Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 40
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 9a 197-201
PL W artykule omówiono sposoby odwzorowania schematów zastępczych w systemie elektroenergetycznym zawierającym dużą liczbę linii przesyłowych podczas symulowania elektromagnetycznych przebiegów przejściowych. Krótko przedstawiono właściwe modele linii przesyłowych dla tego celu. Przedstawiono wyniki ba[...]
EN This paper deals with searching of equivalent for electromagnetic transient calculation in power system with the big number of transmission lines. Short information about correct model of transmission lines are presented. Results of investigation for comparison of simulation in real and reduced syst[...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule omówiono wpływ sztucznego pola elektromagnetycznego na naturalne środowisko. Opisano oddziaływanie pola elektromagnetycznego zarówno niskiej jak i wysokiej częstotliwości. Przedstawiono wyniki eksperymentów prowadzonych na zwierzętach. Dokonano przeglądu norm i standardów dotyczących natę[...]
EN This paper deals with electromagnetic field generated by human-made sources and its impact on natural environment. The biological effects of low and high frequency electromagnetic fields are presented. Results of investigation with animals are shown. The norms and regulations concerning the levels o[...]
3
100%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2007 z. 1 139-148
PL W artykule przeanalizowano warunki wdrażania systemów telemedycznych w krajowej służbie zdrowia. Opisano podstawowe technologie teleinformatyczne, które mogą być wykorzystane w telemedycynie. Omówiono bariery techniczne, ekonomiczne, prawne i organizacyjne, jakie należy pokonać przy wdrażaniu tych s[...]
EN In the presented paper the conditions of introducing telemedical systems in the national Health Service are analyzed. Basic teleinformatic technologies being able to be used in the telemedicine were described. Technical, economic, legal and organizational barriers which must be defeated at introduci[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2004 z. 189 143-152
PL W artykule przeanalizowano procedury wykorzystywane przy kreowaniu schematów zastępczych dla złożonych systemów elektroenergetycznych. Opisano podstawowe metody stosowane do poszukiwania tych schematów podczas analizy zjawisk przejściowych elektromagnetycznych i elektromechanicznych. Zaproponowano[...]
EN In the presented paper the procedures to create equivalent models of complex power systems are analysed. The methods are described for the search of equivalent systems during analyse of electromagnetic and electromechanical transients. The Artificial Neural Network (ANN) - based strategy is proposed[...]
5
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
1999 z. 164 49-61
PL W artykule przedstawiono ogólną koncepcję modelu systemu elektroenergetycznego dla celów analizy zjawisk towarzyszących restytucji układu. Przeanalizowano wymagania stawiane takiemu modelowi oraz oceniono możliwości wykorzystania dotychczas stosowanych modeli elementów układu elektroenergetycznego w[...]
EN The general idea of the power system model for investigations of the phenomena accompanying network restoration is presented in the paper. The requirements for such a model are analyzed and the possibilities of applying the previous models of the of power system elements used in well-known computer [...]
6
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 4 141--144
PL W artykule przedstawiono analizę stanów przejściowych w systemach wysokonapięciowych linii przesyłowych, ze szczególnym uwzględnieniem przepięć występujących podczas pracy w warunkach normalnych i awaryjnych. Analiza dotyczy różnych czynników, które skutkują przejściowymi zakłóceniami przebiegów nap[...]
EN This paper describes the transient analysis in high-voltage transmission line systems with the specially stress of the overvoltage analysis occurring during system operation or fault conditions. The analysis is concerned with the effect of the various factors which influence fault-transient waveform[...]
7
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 11 292--294
PL Artykuł podejmuje tematykę niezawodności sieci dystrybucyjnej w kontekście wprowadzonej regulacji jakościowej. Autorzy proponują wielopłaszczyznowe spojrzenie na aspekty niezawodnej dostawy energii elektrycznej – wskazując na perspektywę Klienta, jako ujęcie opisane wskaźnikami SAIDI i SAIFI i wykor[...]
