Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
1998 Nr 5 3-5
PL Dokonano oceny możliwości separacji etanolu, butanolu i acetonu z rozcieńczonych roztworów wodnych metodą ekstrakcji cieczowej. Wstępną selekcję rozpuszczalników przeprowadzono w oparciu o metodę UNIFAC. ftealizacja procesu fermentacji etanolowej w układzie fermentacji ekstrakcyjnej potwierdziła efe[...]
EN Experimental studies were carried out to assess the feasibility of extractive fermentation process and extractive separation of ethanol, butanol and acetone from dilute aqueous solutions. The UNIFAC group contribution method was used for preliminary organic extractants selection. The results sho[...]
2
51%
Zeszyty Naukowe. Inżynieria Chemiczna i Procesowa / Politechnika Łódzka
1999 Z. 26 215-219
PL Przeprowadzono badania doświadczalne procesu separacji 1,3-propanodiolu z rozcieńczonego roztworu wodnego. Opracowano założenia procesu separacji 1,3-propanodiolu w układzie reakcji diolu do 2-metyio-1,3-dioksanu z równoczesną ekstrakcją produktu przez wyselekcjonowany związek organiczny. Selekcja e[...]
EN The separation of 1,3-propanediol from dilute aqueous solutions was studied The liquid extraction was shown to be ineffective. A process combining reaction of 1,3-propanediol to 2-methyl-1,3-dioxane with a simultaneous extraction of the product by organic solvent appears to be technically feasible a[...]
3
51%
Przemysł Chemiczny
2012 T. 91, nr 10 2061-2065
4
51%
Chemical and Process Engineering
2018 Vol. 39, nr 1 33–-38
EN Silica multichannel monoliths modified with zirconia, titania and alumina have been used as reactive cores of microreactors and studied in chemoselective reduction (MPV) of cyclohexanon/benzaldehyde with 2-butanol as a hydrogen donor. The attachment of metal oxides to the silica surface was confirme[...]
5
51%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk
2015 nr 19 37--48
PL Otrzymano przepływowe monolityczne mikroreaktory krzemionkowe z centrami kwasowymi, różniące się parametrami strukturalnymi, a w szczególności wielkością przelotowych makroporów. Porównano właściwości katalityczne mikroreaktorów i przepływowych reaktorów ze złożem stałym w reakcji estryfikacji kwasu[...]
EN Continuous-flow silica monolithic microreactors functionalized with acidic centers were obtained. The monoliths exhibited different structural parameters; in particular the size of flow-through macropores. The performance of microreactors and packed bed reactors with Amberlyst 15 and silica gel with[...]
6
51%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk
2016 nr 20 127--136
PL Opracowano nowe strukturalne sorbenty ditlenku węgla oparte na poliaminach osadzonych w krzemionkowych monolitycznych materiałach o bimodalnej strukturze porów. Zbadano zależność pojemności sorpcyjnej od rodzaju i ilości wprowadzonych prekursorów amin. Otrzymane wyniki porównano z danymi literaturow[...]
EN New structural carbon dioxide sorbents based on supported polyamines onto silica monoliths with hierarchical pore structure were elaborated. Sorption capacity/type/amount of amine precursor relationships were studied. The results obtained were compared with the literature data relating to the sorpti[...]
7
51%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk
2017 nr 21 33--44
PL Opracowano efektywne, heterogeniczne katalizatory funkcjonalizowane organicznymi kompleksami palladu do reakcji sprzęgania Suzukiego z wykorzystaniem monolitycznych krzemionkowych materiałów o hierarchicznej strukturze porów oraz mezostrukturalnego nośnika typu SBA-15. Właściwości materiałów zbadano[...]
EN Effective heterogeneous catalysts for the Suzuki coupling reaction have been prepared. Catalysts based on silica monoliths with hierarchical pore structure and SBA-15 modified with palladium organic complexes. Transmission electron microscopy (TEM), nitrogen physical adsorption, thermogravimetry (TG[...]
8
45%
Chemik
1998 Nr 12 319-320
PL Przedstawiono sposób określania podstawowych właściwości materiałów porowatych. Zilustrowano je przykładem badań typowego sorbentu - żelu krzemionkowego Kieselgel 60 wykonanych przy użyciu aparatury firmy MicromeriticsŽ.
9
45%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk
2014 nr 18 27--37
PL Modyfikowany krzemionkowy materiał SBA-15, charakteryzujący się dużą powierzchnią właściwą i objętością porów, zastosowano jako nośnik nanocząstek złota. W pracy porównano wpływ metody funkcjonalizacji tego nośnika tlenkiem glinu oraz metody nanoszenia nanocząstek złota na aktywność katalizatorów w [...]
EN Modified silica material – SBA-15, with high specific surface area and large pore volume, was used as a carrier for gold nanoparticles. The influence of alumina modification and activation methods with gold nanoparticles on catalysts activity in glucose oxidation with hydrogen peroxide were compared[...]
10
39%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Chemicznej Polskiej Akademii Nauk
2013 nr 17 35--46
PL Przedstawiono wyniki badań kinetycznych reakcji estryfikacji kwasu octowego metanolem w obecności stałego kwasowego katalizatora – mezoporowatowego materiału krzemionkowego o strukturze piankowej, funkcjonalizowanego grupami sulfonowymi. Określono wpływ ilości katalizatora, stosunku molowego substra[...]
EN The esterification of acetic acid with methanol was studied in the presence of heterogeneous acidic catalyst - sulfonic acid functionalized silica mesoporous cellular foam (MCF) in order to determine its potentials. The effects of catalyst loading, molar ratio of substrates and temperature on the re[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last