Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN
2007 nr 8 3-314
PL Tematyka niniejszej rozprawy obejmuje wybrane zagadnienia teoretyczne mechatroniki ze szczególnym nastawieniem na analizę jakościową modeli układów mechatronicznych oraz syntezę sterowań optymalnych. Głównym celem rozprawy było opracowanie możliwie uniwersalnej metody takiej analizy i syntezy oraz p[...]
EN The subject of this dissertation, encompassing selected theoretical topics of mechatronics, is focused on qualitative analysis of models of mechatronic systems. The main aim of this work is to provide a universal method of such an analysis and demonstrate its usefulness. A unified formalized approac[...]
2
100%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2002 Vol. 3 MI61--69
EN The general problem of computer-based clinical decision support systems is considered. A class of rules in medical databases characteristic for therapeutic decisions has been distinguished. The necessity of application of a complete set of data for learning computerised systems of decision support h[...]
3
100%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2001 Vol. 2, Part. 1 MI67--MI73
EN Optimisation of pharmacological therapies is an important problem of modern medicine. A lot of data concerning large groups of patients has to be analysed within a few months or years in order to find (sub)optimal therapeutic standards. Since new effective drugs become available each year, natural “[...]
4
100%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2001 Vol. 2, Part. 1 MI139--MI145
EN Finite collections of data analysed by using statistical and/or data mining techniques are usually discrete representations of a continuous reality. Therefore the fundamental question arise whether rules and regularities discovered in data bases are fictive or describe essential properties of the re[...]
5
100%
Engineering Transactions
EN The problem of dynamic stability of an elastic column with pinned ends subjected to nonstationary compressive axial loads is considered. The method of optical Lyapunov functions for differential inclusions is applied to obtain sufficient conditions of stability of the column in the case of bounded l[...]
6
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
PL W pracy rozważa się zagadnienie konstrukcji modeli matematycznych, wiążących skład mineralny badanych skał z wielkościami możliwymi do uzyskania podczas pomiarów geofizycznych w otworach wiertniczych: koncentracjami Si, Ca, Fe, Th, U, K, masowym przekrojem czynnym na absorpcję neutronów termicznych [...]
EN The paper discusses the issue of construction of mathematical models which relate mineral content of rocks to parameters measured in borehole. They are: concentrations of Si, Ca, Fe, Th, U, K, mass macroscopic cross section of thermal neutron absorption (SARO), photoelectric absorption index Pe and [...]
7
100%
Vibrations in Physical Systems
2008 Vol. 23 309--314
EN The problem of Lagrange stability of an elastic background excited by undetermined variable loads is considered. A discrete model of the background with bounded excitations is studied. Applying optimal Lyapunov functions, upper bounds on the dynamic response of the background are estimated and inter[...]
8
100%
Vibrations in Physical Systems
2008 Vol. 23 315--320
EN Pneumatic suspensions, because of their significant advantages in comparison to classical suspension systems containing mechanical springs and hydraulic attenuators, are widely applied in road and railway vehicles. They also seem to be applicable in airplanes due to their advantageous impact propert[...]
9
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2004 nr 130 849
PL W pracy dokonano porównania czterech sposobów klasyfikacji próbek skalnych pobranych z utworów mioceńskich przedgórza Karpat w otworach J4 i Ch3: na podstawie składu ziarnowego metodą Sheparda, makroskopowej oceny rodzaju skały oraz za pomocą analizy klastralnej. Analizę klastralną wykonano w oparci[...]
EN In the work a comparison of four kinds of clasification methods of rock samples were made. The samples came from boreholes J4 and ChD3 of Miocene formation of Carpathian Foredeep. Clasification of samples were made on the basis of grain analysis by Shepard's method, macroscopic identification of roc[...]
10
63%
Przegląd Mechaniczny
1999 nr 9 12-16
PL Odkształcenie termiczne ciała stałego pod wpływem oddziaływania wiązką laserową może być wykorzystywane do kształtowania i pozycjonowania elementów konstrukcji; przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych prowadzonych w Instytucie Podstawowcyh Problemów Techniki PAN w Warszawie w zakresie pozycjono[...]
EN Thermal deformation of a solid body caused by a laser beam can be used for shaping and positioning elements of a structure. This article quotes the results of experimental investigations being conducted in the Institute for Basic Problems of Technology of the Polish Academy of Science, Warsaw, on s[...]
11
63%
Prace Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
2001 Nr 928 66-75
EN The general problem of discrete feedback control of dynamical systems has been formulated. Multiple-valued logic networks as feedback controllers have been proposed. The possibility of application of ternary neural networks to parametric modification of multidimensional linear dynamical systems has [...]
