Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2012 T. 12, z. 1 105-117
PL W pracy przeprowadzono ocenę odczynu gleb łąkowych w Polsce oraz zawartości w nich przyswajalnych dla roślin form fosforu, potasu i magnezu. Ocenę dokonano na podstawie uzyskanych w 2008 r. wyników monitoringu jakości gleby na obszarach zajmowanych przez użytki zielone (UZ). Monitoring ten łącznie z[...]
EN An assessment of pH and the content of plant available forms of phosphorus, potassium and magnesium in meadow soils of Poland is presented in this paper. The assessment was based on results of soil quality monitoring carried out in 2008 in areas occupied by grasslands. This monitoring together with [...]
2
100%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2004 T. 4, z. 1 159-176
PL Rolnictwo polskie znajduje się w fazie intensywnych przekształceń wywołanych przemianami polityczno-ekonomicznymi po 1989 r. Wyrazem tych przekształceń w regionie Podlasia jest m.in. koncentracja i intensyfikacja produkcji mlecznej. Wraz z rozwojem gospodarstw prowadzących chów bydła mlecznego nasil[...]
EN Polish agriculture is subject to an intensive reconstruction following economic-political changes after 1989. In Podlasie region it is manifested e.g. in the concentration and intensification of dairy production. Development of dairy farms results in their increasing impact on the environment, parti[...]
3
100%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL Straty składników nawozowych z produkcji rolnej, zwłaszcza azotu i fosforu, pogarszają wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych oraz wpływają na powstawanie niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym. Potrzeba przeciwdziałania temu spowodowała, że w ciągu ostatnich dziesięcioleci (zwłaszcza w Europi[...]
EN Nutrient losses in agricultural production, especially losses of nitrogen and phosphorus, impoverish farm economy and result in unfavourable environmental changes. To counteract these effects, vigorous studies have been developed in the last decades (especially in Western Europe and North America) o[...]
4
100%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2009 T. 9, z. 3 159-166
PL W pracy dokonano analizy i oceny wymagań, wchodzących w skład zasady wzajemnej zgodności (ZWZ) (ang. "cross-compliance") w zakresie ochrony środowiska, które gospodarstwa rolne w Polsce są zobowiązane wdrażać od początku 2009 r. Stwierdzono, że w niektórych przypadkach wymagania ZWZ nie są dostatecz[...]
EN An analysis and assessment of requirements of the cross-compliance principle in environmental protection, which Polish farms are obliged to implement since the beginning of 2009, are presented in the paper. In some cases these requirements were found to be not enough precise and not fully correspond[...]
5
100%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2009 T. 9, z. 3 143-158
PL W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci znacząco zwiększyła się ilość azotu reaktywnego w środowisku. Nastąpiło to głównie w wyniku zwiększenia zużycia mineralnych nawozów azotowych, produkowanych z wykorzystaniem procesu Habera-Boscha, oraz wykorzystania paliw kopalnych (w celach transportowych i en[...]
EN The amount of reactive nitrogen in the environment has markedly increased in the recent decades. This is due to increased consumption of mineral nitrogen fertilisers produced in the Haber-Bosch process and to exploitation of fossil fuels for transport and energy. The reactive nitrogen coupling in th[...]
6
100%
Problemy Inżynierii Rolniczej
2008 R. 16, nr 1 133-142
PL Dokonano oceny stanu wykorzystania azotu i fosforu w trzech gospodarstwach ukierunkowanych na produkcję mleka z województwa podlaskiego oraz przeprowadzono analizę możliwości jego poprawy za pomocą modelu matematycznego opracowanego przez Schrödera i in. [2003]. Stwierdzono, że teoretycznie można w [...]
EN Paper presented an evaluation of the nitrogen and phosphorus usage on three dairy farms localized in Podlaskie province, as well as the analysis of their improving possibilities by means of a mathematical model developed by Schroeder et al. (2003). It was stated that the efficiency of nitrogen and p[...]
7
100%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2006 T. 6, z. 1 319-334
PL Produkcja rolna, zwłaszcza zwierzęca, jest dominującym źródłem emisji amoniaku (NH3) do atmosfery. W Polsce do oceny wielkości emisji tego gazu wykorzystuje się wskaźniki przeliczeniowe, opracowane i stosowane w państwach zachodnioeuropejskich. Głównym celem artykułu było opracowanie urea[...]
