaty badań doświadczalnych i analiz wykazujących przydatność polimerowego kompozytu siarkowego do ochrony przed korozją, stali zbrojeniowej. Przedstawiono takie zakres badań własnych i stosowaną metodykę. Przeprowadzono badania i dokonano analizy uzyskanych rezultatów b[...]
EN This paper presents the results of the experimental research and analyses indicating the usefulness of polymer sulphur composites to the protection against corrosion of reinforcement. In paper presents materials also the domain of the persona! investigations and the methodology are definite. After t[...]
8
100%
Logistyka
PL Zagadnienie wyboru najlepszego rozwiązania ze zbioru rozpatrywanych wariantów decyzyjnych, odpowiadającego w jak najlepszym stopniu wymaganiom sformułowanym przez decydenta, często stanowi w praktyce inżynierskiej działanie trudne i czasochłonne np. z uwagi na wieloaspektową naturę analizowanego pro[...]
EN The problem of optimal solutions selection, from an existing set of decision variants, which has to match decision maker's preferences and has to be the most convenient for him, is a very difficult and sophisticated operation. It is the most common issue in engineering practices. The IT tool has bee[...]
9
100%
Kompozyty
2010 R. 10, nr 4 374-379
PL Przedstawiono rezultaty badań eksperymentalnych i analiz wykazujących przydatność polimerowych kompozytów siarkowych do ochrony przed korozją stali zbrojeniowej. W artykule podano skład materiału, rezultaty badanych właściwości i metodykę przeprowadzonych badań. Wybrano do dalszych badań polimerowy [...]
EN This paper presents the results of the experimental research and analyses indicating the usefulness of polymer sulphur composites to the protection against corrosion of reinforcement. In paper presents materials also the domain of the personal investigations and the methodology are definite. After t[...]
10
100%
Inżynieria i Budownictwo
PL Naświetlono ogólnie problematykę korozyjnego działania wód powodziowych. Omówiono czynniki biologiczne występujące po powodzi na elewacjach budynków oraz wywołujące korozję konstrukcji stalowych i betonowych. Scharakteryzowano wpływ grzybów pleśniowych powstających w budynkach po powodzi na mieszkań[...]
EN This paper presents biological and chemical results of floods in the building objects. The problems was introduced corrosive the working of flood waters. The biological stepping out after flood on elevations of buildings factors were have talked over. It the calling out the corrosion of steel constr[...]
11
100%
Ochrona przed Korozją
2010 nr 6 322-324
PL Przedstawiono rezultaty badań doświadczalnych ubytku masy i spadku wytrzymałości średniej na ściskanie próbek betonowych, pokrytych warstwą polimerowego kompozytu siarkowego, zanurzonych w roztworach wodnych kwasów, wodorotlenków i soli oraz w wodzie przez okres 1 roku.
EN This paper presents the results of the experimental research on mass loss and fall of durability for concrete, coated with thick layer of sulphur polymer composite, immersed in acid aqueous solutions, alkaline and salt solutions and in the water for 1 year. After the analyze of the initial results t[...]
12
100%
Kompozyty
2008 R. 8, nr 4 349-353
PL Przedstawiono rezultaty badań polaryzacyjnych prętów zbrojeniowych rozciąganych, pokrytych warstwą polimerowego kompozytu siarkowego, umieszczonych w modelowym roztworze odwzorowującym ciecz porową betonu skarbonatyzowanego, skażonego jonami chlorkowymi. Dążąc do określenia tendencji występującej w [...]
EN In paper presents investigation results of corrosion rate for steel reinforcement bars that have been covered with polymer coating and have been exposed to tensile stresses in a solution simulating pore-liquid of concrete. Experimental investigation of tendencies that occur during corrosion process [...]
13
100%
Kompozyty
PL Przedstawiono rezultaty badań polaryzacyjnych prętów zbrojeniowych rozciąganych, pokrytych warstwą polimerowego kompozytu siarkowego, umieszczonych w modelowym roztworze odwzorowującym ciecz porową betonu skarbonatyzowanego, skażonego jonami chlorkowymi. Dążąc do określenia tendencji występującej w [...]
EN In paper presents investigation results of corrosion rate for steel reinforcement bars that have been covered with polymer coating and have been exposed to tensile stresses in a solution simulating pore-liquid of concrete. Experimental investigation of tendencies that occur during corrosion process [...]
