Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 40
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Powierzchniowa trwałość zmęczeniowa elementów maszyn uzależniona jest od wielu czynników i to zarówno konstrukcyjnych, technologicznych jak i eksploatacyjnych. Nawet jeśli rozważania ograniczone zostaną wyłącznie do parametrów opisujących stan warstwy wierzchniej ukonstytuowanej w procesie produkcyj[...]
EN Many factors can have an influence on surface fatigue life. Even if the considerations were limited to factors connected with surface layer the analysis have to included both roughness as well as physical properties. Moreover the surface fatigue life can be dependent on mean values or variability of[...]
2
100%
Tribologia
2005 nr 3 193-204
PL Artykuł należy do grupy prac zmierzających do ustalenia przyczyn ogromnego rozrzutu powierzchniowej trwałości zmęczeniowej łożysk tocznych. Zaprezentowano w nim analizę wpływu czynników występujących w opracowanym uprzednio modelu powierzchniowej trwałości zmęczeniowej na jej rozrzut. W efekcie anal[...]
EN In this work was presented the proposition of mathematical model of surface fatigue life created on the basis of the investigation of roller bearings NU309. Many factors can have an influence on surface fatigue life. Even if the considerations were limited to factors connected with surface layer th[...]
3
100%
Obróbka Plastyczna Metali
2018 T. 29, nr 1 77--86
PL Jednym z najważniejszych kryteriów oceny jakości wyrobów przez użytkowników jest ich niezawodność, a więc zdolność do spełniania swych funkcji w określonym czasie. Poziom niezawodności można zwiększać poprzez skrócenie tego czasu (np. resursu międzyobsługowego), przewymiarowanie węzła lub zmniejszen[...]
EN One of the fundamental criteria of user assessment of product quality is the reliability i.e. the capability of performing its functions in a specified time. The level of reliability can be increased by reducing this time (e.g. maintenance intervals), resizing of the rolling pair or reducing the pro[...]
4
100%
Tribologia
2011 nr 6 133-141
PL W artykule podjęto próbę wykazania, iż w kontekście rozrzutu powierzchniowej trwałości zmęczeniowej niewłaściwy wydaje się proponowany przez wszystkich producentów sposób określania wartości współczynnika niezawodności a1, obecnego we wzorze na trwałość modyfikowaną łożysk tocznych. Zatem zapropono[...]
EN This paper shows that the adjusted rating life equations, which are using in bearing size selection, do not take into consideration the scatter of rolling contact fatigue life. It is stated that the scatter of bearing life is included in shape parameter of Weibull distribution. Consequently, a choic[...]
5
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W niniejszej pracy podjęto próbę sprawdzenia, czy istnieje możliwość wykorzystania teorii zbiorów przybliżonych do rozwiązywania problemów powierzchniowej trwałości zmęczeniowej. Stwierdzono, że istnieje metoda, która umożliwia stworzenie akceptowalnego rankingu parametrów opisujących stan warstwy w[...]
EN In this work an attempt was taken up at checking if there is a possibility of using the theory of approximate sets for solving the problems of superficial fatigue life. In the result it was stated that there exists a method, that makes possible to create an acceptable ranking of parameters that desc[...]
6
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W pracy przedstawiono propozycję modelu powierzchniowej trwałości zmęczeniowej (PTZ) stworzonego na podstawie wyników badań wałeczków łożysk NU309, do których analizy wykorzystano różne metody eksploracji danych. Badano parametry struktury geometrycznej, stan naprężeń własnych (zarówno mikronaprężeń[...]
EN In this work was presented the proposition of mathematical model of surface fatigue life created on the basis of the investigation of roller bearings NU309. Many factors can have an influence on surface fatigue life. Even if the considerations were limited to factors connected with surface layer the[...]
7
63%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Powierzchniowa trwałość zmęczeniowa łożysk tocznych, kół zębatych i innych elementów maszyn pracujących w warunkach cyklicznie zmiennych naprężeń kontaktowych może być determinowana przez ogromną liczbę czynników, i to zarówno konstrukcyjnych, technologicznych, jak i eksploatacyjnych. W artykule prz[...]
