Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 41
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1998 z. 6 293-298
PL W pracy sformułowano i rozwiązano zagadnienie drgań swobodnych układu prostokątnych płyt ortotropowych połączonych prętem pryzmatycznym o stałym przekroju poprzecznym. Wyprowadzone równanie na częstości własne układu złożonego otrzymano stosując tzw. formalizm mnożników Lagrange'a. Zamieszczono przy[...]
EN Formulation and solution of the flee vibration problem of the system of orthotropic rectangular plates connected by the uniform prismatic rod is considered. The eigenfrequency equation for the combined system is derived by means of the Lagrange multiplier formalism. Numerical examples presented are [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2003 z. 20 357-362
PL W pracy przedstawiono sformułowanie i rozwiązanie zagadnienia drgań swobodnych układu złożonego z trzech belek w połączeniu z masowym elementem dyskretnym. Układ modeluje kolumnę wspornikową poddaną obciążeniu siłą śledzącą skierowaną do stałego punktu. Model układu uwzględnia obok belek tworzących [...]
EN The free vibration problem of the cantilever column connected with the additional elements: beam and concentrated mass is presented. The column is subjected to the follower force passing through a fixed point. In the model of the system beside the composing cantilever column beams there are taken in[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
1999 z. 52 [174] 195-200
EN The problem of free transverse vibrations of telescopic booms is considered. The model of the boom consists of Bernoulli-Euler beams connected by translational spring system. The frequency equation for the combined system is derived by means of the Lagrange multiplier formalism. The validity of the [...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 69 439-446
5
63%
Modelowanie Inżynierskie
2011 T. 10, nr 41 323-330
PL Przedmiotem artykułu jest zagadnienie modelowania i analizy zjawisk dynamicznych układu przenoszenia ładunku, w jaki wyposażony jest żuraw leśny. Sformułowano i rozwiązano zagadnienie początkowe ruchu ładunku przenoszonego za pomocą żurawia w określonym cyklu roboczym. Opracowano model obliczeniowy [...]
EN In this work the problem of modelling and analyzing of the dynamic effects of the load carrying system of the forest crane is considered. The initial problem of the load motion carried by the forest crane during the working cycle has been formulated and solved. The workout calculation model enable o[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL W pracy sformułowano i rozwiązano zagadnienie drgań swobodnych wysięgnika żurawia leśnego. Model obliczeniowy zbudowany został przy użyciu metody elementów skończonych za pomocą pakietu COSMOS/M. Na podstawie zbudowanego w sposób parametryczny modelu przeprowadzono badania wpływu wybranych parametró[...]
EN In the work the formulation and solution of the free vibration problem of the boom of the forest crane have been presented. For the creation of the computational model the finite elements method has been used to enable the better reflection of the geometrical features of the real system in the devel[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL W pracy opracowano model dyskretny o jednym stopniu swobody drgań układu trójczłonowy wysięgnik teleskopowy - siłownik zmiany wysięgu. Model reprezentuje przemieszczenia poprzeczne w płaszczyźnie podnoszenia końca wysięgnika żurawia samojezdnego, gdzie zawieszony jest ładunek. Do sformułowania i roz[...]
EN In this paper the discrete model of one degree of freedom of vibration of the system consisted of the three member type telescopic boom and hydraulic cylinder of crane radius change has been presented. The created model is useful to describe the lateral motion in the lifting plane of the telescopic [...]
8
63%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Przedmiotem pracy jest zagadnienie modelowania i analizy zjawisk dynamicznych układu przenoszenia ładunku przy uwzględnieniu oporów tarcia w przegubach. Opracowano model obliczeniowy umożliwiający analizę przestrzennego ruchu układu o określonej konfiguracji pod wpływem wymuszeń kinematycznych oraz [...]
EN In this work the problem of modeling and analyzing of dynamic effects of a load carrying system with consideration of friction resistance in joints is considered. The worked out computational model enables one to analyze the spatial motion of system of the chosen configuration under influence of kin[...]
9
63%
Problemy Maszyn Roboczych
2009 Z. 33 5-14
PL W pracy opracowano model dyskretny o jednym stopniu swobody układu trójczłonowy wysięgnik teleskopowy - siłownik zmiany wysięgu żurawia samojezdnego w płaszczyźnie obrotu, który reprezentuje przemieszczenie końca wysięgnika w miejscu zawieszenia przenoszonego ładunku. Zagadnienie drgań swobodnych uk[...]
EN In this paper the discrete model of one degree of freedom of vibration of the system consisted of the three member type telescopic boom and hydraulic cylinder of crane radius change has been presented. The created model is useful to describe the lateral motion in the rotary plane of the telescopic b[...]
10
63%
Górnictwo Odkrywkowe
2010 R. 51, nr 3 197-200
PL W artykule przedstawiono modele dyskretne drgań poprzecznych wysięgnika żurawia leśnego. Przeprowadzono redukcję rzeczywistego do układów dyskretnych o zastępczych wartościach mas i sprężystości. Przedstawione rozważania dotyczą drgań układu w płaszczyznach podnoszenia i obrotu.
EN In this paper the models of transverse vibrations of the forest crane boom have been presented. The reduced masses and elasticities of the models have been derived. The presented considerations are concern on the lifted and rotation planes of boom motion.
