Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wybrane Problemy Inżynierskie
2011 nr 2 151-158
EN The Paper presents the disassembly module. The module is an integral part of expert system that is partial implementation of the Technical Mean Recirculation Method (TMRM). The Disassembly module is divided to two separate sub-modules like: Structure and Sequence. The Structure sub-module is used to[...]
2
100%
Wybrane Problemy Inżynierskie
2011 nr 2 159-164
EN The paper presents aggregation module and the author's Interchangeable Refurbishment Method (IRM). The aggregation module is an integral part of expert system that aid the overhaul process preparation. By operation oriented to the abstracts (technical documentation, structure, symptoms and list of d[...]
3
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: of this paper: Mainly, future design and manufacturing processes should be oriented to refurbishing and overhaul, such as mining machines, hydraulics, military industry, heavy industry products, etc.. This paper shows method which can improve indirectly profitability also in environment pro[...]
4
63%
Górnictwo Odkrywkowe
2010 R. 51, nr 3 139-143
PL Rozwijanie technologii recyrkulacji jest wymogiem gospodarki rynkowej, w której konkurencyjność wymusza zmniejszanie kosztów użytkowania środków technicznych. Dotyczy to szczególnie tych środków technicznych, w stosunku do których, zastosowany jest duży reżim działania w skrajnych warunkach jak n[...]
EN Develop of refurbishing technologies is a need of national economy market, in which competition exacts minimization technical means use costs. Especially technical means that has huge regime work in difficult conditions e.g. hydraulic bays applied in mining industry. Thanks to the efficient refurbi[...]
5
63%
Mechanik
PL Ze względu na recyrkulację można konstruować środki techniczne bądź przygotowywać dokumentację regeneracyjną. Recyrkulację środka technicznego można zautomatyzować z zastosowaniem technik wspomagania komputerowego. Po wstępnej agregacji elementów do badań lub wymiany, elementy wybrane do dalszych ba[...]
EN A computer aided method of refurbishing various technical means is presented in the following article. Described method presents a complex approach to the problem of constructing oriented to refurbishing. This article also presents the idea of multiple concatenations between advisory system and resu[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw / Uniwersytet Szczeciński
2006 Nr 48, t. 1 281-286
EN UE Structural Funds is a third, special kind of company capital. These funds should not be considered as a source of free capital for enterprises. There are many factors having influence on the cost of this capital. These are: application cost, higher fixed costs connected with new assets, the risk [...]
7
63%
Ekonomia i Zarządzanie
PL Podatek dochodowy od przedsiębiorstw jest istotnym źródłem dochodów budżetowych. Jego konstrukcja jest dość złożona. Jest ona jedną z przyczyn relatywnie wysokich kosztów związanych z gromadzeniem i przetwarzaniem informacji dla celów podatkowych (koszty przedsiębiorców) oraz kosztów kontroli podatk[...]
EN Corporate income tax (CIT) provides substantial income for the State budget. The tax struc-ture and regulations are quite complex which result in relatively high costs associated with collecting, storing and processing information necessary for effective and efficient tax collection, in particular i[...]
8
63%
Ekonomia i Zarządzanie
2014 Vol. 6, no. 3 292--301
PL W artykule zaprezentowano źródła finansowania inwestycji małych i średnich przedsiębiorstw. Ich ocena została przeprowadzona na podstawie informacji statystycznej oraz badań ankietowych firm funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego. Wydatki inwestycyjne w badanej grupie podmiotów gospodarc[...]
EN The article presents the sources of financing of small and medium-sized enterprises. Their evaluation was based on statistical information and surveys of businesses operating in the Lublin province. Capital expenditures in the group of economic operators in recent years significantly increased, but [...]
9
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
2011 Vol. 44, nr 2 187--197
EN Purpose: Disassembly and aggregation procedures are main aspects of an overhaul process. The paper presents the example of an application that solves automation of technical mean recirculation procedures. Automation in the aspect of overhaul process preparation should be obtained through new tools s[...]
