Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono niektóre problemy modelowania matematycznego procesów spalania w kotłach pyłowych. Scharakteryzowano modele matematyczne ważniejszych procesów występujących w paleniskach kotłowych: aerodynamika przepływu, przekazywanie ciepła, spalanie pyłu węglowego i generacja zanieczyszczeń[...]
EN In the paper some problems of mathematical modeling of the combustion processes in puverized-coal fired boilers were presented. The mathematical models of the most important processes in the combustion chambers: aerodynamics, heat transfer, combustion of pulverized coal and pollutant generation were[...]
2
100%
Geological Quarterly
3
100%
Geological Quarterly
EN The Ordovician stratigraphy in the Holy Cross Mts. and the Nida region is reviewed. In the Holy Cross Mts. Ordovician rocks have been identified in the Łysogóry and the Kielce segments in tens of outcrops and borehole sections, in the Nida area in three boreholes. The deposits comprise a thin clasti[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
1998 z. 46 295-300
5
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2001 nr 394 55-71
PL Osady ordowickie na obszarze Suwalszczyzny napotkano w profilach czterech otworów wiertniczych: Jezioro Okrągłe IG 1, Jezioro Okrągłe IG 2, Łopuchowo IG 1 i Filipów IG 1. W otworze wiertniczym Jezioro Okrągłe IG 2 profil rozpoczyna się serią klastyków o niewielkiej miąższości, zaliczanych do tremado[...]
EN The Ordovician sediments in the Suwałki area have been penetrated in 4 boreholes: Jezioro Okrągłe IG 1, Jezioro Okrągłe IG 2, Łopuchowo IG 1 and Filipów IG 1. In the Jezioro Okrągłe IG 2 borehole the sequence begins from the very small thickness clastic sediments of Early Tremadoc (Pakerort) age. In[...]
6
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2008 nr 430 79-112
PL W artykule zaprezentowano sformalizowany schemat podziału litostratygraficznego osadów klastyczno-węglanowych ordowiku polskiego fragmentu obniżenia podlaskiego (wschodnia Polska) oraz podłoża niecki płocko-warszawskiej. W sekwencji litologicznej systemu wyróżniono, opierając się na makroskopowej zm[...]
EN Investigations of Ordovician rocks of the Podlasie Depression and Płock-Warsaw Trough (eastern Poland) have resulted in establishing and defining of 18 new formal Iithostratigraphical units, including 15 formations and 3 members. Out of the units of formation rank four units have been established wi[...]
7
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2003 nr 405 109-138
PL Zaprezentowano wyniki rewizji podziału graptolitowego serii sylurskiej w wybranych profilach wiertniczych polskiej części obniżenia bałtyckiego. Dotychczasowy podział był oparty na autorskim schemacie E. i H. Tomczyków (1962-1990), który zawiera szereg błędnych rozwiązań. Zakres proponowanych korekt[...]
EN This study revises the graptolite zonation of the Silurian System in selected boreholes from the Polish sector of the Baltic Depression. The previous zonation was based on the scheme by Tomczykowa & Tomczyk (1962-1990) and contained many errors. The revision resulted in, among others, unification of[...]
8
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2005 nr 416 45-79
PL Zaprezentowano propozycję sformalizowanego schematu podziału litostratygraficznego osadów klastyczno-węglanowych ordowiku strefy Biłgoraj-Narol (SE Polska), których sekwencja składa się z trzech cyklów transgresyjno-regresywnych: dolnego - tremadockiego, środkowego - arenidzko-lanwirnskiego i górneg[...]
EN The Ordovician rocks of Biłgoraj - Narol area were penetrated by 6 boreholes: Doliny 1, Osuchy 1, Kozaki 1, Dyle IG 1, Narol IG 1 and Narol PIG 2. Ten new formal lithostratigraphical units were distinguished and defined: the Biłgoraj Sandstones and Claystones Formation (Lower Tremadoc) with the Fram[...]
9
81%
Przegląd Geologiczny
PL Seria ordowickich osadów węglanowych profilu Proniewicze IG 1 (głęb. 601,7- 647,9 m) zawiera urozmaicony taksonomicznie i bogaty ilościowo zespół szczątków Chitinozoa. Zidentyfikowano okazy 79 taksonów, dokumentujących ekwiwalenty 6 standardowych poziomów regionalnej skali bałtoskańskiej (cucumis, r[...]
EN The Ordovician carbonate sequence in the Proniewicze IG 1 borehole (depth. 601.7-647.9 m) contains diversified, abundant Chitinozoa assemblage. 79 taxons were identified which document 6 standard zones of regional Baltoscandian scale (cucumis, regnelli, striata, stentor, fungiformis, bergstroemi). ó[...]
10
81%
Przegląd Geologiczny
PL Analiza mapy hydrochemicznej kambru środkowego syneklizy bałtyckiej wykazała, że na obszarze Polski, na zachód od okolic Bartoszyc, na większości obszaru Obwodu Kaliningradzkiego Rosji, w skrajnie zachodniej części Litwy oraz na przyległym akwenie Bałtyku występują wody o mineralizacji 150-200 g/dm3[...]