EN Agricultural production and animal production in particular, is the main source of ammonia emission to the atmosphere. To estimate the amount of NH3 emission in Poland the conversion coefficients elaborated and used in West-European countries are used. Main objective of this work was to e[...]
8
100%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2015 T. 15, z. 3 89--100
PL W pracy zaprezentowano wyniki badań stężenia fosforu fosforanowego w wodach gruntowych spod użytków zielonych w Polsce. Badania przeprowadzono w latach 2008–2011 w ramach systemu monitoringu gleby i wody na terenach zajmowanych przez użytki zielone, prowadzonego przez Krajową Stację Chemiczno-Rolnic[...]
EN The paper presents results of studies on phosphate-phosphorus concentrations in ground water under grasslands in Poland. Studies were made in the years 2008–2011 within the soil and water monitoring programme in areas occupied by grasslands carried out by the Country Chemical and Agricultural Statio[...]
9
100%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2015 T. 15, z. 3 101--111
PL W pracy zaprezentowano wyniki badań zależności między zasobnością gleb użytków zielonych w azot mineralny oraz zawartością w nich azotu azotanowego i azotu amonowego w okresie jesieni, a stężeniem azotanów w wodzie gruntowej spod tych użytków w okresie wiosny następnego roku. Badania zrealizowano na[...]
EN The paper presents the relationships between inorganic nitrogen content, including nitrate- and ammonium-nitrogen, in grassland soils in autumn and nitrate concentrations in groundwater from under these grasslands next spring. Studies were based on results of soil and water monitoring in grassland a[...]
10
100%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2015 T. 15, z. 2 87--96
PL W pracy przedstawiono wyniki rozpoznania nagromadzenia azotu mineralnego w glebach organicznych pod użytkami zielonymi w Polsce. Rozpoznanie to przeprowadzono na podstawie wyników badań monitoringowych realizowanych w latach 2008–2012 przez Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą w Warszawie i podlegające[...]
EN The paper presents accumulation of inorganic nitrogen in organic soils under grasslands in Poland. The recognition of nitrogen status was made based on results of monitoring carried out in the years 2008–2012 by the National Chemical-Agricultural Station in Warsaw and its subordinate regional statio[...]
11
100%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2015 T. 15, z. 2 97--113
PL W pracy przedstawiono wyniki oceny zawartości siarki ogólnej (Sog) i siarczanowej (S-SO4 ) w wierzchniej 30-centymetrowej warstwie gleb użytków zielonych w Polsce w okresie wiosennym i jesiennym w latach 2009–2011. Do jej przygotowania wykorzystano wyniki monitoringu gleby i wody na teren[...]
EN The paper presents estimates of the content of total sulphur and sulphate-sulphur in the upper 30 cm layer of grassland soils in Poland in spring and autumn 2009–2011. The assessment was based on the results of soil and water monitoring carried out in grasslands by the National ChemicalAgricultural [...]
12
100%
Inżynieria Ekologiczna
2001 Nr 5 117--124
PL Produkcja rolna a w szczególności produkcja zwierzęca jest dominującym źródłem emisji amoniaku do atmosfery. Emisja ta stwarza poważne zagrożenia dla środowiska oraz jest powodem znacznych strat ekonomicznych ponoszonych przez rolników. W pracy podjęto problem oceny emisji amoniaku z czterech gospod[...]
EN The agriculture production, especially animal husbandry is a dominated source of ammonia emissions in to atmosphere. These emissions produce a real environmental risk and is a reason economical losses for fanners. In the paper an appreciation ammonia emissions from four farms. In the paper an apprec[...]
13
100%
Inżynieria Ekologiczna
2005 Nr 12 147-148
14
100%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2014 T. 14, z. 3 113--124
PL W pracy przedstawiono wyniki rozpoznania stanu nagromadzenia azotu mineralnego w mineralnych glebach użytków zielonych w Polsce. Rozpoznanie to przeprowadzono na podstawie wyników badań monitoringowych prowadzonych w latach 2008–2012 przez Krajową Stację Chemiczno-Rolniczą w Warszawie i podlegające [...]
