Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule pokazano procedurę symulowania wpływu niedokładności wykonania i montażu na dokładność pracy mechanizmów o kinematyce równoległej. Do celów symulacji zostały opracowane dwa modele matematyczne badanego układu kinematycznego. L/zyskane wyniki mogą być wykorzystane w określaniu wymaganej do[...]
EN A procedure for simulation of the manufacturing and assembling errors influence on parallel kinematic machine working accuracy is shown in the paper. Two mathematical models of studied kinematic system were developed for use in the simulations. Gained results could be used to determine required manu[...]
2
80%
Mechanik
2010 R. 83, nr 2 133-133
PL Przedstawiono wyniki pomiarów dokładności odwzorowania trajektorii kołowej przez platformę mechanizmu o kinematyce równoległej. Interpretacja wyników pozwala na ocenę właściwości mechanizmu oraz wskazuje kierunek dalszych prac nad kalibracją oraz diagnostyką hexapodów.
EN The article presents the measurement results of the parallel mechanism platform position accuracy during movement along circular trajectory. Interpretation of results allows the assessment of the mechanism properties and also indicates directions for further work on calibration and diagnostic of the[...]
3
80%
Górnictwo Odkrywkowe
2010 R. 51, nr 4 121-123
PL Omówiono rolę badań symulacyjnych w projektowaniu maszyn wytwórczych. Przedstawiono problemy integracji podstawowych narzędzi symulacyjnych dla budowy wirtualnych modeli dla tego typu maszyn. Opisano sposób realizacji badań symulacyjnych służących ocenie ich konstrukcji wraz z układem sterowania, pr[...]
EN The paper presents the role of simulation investigations in designing machine tools. Problems with integration of basic simulation tools for building virtual models for such machines are discussed. Described is the realization of simulations targeted at the evaluation of the construction of a machin[...]
4
80%
Przegląd Mechaniczny
2008 nr 10 31-37
5
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Przedstawiono wybrane wyniki badań symulacyjnych serwojednostki napadowej 3-osiowej maszyny typu hexapod. Dotyczą one wpływu inercji i podatności członów łańcucha kinematycznego na uzyskiwane przebiegi regulacji tego zespołu. Analizy te prowadzono z wykorzystaniem systemu symulacyjnego MATLAB/Simuli[...]
EN The paper presents selected results of simulation investigations of a servo drive of a 3-axis machine tool with the hexapod configuration. The investigations covered the influence of the inertion and flexibility of the components of the kinematic chain m the behaviour of the assembly. The analyses w[...]
6
80%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono wybrane wyniki obliczeń symulacyjnych układu konstrukcyjnego maszyny o kinematyce równoległej. Dotyczą one identyfikacji obciążeń występujących w wybranych przegubach w trakcie realizacji zadanej trajektorii ruchu. Obliczenia te prowadzono z wykorzystaniem oprogramowania do [...]
EN Some analysis of construction of machines in parallel kinematics is presented in this paper The analysis applies to identification of load in chosen joints during execution of movement trajectory. Numerical multibody system software was used for the analysis. Rigid and flexible parts ware included i[...]
7
80%
Mechanik
2009 R. 82, nr 3 242-243
PL Przedstawiono wybrane wyniki analiz symulacyjnych układu konstrukcyjnego maszyny o kinematyce równoległej, która jest zainstalowana w Instytucie Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Badania dotyczą dynamiki układu napędowego, wyrażonej przez charakterystyki przemieszczeń kąt[...]
EN Presented are selected results of analytical simulation of a parallel kinematics machine functional system. Research works related to the drive system dynamics expressed by specific features of angular replacements occurring in selected kinematic pairs during the journey over the planned trajectory.[...]
8
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Konstruktorzy nowoczesnych maszyn wytwórczych coraz częściej wykorzystują równoległe struktury kinematyczne w budowie ich układów geometryczno-ruchowych. W referacie przedstawiono przykładową koncepcję kinematyki równoległej oraz omówiono badania symulujące struktury geometryczno-ruchomej frezarki p[...]
EN Designers of modern manufacturing machines have bean using more frequent parallel kinematics. The paper describes an exampled of parallel kinematics system and discusses simulation investigations of milling machines structure to be developed in the Institute of production Engineering and Automation [...]
9
80%
Mechanik
PL W celu opracowania wytycznych do założeń konstrukcyjnych dla frezarki NC do obróbki drobnych części wykonano analizę QFD. Analizę przeprowadzili autorzy we współpracy z przedsiębiorstwem produkującym frezarki, które zastrzega sobie anonimowość. Efektem pracy jest zbiór ogólnych wytycznych do założeń[...]
EN A QFD analysis needed for preparing guidelines for a fordesign on a NC milling machine for machining small parts. Collection of general guidelines for a foredesign to be used for a project of a milling machine of a new type as a result of the analysis.
10
80%
Górnictwo Odkrywkowe
2010 R. 51, nr 4 124-127
PL Omówiono problematykę integracji wybranych narzędzi komputerowych w procesie badań symulacyjnych maszyny o kinematyce równoległej. Integracja ta dotyczy dwóch środowisk symulacyjnych w postaci pakietu MSC.Adams i pakietu Matlab/Simulink. Opisano sposoby realizacji badań symulacyjnych oraz zamieszczo[...]
EN The paper presents the problems of integration of selected computer tools in simulations of a machine with parallel kinematics. The integration involves two simulation environments: the MSC.Adams and the Matlab/Simulink packages. Methods of simulation investigations are described and example results[...]
11
80%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2017 Nr 3 85--91
PL Rozwój rynku urządzeń wykorzystujących energię odnawialną wymusza opracowywanie nowych technologii wytwarzania ich podzespołów, które pozwolą uzyskać lepszą wydajność i obniżyć koszty produkcji. Jednym z wyzwań jest zautomatyzowany transport kruchych płytek fotowoltaicznych. W artykule zaprezentowan[...]
EN The development of renewable energy devices requires the improvement of new technology to produce components that will enable better performance and lower production costs. One of the challenges is the automated transport of fragile photovoltaic panels. The paper presents the method of transport of [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last