EN Article refers to the reliability of the distribution network in the context of the quality regulation. The authors propose a multi-focused look at the aspects of a reliable supply of electricity - pointing to the customer perspective, described by indicators SAIDI and SAIFI and used in the regulati[...]
8
63%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2015 Nr 3 (120) 38--40
PL W artykule przedstawiono zarys historii oraz perspektywy rozwoju Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej. Omówione zostały: struktura, kierunki badań i oferta dydaktyczna Wydziału, jak również współpraca Wydziału z przemysłem i uczelniami zagranicznymi.
EN This article outlines the history and presents the perspectives of the Faculty of Electrical Engineering of the Silesian University of Technology. There are described: the structure of the Faculty, its scientific, research and didactic offers, as well as the Faculty's international partnership and c[...]
9
63%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2015 z. 3 99--110
PL W artykule przedstawiono opis systemu wspomagającego podejmowanie decyzji przez służby dyspozytorskie odpowiedzialne za kierowanie ruchem sieci dystrybucyjnej nN. Podstawowym założeniem projektowanego systemu była integracja systemu klasy GIS z systemem czasu rzeczywistego SCADA nN, która miała zape[...]
EN Description of the system aiding the decisions of dispatchers responsible for managing operation of distribution network nN is presented in the paper. The basic assumption of the proposed system was integration of GIS-type system with real-time system SCADA nN. This was aimed at ensuring the current[...]
10
63%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2015 z. 3 111--124
PL Artykuł daje ogólny pogląd na zagadnienia związane z zarządzaniem majątkiem. Koncentruje się na specyfice majątku sieciowego – infrastrukturze posiadającej charakterystyczne cechy, determinujące podejście do strategii zarządzania majątkiem w perspektywie długoterminowej. Wyjaśnia relacje pomiędzy te[...]
EN This paper gives an overview of issues related to management of network assets. It focuses on the particular features of the network assets: the infrastructure exhibits some characteristic attributes, which determine the approach to asset management strategy. It explains the relations between proces[...]
11
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 8 113-115
PL W artykule omówione zostały skutki występowania zakłóceń zwarciowych niejednoczesnych w wielotorowych liniach przesyłowych. Analizę przeprowadzono na podstawie wyników obliczeń otrzymanych dla układu pracującego w warunkach rzeczywistych - wykorzystanego w analizie weryfikacyjnej.
EN In the paper are discussed effects of complex shortcuts in multilines transmission lines. The analysis is performed on the basis of calculation of results obtained in real conditions.
12
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 8 116-121
PL W artykule omówiono wyniki badań dotyczących powstawania zjawiska chaosu ferrorezonansowego w układzie elektroenergetycznym, przeprowadzonych za pomocą programu symulacyjnego MicroTran. Celem badań było rozeznanie możliwości modelowania układu dla celów chaosu ferrorezonansowego oraz rozpatrzenie wa[...]
EN This paper presents the results of investigations of the nonlinear dynamic ferroresonance phenomena in a power system, when taking into consideration the chaotic behavior. The basic tool for numerical investigations was the MicroTran program. The aim of the study was to explore the possibility of mo[...]
13
51%
Rynek Energii
2012 Nr 2 49--54
PL W artykule omówiono środki techniczne służące poprawie niezawodności zasilania odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnych średnich napięć, w podziale na działania zmierzające do zmniejszenia: czasu pojedynczej przerwy, liczby przerw oraz wyłączonej mocy odbiorców przyłączonych do sieci. Przeds[...]
EN The paper discussed technical measures to improve the reliability of power supply of customers connected to medium voltage distribution networks, by measures aimed to reducing: a single time interval, the number of breaks and off by customers connected to the network. A concept to improve reliabilit[...]
14
51%
Rynek Energii
2011 nr 2 95-101
PL W artykule przedstawiono sposoby poprawy niezawodności zasilania odbiorców zasilanych z sieci średnich napięć. Do najczęściej spotykanych należą: rezerwowanie zasilania, generacja lokalna, automatyka SPZ oraz zastosowanie samo-czynnych napowietrznych wyłączników (reklozerów). Rozwinięto zagadnienie [...]
