Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 60
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Recykling
2008 nr 5 22-23
PL Podczas eksploatacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego powstają zarówno odpady niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne. Do tych pierwszych i zarazem najbardziej popularnych odpadów zalicza się monitory oraz lampy fluorescencyjne, w tym także zawierające rtęć i jej związki, tzw. świetlówki.
2
100%
Recykling
2008 nr 6 22-23
PL W przedsiębiorstwach branży energetycznej, specjalizujących się w demontażu i złomowaniu stacji, rozdzielni, linii wysokich i średnich napięć powstają zarówno odpady niebezpieczne, jak i inne niż niebezpieczne. Podobnie sprawa wygląda w firmach zajmujących się złomowaniem i unieszkodliwianiem urządz[...]
3
100%
Recykling
2008 nr 7-8 22-23
PL Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami i dyrektywami Unii Europejskiej należy dążyć do ograniczania składowania odpadów na składowiskach. Odpady wielkogabarytowe stanowią niewielki procent (ok. 5-8%) w ogólnej masie odpadów komunalnych. Jednakże ze względu na swoją dużą masę zajmują znaczną po[...]
4
100%
Materiały Budowlane
2010 nr 12 23-24
5
100%
Recykling
2008 nr 3 15-17
PL Centra handlowe prowadzą działalność handlową, usługową i gastronomiczną. Zarządzający tymi nieruchomościami muszą utrzymywać w odpowiednim stanie technicznym własne lub dzierżawione obiekty budowlane poprzez ich konserwację i remonty.
6
100%
Recykling
2009 nr 10 24-25
PL Na linii sortowniczej odpadów komunalnych zmieszanych podczas przesiewania na sicie powstają odpady podsitowe. Są to odpady o kodzie 19 12 09. Zastosowanie tej linii przyczynia się do spełnienia obowiązujących wymogów prawnych związanych z zagospodarowaniem odpadów komunalnych.
7
100%
Recykling
2010 nr 1 16-17
PL W punktach skupu złomu metali żelaznych i nieżelaznych powszechnie prowadzona jest zbiórka odpadów metalowych od ludności oraz od firm zajmujących się rozbiórką konstrukcji metalowych. Utworzenie takiej placówki stanowi przedsięwzięcie proekologiczne.
8
100%
Recykling
2007 nr 9 20-22
PL Wełna mineralna jest naturalnym materiałem izolacyjnym. Oznacza ona zarówno wełnę kamienną (skalną), jak i szklaną. Do jej zalet należą: bardzo wysoka izolacyjność termiczna, niepalność i ogniotrwałość, wytrzymałość mechaniczna połączona ze sprężystością, odporność chemiczna i biologiczna, wodoodpor[...]
9
100%
Recykling
2009 nr 3 10-11
PL W przedsiębiorstwach branży budowlanej, specjalizujących się w wykonawstwie prac ogólnobudowlanych, w robotach ziemnych i instalacyjnych, powstaje szereg odpadów materiałów budowlanych i opakowaniowych. W zakresie ich usług leży realizacja inwestycji od podstaw, np. konstruowanie nowych budowli i bu[...]
10
100%
Recykling
2007 nr 11 14-15
PL Obróbka powierzchniowa metali obejmuje toczenie, frezowanie, wiercenie, gwintowanie i końcowe mycie detali. Podczas tych procesów powstają odpady w postaci wiórów stalowych i metali kolorowych, a także zużyty olej hydrauliczny i maszynowy. W czasie mycia detali roztworem wody z preparatem myjącym po[...]
11
100%
Recykling
2009 nr 7-8 24-25
PL W 2009 r. nastąpiła zmiana regulacji prawnych. Aktualnie obowiązuje nowe rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów.
12
100%
Materiały Budowlane
2009 nr 12 34-35
13
100%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2013 nr 5-6 14--16
PL Większość ostatnich zmian prawa dotyczącego chemikaliów stosowanych w laboratoriach ma charakter porządkowy, wynikający ze zmiany terminologii. Zmiana jednak powoduje, że szereg dokumentów wymaga aktualizacji, w szczególności spisy substancji chemicznych i ich mieszanin oraz informacje o zagrożeniac[...]
