Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
1998 Z. 20 291-310
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Inżynieria Środowiska
2001 Z. 13 211-224
PL W opracowaniu przedstawiono rozwiązanie zagadnienia analizy prostoliniowej palisady profili przy użyciu metody brzegowych równań całkowych. Sformułowano zagadnienie matematyczne. Zaprezentowano numeryczne rozwiązanie całkowego równania przepływu przez prostoliniową palisadę profili. Rozważania teore[...]
EN The solution of the analysis problem for the straight airfoil cascade by means the boundary integral method was presented in the paper. The theoretical descriptions were illustrated by the example of the analysis the cascade of J. Bonder theoretical profiles which problem has an analytical solution[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Inżynieria Środowiska
2001 Z. 13 225-237
PL W opracowaniu przedstawiono obliczenia przepływu cieczy doskonałej przez palisadę wirnikową metodą brzegowych równań całkowych. Wyznaczono rozkłady prędkości względnej i ciśnienia w palisadzie wirnikowej. Przedstawiono teoretyczną charakterystykę przepływową analizowanego wirnika. Porównano charakte[...]
EN The calculations of flow of perfect fluid through the pump impeller by means the boundary integral method was described in paper. The absolute velocity field and pressure distributions in the impeller were obtained. Also theoretical flow characteristic of analysed impeller was shown and compared wit[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
2001 Z.23 165-197
PL W opracowaniu przedstawiono rozwiązanie zagadnienia potencjalnego opływu płaskich obiektów przy zastosowaniu metody brzegowych równań całkowych. Przedstawiono elementy matematycznego opisu potencjalnego płaskiego opływu cieczą doskonałą obiektów o dowolnym ukształtowaniu linii brzegowej, omówiono nu[...]
EN The subject of the paper is to demonstrate an application of the boundary integral equations method for analysis of stationary and potential flows of the perfect fluid around twodimensional bodies of arbitrary shapes, i.e. : single airfoils, system of airfoils airfoils cascades and systems of airfoi[...]
5
100%
Symulacja w Badaniach i Rozwoju
PL W opracowaniu przedstawiono algorytm rozwiązania zagadnienia przepływowego, laminarnego ruchu cieczy w prostoosiowym przewodzie o dowolnym kształcie przekroju poprzecznego w warunkach oscylacyjnego ruchu wzdłużnego przewodu. Przedstawiono matematyczny opis problemu przy użyciu metody brzegowych równ[...]
EN In the elaboration was presented the algorithm of solution of the problem of laminar viscous flow through straight pipe of an arbitrary cross-section under conditions of the oscillatory movement of the pipe in longitudinal direction. The mathematical description and solution of the problem was formu[...]
6
63%
Acta Mechanica et Automatica
EN The subject of this case study is an issue of optimisation of flat tube solar collectors. Basic elements of energy analysis of performance parameters described by Hottel-Whillier equation are presented in the article. It is considered to be crucial to precisely analyse fluid flow through flow elemen[...]
7
63%
Acta Mechanica et Automatica
EN The object of this paper is the implementation of boundary element method to solving the transient heat transfer problem with nonzero boundary condition and particularly with periodic boundary condition. The new mathematical BEM algorithm for two dimensional transient heat conduction problem with pe[...]
8
63%
Symulacja w Badaniach i Rozwoju
PL W opracowaniu przedstawiono rozwiązanie zagadnienia ustalonego przewodzenia ciepła w układach obszarów płaskich o różnych własnościach materiałowych, metodą elementów brzegowych. Dokonano porównania wyników rozwiązania zagadnienia przewodzenia ciepła w przegrodzie płaskiej oraz ściance cylindrycznej[...]
EN In the paper, the solution of steady heat conduction problem in the system of flat domains of various material properties, by boundary element method, is presented. One made the comparison between the results of solving the heat conduction problem with BEM and with analytical method. The results ach[...]
