Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 12 1520-1522
PL Jednym z problemów w cyfrowym przetwarzaniu obrazów jest detekcja krawędzi, która redukuje ilość danych i filtruje część informacji, zachowując ważne własności struktur znajdujących się na obrazie. Do tego celu wykorzystuje się wiele metod. Jedną z nich, bardzo często wykorzystywana jest metoda opar[...]
EN This paper presents differential approximation of the two-dimensional Laplace filter. The proposed algorithm is based on 9- point square lattice. The used transformation Z reduced this problem to 2-D digital filter optimisation. The optimisation is based on the criterion of maximal compatibility of [...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 3b 282--284
PL W artykule przedstawiono, wpływ odpowiedniego przygotowania danych wejściowych, w cyfrowym przetwarzaniu obrazów, na wyniki końcowe miary jakości obrazu tzw. kryterium Q (Universal Quality Index).W celu wyeliminowania braku synchronizacji między obrazem wejścia i wyjścia, zaproponowano algorytm dopa[...]
EN The aim of the article is presenting what kind of influence an appropriate preparation of entry data in digital image processing has got upon the final results. The authors have presented it on the basis of lack of synchronization between entry data and its influence on the quality criterion Univers[...]
3
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2012 No. 71 233--237
PL W artykule autorzy przedstawili problem strat materiałów włókienniczych, wynikający z niewłaściwego rozmieszczenia poszczególnych elementów kompozycji w procesie cięcia. W tym celu zaproponowano, algorytm bazujący na analizie współczynnika korelacji, co umożliwia zmniejszenie strat materiału, występ[...]
EN In the article, the authors have presented the problem of losses of textile materials resulting from their incorrect placement during the trimming process. An algorithm based on the analysis of the correlation coefficient, making it possible to decrease the losses of material occurring during the tr[...]
4
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2011 No. 66 39--44
EN This paper presents a method of estimating noise levels based on exponential smoothing and the assumption that only noise is suppressed in the filtration process. Knowledge of the noise reduction coefficient allows one to determine the value of the parameter being estimated.
5
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2011 No. 66 129--136
EN In this article, the authors have presented the problem of inexact matching of input data in the learning process of a neural network generating a FIR filter in the form of a 5x5 mask. The obtained filter has the task of improving the quality of digital images acquired from acquisition devices, the [...]
6
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2010 No. 63 89-94
EN The authors presented in the study human voice recognition algorithm, which functioning is based on analysis of spectrograms with MSE (mean square error) quality measure utilization, which is employed for digital images comparing. The algorithm of human voice recognition proposed in the article was [...]
7
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2010 No. 63 17-23
EN The paper presents two-dimensional non-linear weighted average filter, for which weights were selected using fuzzy logic. The proposed algorithm was tested using test images in 256 shades of grey, jammed using white noise characterised by normal distribution. The mean square error (MSE) measure was [...]
8
100%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL W pracy przedstawiono stosowane kryteria oceny jakości przetwarzanych obrazów cyfrowych, w tym uniwersalną miarę jakości Q. Stwierdzono podatność tych współczynników na przesunięcie pikseli, co może zafałszować wartość miary. W celu eliminacji wpływu przesunięcia na wartość wskaźników zaproponowano [...]
EN The paper presents the criteria to assess the quality of processed digital images, including a universal measure of quality Q. Identified susceptibility of these factors on the spatial shift of pixels, which can distort the value of measurement. In order to eliminate the impact of shifting the value[...]
9
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Dynamiczny rozwój sprzętu akwizycji obrazów opartego na matrycach CCD (Charge Coupled Device) doprowadził do tego, że stał się on obecny niemal w każdym domu. Jakość obrazów pozyskanych za pomocą takiego sprzętu w dużym stopniu zależy od jakości zastosowanej matrycy. Celem artykułu jest zaprezentowa[...]
EN Dynamic development of the image acquisition equipment, which bases on CCD matrice, that has occurred in recent years was the cause of the abundance of those devices in household usage. However, this equipment has many disadvantages caused mainly by the quality of the CCD matrice and electronics use[...]
10
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W warunkach podwyższonej temperatury zmieniają wszystkie właściwości dielektryków. Zmiana właściwości dla tworzyw sztucznych i materiałów kompozytowych może być znaczna, co powoduje całkowitą degradację izolacji, na skutek przekroczenia wytrzymałości na łuk elektryczny lub prądy pełzające. W związku[...]
EN The heat and high temperature are the basic ageing factors of composite insulators. Quality of insulating material can be estimated basing on thermal characteristics in time.
11
100%
Computer Applications in Electrical Engineering
2014 Vol. 12 316--323
EN Information about the level of signal interference, allows you to select the appropriate method pre-processing information. Assuming that the disturbance is a process additive, a normal distribution can do this using the smoothing filters, and in particular the median filter. This paper presents a m[...]
