Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN A method for microbrids preparation has been presented. I allowed obtaining stuctures with 1 - 10 [mi]m diameters from the following polymers: cellulose, starch, sodium alginate, chitozane, creatine and cellulose carbaminate. It is supposed to use these features as carriers for various species among[...]
2
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2008 Nr 6 (71) 106--112
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące warunków przygotowania roztworów skrobi i wytwarzania folii. Stwierdzono, że temperatura 95 °C i czas rozpuszczania 60 minut oraz zastosowanie specjalnego systemu mieszadeł zapewnia otrzymanie homogenicznego roztworu skrobi przydatnego do formowania fo[...]
EN Presented herein are the results of investigations into the preparation of starch solutions and casting of film thereof. It was found that a dissolving temperature of 95 °C, time of 60 minutes, and the use of a special agitator system allowed a homogeneous starch solution suitable for film casting t[...]
3
63%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2010 Nr 6 (83) 32--38
PL W artykule przedstawiono ekologiczną metodę formowania włókien celulozowo-białkowych z modyfikowanej celulozy rozpuszczalnej w wodnym roztworze wodorotlenku sodowego oraz izolatów białek roślinnych rzepaku i słonecznika. Włókna formowano z alkalicznych roztworów celulozowo-białkowych do kąpieli koag[...]
EN Presented is a method of producing cellulose-protein fibres from modified cellulose dissolved in aqueous sodium hydroxide, as well as from isolates of rape- and sunflower-derived proteins. Fibres were spun from alkaline cellulose-protein solutions in a coagulation bath containing sulfuric acid and s[...]
4
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2008 Nr 6 (71) 113--116
PL Doskonalenie i poszukiwanie nowych form użytkowych wszelkiego rodzaju materiałów higienicznych czy opatrunkowych wiąże się z ich praktycznym zapotrzebowaniem. Przykładem nowoczesnego, obiecującego biokompozytu są gąbki wytworzone na szkieletach z fibryd chitozanowo-keratynowych i alginianowo-keratyn[...]
EN Increasing demand for dressing and hygiene care products boosts innovation and investigations into novelty materials. One example of a promising modern bio-composite is fibrids in the form of chitosan – keratin and alginate – keratin sponges. Chitosan, alginates and keratin, which are themselves dis[...]
5
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2007 Nr 2 (61) 30--35
PL W artykule przedstawiono sposób wytwarzania włóknistych materiałów kompozytowych metodą mokrą. Do tego celu wykorzystano polimery naturalne: alginian sodowy oraz keratynę pochodzącą z piór kurzych. Z polimerów tych wytwarzano roztwory przędzalnicze, które po przefiltrowaniu i odpowietrzeniu użyto do[...]
EN A method of manufacturing fibrous composite materials by wet spinning is presented. We used natural polymers, namely sodium alginate and keratin obtained from chicken feathers. Spinning solutions were prepared from these polymers, and after filtration and aeration they were used for fibre and fibrid[...]
6
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2007 Nr 2 (61) 100--104
PL W artykule przedstawiono badania procesu modyfikacji skrobi ziemniaczanej za pomocą pullulanazy - enzymu hydrolizującego wiązania α-1,6-glikozydowe. Badano wpływ czasu reakcji enzymatycznej oraz ilości użytego enzymu na zawartość amylozy w biomodyfikowanej skrobi oraz jej charakterystykę cząsteczkow[...]
EN This article presents investigations into the modification of potato starch with the use of pullulanase, an enzyme which hydrolyses the α-1,6-glycoside bonds. We tested the effect of the enzymatic reaction time and the amount of the enzyme used on the amylose content in biomodified starch, and inves[...]
7
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2007 Nr 5-6 (64) 157--162
PL W artykule przedstawiono właściwości biokompozytów celulozowo-keratynowych. oraz sposób ich wytwarzania metodą mokrą. Do tego celu wykorzystano polimery naturalne: biomodyfikowaną celulozę oraz keratynę pochodzącą z piór kurzych. Z polimerów tych wytwarzano roztwory przędzalnicze, które po przefiltr[...]
EN This work deals with the preparation and characterisation of cellulose-keratin biocomposites. A method of manufacturing fibrous composite materials by wet spinning is presented. We used natural polymers, biomodified cellulose and keratin obtained from chicken feathers. Keratin waste is a potential r[...]