EN Most of the recent changes to the law on chemicals used in the laboratory is of the order resulting from a change in terminology. The change, however, means that a number of documents needs to be updated, in particular lists of chemicals and mixtures thereof, and information on the risks in the risk[...]
14
100%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2013 nr 9-10 28--30
PL Opracowano listy kontrolne zawierające polskie wymagania prawne dla laboratoriów. Część pierwsza zawiera wymagania dotyczące zakładów pracy i pomieszczeń pracy określone w ustawie "Kodeks pracy" oraz w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bhp, a także wybrane wymagania dotyczące pomieszczeń p[...]
EN Checklists for laboratories containing Polish legal demands are presented. Part one contains demands for enterprises and workplaces due to "Labour Code" and the general safety regulation, as well as specific demands for rooms for people in public serving buildings due to the technical-building regul[...]
15
100%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2013 nr 11-12 23--25
PL Zostały opracowane listy kontrolne zawierające polskie wymagania prawne dla laboratoriów. Część druga zawiera wymagania dotyczące laboratoriów chemicznych, określone w ustawie "Kodeks pracy", w ogólnych przepisach bhp, w rozporządzeniach dotyczących czynników chemicznych w miejscu pracy, również che[...]
EN Checklists for laboratories containing Polish legal demands are presented. Part two contains demands for chemical laboratories due to "Labour Code", the general regulation for safety and health at work, the regulations for chemical agents at work, as well as carcinogens and mutagens at work.
16
100%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2014 nr 11-12 20--23
PL W źródłach prawnych i literaturowych dotyczących zagrożeń biologicznych stosowane są różne systemy klasyfikacyjne - zarówno te dotyczące czynników biologicznych szkodliwych dla zdrowia ludzi i organizmów patogennych, jak i te dotyczące komór bezpieczeństwa (mikro)biologicznego. Różnice te nie są zna[...]
EN Various classification systems - not only for biological agents and pathogens but for (micro)biological cabinets as well - are used in law regulations and literatures. The differences are not significant but the classification system should be used consequently.
17
100%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2015 nr 7-8 18--20
PL W ostatnich latach znacząco zmniejszyły się liczba i ciężkość wypadków w laboratoriach. Stało się tak dzięki wprowadzeniu do powszechnego użytku wygodnych i dostępnych cenowo nowoczesnych urządzeń bezpieczeństwa, środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu laboratoryjnego, a także praktycznych instru[...]
EN In recent years, the number and severity of accidents in laboratories were significantly reduced. This was due to the introduction into common use convenient and affordable modern safety equipment, personal protective equipment, and laboratory equipment, as well as practical instructions and safety [...]
18
100%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2016 nr 1-2 48--49
PL W ostatnich latach znacząco zmniejszyła się liczba wypadków w laboratoriach. Stało się tak dzięki wprowadzeniu do powszechnego użytku wygodnych i dostępnych cenowo nowoczesnych urządzeń bezpieczeństwa, środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu laboratoryjnego, a także praktycznych instrukcji i proc[...]
19
100%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2016 nr 1-2 51--52
PL Listy kontrolne są znakomitym narzędziem do szybkiej kontroli obiektów pod kątem wymogów, które powinny spełniać. W artykule opracowano wymagania prawne dotyczące laboratoriów chemicznych i biologicznych.
20
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2018 Z. 279 1--182
PL Siły elektrodynamiczne występujące w trakcie przepływu prądu zwarciowego mogą uszkodzić urządzenia systemu elektroenergetycznego w ciągu kilkudziesięciu milisekund. Każde uszkodzenie sieci elektrycznej tego typu pociąga za sobą kosztowne i czasochłonne naprawy, dlatego ważne jest, aby działanie siec[...]
EN The electrodynamic forces occurring during the course of a fault current may damage the devices of the electric power system within tens of milliseconds. Every such failure of an electric power network entails expensive and time-consuming repairs. Therefore, it is vital that the network’s operation [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last