14
100%
Kompozyty
2009 R. 9, nr 3 234-237
PL Przedstawiono rezultaty badań polaryzacyjnych prętów zbrojeniowych rozciąganych, pokrytych warstwą polimerowego kompozytu siarkowego, umieszczonych w modelowym roztworze odwzorowującym ciecz porową betonu skarbonatyzowanego, skażonego jonami chlorkowymi. Dążąc do określenia tendencji występującej w [...]
EN In paper presents investigation results of corrosion rate for steel reinforcement bars that have been covered with polymer coating and have been exposed to tensile stresses in a solution simulating pore-liquid of concrete. Experimental investigation of tendencies that occur during corrosion process [...]
15
100%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL Mierniczy przysięgły to tytuł zawodowy nadawany w latach 1925-1952, przedstawicielom wolnego zawodu w miernictwie. Zawód mierniczego osiągnął wówczas najwyższą rangę, porównywalną z rangą zawodu sędziego, notariusza czy lekarza. W niniejszym artykule przedstawiono sylwetkę zawodową mierniczego przys[...]
EN Authorized surveyor is a professional title granted in 1925-1952 years to representatives of free profession in surveying. Surveyor profession that time reached the highest rank, comparable with the rank of judge, notary or physician profession. In the paper an authorized surveyor profile in a histo[...]
16
100%
Materiały Budowlane
2015 nr 10 44--47
PL W artykule przedstawiono rezultaty badań doświadczalnych odpadu specjalnie spolimeryzowanej siarki, jako odpadu przemysłowego, do impregnacji betonów i zapraw. Proces przygotowania specjalnie spolimeryzowanej siarki jest procesem cieplnym, przebiegającym w temperaturze 150 – 155 °C, którego efektem [...]
EN This paper presents experimental investigation results of waste polymerized sulfur impregnated concretes and mortars. The special polymerized sulfur applied as the industrial waste material. The process of special polymerized sulfur composite as the industrial waste material production is a thermal [...]
17
100%
Ochrona przed Korozją
2016 nr 11 404--406
PL W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych wskazujące na przydatność zastosowania odpadu siarki do powierzchniowej ochrony przed korozją kompozytów cementowych. Badaniami objęto skład i warunki wytwarzania materiałów. Oceniono fizyczne i mechaniczne właściwości kompozytu spolimeryzowanej [...]
EN This paper presents the results of the experimental research and analyses indicating the usefulness of waste of sulfur to the protection against corrosion of cement composites. The research have comprised the composition and the conditions for the formation of materials. The physical and mechanical [...]
18
100%
Geodezja / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
PL Niniejszy artykuł stanowi analizę treści ustawy o mierniczych przysięgłych z dnia 15 lipca 1925 roku w aspekcie wpływu na funkcjonowanie wolnego zawodu - mierniczego przysięgłego. Przedstawiono tu zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki założeń wspomnianego przepisu ustawodawczego. Szczególną uwag[...]
EN This article analyses the contents of the act of 15th July 1925 on authorized surveyors and its impact on the functioning of the freelance profession of the authorized surveyor. Positive as well as negative aspects of the said legislative provision have been further discussed. Opinions especially co[...]
19
100%
Logistyka
PL Ocena różnego typu przedsięwzięć inwestycyjnych ze względu na ich złożoność jest szczególnie trudna. Dotyczy ona wyboru różnych wariantów rozwiązań opisanych przez wskaźniki techniczno-ekonomiczne, wyrażone w określonych jednostkach. Polega m.in. na właściwym zdefiniowaniu cech danej inwestycji, okr[...]
EN Assessment of different types of investments and their complexity is particularly difficult. The selection of different variants of solutions are described by the technicaleconomic units. The relevant characteristics of the investment, defined quantitatively or qualitatively, is very important. Duri[...]
20
63%
Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej / Politechnika Poznańska
2012 Nr 13 29-38
PL Dotrzymywanie umownych terminów zakończenia budowy jest bardzo istotnym elementem kontraktów budowlanych. Ich niedotrzymanie u wykonawcy robót skutkuje najczęściej obniżeniem efektywności gospodarowania. Istotna jest więc możliwość przewidywania wystąpienia opóźnienia w realizacji kontraktu, a także[...]
EN Delays frequently occur in executing construction contract. If a time schedule is not kept, it has usually negative impact on a financial standing of a contractor company. This paper has grouped important factors influencing the possibility of time schedule delay occurring into three main groups: 1)[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last