8
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2006 Nr 3 (57) 97--101
PL Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że opracowana w Instytucie Biopolimerów i Włókien Chemicznych (IBWCh – do maja 2006: IWCh) metoda wytwarzania mikrofibryd chitozanowych, pozwoliła na otrzymanie mikrofibryd o średnicy w zakresie od 1 do 5 μm w stanie mokrym. Mikrofibrydy te w stanie s[...]
EN According to a method elaborated in the Institute of Biopolymers and Chemical Fibres (the former Institute of Chemical Fibres), Łódź, Poland, we prepared chitosan microfibrids with a diameter of 1 to 5 μm in wet condition, which shrinks to the range of only 0.2 to 1.0 μm after drying. We determined [...]
9
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2006 Nr 4 (58) 25--31
PL Badano proces otrzymywania włókien alginianowo-chitozanowych, przeznaczonych do zastosowań medycznych. Opracowano dwie metody formowania dwuskładnikowych włókien alginianowo-chitozanowych typu rdzeń – alginian wapnia, otoczka – chitozan. Metoda (A) formowania, polegająca na wprowadzeniu chitozanu do[...]
EN The process of obtaining alginate-chitosan fibres intended for medical applications was the subject of our investigations. Two methods of forming two-component alginate-chitosan fibres of the core-skin type (calcium alginate and chitosan respectively) were developed. The first method of forming fibr[...]
10
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2003 Nr 3 (42) 63--66
PL W artykule przedstawiono badania dotyczące zastosowania enzymów w procesie bioutylizacji odpadów włókienniczych. Do tego celu wykorzystano odpady dzianin poliestrowo-bawełnianych oraz poliestrowo-wiskozowch, i enzym o nazwie handlowej Ekonaza CE (Rhöm Enzyme OY, Finland), pochodzący ze szczepu Trich[...]
EN This paper presents the continuation of studies on the application of cellulolytic enzymes to the bioutilisation of the cellulose component of PET/cellulose waste blends. In these studies, the commercial enzyme Econase CE (Rhöm Enzyme OY, Finland) originating from the Trichoderma reesei strain, was [...]
11
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2003 Nr 1 (40) 48--52
PL Wykorzystanie enzymów celulolitycznych w procesie biomodyfikacji celulozy jest jednym z najnowszych zastosowań tych enzymów, umożliwiającym połączenie procesu częściowej, kontrolowanej degradacji celulozy ze zmianami jej struktury cząsteczkowej, nadcząsteczkowej i morfologicznej. Zastosowanie metod [...]
EN The use of cellulolytic enzymes in the process of cellulose biomodification is one of the current applications of these enzymes which allows us to join the process of controlled partial cellulose degradation with changes to the molecular, supermolecular, and morphological cellulose structure. The ap[...]
12
51%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
EN Textile blends consisting of cellulose and polyester fibres are used in many branches of life. Taking into consideration ecological aspects, the problem of utilisation of textile wastes containing polyester and cellulose fibres makes a point at research centres. Most of methods used so far, are cha[...]
13
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2012 Nr 6B (96) 32--39
PL W artykule przedstawiono sposób wytwarzania, metodą mokrą, włókien chitozanowych modyfikowanych kolagenem (Chit/Col) z roztworów chitozanowo-kolagenowych przydatnych do budowy rusztowań komórkowych (scaffolds). Stosowano roztwory chitozanu o stężeniu do 5,21% w wodnym 3.0% kwasie octowym zawierające[...]
EN A method is presented for the preparation of collagen-modified chitosan fibres (Chit/Col) from chitosan-collagen solutions. The fibres may be used in the construction of scaffolds. Chitosan solutions with a concentration of 5.21% in an aqueous 3.0% acetic acid solution with the addition of glycerol [...]
14
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2014 Nr 3 (105) 35--42
PL W artykule przedstawiono sposób wytwarzania folii w skali laboratoryjnej z roztworów celulozy w cieczy jonowej 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate [emim][OAc]. Do badań zastosowano lintersy bawełniane oraz masę celulozową drzewną po hydrotermicznej obróbce (HT). Roztwory celulozy o stężeniu of 2.0, [...]
EN The article presents a method to prepare films by casting solutions of cellulose in ionic liquid 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate [emim][OAc]. Cotton linters and a hydrothermally treated (HT) wood cellulose pulp were used in the investigation. The film was cast from solutions with cellulose conce[...]