10
51%
Rynek Energii
2013 Nr 2 23--28
PL Przestarzałość techniczna aparatu wytwórczego oraz polityka energetyczna Unii Europejskiej w istotnym stopniu określają potrzeby inwestycyjne polskiej elektroenergetyki. Wydatki inwestycyjne głównych grup kapitałowych ponoszone w latach 2008-2011 były średnio o połowę niższe niż środki finansowe poc[...]
EN Investment needs in Polish electrical power engineering sector are largely determined by outdated technologies and production infrastructure, as well as current power engineering policies of the European Union. Investment outlays borne in 2008-2011 by major capital groups were on average lower by 50[...]
11
51%
Selected Engineering Problems
2013 nr 4 91--96
EN This paper presents the reconstruction process of medical devices designed for prevention of the haemorrhage in the nasal cavity. The DEMED company (the medical parts plant) turned to authors in order to start a scientific project concerning the problem of elements reconstruction in case of lack of [...]
12
51%
Selected Engineering Problems
2013 nr 4 103--108
EN In this paper the methodology applied during the analysis and testing processes of the dimensional accuracy of parts made with FDM technology is shown. The manufactured parts were made on the basis of the technical documentation delivered by the ordering company. The main purpose of the conducted re[...]
13
51%
Rynek Energii
2014 Nr 3 20--25
PL W artykule poddano analizie wybrane spółki z sektora elektroenergetycznego funkcjonujące w USA i Polsce. Celem artykułu jest ocena kondycji finansowej tych podmiotów pod kątem źródeł ich finansowania, uzyskiwanej rentowności oraz płynności finansowej. W oparciu o przeprowadzoną analizę można stwierd[...]
EN The article shows the analysis of selected companies from the electric power industry in the USA and Poland. The purpose of this article is to assess the financial condition of these entities in terms of their sources of financing, profitability and liquidity. Based on the analysis it can be conclud[...]
14
51%
Selected Engineering Problems
2014 nr 5 53--56
EN This paper presents the possible application of GRIP NC programming language in order to optimise a manufacturing process. The possible optimization could be provided in Siemens NX Software with use of .Net programing language, SNAP libraries or GRIP NC language supported up to current version. Simp[...]
15
51%
Selected Engineering Problems
2014 nr 5 21--26
EN This paper describes example of LEAN and SIX SIGMA methodology application in order to improve production processes. The aim of the study was to improve the production processes of wire sheaves for electrical installations of cars and agricultural machinery. The main problem was the high production [...]
16
51%
Rynek Energii
2018 Nr 2 22--27
PL Produkcja energii elektrycznej na bazie źródeł odnawialnych systematycznie rośnie. Coraz częściej uważa się, że w długiej perspektywie zastąpią one tradycyjne źródła energii, jakimi są paliwa kopalne oraz energetyka jądrowa. Celem artykułu jest identyfikacja czynników technicznych i ekonomicznych w[...]
EN Electricity production based on renewable energy sources is growing steadily. It is more and more of ten believed that in the long run they will replace traditional energy sources, which are fossil fuels and nuclear power. The purpose of this article is to identify technical and economic factors in[...]
17
45%
Selected Engineering Problems
2014 nr 5 41--46
EN In this paper alternative methods of the artificial lures manufacturing are presented. Proposed approach is based on application of various contemporary techniques it is reverse engineering rapid prototyping and manufacturing and middle-end CAD modeler. It is proposed to use reverse engineering not [...]
18
45%
Selected Engineering Problems
2014 nr 5 87--92
EN The proper warehouse management strongly affects the condition of the company. The paper describes a way to reorganize the input storage layout of steel raw materials of the company that specializes in manufacturing large-size products. In particular, the existing state of the store and next three n[...]
19
33%
Nukleonika
PL Generator neutronów prędkich działający w Instytucie Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego w Krakowie może pracować zarówno z wiązką ciągłą, jak i impulsową. W pracy opisane jest stanowisko pomiarowe do badania niestacjonarnych pól neutronowych w różnego rodzaju ośrodkach. Systemy sterowani[...]
EN The pulsed neutron generator in the Institute of Nuclear Physics in Kraków operates as a pulsed and/or stationary neutron source. Its experimental set-up for research of the time-dependent thermal neutron fields in various media is presented. The electronic control systems for the generator and for [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last