Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL Rozwój transportu oraz rozszerzenie zakresu usług oferowanych przez przedsiębiorstwa TSL wymusił na organizatorach transportu przystosowanie się do coraz bardziej złożonych potrzeb klientów wymagających od nich zarządzania całym łańcuchem usług związanych z zaopatrzeniem i dystrybucją, a nie tylko o[...]
EN Innovative transport it is not only innovative means of transport and infrastructure but also special computer technologies that include computer hardware, software, communication systems and databases that enable information systems operating and further on supporting management and optimization of[...]
2
100%
Logistyka
PL Na współczesnym światowym rynku usług zaistnienie i trwanie jest związane z podążaniem za nowoczesnymi technologiami i sprostaniem wymaganiom klientów. Odnosi się to do również do portów morskich – w ich przypadku nieodzowne jest ciągłe doskonalenie i poszerzanie wachlarza oferowanych usług oraz pod[...]
EN Existing and remaining on the modern world service market is closely connected with keeping up with modern technologies and meeting requirements of customers. That also concerns sea ports – in that case it means constant development, extending a range of offered services and increasing cargoes handl[...]
3
100%
Logistyka
PL Rozwój transportu oraz wprowadzanie coraz to nowych rozwiązań w zakresie przewożonych ładunków jest naturalnym efektem prowadzącym do zmian ewolucyjnych, jakie zachodziły i zachodzą w portach morskich oraz stosowanych w nich technologiach obsługi kontenerów. Obecnie porty morskie przyjmują dziewięćd[...]
EN Transport development and introducing new innovations in the scope of transported cargoes is a natural effect that leads to evolutionary changes that still happen in sea ports as well as in containers handling technologies that are used. Nowadays sea ports operate ninety percent of whole container t[...]
4
100%
Logistyka
2013 nr 5 88--91
PL Współcześnie każde zawinięcie statku do portu i jego obsługa odbywa się z udziałem i zaangażowaniem wielu pod-miotów, w tym agentów morskich. Wynika to przede wszystkim z dużego stopnia skomplikowania przedsięwzięć zaliczanych do kompleksowej obsługi statku podczas jego pobytu w porcie. Podjęcie dzi[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2013 Nr 21 117--129
PL [...] Celem artykułu jest ocena możliwości zaspokojenia potrzeb transportowych turystów przybywających do Szczecina przez wykorzystanie dróg wodnych regionu. W artykule przedstawiono ruch turystyczny w województwie zachodniopomorskim oraz potencjał dróg wodnych i jego niewykorzystane zasoby. Przeana[...]
EN Tourism is an indispensable element of modern life. The condition of cities and regions advantages adaptation and tourist infrastructure determine travel purpose. There is a lot of facilities and areas that can be reach directly or indirectly via water transport both sea or inland. Water-borne units[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2011 Nr 15 151-160
EN Constant growth of the competition between Baltic ports requires systematic monitoring of changes at the European transportation service market which has to be carried out in order to improve the effeciency of services offered by domestic seaports. It plays a significant role expecially in liner con[...]
7
100%
Logistyka
PL Intensywny rozwój transportu wywołuje coraz większą presję środowiskową. Dotychczas podejmowane działania w głównej mierze opierają się na ulepszeniach technologicznych zmniejszających stopień zanieczyszczenia powietrza wywołanego głównie transportem drogowym. Polityka transportowa Unii Europejskiej[...]
EN Intensive transport development causes growing environmental pressure. Separating transport development from economy growth is not an easy task taking into consideration increasing traffic intensity. Activities taken up to date have mainly concentrated on technological improvement decreasing air pol[...]
8
100%
Logistyka
PL Efektywne funkcjonowanie śródlądowych przewozów pasażerskich jest uwarunkowane dostępnością, gęstością i jakością infrastruktury transportowej, zarówno liniowej, jak i punktowej oraz możliwościami i wyposażeniem statków po nich pływających. Odpowiednie wyposażenie portów wpływa na sprawność obsługi [...]
EN Effective functioning of inland passenger transport depends on availability, density and quality of transport infrastructure, both liner, and pointwise as well as potentiality and equipment of inland vessels. Proper ports equipment affects inland vessels port handling efficiency, provides appropriat[...]
9
100%
Przegląd Komunikacyjny
PL Analiza wpływu inwestycji portowych na wielkość obrotów kontenerowych. Charakterystyka planowanych inwestycji w portach zachodnich i wschodnich oraz w portach polskich. Prognozy obrotów kontenerowych w polskich portach na tle planowanego rozwoju potencjału przeładunkowego.
EN The Analysis of the influence of the port.s investments on the container.s turnovers quantity. The Characteristics of the planned investments in the Western and Eastern ports as well as in the Polish ports. The Forecasts of the container.s turnovers in the Polish ports on the background of the plann[...]
10
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1821-1829
PL Turystyka wodna jest kluczowym elementem rozwoju miast i regionów nadwodnych. Aktywizuje i stymuluje regiony o silnie rozwiniętej infrastrukturze turystycznej, daje możliwości spędzania i organizacji wolnego czasu. W Polsce szeroki dostęp do morza oraz rozbudowany system rzek, jezior i kanałów stwar[...]
EN Water tourism is a crucial development element of cities and regions situated by the waterside. It motivates and stimulates regions with well-developed tourism infrastructure giving possibilities to spend and organize spare time. Broad access to the sea in Poland as well as expanded system of rivers[...]
11
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1203-1213
PL Przepisy dotyczące problematyki ewakuacji ze statków pasażerskich narzucają wymogi dotyczące obliczeń czasu ewakuacji na etapie projektowym. Okólnik MSC.1/Circ.1238, zatwierdzony przez IMO daje możliwość korzystania z dwóch różnych metod: uproszczonej analizy ewakuacji i zaawansowanej analizy ewakua[...]
EN The rules according passenger ship's evacuation problem require evacuation time calculations at the design stage. MSC.1/Circ.1238 Circular approved by the IMO allows to use two different methods: a simplified evacuation analysis and advanced analysis of evacuation.. The article will give the example[...]
12
80%
Transport Miejski i Regionalny
2014 nr 10 37--40
PL W celu zapewnienia ciągłości dostaw gazu do odbiorcy końcowego z terminalu LNG w Świnoujściu należy rozpatrzyć możliwość zastosowania różnych technik i technologii przewozu i załadunku gazu. Nadwyżki gazu w postaci płynnej (LNG) po przejściu procesu regazyfikacji mogą być skompresowane i w elastyczn[...]
EN In order to guarantee continuous gas supply from the LNG terminal in Świnoujście to final consumer, possibility of application of different means of transport should be considered. Surplus of liquefied natural gas (LNG) after the re-gasification process might be compressed and then distributed as CN[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last