Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 80
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2013 Nr 22 227--245
Sustainable development is a vision of progress, connecting economic development, environmental protection and social justice, as a result, improves overall quality of life, both present and future generations. Both policy and practice should be used to ensure its implementation at all levels of hum[...]
PL Idea zrównoważonego rozwoju jest wizją postępu łączącego rozwój gospodarczy, ochronę środowiska i sprawiedliwość społeczną, w efekcie czego podnosi się jakość życia obecnych i przyszłych pokoleń. Jej realizacji powinny służyć zarówno polityka, jak i praktyka wdrażania na wszystkich poziomach organiz[...]
2
100%
Logistyka
PL U podstaw współczesnego rozwoju gospodarczego Europy leży koncepcja zrównoważonego rozwoju. Według niej musimy tak użytkować zasoby Ziemi, aby również przyszłe pokolenia miały możliwości zaspokajania swoich potrzeb. Transport jest kluczowym czynnikiem nowoczesnej gospodarki. W artykule zostanie doko[...]
EN The sustainable development is the main priority of current European economic policy. Sustainable development means such development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. Transport is the key factor of modern economy. The [...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Samochody, dla których dobiegł końca okres eksploatacji, są określane jako pojazdy o zakończonym życiu technicznym. Obecnie średnio 75-80% masy samochodów wycofanych z eksploatacji podlega recyklingowi. Natomiast pozostałe 20-25% ich masy, na którą składa się głównie niejednorodna mieszanina różnych[...]
EN Automobiles manufactured by automakers and used by consumers until the end of their useful life are referred as end-of-life vehicles. At present, approximately 75 to 80% of end-of-life vehicles in terms of weight is being recycled (metallic fractions - ferrous and non ferrous). However, the remainin[...]
4
100%
Rudy i Metale Nieżelazne
2010 R. 55, nr 6 330-333
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczące wpływu objętości strefy plastycznej na wielkość siły podczas wyciskania wyrobów o przekrojach nieosiowosymetrycznych. Bazując na uzyskanych wynikach wykazano, że opory płynięcia podczas procesu wyciskania wyrobów o złożonym kształcie przekroju poprzec[...]
EN The paper presents research results of influence of volume of plastic zone on the load in the case of extrusion of noncircural shapes of the cross-section. Basing on obtained results it has been shown that flow resistance can be different with regard to appearing configurations of the deformation zo[...]
5
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 79-80
PL Kolor ma ogromne znaczenie w odbiorze jakości produktu spożywczego. Poprawę koloru produktów spożywczych uzyskuje się poprzez „do-barwianie" za pomocą dodatków zarówno syntetycznych jak i pochodzenia naturalnego. Ogromne możliwości stoją przed biotechnologicznym otrzymywaniem naturalnych barwników, [...]
EN Colour plays a special role in food industry. Improvement of food colour can be achieved by addition of synthetic dyes or natural plants extracts. Pigments are produced by microorganisms (bacteria, yeast, fungi) and microalgae and they could be an alternative source of natural pigments.
6
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
2014 Vol. 81, nr 7 492--497
PL W artykule przedstawiono propozycje modyfikacji formuł analitycznych, pozwalających określić poziom siły kształtowania dla przypadku wyciskania profili o złożonej geometrii ze stopu 7075. Zaproponowana modyfikacja opiera się na wprowadzeniu do relacji analitycznej tzw. czynnika kształtu, dobranego o[...]
EN The paper presents the proposals of modification of analytic relationships which enable to asses of extrusion load for case of complexity extrudate cross-section of 7075 aluminum alloy. The proposed modification is based on introducting “shape factor” to analytic relationship according to special se[...]
7
100%
Logistyka
2014 nr 2 248--257
PL Na obecnym etapie rozwoju cywilizacji, nie można powstrzymać dążenia do rozwoju społeczno-ekonomicznego, podstawową kwestią jest w jaki sposób ten proces ma przebiegać i czy da się nim sterować w celu wprowadzenia na preferowaną ścieżkę rozwoju. Jednym z czynników umożliwiających rozwój społeczno-go[...]
EN At the present stage of civilization development, it is impossible to stop the aspiration of socio-economic development. The basic issue is how the process should be running and if we can control it in order to put on the preferred path. One of the factors which makes socio-economic development poss[...]
8
100%
Logistyka
2015 nr 3 5455--5467
PL Wiek XXI to postępujący na całym świecie proces urbanizacji. Prognozuje się, że do końca obecnego stulecia w miastach będzie mieszkać blisko trzy czwarte ludności świata. Ekonomiści i politycy dowodzą, że miasta są siłą napędową i mają zasadnicze znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania gospodarki.[...]
EN The XXI century is characterised by urban processes by worldwide. The forecasts show three quarter of world population will have lived in cities by the end of the present century. Economists and politics claim that cities are both essential and are fuelling the right functioning economy. Although Eu[...]
9
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2012 Nr 4 167-168
PL Stwierdzono korelację pomiędzy wzrostem biomasy i zmianą konduktancji la kultur korzeni wlośnikowatych P. tomentosa w kolbach wstrząsanych. Pomiar konduktancj i zastosowano do śledzenia wzrostu korzeni P. tomentosa w bioreaktorze rozpyłowym o pojemności 10 dm3. Korzystając z wyłączonych [...]
