Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 49
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 10 544-546
PL Na przykładzie wieży stalowej omówiono metody obliczeń obiektu o skomplikowanej geometrii. Porównano wyniki analizy numerycznej z analizą tradycyjną. Do dokonania analiz numerycznych wykorzystano dwa programy komputerowe. Oceniono przyczyny rozbieżności wyników uzyskanych z zastosowaniem modelu nume[...]
EN Discusses methods for designing a complexity structure on example steel lattice tower. Compared results of numerical analysis with a simplified design approach. Numerical analysis made in two independently programs: RobotŽ and RM-3DŽ. Assesses reasons for discrepancy between results of numerical mod[...]
2
100%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
2006 Vol. 8, nr 2 103-110
EN The aim of the study was to compare the changes in tremor after two exercises. Twelve male kayakers and seventeen male PE students participated in the study. The kayakers performed a specific kayak ergometer test. The students performed bilateral elbow flexion/extension with a barbell. Tremor was me[...]
3
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2005 nr 2 23-25
PL Artykuł prezentuje propozycję identyfikacji stanu ostrzy noży głowicy wielonarzędziowej do urabiania węgla za pomocą sztucznej sieci neuronowej. Omówiono również wstępne wyniki badań nad identyfikacją stanu ostrza jednego narzędzia skrawającego. Opisano planowane badania eksperymentalne zużycia ostr[...]
EN The paper presents research necessary to identify rock excavating process with a given head, and construct adaptation systems for control of excavating process with such a head. This article describes also results of preliminary research on utilizing neural networks to classification excavating cutt[...]
4
63%
Ekologia i Technika
2012 R. 20, nr 6 371-378
PL Adaptacyjna metoda elementów skończonych jest współcześnie rozwijaną metodą numeryczną stosowaną w różnych dziedzinach fizyki i techniki. Dzięki możliwości automatycznego doboru rozmiaru elementu skończonego i stopnia jego aproksymacji pozwala ona na uzyskiwanie bardzo dużej dokładności uzyskiwanych[...]
EN Adaptive Finite Element Method is a numerical method nowadays developed and used in various fields of physics and engineering. Thanks to the automatic selection of the finite element, size and the degree of approximation, it allows to obtain a very high accuracy of the results. This is possible than[...]
5
63%
Materiały Budowlane
2012 nr 8 60-61
EN Insightfully investigation of the Eurocodes is the reason, there are many coefficients, whose physical meaning it’s difficult to read on the basis of mere formulas and descriptions in Eurocodes. In the paper describes serviceability limit states and associated with them combinations of load accordin[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL Artykuł prezentuje próbę klasyfikacji stanu ostrzy i rodzaju noży pracujących zespołowo na głowicy urabiającej. Jako narzędzie służące do takiej oceny wykorzystano sztuczne sieci neuronowe. Zarejestrowano sygnały mocy oraz momentu urabiania głowicą wielonarzędziową z zamontowanymi nożami stycznymi o[...]
EN The publication presents an attempt to identify the status and type of cutters working as an assembly on a multi-tool head with the use of a new method. The paper presents results of research on utilising artificial neural networks to identify type and point's status cutting tools used in multi-tool[...]
7
63%
Przegląd Mechaniczny
2014 nr 3 21--24
PL W artykule zaprezentowano wyniki klasyfikacji stanu ostrzy narzędzi pracujących zespołowo na głowicy urabiającej. Jako narzędzie do oceny zastosowano sztuczne sieci neuronowe. Badania realizowano dla sieci o radialnych funkcjach bazowych, perceptronu wielowarstwowego oraz sieci rozmytych. Porównano [...]
EN The paper presents the results of excavating tools' blades for machines' combined work on a cutting head classification. Artificial neural networks were used as a rating tool. The research was carried out for basie radial functions networks, multilayer perceptrons and fuzzy networks. The effectivene[...]
8
63%
Napędy i Sterowanie
2009 R. 11, nr 2 107-110
PL Artykuł prezentuje próbę klasyfikacji stanu ostrzy i rodzaju noży pracujących zespołowo na głowicy urabiającej. Jako narzędzie służące do takiej oceny wykorzystano sztuczne sieci neuronowe. Zarejestrowano sygnały mocy oraz momentu urabiania głowicą wielonarzędziową z zamontowanymi nożami stycznymi [...]
EN The publication presents an attempt to identify the status and type of cutters working as an assembly on a multi-tool head with the use of a new method. The paper presents results of research on utilising artificial neural networks to identify type and point's status cutting tools used in multi-tool[...]
9
63%
Problemy Maszyn Roboczych
2007 Z. 29 33-42
PL Referat prezentuje próbę oceny stanu ostrzy noży pracujących zespołowo na głowicy wielonarzędziowej. Zarejestrowano przebiegi czasowe mocy oraz momentu urabiania głowicą wielonarzędziową z zamontowanymi narzędziami promieniowymi oraz stycznymi. Badania obejmowały urabianie nożami nowymi - ostrymi or[...]
EN The paper presents a method for identifying the cutting tool status with the use of Artificial Neural Network. This paper also describes laboratory test and test stad. Characteristic statistics of the signals of ripping tool mining torque and power are the input data to ANN. The results of numerical[...]
10
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono propozycję metody oceny stanu ostrzy noży głowicy wielonarzędziowej do urabiania węgla za pomocą sztucznej sieci neuronowej. Omówiono wstępne wyniki badań nad oceną stanu ostrza jednego narzędzia skrawającego. Opisano planowane badania eksperymentalne zużycia ostrzy noży pra[...]
EN The paper presents research necessary to identify rock excavating process with a given head, and construct adaptation systems for control of excavating process with such a head. This article describes also results of preliminary research on utilizing neural networks to classification excavating cutt[...]