11
81%
Przegląd Geologiczny
EN The Silurian rocks of the Peri-Baltic Depression area (N Poland) were penetrated by 208 boreholes (Fig. 1). Seven new formal lithostratigraphical units were recognized and defined: The Barciany Nodular Limestones Formation (Lower Llandoverian–Rhuddnian, Aeronian), the Pasłęk Bituminous Claystones F[...]
12
81%
Przegląd Geologiczny
EN Presented is an attempt to correlate the Ordovician formal lithostratigraphic units of the Biłgoraj-Narol area with their counterparts in the adjacent regions of the marginal zone of the East European Craton in the territories of Poland and Ukraine. The comparison embraces profiles of 8 structural u[...]
13
81%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2007 nr 427 61-78
PL Seria osadów pogranicza ordowiku i syluru w profilach otworów wiertniczych Widowo IG 1 (głęb. 700,0-730,0 m) i Prabuty IG 1 (głęb. 3348,0-3372,0 m) zawiera urozmaicony taksonomicznie i bogaty ilościowo zespół Chitinozoa. Zidentyfikowano okazy 57 taksonów, w tym 48 w randze gatunku i podgatunku, doku[...]
EN The carbonate-silicoclastic sequence at the Ordovician and Silurian boundary in the Widowo IG 1 (depth 700.0-730.0 m) and Prabuty IG 1 (depth 3348.0-3372.0 m) boreholes contains a diversified and abundant Chitinozoa assemblage. A total of 57 taxa were identified (48 of them to the species and subspe[...]
14
81%
Przegląd Geologiczny
EN Two silicoclastic beds separated by the 0.75 m thick bed of marly limestone were discovered inside the upper portion of the section of Pieszkowo Red Limestone Formation in the offshore B5–1/01 borehole (Fig. 1). The lower bed (0.2 m thick) consists of brownish-grey limy sandstones with intraclasts. [...]
15
61%
Energetyka
2010 nr 6 385-392
PL Biomasa stała stanowi obecnie największe źródło energii odnawialnej w Polsce. Podstawowe sposoby wykorzystania biomasy w instalacjach energetycznych realizowane są poprzez jej spalanie (jako paliwa podstawowego) lub współspalanie z innym paliwem alternatywnym). W grę wchodzi także przygotowanie pali[...]
EN Solid waste biomass became the biggest renewable energy source in Poland. Basic methods of biomass utilization in power installations are combustion (as a basic fuel) or co-combustion with some other alternative fuels. A method of preparing special type fuels (pellets, briquettes) is also used. The [...]
16
61%
Archiwum Spalania
2012 Vol. 12, nr 4 209--215
PL Celem jest analiza możliwości wykorzystania nowych paliw alternatywnych w procesie wytwarzania energii oraz opracowanie koncepcji wykorzystania paliw alternatywnych, jako paliwa do kotłów BB-1150 w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. Do nowych paliw, które są analizowane i mogą być spalane [...]
17
61%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Analiza techniczna i technologiczna potencjalnych paliw energetycznych wytworzonych z odpadów komunalnych wykazała, że najbardziej ekonomicznym i ekologicznym sposobem Energetycznego Recyklingu Odpadów (ERO) jest wytworzenie Formowanych Alternatywnych Paliw Energetycznych (FAPE) w postaci brykietów [...]
EN Analysis of technical and technological potential of energy fuel derived from municipal waste separation has shown that the most economical and ecological way of the Energy Waste Recycling is production of Alternative Energy Fuels (FAPE) in the form of briquettes or pellets. They are provided for fi[...]
18
51%
Energetyka
2010 nr 2 115-127
PL W polskiej energetyce zawodowej w coraz szerszym zakresie realizuje się program produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Według krajowych doświadczeń najczęściej spotyka się technologię energetycznego wykorzystania biomasy poprzez bezpośrednie współspalanie pyłu drzewnego z pyłem węglowym, w konwen[...]
EN Program of energy production from renewable sources becomes more and more popular in the Polish power industry. According to our domestic experience, the most often applied is the technology of biomass utilization for energy generation through either direct co-combustion of wood dust and coal dust i[...]
19
51%
Kwartalnik Geologiczny
PL W ramach współpracy międzynarodowej geologów polskich, litewskich, łotewskich i rosyjskich opracowano serię map paleomiąższościowych najmłodszego wendu-starszego paleozoiku syneklizy bałtyckiej. Analiza tych map pozwala na prześledzenie ewolucji paleotektonicznej obszaru w badanym okresie. Paleomiąż[...]
EN Analysis of palaeothickness maps of the uppermost Vendian -Lower Cambrian and Middle Cambrian of the Baltic Syneclise has shown that thickness variability of those sediments was controlled by subsidence differentiation and palaeorelief of the buried crystalline basement. During the Late Cambrian-Tre[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last