EN A correlation between the growth of biomass and a change in conductance for Paulownia tomentosa hairy roots in shaken flasks was confirmed. The measurements of conductance were used to monitor the growth of P. tomentosa hairy roots in a mist bioreactor of 10 dm3 volume. Using the linear d[...]
10
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2015 Nr 30 87--104
PL Cechą współczesności jest niezwykła wręcz dynamika życia społeczno-gospodarczego, generowana szybkim rozwojem nauki, techniki i technologii. Ma to odbicie w zachowaniach przestrzennych ludzi i podmiotów gospodarczych. Zmiany w strukturze i wolumenie przewozów w Unii Europejskiej są uwarunkowane potr[...]
EN The general characteristic of the present society life is unusual even dynamics, generated by rapid development of science, engineering and technology. This is reflected in the spatial behavior of people and businesses. Changes in the transport structure and volume are conditioned by mobility needs [...]
11
100%
Ekonomia i Środowisko
2018 nr 4 212--222
EN Economy is subject to constant change, and business models and strategies of enterprises often become obsolete before they are implemented. Such circumstances of the modern world force entrepreneurs to use creative thinking and non-standard solutions. Change is present in almost all business areas –[...]
12
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Trwały, zrównoważony rozwój transportu w dokumentach strategicznych UE. Najważniejsze obecnie problemy transportowe, jak: niezrównoważona struktura gałęziowa przewozów, emisja zanieczyszczeń, hałas, kongestia, wypadki, energochłonność, nieefektywny system cen. Sposoby rozwiązywania lub łagodzenia ty[...]
EN Permanent and balanced transport development in the strategic documents of the European Union. The most significant current transport problems like for example unbalanced transport branch structure, impurities emission, noise, congestion, accidents, energy-consumption. The methods of solution or att[...]
13
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Analiza stanu bezpieczeństwa w transporcie krajów UE. Wypadki drogowe, ich ofiary i koszty. Skutki gwałtownego w ostatnich latach rozwoju motoryzacji w Polsce i wzrostu ruchu pojazdów zagranicznych, za czym nie nadąża modernizacja i rozbudowa sieci drogowej. Miejsce Polski w statystyce wypadków i ic[...]
14
63%
Management
PL Współczesne systemy zarządzania jakością w swoich założeniach stawiają satysfakcję klienta w centrum zainteresowania przedsiębiorstwa. System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000 obliguje przedsiębiorstwa do prowadzenia pomiaru satysfakcji klienta. Celem artykułu było przedstawienie kon[...]
EN Contemporary quality management systems put customer satisfaction as the focal point of enterprise interest in their assumptions. The quality management system compliant with ISO 9001:2000 requires enterprises to measure customer satisfaction. This paper aims at presenting the customer satisfaction [...]
15
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Obserwacja drzew (Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Tilia cordata, T. x europaea) rosnących wzdłuż szlaków komunikacyjnych Krakowa wykazała, iż przejawiają one podobne uszkodzenia, niezależnie od gatunku: nekrotyczne zbrunatnienie blaszek liściowych, obejmujące od 10 do 80% [...]
EN Trees (Acer platanoides, Acer pseudoplatanus, Fraxinus excelsior, Tilia cordata, T. x europaea) observed along the transportation routes of Cracow demonstrated similar damages in all species: necrotic browning of leaves in 10-80% of their leaves, premature leaf drop, branch dieback (80-90%). Phytopa[...]
16
63%
Rudy i Metale Nieżelazne
2007 R. 52, nr 11 812-819
PL Przedstawiono wyniki badań dotyczących opisu kinematyki plastycznego płynięcia i niejednorodności plastycznej materiału podczas wyciskania wyrobów o różnym kształcie przekroju poprzecznego na przykładzie przekroju kołowego oraz prostokątnego. Przedstawione doświadczalne przebiegi funkcji prądu stano[...]
EN The paper presents results of the investigations included description of kinematics of material flow and inhomogeneity of materials flow during extrusion of profiles about complex geometry of the cross-section. It has been shown that experimental courses of stream function present direct practical h[...]
17
63%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 3 81-82
PL Grzyby nitkowate Monascus purpureus mogą stanowić wartościowe źródło naturalnych barwników spożywczych. Przeprowadzono hodowle Monascus purpureus DSM 1379 w kolbach okrągło dennych wstrząsanych w płynnym podłożu. Badano wpływ różnych czynników, takich jak: źródło węgla i azotu oraz pH na wzrost i bi[...]
EN Filamentous fungus Monascus purpureus is a promising source of the natural food colorants. Monascus purpureus DSM 1379 was cultivated in liquid medium in shake flask culture. Effect of different process variables such as carbon, nitrogen source, pH on growth and pigments production was investigated.
18
63%
Management
PL Współczesne systemy zarządzania jakością w swoich założeniach stawiają satysfakcję klienta w centrum zainteresowania przedsiębiorstwa. System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001:2000 obliguje przedsiębiorstwa do prowadzenia pomiaru satysfakcji klienta. Celem artykułu było przedstawienie kon[...]
EN Contemporary quality management systems put customer satisfaction as the focal point of enterprise interest in their assumptions. The quality management system compliant with ISO 9001:2000 requires enterprises to measure customer satisfaction. This paper aims at presenting the customer satisfaction [...]
19
63%
Logistyka
2006 nr 1 19-20
20
63%
Problemy Ekonomiki Transportu
2000 nr 1 19-38
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last