EN Fatigue wear is a kind of wear when the local loss of cohesion and subsequent material decrements are caused by material fatigue in the effect of cyclic action of contact stresses in surface layers of joint friction elements. Initiation, development and propagation of fatigue cracks (wear by pitting[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2007 Nr 6 151-163
PL W artykule przedstawiono wybrane problemy powierzchniowej trwałości zmęczeniowej łożysk tocznych: problem rozrzutu powierzchniowej trwałości zmęczeniowej, mała precyzja modelu matematycznego, na którym oparta jest stosowana obecnie procedura doboru łożysk tocznych, nieuwzgledniająca początkowego okr[...]
EN Rolling contact fatigue is characterized by large scatter, which is a problem for designers and users of machinę elernents. Many factors can have an influence on roliing contact fatigue life scatter. The surface fatigue life can be dependent on constructional, technological and operational factors. [...]
9
63%
Tribologia
2007 nr 2 415-424
PL Powierzchniowa trwałość zmęczeniowa cechuje się ogromnym rozrzutem, który jest poważnym problemem dla użytkowników elementów pracujących w warunkach obciążeń kontaktowych. Rozrzut powierzchniowej trwałości zmęczeniowej elementów maszyn uzależniony jest od wielu czynników i to zarówno konstrukcyjnych[...]
EN Wide application of the roller bearings and technological progress put before the producer bigger and bigger requirements concern the functional quality and life of bearing worked in the different using conditions. The consequence of the imposed by producers procedure of bearing selection is, that 9[...]
10
63%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL Celem przedstawionych w artykule rozważań jest pokazanie sposobu wyznaczania okresu niezawodnej pracy łożysk tocznych w pojazdach samochodowych w oparciu o informacje z serwisowych stacji obsługi. Aktualnie stosowany sposób doboru łożysk tocznych nie uwzględnia początkowego okresu niezawodnej pracy,[...]
EN The aim of this paper is the presentation of the estimation method of the initial period of vehicles roller bearing reliable work on the basis service station information. The roller bearings choice procedure which don't takes into account this period is now applied, but in this paper it was shown t[...]
11
63%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL Teoria zbiorów przybliżonych jest aktualnie jednym z najnowocześniejszych narzędzi służących do analizy wyników badań szczególnie obarczonych znacznymi błędami. Do takich wyników zaliczyć należy rezultaty badań powierzchniowej trwałości zmęczeniowej zarówno elementów maszyn (np. łożysk tocznych), ja[...]
EN The rough sets theory is at present one of the most modern tools used for the analysis of tests results being specially loaded with considerable errors. The tests results of the surface fatigue life both the machines elements (e.g. rolling bearings) and their parts or specially made samples can be [...]
12
63%
Tribologia
2001 nr 4 863-873
PL W pracy zawarto wyniki badań wpływu mikronaprężeń na powierzchniową trwałość zmęczeniową wałeczków łożyskowych. Za miarę mikronaprężeń przyjęto połówkową szerokość linii dyfrakcyjnej FWHM po odpowiednich pomiarach dyfraktometrem rentgenowskim. Stwierdzono, że istnieje korelacja między powierzchniow[...]
EN In this paper, the results of investigation of microstresses influence on surface fatigue life are presented. As the microstresses measure, the half width of diffraction line (FWHD) was adopted. Stresses by X-ray method were measured. In the result of presented investigations it was demonstrated, th[...]
13
63%
Tribologia
2003 nr 5 357-367
PL Wyniki badań trwałości zmęczeniowej łożysk tocznych opisuje rozkład Weibull'a. Podstawowym parametrem określającym trwałość łożysk z badanej grupy jest kwantyl 0,1 tego rozkładu, nazywany trwałością nominalną L10. W celu jej wyznaczenia najczęściej wykonuje się badania skrócone i w konsekwencji stos[...]
EN Wide application of the roller bearings and technological progress put before the producer bigger and bigger requirements concern the functional quality and life of bearing worked in the different using conditions. The consequence of the imposed by producers procedure of bearing selection is, that 9[...]
14
63%
Tribologia
2004 nr 4 285-292
PL Praktyka pokazuje, że prawidłowo eksploatowane łożyska toczne, np. w pojazdach samochodowych, ulegają zmęczeniu powierzchniowemu dopiero po wykonaniu znacznej ilości pracy (czyli obrotów). Fakt ten świadczy o istnieniu dla tych łożysk początkowego okresu niezawodnej pracy. W artykule przedstawiono a[...]
