Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 60
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Górniczy
2012 T. 68, nr 3 46--54
PL W artykule przedstawiono algorytmy do obliczeń oporów ruchu przenośnika i możliwość ich zastosowania do obliczeń przenośników dalekiego zasięgu. Kolejno opisano badania taśm energooszczędnych a następnie połączeń taśm przenośnikowych. W końcowej części referatu zaprezentowano trzy podsystemy monitor[...]
EN The selected problems that are solved within the research project No N09 0019 06/2009, financed by NCBIR and realized by the Institute of Mining Engineering of Wrocław University of Technology have been presented. At first, the algorithms for calculation of the resistance to motion of a belt conveyo[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Artykuł przedstawia badania prowadzone aktualnie w Instytucie Górnictwa w zakresie taśm i ich połączeń, które mają na celu optymalny dobór taśm do warunków eksploatacyjnych, wzrost trwałości taśm i połączeń.
EN The recent investigations of conveyor belts and their splices conducted in the Institute of Mining Engineering and aiming at the optimal belt choice with regard to operation conditions have been presented.
3
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Nowe spojrzenie na rozkład czasu pracy taśm przenośnikowych i wyniki zaprezentowane w pracach [1,3,4] umożliwiają analizę wpływu długości taśmy na czas jej pracy. Wprowadzono wzory na wartość średnią i wariancję czasu pracy taśmy w funkcji długości jej odcinka. Badania empiryczne nie potwierdziły wp[...]
EN A new approach to belt operating time distribution and the results if the research presented in papers [1, 3, 4] made it possible to analyse the effect of the length of the belt in its operating time. Formulas for the mean value and the variance of belt operating time versus belt section length were[...]
4
63%
Transport Przemysłowy
2001 nr 1 (3) 5--8
5
63%
Surowce i Maszyny Budowlane
2011 nr 4 30-34
PL Taśmy przenośnikowe stanowią ważne ogniwo w układzie technologicznym kopalni kruszyw. Dlatego też istotne stają się zagadnienia dobrego zarządzania ich eksploatacją. W artykule opisano skalę stosowania taśm przenośnikowych w polskich kopalniach i zarządzanie ich eksploatacją. Poruszono zagadnienie p[...]
6
63%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2011 nr 2 19-29
PL Zastosowanie przenośnika taśmowego w wyrobiskach podziemnych wymaga stosowania taśm spełniających określone kryteria bezpieczeństwa. W artykule przedstawiono nowe stanowiska i metody badań taśm przenośnikowych przeznaczonych do pracy w wyrobiskach podziemnych, badań stosowanych w Unii Europejskiej p[...]
EN The use of belt conveyors in underground workings reąuires applying belts meeting the specific safety criteria. New research methods and stands for conveyor belts testing designed for work in underground workings as well as tests used in European Union for assessment of fire-safety and static electr[...]
7
63%
Transport Przemysłowy
2006 nr 3 (25) 45-49
8
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono problemy transportu przenośnikowego w kopalniach surowców skalnych. Scharakteryzowano główne parametry stosowanych przenośników taśmowych w warunkach krajowych kopalń. Skoncentrowano się na najdroższym elemencie jakim jest taśma przenośnikowa i przedstawiono doświadczenia z jej eksploa[...]
EN The problems of belt conveying in the rock minerals mines have been presented. The key parameters of conveyor belts used in the domestic mines operating conditions have been characterized. The main focus has been put onto the most expensive element of a conveyor - a belt and the experience gained fr[...]
9
63%
Transport Przemysłowy
10
63%
Transport Przemysłowy
11
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono analizę metod oceny trwałości połączeń taśm przenośnikowych. Wykorzystano bazę danych, którą opracowano na podstawie informacji uzyskanych w kopalniach rud miedzi. Analizę przeprowadzono w zależności od odległości przenośnika i całkowitej mocy zainstalowanego napędu.
EN Analysis of method used to asses durability of conveyor belt joins has been given.
12
63%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych autorów z zakresu wytrzymałości taśmy na rozciąganie w kierunku osnowy i watka, na rozwarstwienie pomiędzy przekładkami i pomiędzy okładkąa rdzeniem, badań wytrzymałości taśmy na ścinanie, jej wydłużenia względnego oraz wytrzymałości zmęczeniowej. Bada[...]
EN The article presents the own investigations results of the authors with regard to resistance of the belt against extension towards the warp and weft, delimitation dividers and between a divider and the core, resistance of the belt against shearing strength, its relative stretching and resistance to [...]
