Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2012 nr 1 35-47
PL Autorzy niniejszego opracowania formułują przesłanie, że w rozwijaniu potencjału i wartości przedsiębiorstwa (w tym także górniczego), kluczowego znaczenia -prócz zasobów materialnych - nabierają wartości niematerialne, w tym te uwzględniające aspekty związane z etyką, dbaniem o środowisko naturalne[...]
EN The authors of this paper formulate a theorem, that in developing the potential and value of companies (including mining companies), the key role - in addition to material resources - are immaterial values, including those related to ethics, caring for the environment and the interests of the genera[...]
2
100%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2011 nr 1 5-18
PL Przedstawiono przesłanki do podejmowania działań w zakresie zmiany technologii urabiania złóż rud miedzi w LGOM oraz dalszego prowadzenia prób mechanicznego urabiania tych złóż w warunkach kopalń KGHM Polska Miedź S.A. Omówiono stosowany obecnie sposób urabiania z wykorzystaniem techniki strzałowej.[...]
EN In the paper reasons for taking action leading to changes in copper ore mining technology in Legnica-Glogow Copper Basin are presented. The need for further tests of mechanical mining methods in KGHM's mines is indicated as well. Mining method using blasting techniques used at present in Polish copp[...]
3
100%
Wiadomości Górnicze
2011 R. 62, nr 6 325-332
PL W artykule przedstawiono przesłanki do podejmowania działań w zakresie zmiany technologii urabiania złóż rud miedzi w LGOM oraz dalszego prowadzenia prób mechanicznego urabiania tych złóż w warunkach kopalń KGHM "Polska Miedź" SA. Omówiono stosowany obecnie sposób urabiania z wykorzystaniem techniki[...]
EN The article presents evidence to take action with regard of changing the technology of mining of copper ore deposits in LGOM and continue testing the mechanical mining of these deposits in the conditions of the mines of KGHM „Polska Miedź" SA. The currently used method of mining using the shotfiring[...]
4
80%
Przegląd Górniczy
PL Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na znaczenie czynników podmiotowych - indywidualnych oraz wskazanie ich wpływu na kształtowanie kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach wydobywczych. W tym kontekście podkreślono rolę różnic indywidualnych związanych przede wszystkim z temperamentalnymi uwarun[...]
EN This paper highlights the significance of individual subject-related factors and indicates their impact on the development of the safety culture in mining enterprises. The role of individual differences related mainly to pro-safety behaviours driven by individuals’ tempers was emphasized in this con[...]
5
80%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2016 nr 2 17--29
PL W artykule omówiono koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu, w kontekście opieki zdrowotnej nad pracownikami przedsiębiorstwa i obowiązków ciążących w tym zakresie na pracodawcy. Opisano główne problemy zdrowotne pracowników wielobranżowego przedsiębiorstwa, jakim jest KGHM Polska Miedź S.A. [...]
EN The article discusses the concept of corporate social responsibility in the context of health care employees of the company and of the obligations in this respect to the employer. Describes the main health problems of employees multitradesman-sized enterprise, which is the KGHM Polska Miedz S.A. The[...]
6
80%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2017 nr 4 5--15
PL W artykule przedstawiono różne ujęcia definicyjne pojęcia kultury bezpieczeństwa pracy. Na przykładzie wielobranżowego przedsiębiorstwa KGHM Polska Miedź S.A. zaprezentowano związek pomiędzy wynikowym wskaźnikiem bezpieczeństwa pracy a typami systemowych zmian, ukierunkowanych na poprawę BHP. Zaprez[...]
EN This article is introducing various definitions of workplace safety culture. With regard to the multi-sector company – KGHM Polska Miedź S.A. – authors are unveiling a connection between an index result of a work safety and types of a system revisions oriented to work safety regulations improvement.[...]
7
80%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2018 nr 4 159--174
PL W artykule zaprezentowano definicję gałęzi psychologii, tj. psychologii przemysłowej. Omówiono jej genezę, główne obszary badawcze i opisano przykłady jej zastosowań. Biorąc pod uwagę problem oceny i stymulowania pracowników, syntetycznie opisano ewolucję postrzegania przez organizację zasobów ludzk[...]
EN The article presents the definition of industrial psychology – one of the main branches of psychology. It discusses its genesis, main research areas and describes purposes. By the example of an employees’ evaluation and stimulation problem it recounts synthetically the evolution of perception throug[...]
8
80%
AGH Journal of Mining and Geoengineering
PL Na tle charakterystyki Legnicko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego oraz przykładów rewitalizacji europejskich rejonów poprzemysłowych przedstawiona została koncepcja zagospodarowania terenu po eksploatacji piasku podsadzkowego "Obora". Jest to nowatorska koncepcja planistyczna rezygnująca z typowej r[...]
EN A concept for developing the land of the former "Obora" filling sand mine is presented against the background of the Legnica-Głogów Copper Basin characteristics and the examples of regeneration of European post-industrial areas. This is an innovative planning concept giving up the typical forest and[...]
9
71%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL Niniejszy artykuł przedstawia analizę możliwości zastosowania komputerowego wspomagania pracy sztygara zmianowego na oddziale górniczym. W artykule opisano wyniki obserwacji, pokazujące iż istnieje możliwość skrócenia czasu poświęcanego na wykonywanie czynności administracyjnych wprowadzając rozwiąz[...]
EN This paper presents an analysis of the applicability of computer-aided shift foreman's work at the mining unit. Workflow analysis during one day change is presented, and also presented in a graphical representation on a diagram of processes succession. The article describes the results of the four-d[...]
10
71%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W artykule przedstawiono koncepcję mapowana procesu wydobywczego metodą Value-Stream Mapping. W pracy podjęto próbę zdefiniowania pojęcia wartości i marnotrawstwa dla uwarunkowań panujących w kopalni miedzi. Zaprezentowano koncepcję algorytmu zbierania danych i dokonywania pomiarów, który pozwala na[...]
EN The article presents a concept of adaptation the Value Stream Mapping method (VSM) to the mining industry environment. VSM method is widely used mainly in the automotive industry and in manufacturing enterprises. The method stems from the Toyota Production System (TPS). The paper describes an attemp[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last