EN As practice shows, ball-bearings exploited in proper way e. g. in car vehicles are failed as an effect of surface fatigue not before significant number of cycles. It testifies reliable work period of these bearings exists. This paper presents 1242 collection of shortened life test outcomes analysis.[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Maszyny Robocze i Transport
2004 Nr 57 219-224
PL Obecnie procedura doboru łożysk tocznych jest oparta na tzw. trwałości nominalnej L10, czyli trwałości, którą z założenia osiągnie 90% zainstalowanych łożysk. Trwałość nominalną LIO szacuje się, zakładając, że trwałość poszczególnych łożysk, traktowana jako zmienna losowa, podlega dwuparametrowemu r[...]
EN Nowadays the procedure used in a selection of bearings during machine-unit design is based on conventional live LIQ, that is on life, which get 90% installed bearings. The conventional life L10 is estimated with assumption, that durability of individual bearings are described by two-parameters Weibu[...]
16
63%
Tribologia
2004 nr 3 247-255
PL Powierzchniowa trwałość zmęczeniowa cechuje się ogromnym rozrzutem, który jest poważnym problemem dla użytkowników elementów pracujących w warunkach obciążeń kontaktowych. Rozrzut powierzchniowej trwałości zmęczeniowej elementów maszyn uzależniony jest od wielu czynników i to zarówno konstrukcyjnych[...]
EN Rolling contact fatigue is characterized by large scatter, which is a problem for designers and users of machine elements. Many factors can have an influence on rolling contact fatigue life scatter. The surface fatigue life can be dependent on constructional, technological and operational factors. E[...]
17
63%
Tribologia
2017 nr 6 27--31
PL W artykule poruszono problematykę związaną z żeliwnymi tarczami hamulcowymi w kontekście jednej z podstawowych właściwości mechanicznych tych elementów, tj. twardości. Właściwością ta w sposób zasadniczy determinuje odporność na procesy zużyciowe zachodzące na styku powierzchnia robocza tarczy hamul[...]
EN The paper discusses the problems related to cast iron brake rotors in the context of their hardness, which is one of the fundamental mechanical properties of these components. This property fundamentally determines the resistance to the wear processes occurring at the contact of the working surface [...]
18
63%
Tribologia
2015 nr 4 207--219
PL Celem pracy była ocena przydatności teorii zbiorów przybliżonych w analizie zużycia endoprotez. W pracy wyodrębnić można dwie zasadnicze części: w pierwszej opisano badania tribologiczne endoprotez stawu biodrowego, natomiast w drugiej dokonano analizy wyników tych badań, wykorzystując metodę genero[...]
EN The aim of the study was to evaluate the usefulness of rough set theory in the analysis of endoprosthesis wear. In the article, two main parts can be distinguished: the first describes the tribological study of hip endoprosthesis, while the second analyses the results of these tests using the method[...]
19
63%
Tribologia
2010 nr 6 59-68
PL Powierzchniowa trwałość zmęczeniowa łożysk tocznych, kół zębatych i innych elementów maszyn pracujących w warunkach cyklicznie zmiennych naprężeń kontaktowych może być determinowana przez ogromną liczbę czynników i to zarówno konstrukcyjnych, technologicznych, jak i eksploatacyjnych. W artykule prze[...]
EN Fatigue wear is a kind of wear when the local loss of cohesion and subsequent material decrements are caused by material fatigue in the effect of cyclic action of contact stresses in surface layers of joint friction elements. Initiation, development, and propagation of fatigue cracks (wear by pittin[...]
20
63%
Tribologia
2009 nr 4 223-233
PL Praktyka badawcza i eksploatacyjna pokazuje, że cechą charakterystyczną łożysk tocznych jest m.in. ogromny rozrzut ich powierzchniowej trwałości zmęczeniowej. Na rozrzut ten wpływają zarówno warunki eksploatacji łożysk, jak i technologia wykonania oraz ich konstrukcja. W wielu badaniach doświadczaln[...]
EN Research and maintenance practice shows that the rolling bearings are characterised by extensive spread of rolling contact fatigue life. This spread is determined by construction, technological and maintenance factors. Much research has been carried out for the same bearings in the same conditions ([...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last