Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 106
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 2 31--43
PL Nieustanne dążenie badaczy do pełniejszego rozumienia i wyjaśnienia praw rządzących przyrodą spowodowało, że rosnącego znaczenia nabierają poszukiwania nowych metod badawczych, coraz efektywniej wspomagających procesy poznawcze. Należą do nich niewątpliwie uzupełniające modele symulacyjne, tworzone[...]
EN Endless efforts made by researches in order to better understand and explain principles governing the nature, has caused that it is becoming of greater importance to seek new investigation methods, which play an increasingly more significant role in enhancing the cognitive processes. Such are, beyon[...]
2
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL W ostatnich latach dynamiczny rozwój technik informatycznych spowodował pojawienie się nowych możliwości obliczeniowych, bazujących na wzorcach pochodzących z obserwacji procesów naturalnych, a w szczególności pracy mózgu. Pojawiające się metody, mające cechy sztucznej inteligencji, pozwalają na bud[...]
EN The dynamic development of the information technology in the recent years resulted in the development of completely new computation possibilities, based on patterns taken from the observation of natural processes, and particularly of the work of the brain. The new methods, which have some features o[...]
3
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Rozwój technologii informatycznych spowodował pojawienie się zupełnie nowych możliwości analitycznych, bazujących na obserwacjach procesów naturalnych, a w szczególności na wnioskach płynących z badań naukowych dotyczących pracy mózgu, jakie opisują dynamicznie rozwijające się techniki przetwarzania[...]
EN The development of computer technologies caused the appearance of the completely new analytic possibilities, basing on observations of natural processes, and in peculiarity on conclusions following with scientific researches relating the brain work investigations, what is described by the dynamicall[...]
4
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Pojawiające się ostatnio metody, mające cechy sztucznej inteligencji, pozwalają na budowę modeli symulacyjnych, które realizują postawione zadania w oparciu o wzorce zaczerpnięte bezpośrednio z obserwacji przyrody [1]. Szczególną grupę stanowią techniki przetwarzania oparte na sztucznych sieciach ne[...]
EN Appearing recently methods, having guilds of artificial intelligence, permit on building of simulating models which realize assigned tasks on the basis of patterns taken directly with nature observation [1]. The processing techniques based on artificial neural networks create a special group, being [...]
5
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Podczas procesu adaptacji wektora wag zachodzącego w trakcie iteracyjnej prezentacji wektora uczącego, sieć neuronowa typu Kohonena próbuje nauczyć się struktury danych. Sieć taka może nauczyć się rozpoznawania skupień występujących w zbiorze danych wejściowych bez względu na przyjęte kryteria podob[...]
EN During the adaptation process of the weights vector that occurs in the iteration presentation of the teaching vector, the Kohonen type neural network attempts to learn the structure of the data. Such a network can learn to recognise aggregates of input data occuring in the input data set regardless [...]
6
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Komplementarnym podejściem do opisu i analizy systemów empirycznych inżynierii rolniczej jest wykorzystanie technik sztucznej inteligencji, a w szczególności metod opartych na sieciach neuronowych. Sztuczne sieci neuronowe, zwane w skrócie sieciami neuronowymi, stanowią intensywnie rozwijającą się d[...]
EN The information processing power of a neuron network results from the fact that the individual neurons can process information simultaneously. Since the outputs of the neurons in a certain layer depend only on the outputs of the neurons in the preceding layer, so the neurons in each layer are indepe[...]
7
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL Jednym z najczęściej spotykanych w praktyce źródeł ciepła, wykorzystywanych w procesie ładowania kamiennego magazynu energii cieplnej, są baterie słoneczne. Urządzenia te, wykorzystując zjawisko fotoelektryczne, transformują energię emitowaną przez słońce, do postaci umożliwiającej jej efektywne mag[...]
EN One of the most common sources of heat used in the practice of changing stone thermal energy collectors is the solar collector. The units take advantage of photoelectric energy to transform solar energy into a form effectively storable in e. g. stone accumulators. Due to the stochastic nature of met[...]
