Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 221
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
LAB Laboratoria, Aparatura, Badania
2
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2013 nr 1 6--9
PL Porównanie analiz energetyczno-ekologicznych wykonanych dla jednorodzinnego budynku mieszkalnego w technologii tradycyjnej oraz analogicznego obiektu pasywnego. Uwzględnienie nakładów energetycznych, surowcowych, zużycia wody i emisji CO2 w procesach produkcyjnych oraz zużycie energii podczas eksplo[...]
EN The comparison of energetistic-ecological analysis performed for analogical buildings made in traditional and passive technology. The analysis includes expenditure of energy, materials, water consumption and CO2 emission during the production processes and energy consumption during utilization.
3
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 10 146-149
PL W pracy scharakteryzowano problematykę oraz podano warunki wysokosprawnego objętościowego nagrzewania indukcyjnego. Omówiono możliwości oraz ograniczenia numerycznego modelowania urządzeń elektrotermicznych tej klasy, przy wykorzystaniu komercyjnych systemów obliczeniowych. Zaproponowano wykorzystan[...]
EN In the article basic problems of high efficiency volumetric induction heating were discussed. Some possibilities and limits of numerical modeling of induction heating systems by using of commercial FEM systems were shown. The authors, structure - based calculating algorithms were used to design the [...]
4
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2012 T. 43, nr 6 238-240
PL W artykule wykazano przydatność systemu monitorowania ilości ciepła użytkowego uzyskiwanego z instalacji słonecznych do przygotowania c.w.u. w budynkach wielorodzinnych. Dane pomiarowe uzyskane w trzech podobnych obiektach zostały zestawione z danymi wygenerowanymi za pomocą programu symulacyjnego T[...]
EN The article demonstrates the usefulness of a system monitoring the amount of heat obtained from a solar installation provided for preparation of usable hot water in multifamily buildings. The measurement data from three similar objects are compared with the data generated by the simulation program T[...]
5
100%
Przegląd Górniczy
2012 T. 68, nr 4 41--45
PL W artykule podjęto próbę określenia wpływu eksploatacji górniczej prowadzonej przez KWK „Bobrek-Centrum” w złożu „Centrum” w pokładzie 620 na uskok Radzionkowski. W ramach pracy analizowano trzy warianty prowadzonej eksploatacji górniczej: zgodnie z Planem Zagospodarowania Złoża, zgodnie z Planem Ru[...]
EN This article is an attempt to determine the influence of mining exploitation conducted by the ”Bobrek-Centrum” colliery in the ”Centrum” deposit in the seam 620 on the ”Radzionkowski” fault. In the framework of the work three variants of conducted mining exploitation are analyzed: according to the D[...]
6
100%
Przegląd Górniczy
2012 T. 68, nr 5 54--59
PL W artykule podjęto próbę określenia wielkości wtórnych ruchów powierzchni terenu górniczego wywołanych zatapianiem likwidowanych wyrobisk górniczych byłej kopalni „Gliwice” oraz „Pstrowski”. Obliczenia numeryczne prowadzone były w kilku etapach mających na celu odwzorowanie procesu tworzenia się nie[...]
EN The article is an attempt to clarify the size of secondary movement of the surface of mining area caused by flooding of liquidated mining excavations of the former ”Gliwice” and ”Pstrowski” mines. Numerical calculations were conducted at several stages aiming at the reproduction of the process of fo[...]
7
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2010 nr 1 21-28
PL Przegląd istniejącego systemu ochrony brzegu i ochrony przeciwpowodziowej. Praktyczne znaczenie inżynierskie oraz społeczno-gospodarcze ochrony obszaru brzegowego oraz ochrony przed wodą wysoką. System ochrony wybrzeża i ochrony przeciwpowodziowej.Punkty ciężkości wyzwania. Podsumowanie.
EN Review of existing coastal and flood protection systems. Practical engineering and socio-economical importance of coastal zone and flood protection against high water. Coastal and flood protection systems. Important problems and challenges. Summary.
8
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2010 nr 2 320-323
PL Analiza wyznaczania minimalnego i maksymalnego stopnia zbrojenia na ścinanie elementów żelbetowych. Porównanie zaleceń normy Eurocode 2 i normy polskiej oraz wyników ilościowych dla elementów żelbetowych o wysokościach użytecznych od 0,2 do 0,6 m.
EN Analysis of determination of minimal and maximal reinforcement degree with respect to shear strength of reinforced concrete elements. Comparison of Eurocode 2 recommendations with Polish code and quantitative results for reinforced concrete elements of useful height range from 0.2 to 0.6 m.
9
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2010 nr 1 18-21
PL Projektowanie instalacji wody użytkowej. Porównanie obliczeń według norm jak w tytule. Wnioski.
EN Design of utilized water installation. Comparison of calculations by two codes. Conclusions.
10
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Prawo Unii Europejskiej, tzw. Pakiet ekologiczny wymaga, aby 20% energii pochodziło ze źródeł odnawialnych takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne i biomasa. Instalacje urządzeń opartych na źródłach odnawialnych w porównaniu z konwencjonalnymi są znacznie droższe w zakupie, ale tańsze w eksploa[...]
EN The paper aims to compare the investment costs, operating costs, and certificates of energy characteristics of a public facility equipped with two insallation options: I) using renewable energy sources and II), the insallation of the oil boiler.
11
100%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Łódzka
2009 Z. 60 115-121
PL W pracy przedstawiono podstawowe cechy modelu kratownicowego do wymiarowania zbrojenia poprzecznego w ujęciu normy polskiej PN-B-03264:2002 oraz europejskiej PN-EN 1992-1-1:2008. Na tym tle dokonano analizy wpływu otworów w strefie przypodporowej na zachowanie się belek żelbetowych. Podano przykłado[...]