EN The article presents methods to improve the reliability of consumers which are supplied from medium voltage networks. The most common are: reserving supply, local generation, automatic reclosing and the use of reclosers. Generation problem has been developed, especially from the point of view of the[...]
15
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule zaproponowano zastosowanie sterowania zaworów opartego na technice rozmytej, odwracającego przepływ pary w zbiorniku podczas wystąpienia awarii w systemie elektroenergetycznym, w celu poprawy stabilności systemu. Przedyskutowano zalety tego rozwiązania przy zastosowaniu szybkiej regulacji[...]
EN This paper proposes a fuzzy based valve to divert the steam to a storage tank during the occurrence of a fault in a power system in order to improve stability of the system. The advantages of this technique over fast valving are discussed. The rate of opening and closing of valve are decided by the [...]
16
51%
Rynek Energii
2011 Nr 5 14-19
PL W artykule dokonano charakterystyki przyczyn przewidywanych deficytów mocy w wyniku m.in. sezonowych zmian mocy dyspozycyjnych elektrowni, sezonowych zmian zapotrzebowania na moc (szczególnie w okresie letnim), oraz awaryjnych ubytków mocy wytwórczych oraz zdolności przesyłowych i dystrybucyjnych si[...]
EN The article characterizes the reasons for anticipated power deficits as a result of seasonal changes in available capacity of power plants, seasonal changes in demand (especially in summer), and the unplanned outages in generation capability and transmission and distribution capabilities of power gr[...]
17
51%
Rynek Energii
2010 nr 2 3-7
PL Do oceny niezawodności zasilania odbiorców przyłączonych do sieci średnich napięć przyjęto charakterystykę czasową zakłóceń. Charakterystykę tę opracowano na podstawie statystyki wyłączeń awaryjnych dla wybranego rejonu sieci średniego napięcia. W referacie rozpatrzono także aspekt prawny zagadnieni[...]
EN For the estimation of the reliability of supply customers connected to the medium-voltage network the fault-time characteristics was assumed. Characteristic was developed on the basis of statistics of outages for the selected region of the medium-voltage network. The paper also examined the legal as[...]
18
51%
Prace Naukowe Politechniki Śląskiej. Elektryka
2009 z. 3 33-48
PL Rozwiązanie zadania optymalnego rozpływu mocy (OPF) wymaga sformułowania modelu matematycznego uwzględniającego wszystkie elementy, które mają istotny wpływ na rozwiązanie. Historycznie pierwszym modelem systemu elektroenergetycznego stosowanym w zagadnieniu OPF był model stałoprądowy. Wzrost mocy o[...]
EN Solving the optimal power flow (OPF) problem requires defining a mathematical model including all the power system components which influence a solution. Historically, OPF problem solutions used to rely on DC models of a power system. However, algorithmic and performance advances have caused that a [...]
19
51%
Automatyka Elektroenergetyczna
2010 nr 4 (69) 21-26
PL W artykule przedstawiono problematykę wpływu sezonowej zmiany dopuszczalnej obciążalności linii na zdolność wykrywania zwarć pośrednich przez zabezpieczenia odległościowe linii WN i NN. Zaproponowano także rozwiązanie pozwalające zwiększyć zdolność do wykrywania zwarć pośrednich przez te zabezpiecze[...]
EN This paper describes the influence of seasonal change of permissible load line capacity on the proper detection of resistance-faults by the HV and UHV line distance protections. Moreover, the paper delineates a solution which might increase the ability to detect such faults by these protections.
20
51%
Energetyka
2008 nr 1 20-25
PL Przedstawiono podstawowe cechy cyfrowych systemów automatyki elektroenergetycznej, integrujących funkcje identyfikacji, pomiarów, zabezpieczeń, adaptacji oraz rozpoznawania i lokalizacji zakłóceń w procesie, jakim jest praca systemu elektroenergetycznego lub wydzielonych w nim struktur. Jako podstaw[...]
EN Presented are basic characteristics of power engineering digital control systems integrating functions of identification, measurements, protections and adaptation as well as recognition and location of disturbances occurring in the electricity power industry or in structures separated from it. As a [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last