8
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL Wśród licznych zastosowań komputerów w inżynierii rolniczej, wynikających z ogólnego rozwoju informatyki oraz zapotrzebowania na nowoczesne technologie w rolnictwie, gwarantujące wysoką jakość produktu końcowego, trudno nie wspomnieć o klasycznym już dziś zastosowaniu, jakim są obliczenia. Szczególn[...]
EN Neural technigues constitute an alternative to describing and analyzing empirical systems in agricultural engineering. Artificial neural networks, referred to as neural networks for short, are a rapidly growing field of knowledge with applications reaching into many areas of science. The properties [...]
9
100%
Prace Przemysłowego Instytutu Maszyn Rolniczych
PL Alternatywnym podejściem do opisu i analizy systemów empirycznych inżynierii rolniczej jest wykorzystanie technik neuronowych. Sztuczne sieci neuronowe stanowią intensywnie rozwijającą się dziedzinę wiedzy stosowaną w wielu obszarach nauki. Podstawą działania sieci są algorytmy uczące, umożliwiające[...]
EN Artificial neural networks, or neural networks for short, are a rapidly growing field of knowledge with applications in many areas of science. Their properties are ideal for many practical applicants. In order to demonstrate the scope for applications of neural networks in agricultural engineering, [...]
10
100%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Neuronowa identyfikacja danych obrazowych, ze szczególnym naciskiem na analizę ilościową oraz jakościową, coraz częściej wykorzystywana jest do pozyskiwania oraz zgłębiania wiedzy zawartej w danych empirycznych. Ekstrakcja, a następnie klasyfikacja wybranych cech obrazu, pozawala na wytworzenie info[...]
EN The neuronal identification of pictorial data, with special emphasis on both quantitative & qualitative analysis, is more frequently utilized to gain & deepen the empirical data knowledge. Extraction & then classification of selected picture features, enables one to create computer tools in order to[...]
11
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Efektywność wykorzystania kamiennych regeneratorów, a w tym również współpracujących z nimi niekonwencjonalnych źródeł energii zależy między innymi od nierównomierności przepływu powietrza przez złoże. Kontynuując wcześniej podjętą problematykę badawczą autorzy zajęli się tym razem wspomnianym zjawi[...]
EN Utilization efficiency of stone regenerators, including unconventional sources of energy working with them, depends - among other factors - on inequality of air flow through the deposit. Following their research of the phenomenon, authors of this paper investigated a stone storage during the unloadi[...]
12
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do identyfikacji mechanicznych uszkodzeń ziarniaków, prezentowanych w postaci fotografii, wymaga doboru odpowiednich cech charakterystycznych, na podstawie których zostanie przeprowadzony proces rozpoznawania. Wybór danych można zweryfikować wykorzystując n[...]
EN Using of artificial neuron networks for identifying mechanical damage of seeds presented on photographs requires selection of proper characteristics, which can be the basis for identification process. Data choice can be verified by using the instrument of network sensitivity analysis. Thanks to its [...]
13
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Wzrasta zainteresowanie badaczy zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianym wnioskowaniem w oparciu o informacje zawartą w danych prezentowanych w postaci graficznej. Neuronowa identyfikacja danych obrazowych, ze szczególnym naciskiem na analizę ilościową oraz jakościową, coraz częściej wykorzysty[...]
EN A growing interest in conclusions based on information of data coded in a graphic form can be observed.. The neural identification of pictorial data, with special emphasis on both quantitative and qualitative analysis, is more frequently utilized to gain and deepen the empirical data knowledge. Extr[...]
14
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Nietrudno zauważyć, że modele oparte na sztucznych sieciach neuronowych oraz metody statystyki matematycznej mają z sobą wiele wspólnego. Niestety, każda z tych dziedzin naukowych stosuje odmienną terminologię, co zamazuje obraz wzajemnych korelacji. Fakt ten w sposób zasadniczy utrudnia dokonanie w[...]