EN The paper presents basic properties of the truss model for dimensioning of the transverse reinforcement according to the Polish and European standards (PN-B-03264:2002 and PN-EN 1992-1-1:2008). Based on the above the impact of the openings in the shear zone on the behaviour of the reinforced concret[...]
12
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono odmienne sposoby przygotowywania c.w.u., które są stosowane w energooszczędnych technologiach budowlanych: budownictwie pasywnym (wg założeń Instytutu w Darmstadt) oraz w technologii ISOMAX. Przedstawiono obliczenia rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, końcową oraz pierwotn[...]
EN Different ways of preparing usable hot water are presented. The methods are used in energy efficient building technologies: passive building (according to the assumptions of the Institute in Darmstadt) and ISOMAX technology. Calculations of the annual demand of usable primary and final energies for [...]
13
100%
Inżynieria i Budownictwo
2009 R. 65, nr 10 578-580
PL Omówiono podstawowe właściwości modelu kratownicowego do analizy strefy przypodporowej elementów żelbetowych i na tym tle podano procedury obliczania zbrojenia poprzecznego oraz nośności na ścinanie w aspekcie postanowień norm PN-B-03264:2002 oraz PN-EN 1992-1-1:2008.
EN The basic properties of truss model for analysis of RC elements in shear zone were presented. On this background there were given the procedures of calculating transverse reinforcement and strength for shear, according to PN-B-03264:2002 and PN-EN 1992-1-1:2008 standards.
14
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Celem artykułu jest ukazanie konsekwencji modyfikacji wytycznych normatywnych przez porównanie wyników obliczeń według dotychczasowej normy oraz według normy zmodyfikowanej, oznaczanej jako PN-EN 12831:2006.
EN The purpose of the article is to show the consequences of modification of regulatory guidelines by comparing the results of calculations according to the current standard and according to the modified standard marked as PN-EN 12831:2006.
15
100%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
2008 nr 23 189-205
PL Dotychczasowe metody i technologie odbudowy nawierzchni lotniskowych, zniszczonych w sytuacjach losowych, nie były w stanie sprostać dużym reżimom czasowym, dlatego skonstruowano składane, przenośne nawierzchnie lotniskowe. Państwa członkowskie NATO, w tym Polska, posiadają w wyposażeniu przenośne n[...]
EN Since existing methods and technologies for rebuilding airfield surfaces damaged in unfor-tunate events can not cope with stringent time regimes, folding, portable airfield surfaces have been constructed. NATO member countries, including Poland, have at their disposal portable airfield surfaces whic[...]
16
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
2009 nr 3 129-131
PL Analiza warunków stosowania w Polsce kolektorów słonecznych. Możliwość wykorzystania energii promieniowania słonecznego do podgrzewania wody użytkowej.
EN Analysis of the conditions necessary for implementation of solar collectors in Poland. Chances of the use of solar energy for heating utilized water in Central Europe.
17
100%
Przegląd Budowlany
PL Podczas budowy jednego z osiedli mieszkaniowych na terenie Gdańska, dokonano zmian w pierwotnym projekcie konstrukcyjnym. Projekt zamienny przewidywał wykorzystanie poddaszy na cele mieszkalne. W tym celu zmieniono konstrukcję dachową i wykonano na poddaszach ściany o wysokości 1 metra. Wskutek pope[...]
EN During the construction of a housing estate in Gdańsk, certain changes were made to the original structural plans. The new plans provided for the use of lofts as living space. To this end, changes were made to the structural design of the roof, and metre-high walls were built in the lofts. Due to de[...]
18
100%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono metodę szacowania ilości energii napromieniowanej na poziomą powierzchnię Ziemi. Wykorzystuje się w niej wzory astronomiczne, opisujące ruch obrotowy i eliptyczny kuli ziemskiej, do wyznaczenia ilości energii napromieniowanej na granicy atmosfery oraz zależność Kimballa do wyznaczenia [...]
EN An evaluation method, concerning the energy irradiated on the horizontal surface of the earth, is presented. Astronomical equations, describing rotation and elliptic motions of the earth, are used for the calculation of the energy amount at the upper limit of the atmosphere. Kimball's relationship i[...]
19
100%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2002 z. 254 465-474
PL W artykule przedstawiona została analiza porównawcza stanu wytężenia i przemieszczenia górotworu warstwowego wokół wyrobiska korytarzowego. Opierając się na dwóch niezależnych modelach numerycznych zbudowanych na bazie tej samej struktury górotworu określono wpływ spójności płaszczyzn rozdziału międ[...]
EN The article presents a comparative analysis of the state of strain and dislocation of stratified rock mass around a corridor heading. Using two independent numerical models developed on the basis of the same rock mass structure, the effect of cohesion of separation planes on the size of excavation c[...]
20
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2015 z. 126 141--150
PL Realizacja wielu technologii wymaga stosowania precyzyjnych układów regulacji temperatury. Oprócz technik regulacji stałowartościowej, wiele z zawansowanych procesów uzależnionych jest od realizacji wymaganych charakterystyk nagrzewania, o zróżnicowanych szybkościach. Zagadnienia te są często wysoce[...]
EN Realization of many technologies requires a precise temperature control systems, as fixed as following. Such issues are difficult in many cases as many parameters and models are nonlinear. In the article the heating process of hard coal requiring constant heat rate was analyzed. Numerical models and[...]
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last