9
63%
Acta Mechanica et Automatica
PL Przedmiotem pracy jest implementacja metody brzegowych równań całkowych (elementów brzegowych) do rozwiązywania zagadnień ruchu cieczy lepkiej. Przedstawiono algorytm wyznaczania laminarnych przepływów cieczy lepkiej (przepływów Stokesa) przy użyciu metody brzegowych równań całkowych polegający na [...]
EN Object of presented work is implementation of method of boundary integral equations to solving of viscous liquid flow problems. The computing algorithm for laminar flows of viscous liquid flows (Stokes flows) at use of method of the boundary integral equations consisting in to application of co[...]
10
63%
Acta Mechanica et Automatica
PL Przedmiotem opracowania jest aplikacja metody elementów brzegowych do wyznaczania przepływu w prostoosiowych przewodach i kanałach o dowolnym kształcie przekroju poprzecznego całkowicie wypełnionych cieczą. Laminarny, jednokierunkowy przepływ cieczy lepkiej opisany równaniem Stokesa jest zadowalając[...]
EN The subject of the presented elaboration is the applica- tion of the boundary integral method to calculating of the pressure driven unidirectional flow in pipes and channels of arbitrary shape of the cross-section. The laminar unidirectional flow of viscous fluid described by Stokes equation is a[...]
11
63%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W artykule zaprezentowano algorytm obliczeń i wyniki obliczeń pól temperatury i przepływu ciepła w przegrodach budowlanych z instalacjami przewodów centralnego ogrzewania metodą brzegowych równań całkowych. Dla zobrazowania dokładności obliczeń zagadnień przepływu ciepła przy użyciu metody elementów[...]
EN The paper aim was to present a solution concerning heat conduction problem using boundary element method in walls with central heating. The boundary integral equation method is a numerical method for solving partial differential equations encountered in mathematical physics and engineering. Only the[...]
12
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Inżynieria Środowiska
2001 Z. 13 21-30
PL Przedmiotem opracowania jest zastosowanie ogólnej teorii równań całkowych do rozwiązywania zagadnień ustalonego przewodzenia ciepła w obszarach płaskich. Przedstawiono sformułowanie matematycznych zagadnień brzegowych Dirichleta i Neumanna dla różniczkowego równania Laplace'a opisującego ustalone pr[...]
EN The subject of this paper is an employment of the integral equations theory to the steady state conduction problem in two dimensional domains with complex geometry of boundary surfaces. The formulations of Dirichlet and Neumann problems for Laplace differential equation which describes of steady sta[...]
13
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Inżynieria Środowiska
2001 Z. 13 5-20
PL Przedmiotem opracowania jest zastosowanie ogólnej teorii równań całkowych do rozwiązywania zagadnień ustalonego przewodzenia ciepła w obszarach przestrzennych. Przedstawiono sformułowanie matematycznych zagadnień brzegowych Dirichleta i Neumanna dla różniczkowego równania Laplace'a, opisującego usta[...]
EN The subject of this paper is an employment of the integral eąuations theory to the steady state conduction problem in domains with complex geometry of boundary surfaces. The formulations of Dirichlet and Neumann problems for Laplace differential eąuation, which describes of steady state conduction i[...]
14
63%
Symulacja w Badaniach i Rozwoju
PL W opracowaniu przedstawiono zastosowanie metody elementów brzegowych (MEB) do wyznaczania przepływów Stokesa w profilowanych przewodach i kołowym przekroju poprzecznym metodą elementów brzegowych. W celu walidacji metody elementów brzegowych porównano rozwiązania numeryczne zrealizowane metodą eleme[...]
EN The aim of the article is to present a simulation of steady Stokes flow in a circular pipe with changing axisymmetric of radius of the tube using the Boundary Element Method (BEM). Results of this method were compared with experiment result of Taneda and analytical solution. Examples of BEM solut[...]
