Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
1999 R. 55, nr 4 211-213
PL Badano belki o przekroju poprzecznym 20 x 30 cm i całkowitej długości 4,0 m. Opisano metodykę badań oraz przeanalizowano otrzymane wyniki dotyczące szerokości rozwarcia i kątów pochylenia rys.
EN Beams having section 20 x 30 cm and total length 4,0 m have been investigated. Methods of investigations and results of analysis refered to crack width and inclination are presented.
2
100%
Budownictwo i Architektura
PL Artykuł dotyczy zjawiska zarysowania skręcanych elementów żelbetowych, które jednocześnie poddane są działaniu siły poprzecznej. Zaprezentowano model teoretyczny Rahala i Collinsa, który jest jedynym modelem dającym możliwość szczegółowej analizy zachowania elementu jednocześnie skręcanego i ścinane[...]
EN This paper concerns the phenomenon of cracking in reinforced concrete elements subjected to combined torsion and shear. The theoretical model developed by Rahal and Collins is described in de tail. This model is the only one which is capable of predicting the full response (e.g.: steel and concrete [...]
3
63%
Przegląd Budowlany
4
63%
Problemy Ekologii
PL Reforma Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (m. in. ograniczenie produkcji roślin żywieniowych) oraz promocja OZE (choćby poprzez zapisy Dyrektywy 2001/0265/COD) stwarzają bardzo korzystne warunki do wzrostu popytu na unijnym rynku petrochemicznym na tłuszcze roślinne. Wprowadzenie w Polsce z[...]
EN The reform of the Common Agricultural Policy of the European Union (through inter alia reduction of edible plants production) and promotion of renewable energy sources (e.g. by the provisions of the Directive 2001/0265/COD) create favourable conditions for increasing the demand for plant fats on the[...]
5
63%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2007 nr 1 56-58
6
63%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2006 nr 4 38-41
7
51%
Materiały Budowlane
2012 nr 11 19-21
8
51%
Cement Wapno Beton
PL Przeprowadzono badania skorodowanych słupów stanowiących konstrukcję pięćdziesięcioletniej, niezadaszonej hali do składowania węgla i gipsu. Wytrzymałość pobranych próbek nieuszkodzonego betonu w formie rdzeni mieściła się w przedziale od 28 do 42 MPa. Uszkodzenia słupów na składowisku węgla były st[...]
EN The damaged pillars of the construction of fifty years old nonroofed hall, for storage of caol and gypsum were studies. The compressive strength of the samples taken from the relatively uncorroded parts of concrete was in the range 28 to 42 MPa. The corrosion of the concrete pillars in the coal stor[...]
9
51%
Cement Wapno Beton
2013 R. 18/80, nr 6 378--386
PL W pracy badano wpływ różnych rodzajów kruszyw na właściwości mechaniczne betonów wysokowartościowych o w/c = 0,28 i betonów zwykłych o w/c = 0,70. Wyniki doświadczeń wykazały, że rodzaj kruszywa ma znaczny wpływ na wytrzymałość jak i na odkształcalność, ściskanych jednoosiowo próbek betonowych. Wytr[...]
EN In the paper the effect of different types of coarse aggregate on the mechanical properties of high performance concrete with w/c 0.28 and ordinary concrete with w/c 0.70 were tested. The results of experiments have shown that the type of aggregate has the significant effect on strength as well as o[...]
10
51%
Inżynieria i Budownictwo
2010 R. 66, nr 8 445-448
PL Przedstawiono wyniki badań i analizę statystyczną wpływu rodzaju kruszywa zarówno na wytrzymałość na ściskanie, jak i wytrzymałość na rozciąganie betonów o tym samym w/c. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono przydatność kruszyw ze skał osadowych wysokiej jakości (dolomit i kwarcyt) do wykonyw[...]
EN On basis of own experimental results and analysis of variance, the significant effect of coarse aggregate on splitting tensile and compressive strength of high strength and normal concretes has been stated. The suitability of aggregates made from high quality sedimentary rocks - dolomite and the qua[...]