13
63%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2014 nr 3 57--68
PL Szerokie zastosowanie transportu przenośnikowego w systemach odstawy w górnictwie podziemnym stawia bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa elementom przenośników taśmowych, a szczególnie taśmom przenośnikowym, które to w przeszłości były powodem tragicznych wypadków. W wielu ośrodkach prowadzone są[...]
EN The extensive use of conveyors in haulage systems in underground mining puts extremely high safety requirements on belt conveyor components, and particularly on conveyor belts, which were the cause of serious accidents in the past. For a number of years now, many research centres have been conductin[...]
14
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Jedną z metod obniżenia kosztów transportu taśmowego w istniejących układach transportowych jest wzrost względnego obciążenia przenośników poprzez skrócenie czasu ich pracy. Interesującym zagadnieniem przy obliczaniu oszczędności jest możliwy wzrost trwałości taśmy mierzonej kalendarzowym czasem jej[...]
EN One of methods of decreasing costs of operation in existing belt conveyor systems is the increase of the relative conveyor load by shortening the time conveyors operation. The interesting point in calculation of savings is possible increase in conveyor belt durability measured in calendar time of op[...]
15
63%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2011 Nr 4 12--15
PL W dzisiejszych czasach coraz większą uwagę przywiązuje się do obniżenia kosztów eksploatacji przenośników, głównie ich energooszczędności. Nabiera to szczególnego znaczenia ze względu na rosnące szybko ceny energii elektrycznej i uwarunkowania ekologiczne. O potrzebie prowadzenia prac badawczych nad[...]
EN When considering the required drive power of a belt conveyor, the main resistance force is prevailing for long conveyors. Assuming that rolling resistance consisting of the idler rotation al resistance and the indentation resistance (also named belt’s resistance to rolling on idlers) reaches up to 7[...]
16
63%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 7 52--60
PL Taśmy przenośnikowe stosowane w podziemnych górniczych systemach odstawy urobku powinny spełniać przede wszystkim określone wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego i ochrony antyelektrostatycznej. Natomiast ze względu na niezawodność systemu odstawy i koszty jego eksploatacji istotne jest, żeb[...]
EN Conveyor belts used in underground mining transportation systems should meet the specified requirements for electrostatic and fire safety in the first place. Due to the reliability and running costs of the transport system, these belts should also meet the appropriate operation requirements. This pa[...]
17
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule przedstawiono specyfikę transportu taśmowego w branży górnictwa surowców skalnych a szczególnie górnictwa kruszyw łamanych. Produkcja kruszyw łamanych w Polsce prowadzona jest w bardzo rozproszonych i różnorodnych zakładach górniczych, które stosują w coraz większym zakresie transport prz[...]
EN The paper presents the specificity of belt transport in the industry of rock minerals mining, especially crushed aggregates. Crushed aggregates extraction in Poland is carried in many different and dispersed mines (quarries), which increasingly employ the belt conveyor transport. Unfortunately there[...]
18
63%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2014 Nr 1 20--23
PL W układach napędowych przenośników taśmowych kluczowym zagadnieniem, decydującym o skuteczności napędu, jest sprzężenie cierne. Siła przekazana przez napęd do taśmy jest tym większa, Im większy jest współczynnik tarcia współpracującej pary ciernej. W napędach bębnowych, w ceiu zwiększenia współczynn[...]
EN The effective transmissible tension is the crucial issue of the designing of belt conveyor drive. The transferred driving force depends on the coefficient of friction between the conveyor belt and the drive pulley coating. For the needs of designing safe boosted drive or setting the parameters of ta[...]
19
63%
Przegląd Górniczy
PL W artykule zaprezentowano rezultaty prowadzonych w Instytucie Górnictwa Politechniki Wrocławskiej prac badawczych dotyczących wytrzymałości połączeń tkaninowych taśm przenośnikowych. Przedstawiono rezultaty rozważań teoretycznych i badań laboratoryjnych poświęconych zagadnieniu wpływu różnicy własno[...]
EN Results of the research work carried out in the Mining Institute of the Politechnika Wrocławska (Technical University of Wrocław) on the strength of conveyor fabric-ply belt joints are presented. There are shown results of theoretical considerations and laboratory testing on the problem of influence[...]
20
63%
Przegląd Górniczy
PL W związku ze znormalizowaniem metody badań połączeń wielo-przekładkowych taśm przenośnikowych polegającej na badaniu wytrzymałości złącza o pełnej długości, omówiono warunki, jakie muszą być spełnione, aby połączenie uzyskało wymaganą wytrzymałość. Przeanalizowano wpływ parametrów konstrukcyjnych i [...]
EN In connection with standarization of multi-ply conveyor belts joints testing method based on testing of a full length joint the conditions necessary to obtain required strength are discussed. Influence of construction and material parameters on the joint strength are analysed and a method of a rough[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last