12
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono komputerowy system ewidencjonowania towarów oznaczonych przy pomocy kodu EAN-13. Działanie systemu opiera się na analizie spektralnej głosu ludzkiego. Dzięki temu system ten może być alternatywą dla tradycyjnych systemów opartych na odczytywaniu kodu przy pomocy skanerów dio[...]
EN The computer system for registration of goods denoted by means of the EAN-13 code is featured in the paper. Operation of the system is based on the spectral analysis of the human voice. Thereby, the system can be an alternative to traditional systems based on scanning a code by means of diode or las[...]
13
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2014 No. 80 205--210
PL W pracy przedstawiono metodę estymacji poziomu zakłócenia wykorzystującą filtrację medianową oraz znajomość współczynnika redukcji szumu. Zakłada się, że w procesie wygładzania tłumiony jest tylko szum, bez zmiany sygnału użytecznego. Poziom tłumienia szumu dla filtracji medianowej, znany jest a pri[...]
EN This paper presents a method of estimating the level of disturbance, based on median filtration and the assumption that the smoothing process applies to noise, exclusively. The knowledge of a noise reduction coefficient enables the determining of an estimated quantity.
14
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2014 No. 80 211--215
PL W artykule przedstawiono dydaktyczną prezentację modulacji AM, z wykorzystaniem popularnego programu Mathcad.
EN This paper presents teaching the presentation of AM modulation, using the popular program Mathcad.
15
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2014 No. 80 217--222
PL W artykule przedstawiono metodę identyfikacji odcisków palców uzyskanych w procesie cyfrowego przetwarzania za pomocą urządzenia akwizycji obrazu opierającego swoją budowę na matrycy CCD (Charge Coupled Device). Algorytm identyfikujący odciski palców opiera swoje działanie na porównaniu docisków za [...]
EN Authors used a popular digital image quality assessment measure for fingerprint identification - Peak Mean Square Error (PMSE). Analysing the measure described by equation (1), it can be seen that the quantity of its indicators depends on the image content. It is very important because, due to this,[...]
16
100%
Logistyka
PL W artykule autorzy przedstawili możliwość wykorzystania sieci neuronowej jednowarstwowej typu INSTAR do poprawy jakości obrazów cyfrowych uzyskanych z różnych urządzeń, których budowa oparta jest na matrycy CCD. Jako kryterium porównawcze została zastosowana miara jakości MSE.
EN The authors put forward the possibility of using a single-layer neural network to improve the quality instar digital images obtained from various devices whose construction is based on the CCD. As a comparator was used measure of the quality of the MSE.
17
81%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 3 239--242
PL W artykule autorzy przedstawili metodę dopasowania cyfrowych obrazów pozyskanych za pomocą aparatu cyfrowego. Metoda dopasowania opiera swoją zasadę działania na analizie porównawczej dwóch obrazów za pomocą popularnej miary jakości oceny obrazów cyfrowych jaką jest błąd średniokwadratowy. Zastosowa[...]
EN In this paper the authors present a method of matching digital images recorded with a digital camera. The functioning principle of the proposed method is based on the comparison analysis of two images using a popular measure of digital image quality assessment, i.e. mean square error. The applied al[...]
18
81%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 84 71--76
PL W pracy przedstawiono zagadnienie wygładzania sygnałów przy pomocy cyfrowych filtrów o skończonej odpowiedzi impulsowej. Zaproponowano różne warianty współczynników filtru o 5-ciu elementach, których wartości dobierano w oparciu o żądany kształt charakterystyki amplitudowej. Praca może być wykorzyst[...]
EN The paper presents the problem of smoothing signals with digital filters with finite impulse response. Proposed variants of filter coefficients a 5-five elements, the values of which were selected based on the desired shape of the amplitude. The work can be used in the classroom with the subject for[...]
19
81%
Logistyka
2014 nr 3 5042--5046
PL W artykule autorzy przedstawili problem poprawnej identyfikacji użytkownika za pomocą analizy jego docisku palca. Analiza odcisków palca była dokonana za pomocą porównania wzorca zapisanego w bazie z dociskiem aktualnie pobranym przy pomocy współczynnik korelacji wzajemnej między obrazami.
EN In this paper the authors present a problem to correctly identify the user by analyzing the pressure of your finger. Fingerprint analysis was made by comparing the pattern stored in the database with a clamp currently collected using cross-correlation coefficient between images.
20
81%
Logistyka
2014 nr 3 5047--5052
PL W pracy przedstawiono metodę estymacji poziomu zakłócenia opartą o filtrację medianową i założenie, że w procesie wygładzania tłumiony jest tylko szum. Znajomość współczynnika redukcji szumu dla filtracji medianowej, pozwala wyznaczyć wartość estymowanej wielkości.
EN This paper presents a method of estimating the level of disturbance, based on median filtration and the assumption that the smoothing process applies to noise, exclusively. The knowledge of a noise reduction coefficient enables the determining of an estimated quantity.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last