11
51%
Przegląd Budowlany
PL W artykule przedstawiono wyniki badań betonów zwykłych o wartościach w/c wynoszących 0,70 i 0,58. Badano odkształcalność doraźną betonów w zakresie modułu sprężystości, współczynnika odkształcenia poprzecznego oraz wartości odkształceń granicznych przy maksymalnym naprężeniu. Ponadto przedstawiono p[...]
EN The test results presented concern normal concretes of the w/c-ratio 0.58 and 0.70. There have been examined a modulus of elasticity, transverse strain coefficient and the strain at the highest compressive stress. There are presented the curves sigma-epsilon for the whole range of loading. The varia[...]
12
51%
Cement Wapno Beton
2015 R. 20/82, nr 3 171--178
PL W pracy zbadano wpływ podstawowych właściwości kruszyw łamanych z bazaltu, granitu, dolomitu, kwarcytu oraz próbek tych skał na właściwości mechaniczne betonów wysokowartościowych, z których je uzyskano. Na szczególną uwagę zasługują wyniki badań modułu sprężystości oraz wytrzymałości próbek skał i [...]
EN In the work the effect of the properties of crushed basaIt, granite, dolomite and quartzite aggregate and the samples of these rocks on the properties of HPC was examined. Particularly significant was the determination of elasticity moduli which showed that the high modulus of basalt and low of gran[...]
13
51%
Przemysł Chemiczny
2014 T. 93, nr 12 2270-2273
PL Obliczono efektywność energetyczną produkcji biopaliw z wybranych jarych roślin oleistych i porównano ją z wynikami dla rzepaku ozimego, głównej rośliny oleistej, wykorzystywanej w Europie do produkcji biodiesla. Wyniki badań jednoznacznie wskazują stratę energii występującą podczas przetwarzania ol[...]
EN Long term results of field expts. with cultivation of winter and spring rapes, white mustard, camelina and oil flax were used for evaluation of biodiesel oil prodn. economy (energy return on energy invested). The energy efficiency was in all cases lower (8.3-17.1 GJ/ha) than that of winter rape (43.[...]
14
51%
Architecture Civil Engineering Environment
EN The paper concerns the effect of coarse aggregate type on the strength and strain properties of concrete under instantaneous loading. The studies deal with properties of the crushed aggregates and their effect on the basic mechanical properties and instant deformability of concretes in comparison to[...]
15
51%
Przegląd Budowlany
PL Na podstawie wyników badań własnych oraz analizy wariancji stwierdzono znaczący wpływ rodzaju kruszywa grubego na wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie betonów zwykłych i wysokiej wytrzymałości. Najniższe wytrzymałości na rozciąganie uzyskano w betonach zwykłych i wysokiej wytrzymałości z kruszywe[...]
EN On the basis of own experimental results and analysis of variance, the significant effect of coarse aggregate on tensile and compressive strength of normal concretes and high strength concretes (HSC) has been stated. The tensile strength of HSC and normal concretes made of granite aggregate has been[...]
16
51%
Przegląd Budowlany
PL Przeanalizowano przyczyny złego stanu technicznego żelbetowych słupów hall przemysłowej wzniesionej około 1960 roku, znajdującej się na terenie cementowni. Stwierdzone liczne poważne uszkodzenia słupów, w szczególności dotyczące otuliny betonowej i stali zbrojeniowej, z jednej strony oraz zupełnie k[...]
EN This article analyses the reasons for the poor technical condition of the reinforced concrete columns in an industrial building constructed around 1960, located on a cement plant. Numerous serious cases of damage to the columns were identified, particularly relating to the concrete casing and the re[...]
17
51%
Budownictwo i Architektura
PL Przedstawiane wyniki badań dotyczą modułu sprężystości i wytrzymałości na ściskanie betonów zwykłych z różnymi kruszywami grubymi. Analizowane są także wyniki badań kruszyw (3 łamanych granitowych, 3 bazaltowych, granodiorytowego i naturalnego żwiru). Czynnikiem zmiennym w badaniach jest rodzaj krus[...]
EN Test results concern modulus of elasticity and compressive strength of ordinary concretes made of various coarse aggregates from igneous rocks. Test results of some properties of these aggregates (3 crushed granites, 3 basalts, granodiorite, natural gravel) are also considered. The variable factor o[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last