EN The paper presents results of the recognition of inorganic nitrogen accumulation in mineral grassland soils in Poland. The survey was based on monitoring studies carried out in the years 2008– 2012 by the National Chemical-Agricultural Station in Warsaw and subordinated regional stations with the pa[...]
15
100%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2011 T. 11, z. 3 197-207
PL W pracy przedstawiono możliwość szacowania ilości azotu wiązanego symbiotycznie przez rośliny motylkowate (w obecnej systematyce - bobowate) za pomocą wskaźników wyznaczonych wg metody opracowanej przez HØGH-JENSENA i in. (2004). Podano wartości wskaźników wnoszenia azotu wiązanego symbiotycznie prz[...]
EN The paper presents a possibility of estimating the amount of N fixed symbiotically by legume plants with indices determined acc. to the method of HØGH-JENSEN et al. (2004). The indices of N input by various legume plants both in monoculture and mixed with grasses amounted from 31 to 86 kg N·t-¹ DM s[...]
16
63%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2008 T. 8, z. 2b 117-126
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad wpływem długo- i krótkotrwałego składowania obornika bydlęcego bezpośrednio na gruncie na zanieczyszczenie gleby i wody związkami azotu. Stwierdzono, że w efekcie długoletniego cyklicznego składowania obornika w pryzmie bezpośrednio na gruncie nastąpiło poważne[...]
EN Results of a study on the effect of long and short time manure storage directly on the ground on soil and water pollution by nitrogen compounds are presented in this paper. Long term cyclic manure storage in a prism directly on the ground was found to seriously pollute soils and ground waters with n[...]
17
63%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL Celem pracy jest ocena zawartości rozpuszczalnych form potasu i RWO w warstwie gleby, stanowiącej podłoże wieloletniego składowania obornika. Badania prowadzono w miejscu, na którym bezpośrednio na gruncie przez ponad 20 lat przechowywano obornik bydlęcy. Do badań pobrano próbki gleby z 10-centymetr[...]
EN The aim of this work was to evaluate the content of soluble forms of potassium and DOC in the soil layer from under long standing manure stockyard. Analyses were made in a place where manure was stored directly on the ground for over 20 years. Soil samples were taken from soil layers from 0 to 90 cm[...]
18
63%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2016 T. 16, z. 2 99--112
PL W ramach programu wieloletniego realizowanego w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym (PW działanie 1.3) prowadzono monitoring jakości wód gruntowych pod różnymi uprawami polowymi na obszarach lessowych Małopolski, począwszy od 04.2012 r. Analizowano wody gruntowe na terenach objętych intensywną u[...]
EN The long-term programme implemented by the Institute of Technology and Life Sciences (P.W. activity 1.3) began in April 2012. Monitoring of groundwater quality was carried out in the Malopolska loess areas for different field crops. The groundwater was analysed in the areas covered by the intensive [...]
19
63%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2014 T. 14, z. 3 143–-157
PL Przeprowadzono badania środowiska wodnego rolniczych lessowych obszarów Małopolski, zlokalizowanych w zlewni Szreniawy. Celem tych badań było określenie wpływu różnego użytkowania gruntów rolnych na jakość wód wgłębnych i powierzchniowych. W wybranych gospodarstwach pobierano, w cyklu miesięcznym, p[...]
EN Studies of aquatic environment in agricultural loess areas located in the Szreniawa River catchment of the Małopolska region were conducted to define the impact of various agricultural land use on surface and ground water quality. Samples of shallow ground waters from under intensive cultivation of [...]
20
51%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
PL Przeprowadzono badania, mające na celu ocenę wpływu zróżnicowanych dawek i form nawozów azotowych oraz odczynu gleby na stężenie azotu azotanowego i amonowego w roztworach glebowych spod trwałych użytków zielonych oraz oszacowanie możliwych strat azotu przez wymycie poza strefę korzeniową roślinnośc[...]
EN The study was aimed at estimating the influence of diverse doses and forms of nitrogen fertilizers and the reaction of soil on the concentration of nitrate and ammonium nitrogen in soil solutions from under permanent grassland and possible losses of nitrogen by leaching out of the root zone of meado[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last