15
63%
Symulacja w Badaniach i Rozwoju
PL W pracy przedstawiono rozwiązanie jednokierunkowego laminarnego przepływu w przewodach prostoosiowych metodą elementów skończonych (MES) dla różnych kształtów przekroju poprzecznego przy zastosowaniu płaskich siatek. W publikacji wykonano walidację wyprowadzonej metody oraz przedstawiono przykłady z[...]
EN The work contains the implementation of the Finite Element Method for the solution of unidirectional flow through straight pipes using a two-dimensional grid. The algorithm was verified by numerical tests and compared with analytical solution. A numerical examples are presented. The computer program[...]
16
63%
Symulacja w Badaniach i Rozwoju
2012 Vol. 3, nr 2 115--128
PL W opracowaniu przedstawiono algorytm wyznaczania pola prędkości i współczynnika Boussinesqa (korekcji pędu) dla przepływów laminarnych przez przewody o dowolnym kształcie przekroju poprzecznego przy użyciu metody brzegowych równań całkowych. Przedstawiono rezultaty wyników obliczeń pola prędkości i [...]
EN In the elaboration the algorithm of the velocity field and Boussinesq coefficient for laminar flows through straight pipes of arbitrary cross-section shapes by means of boundary element method were presented. The results of numerical calculations of the velocity field and the Boussinesq coefficient [...]
17
63%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W artykule zaprezentowano metodę różnic skończonych (MRS) przy zastosowaniu płaskich siatek z optymalizacją metody Liebmanna w modelowaniu laminarnych przepływów w przewodach prostoosiowych o dowolnym kształcie przekroju przewodu, jako alternatywę dla metod numerycznych wykorzystujących trójwymiaro[...]
EN The work contains the implementation of the FiniteDifference Method with the Liebmann Method for the solution of laminar flow through straight pipes using a two-dimensional grid. This method is the reduction of the three-dimensional grid to two-dimensional in the cross-section of duct. The algorit[...]
18
63%
Symulacja w Badaniach i Rozwoju
PL Przedmiotem opracowania jest zagadnienie technicznej optymalizacji płaskich rurowych kolektorów słonecznych. Przedstawiono podstawowe elementy energetycznej analizy parametrów użytkowych kolektorów słonecznych opisane równaniem Hottela-Whilliera. Zwrócono uwagę na konieczność szczegółowej analizy pr[...]
EN The subject of this case study is an issue of optimisation of flat tube solar collectors. Basic elements of energy analysis of performance parameters described by Hottel-Whillier equation are presented in the article. It is considered to be crucial to precisely analyse fluid flow through flow elemen[...]
19
63%
Symulacja w Badaniach i Rozwoju
PL Wirniki urządzeń energetyki wiatrowej: turbin wiatrowych i rotorów wiatrowych są zaawansowanymi konstrukcjami, których elementy - łopaty śmigieł i rotorów -są profilowane w celu uzyskania pożądanych właściwości aerodynamicznych. W opracowaniu zaprezentowano metodę wyznaczania opływu potencjalnego wy[...]
EN Impellers and rotors of wind engineering devices: wind turbines and wind rotors are the advanced constructions whose elements - blades of propellers and rotors are profiled for the purpose of the obtainment of desirable aerodynamic proprieties. In the elaboration one presented the method for calcula[...]
20
63%
Symulacja w Badaniach i Rozwoju
PL Przedmiotem opracowania jest metoda obliczeniowa wyznaczania przepływu przez wirniki niewielkich osiowych turbin wiatrowych o gęstych palisadach łopatkowych i wyznaczania charakterystyk aerodynamicznych tych urządzeń. Przedstawiono algorytm obliczeniowy oparty na koncepcji podziału wirnika osiowego [...]
EN An object of the elaboration is the computational method solution of the flow through rotors of small axial wind turbines and calculations of aerodynamic characteristics of these devices. One presented the computational algorithm based on the idea of the partition of the axial rotor on elementary ro[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last