EN It is easily noticed that the models based on neural artificial networks and the methods of mathematical statistics have a lot in common with them. Unfortunately, every of these scientific fields applies the different terminology, which smears the picture of interrelationships. So the accomplishment[...]
15
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Jedną z zalet sieci neuronowych typu Kohonena, zwanej również SOFM (Self Organizing Feature Maps -Samoorganizująca się Mapa Cech) jest zdolność omawianej sieci neuronowej do określania stopnia podobieństwa zachodzącego pomiędzy klasami. Sieć SOFM może być również wykorzystywana do wykrywania prawidł[...]
EN One of advantages of the Kohonen type neural network, called also SOFM (Self Organizing Feature Maps) is the ability of the discussed neural network to determine the degree of similarity occurring between classes. The SOFM network can be also used to detect regularities occurring in the obtained emp[...]
16
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Pojawiające się ostatnio metody, mające cechy sztucznej inteligencji, pozwalają na budowę, modeli symulacyjnych, ktore realizują postawione zadania w oparciu o wzorce zaczerpnięte bezpośrednio z obserwacji przyrody [5]. Szczególną grupę. stanowią techniki przetwarzania oparte na sztucznych sieciach [...]
EN Emerges methods, having guilds artificial intelligence, permit on building of simulating models which realize in support put tasks recently about ladled patterns directly with nature obsemation. The processing leaning on neural artificial network techniques make up special group, being in creature w[...]
17
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Diagnozowanie specjalistycznych maszyn lub różnego typu urządzeń o wysokim stopniu zmechanizowania wymaga wiedzy i doświadczenia eksperta w tej dziedzinie. Dynamiczny rozwój metod sztucznej inteligencji, możliwy dzięki postępowi w naukach informatycznych oraz dzięki progresowi technologicznemu pozwo[...]
EN The troubleshooting specialist machines or devices about high degree of mechanizing, requires in this field the expert's and experience knowledge. The dynamic development of artificial intelligence methods, possible thanks to progress in computer sciences as well as the thanks progress technological[...]
18
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Uznane zdolności predykcyjne, jakie reprezentują wybrane topologie SNN (Sztuczne Sieci Neuronowe), wykorzystywane są powszechnie również w szeroko rozumianej praktyce, np. wspomagają procesy decyzyjne zachodzące w przetwórstwie rolno-spożywczym, np. w branży mleczarskiej. Celem pracy było wykorzysta[...]
EN Commonly recognized predictive abilities represented by selected ANN (Artificial Neural Networks) topologies are widely used in practice. They often support the decision-making processes that occur in agri-alimentary processing, such as milk production. The aim of the study was to use ANN as a predi[...]
19
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Celem pracy było omówienie podstawowych technik klasyfikacyjnych w kontekście wykorzystania ich w problemach badawczych inżynierii rolniczej. Wskazano wybrane topologie sztucznych sieci neuronowych jako efektywne narzędzia klasyfikacyjne. Dodatkowym efektem przeprowadzonej analizy bylo wytworzenie s[...]
EN The aim of the work was discussion of basic classifying techniques in context of their utilisation in investigative problems of agricultural engineering. The chosen topology of artificial neural networks were showed as effective classifying tools. Creation of the computer system "The neuronal nets -[...]
20
63%
Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering
PL Proces kompostowania polega na mikrobiologicznym rozkładzie substancji organicznych w warunkach tlenowych za pomocą mikroorganizmów termofilnych i pleśni. Podczas procesu kompostowania wydzielają się duże ilości ciepła, które może być wykorzystane do różnych celów. W literaturze światowej brak jest [...]
EN Composting process depends on microbiological decomposition of organic matter in oxygenic conditions proceeded by the thermopile microorganisms and moulds. During the process there is a lot of heat energy emission which can be used for different aims. There is no information about neural network use[...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last