11
63%
Eksploatacja i Niezawodność
2006 nr 4 74-78
PL W artykule przedstawiono kierunki prac zmierzających do poprawy warunków eksploatacji górniczych przenośników taśmowych. Szczególną uwagę zwrócono na tendencje w budowie systemów monitorowania i diagnozowania przekładni układu napędowego oraz taśm przenośnikowych.
EN The paper presents the trends of works aimed at improving the operating condition of mining belt conveyers. Special attention has been paid to the tendencies in the design of drive system transmission and conveyer belt monitoring and diagnostics systems.
12
63%
Eksploatacja i Niezawodność
2004 nr 4 22-25
PL W artykule przedstawiono wpływ konstrukcji łącznika gwintowego na jego wytrzymałość w przypadku obciążeń statycznych i zmiennych. Określono miejsca pękania łącznika w zależności od jego podstawowych parametrów tj. średnicy i skoku gwintu oraz średnicy części nienagwintowanej.
EN This paper presents influence of connector s screwed construction on resistance in case of static and dynamic load. There are determined cracking pi aces of connector depend on primary parameters included diameter and lead of thread.
13
63%
Eksploatacja i Niezawodność
2004 nr 2 24-27
PL W artykule omówiono rezultaty wstępnych badań nad zastosowaniem sieci neuronowej do klasyfikacji stanu ostrza skrawającego mocowanego w głowicy wielonarzędziowej, stosowanego do urabiania skał. Badania te wydają się być niezbędne do identyfikowania procesu urabiania oraz skonstruowania adaptacyjnego[...]
EN This paper indicates results of preliminary research on utilizing neural networks to classification excavating cutting tool's condition used in multi-tool excavating heads of mechanical coal miners. Such research is necessary to identify rock excavating process with a given head, and construct adapt[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2014 z. 103 67--68
PL Sieci neuronowe są bardzo przydatnym i uniwersalnym narzędziem pozwalającym na klasyfikację danych eksperymentalnych. Sztuczne sieci neuronowe, zarówno klasyczne jak również rozmyte, stosowane są z powodzeniem do detekcji oraz klasyfikacji rodzaju uszkodzeń łożysk tocznych [1–3]. Łożyska należą do n[...]
EN Neural networks are a very useful tool for the classification of experimental data. Bearings are among the most damaged parts of rotating machines. The article presents a proposal to assess bearing condition using an artificial neural network. For this purpose, three studies were performed for beari[...]
15
63%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2011 Nr 4 66--69
PL W artykule przedstawiono wybrane problemy robotyzacji maszyn roboczych stosowanych w górnictwie podziemnym, takich jak ładowarki, kombajny chodnikowe. Zwrócono uwagę na problemy związane z budową systemów nawigacji oraz sterowania procesem roboczym tych maszyn.
EN The article presents selected problems of mining machines robotization used in underground mining, such as loader machines, heading machines. This paper also presents problems connected with navigation system design and working process control of that machines.
16
63%
Materiały Budowlane
2017 nr 5 41--42
PL Norma PN-EN 1993-1-1 ogranicza nośność przekrojów klasy 3 do wartości wynikającej z początku uplastycznienia strefy ściskanej. Przy zginaniu przekroju monosymetrycznego (z większym pasem ściskanym) naprężenia normalne osiągają w pierwszej kolejności granicę plastyczności w strefie rozciąganej. W tak[...]
EN PN-EN 1993-1-1 limits the carrying capacity of sections of class 3 to a value which results from the beginning of the plasticizing compression zone. During the bending of monosymmetrival cross section (with compression flange greater than tension flange) normal stresses reaches as first the yield st[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2007 Nr 4 59-64
PL Celem przedstawionych badań było określenie wpływu sposobu chłodzenia profili na właściwości kompozytów o osnowie z polichlorku winylu) napełnianych włóknem drewnopochodnym. W ramach pracy wytłoczono granulat, a następnie profile z kompozytów zawierających 65 cz.wag. włókna drewna oraz 35 cz.wag. dr[...]
EN Article is devoted to wood plastic composites and method of their production. Comparison of different kinds of extruders and cooling methods of ready profiles on properties and structure composites was performed, in experimental part of work compound and profiles 65% wood fibers and 35% PVC was extr[...]
18
51%
Postępy Nauki i Techniki
2011 nr 8 165-173
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki badań zmierzających do określenia "obrazu wibroakustycznego" przekładni końcowej zabudowanej na śmigłowcu PZL-SW- 4 oraz analizę wartości wybranych dyskryminant diagnostycznych i zakresu ich zmienności w różnych warunkach lotu śmigłowca. Wartości dyskryminant oblic[...]
EN The article presents the results of research vibroacoustic image of helicopter PZL-SW4 final gear. This paper also describes the analysis of selected diagnostic discriminants values and their variation range during different flight conditions.
19
51%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2008 Vol. 46 nr 3 521-530
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem nieliniowych metod zanurzenia oraz wykresów rekurencyjnych do oceny zmian dynamicznych zachodzących w procesie urabiania. Przebadano przebiegi czasowe momentu urabiania głowicą uzbrojoną w ostre oraz stępione narzędzia górnicze. Proponowane met[...]
EN We investigate the time series of a torque applied to the ripping head in the process of a cutting concrete rock with sharp and blunt tools. By applying nonlinear embedding methods and the recurrence plots technique to the corresponding time series, we indicate the changes in nonlinear dynamics lyin[...]
20
51%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The study attempts to assess gait symmetry based on measurement of vertical component of ground reaction force (GRF) in lower limbs. The aim of the study was to compare the results of gait classification obtained by means of artificial neural networks (ANN) and authors' own quantitative index method[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last