15
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2013 Nr 4 (100) 31--37
PL W artykule przedstawiono badania prowadz.ce do otrzymania kompozytowych wysokoporowatych włókien dibutyrylochitynowych zawierających beta fosforan trojwapniowy (b-TCP) lub nano hydroksyapatyt (nano HAp) z etanolowych wodnych roztworow dibutyrylochityny (DBC) o st.ężeniu 16% DBC i etanolu w zakresie [...]
EN The article gives an account of investigations on the preparation of highly porous dibutyrylchitin fibres containing tri-calcium phosphate (â-TCP) or nano-hydroxyapatite (nano HAp). Fibers were spun from 16% dibutyrylchitin (DBC) solutions in ethanol (content of ethanol: 67 - 78%). The fibers obtain[...]
16
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2010 Nr 3 (80) 24--31
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące opracowania nowej ekologicznej metody formowania włókien celulozowo-krzemianowych (Cel/Si) w oparciu o modyfikowaną enzymatycznie celulozę bezpośrednio rozpuszczalną w wodnym roztworze wodorotlenku sodowego. Włókna formowano z celulozowych roztworów pr[...]
EN Presented herein are the results of research on the preparation of a novel environmentfriendly method of spinning cellulose-silicate (Cel/Si) fibres obtained from enzymatically modified a pulp which could be directly dissolved in aqueous sodium hydroxide. Fibres were formed from spinning solutions i[...]
17
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2010 Nr 3 (80) 32--37
PL W artykule przedstawiono wyniki badań rozmiarów agregatów celulozowych w roztworach octanu 1-etylo-3-metyloimidazolu (EMIMAc) i chlorku 1-butylo-3-metyloimidazolu (BMIMCl) otrzymanych podczas pomiarów statycznego i dynamicznego rozpraszania światła. Zbadano roztwory celulozy ze zróżnicowaną zawartoś[...]
EN The aggregate size of cellulose dissolved in 1-ethyl-3-methylimidazolium acetate (EMIMAc) and 1-butyl-3-methylimidazoluim chloride (BMIMCl) was measured by static and dynamic light scattering. Examined were cellulose solutions containing various amounts of water. The impact of water on the size of c[...]
18
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2009 Nr 3 (74) 18--22
PL Opisano zastosowanie modyfikowanej hydrotermicznie celulozy do wytworzenia włókien celulozowych. Modyfikacja hydrotermiczna masy celulozowej zapewnia otrzymanie celulozy o stopniu polimeryzacji DP 290-405 i niskiej polidyspersji Pd-2,5. Mokra modyfikowana celuloza ulega rozpuszczeniu w wodnym roztwo[...]
EN The use of hydrothermally treated cellulose pulp for the manufacture of cellulose fibres is described. Hydrothermal treatment allows for the preparation of cellulose pulp characterized by a polymerization degree, DP, within the range of 290 405 and a low polydispersity Pd of 2.0 3.0. A method of pre[...]
19
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2009 Nr 4 (75) 37--42
PL W artykule przedstawiono sposób wytwarzania włókien chitozanowych modyfikowanych keratyną pochodzącą z piór kurzych. Do badań zastosowano chitozan o właściwościach włóknotwórczych oraz wodną zawiesinę oczyszczonej keratyny. Do roztworu chitozanu w 3% kwasie octowym wprowadzano wodną zawiesiną keraty[...]
EN In this study, a method of preparing fibres of chitosan modified with keratin derived from chicken feathers is presented. Fibre-grade chitosan and an aqueous solution of purified keratin were used in the investigations. The aqueous solution of keratin was added to a 3% solution of chitosan in acetic[...]
20
51%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2018 Nr 6 (132) 102--113
PL W artykule opisano wytwarzanie folii skrobiowej pełniącej rolę nośnika modelowych substancji leczniczych z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Do wodnego roztworu skrobi wprowadzano substancję leczniczą o działaniu przeciwbólowym/przeciwzapalnym, a następnie formowano folię. Do bada[...]
EN The article describes the production of starch film as a carrier of a model drug substance from the group of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). An analgesic/anti-inflammatory drug was put into aqueous starch solution, and next a film was formed. The following solid drug substances were [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last