11
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W pracy sformułowano i rozwiązano, z użyciem formalizmu mnożników Lagrange 'a, zagadnienie drgań swobodnych w płaszczyźnie podnoszenia układu złożonego z trój członowego wysięgnika teleskopowego żurawia samojezdnego w połączeniu z siłownikiem zmiany wysięgu. Wysięgnik teleskopowy i siłownik hydrauli[...]
EN In the paper the problem of free vibrations of the system consisted of the three member type telescopic boom of truck crane and hydraulic cylinder of crane radius change has been presented. The telescopic boom and the hydraulic cylinder have been substituted by the discrete-continuous models. The fo[...]
12
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Artykuł dotyczy zagadnienia swobodnych drgań poprzecznych belek o skokowo-zmiennym polu przekroju poprzecznego w połączeniu z dodatkowymi elementami dyskretnymi typu: sprężyna transakcyjna i rotacyjna, oscylator harmoniczny, masa skupiona oraz dodatkowe zamocowania. Do sformułowania i rozwiązania za[...]
EN The modeling and solution of the free lateral vibration problem of stepped beam with additional discrete like: translational and rotational spring, harmonic oscillator, mass and fix elements, has been presented. The procedure has been based on the Lagrange multiplier formalism. Additionally, the pr[...]
13
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Artykuł dotyczy zagadnienia drgań swobodnych układu wysięgnik teleskopowy - siłownik zmiany wysięgu w płaszczyźnie obrotu. Sformułowano przy zastosowaniu metody mnożników Lagrange'a równania i zależności w odniesieniu do rozważanych układów, w których wysięgnik jest reprezentowany przez różną liczbę[...]
EN The problem of free vibrations in rotary plane of the telescopic booms with consideration of the hydraulic cylinder of crane radius changes has been presented. The proposed procedure has been based on the Lagrange'a multiplier formalism. The systems contained of different number of the members of te[...]
14
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Przedstawiono opracowany model dyskretny drgań o jednym stopniu swobody wysięgnika teleskopowego żurawia samojezdnego w płaszczyźnie obrotu. W rozważanich uwzględniono wpływ silnika zmiany wysięgu. Do sformułowania i rozwiązania zagadnienia zastosowano formalizm mnożników Langrange'a.
EN In this paper the discrete model of vibration of one degree of freedom of the telescopic boom of truck crane in the rotary plane has been presented. In the model the influence of the hydraulic cylinder of crane radius change has been considered. The formulation and solution of the problem has been b[...]
15
63%
Hydraulika i Pneumatyka
2002 nr 6 46-49
16
63%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W pracy sformułowano i rozwiązano zagadnienie drgań swobodnych układu modelującego ramę podwozia żurawia samojezdnego. Rozważania przeprowadzono przy użyciu metody elementów skończonych i wykorzystaniu pakietu COSMOS/M. Na podstawie zbudowanego modelu przeprowadzono analizę wpływu wybranych parametr[...]
EN The free vibration analysis of the truck crane chassis frame is considered. The considerations have been done by the use of finite element method and the system COSMOS/M based on this method. The dynamic investigations: free vibration frequency values and the mode shapes have been done for the chose[...]
17
63%
Machine Dynamics Research
EN In this work the problem of motion optimization of manipulator with revolute joints has been considered. The motion equations of the manipulator elements under any spatial work cycle conditions have been formulated. The formulation has been completed by using the classic vector mechanics and Lagrang[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2014 z. 103 155--156
PL Robotyka mobilna od wielu lat stara się rozwiązać problem przemieszczania się robotów mobilnych w różnych środowiskach. Dotychczas stosowane i najbardziej popularne rozwiązania zakładają dostosowywanie rodzaju napędu do podłoża oraz warunków, w jakich robot będzie się poruszał. Różnice wynikające ze[...]
EN This paper presents the modeling problem concerning the dynamics of the autonomous transport vehicle designed at Hochschule Ravensburg-Weingarten. The dynamics problem of that eight-wheeled autonomous transport vehicle have been formulated and solved. Additionally examples of simulation results repr[...]
19
63%
Przegląd Mechaniczny
2015 nr 3 30--34
PL W pracy przedstawiono zagadnienie optymalizacji cyklu roboczego przestrzennego manipulatora o czterech stopniach swobody. Celem optymalizacji jest minimalizacja obciążeń w aktuatorach manipulatora. Zmiennymi decyzyjnymi są parametry ruchu w każdym rozpatrywanym manipulatorze: chwila załączenia ruchu[...]
EN In this work, the problem of working cycle optimization of spatial manipulator with four degrees of freedom has been presented. The optimization aims to minimize loads in actuators of the manipulator. Design variables are initial moments and rated velocities in each considered actuator. These variab[...]
20
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono zagadnienie optymalizacji cyklu roboczego manipulatora wyposażonego w kinematyczne pary obrotowe. Jako kryterium optymalizacji przyjęto minimalizację obciążeń w aktuatorach manipulatora oraz minimalizację całkowitego czasu wykonania przez manipulator cyklu roboczego, polegaj[...]
EN In this work, the problem of work cycle optimization of manipulator with revolute joints has been presented. The optimization purposes to minimize torques in actuators of the manipulator and total time of the work cycle. The work cycle is to move end-effector from one point of spatial workspace to a[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last