12
63%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2002 Vol. 3 MI71--79
EN Firstly the idea of objective psychological tests and their characteristics related to various features of human psychophysiology are introduced. Examples of objective tests are given. Next application of data mining algorithms to analyse data obtained from different tests are outlined. The general [...]
13
63%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
PL W pracy starano się odpowiedzieć na pytanie, jaki jest wpływ zmiennych nasyceń wodą złożową i gazem w strefach przyodwiertowej (Sxo i Sgxo) i dalekiej (Sw i Sg), w poziomach gazonośnych utworów miocenu autochtonicznego, w seriach złożowych, na oporność pozorną mierzoną za pomocą sond gradientowych i[...]
EN The objective of this work was an attempt to answer the question: what is the influence of variable water- and gas-saturation in flushed zone, Sxo (Sgxo), transitions' zone and uninvaded zone, Sw (Sg), in reservoir series of gas-bearing horizons of the autochthonous Miocene of the Carpathian Foredee[...]
14
63%
Journal of Medical Informatics & Technologies
2001 Vol. 2, Part. 2 SN27--SN32
EN The problem of influence of adverse sound environments on human psychophysical state and health has been outlined. Basic sound characteristics have been defined and the fundamental question of the relation between subjective and objective characteristics has been formulated. The general conception o[...]
15
63%
Acta Geophysica
2015 Vol. 63, no. 5 1244--1255
EN The Coulomb charges method is used to model apparent resistivity measurements carried out in layered geological formations with a borehole using various devices. It is characterized by a high level of effectiveness and accuracy. The results are compared with the theoretical solutions for a homogenou[...]
16
63%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL W artykule została przedstawiona statystyczna analiza danych geofizycznych w oparciu o podejście tradycyjne oraz inteligencji komputerowej (metoda wektorów nośnych – SVM oraz sieci neuronowych MLP. Obliczenia wykonano na podstawie danych wyników analiz składu mineralnego skał mioceńskich zapadliska [...]
EN The article presents statistical analysis of geophysical data based on the traditional approach and computer intelligence simulation (artificial neural network: support vector method – SVM and Multilayer Perceptron MLP). The calculations were based on data of laboratory analysis of mineral compositi[...]
17
51%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
PL Wcześniej prowadzone badania nad modelem geochemiczno-mineralogicznym dla formacji mioceńskiej przedgórza Karpat w otworach Jasionka-4 i Chałupki Dębniańskie-3 zostały powtórzone przy zastosowaniu ulepszonej metodyki bądań laboratoryjnych. Badania te zastosowano także do nowych rejonów przedgórza w [...]
EN Earlier research on geochemical — mineralogical model for two gas fields: Jasionka-4 and Chałupki Dębniańskie-3 in the Miocene formation of the Carpathian Foredeep was revised using improved methodology and was extended into two new fields: Dzików and Nowosielec. Using splits of the same rock materi[...]
18
51%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
PL Wyznaczanie koncentracji Si, Ca i Fe na podstawie spektrometrycznych pomiarów neutron gamma (sPNG) jest w praktyce procedurą narażoną na szereg źródeł błędów, które mogą czynić zastosowanie tej metody nieskutecznym. Podstawą wyznaczania koncentracji ww. trzech pierwiastków jest analiza widm promieni[...]
EN There are a few sources of errors in a spectral method of determination elemental contents. Several elements influence the measured gamma spectra induced by neutrons. Three of them Si, Ca and Fe are most interesting as lithology indicators. Every of these three elements emit the specific energy of g[...]
19
51%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2004 nr 130 797--802
PL Porównano dwie różne metody szacowania parametrów mineralogicznych z pomiarów geofizyki wiertniczej (GW) używając zbioru 42 próbek z rdzeni wiertniczych pobranych z dwóch otworów. Pierwszą z analizowanych metod były sieci neuronowe, a drugą regresja wielokrotna. Za szukane parametry mineralogiczne p[...]
EN Using a set of 42 core samples, picked up from two wells, the comparison of two different methods for estimating mineralogical parameters from well log data was made. The first method was neural networks. The second was multiple regression. The content of quartz, calcite, sum of clay minerals and va[...]
20
45%
Roads and Bridges - Drogi i Mosty
PL W celu uniknięcia powstawania spękań wywołanych termicznie w masywnych elementach konstrukcji betonowych, często stosuje się dodatki mineralne częściowo zastepujące cement w mieszance betonowej.Wartykule przedstawiono wyniki pomiarów temperatury twardnienia betonów z dodatkiem popiołów lotnych wapie[...]
EN As a measure to avoid thermally induced cracking in massive concrete, mineral admixtures are often added as a substitute for a certain portion of cement. This paper presents the results of testing in course of which the temperature was measured during hardening of concrete mixtures produced with add[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last