Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2011 nr 6 CD-CD
PL Internet jest jednym z najprężniej rozwijających się mediów, dającym firmom ogromne możliwości zaistnienia, wejścia na nowe rynki zbytu, promowania swoich produktów i usług. Jednakże aby firma została zauważona i poprawnie wykorzystała możliwości jakie daje Internet, musi poznać narzędzia jakie on o[...]
EN The Internet is one of the fastest growing media which gives companies great op-portunities to extend their activity, enter new markets, promote their products and services. However if the company wants to be recognizable and correctly grasped the opportunities oflfered by the Internet, it must know[...]
2
51%
Materiały Budowlane
2014 nr 10 45--47
PL W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości fizykomechanicznych 28-dniowego betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien polipropylenowych poddanego oddziaływaniu wysokiej temperatury 300, 450 i 600 °C, które porównano z cechami betonu w temperaturze 20 °C. Analiza uzyskanych wyników badań p[...]
EN In this paper the results of studies of physicalmechanical properties of 28-days high-grade concrete with polypropylene addition exposed to high temperatures of 300°C, 450°C and 600°C are shown. The properties have been compared with concrete properties at 20°C. The analysis of the obtained results [...]
3
51%
Materiały Budowlane
2014 nr 10 48--50
PL W artykule przedstawiono, jak zmieniają się właściwości, również te związane ze szczelnością betonu wysokowartościowego z dodatkiem włókien polipropylenowych po oddziaływaniu wysokiej temperatury: 300, 450 i 600 °C. Dojrzewanie betonu odbywało się w temperaturze 20 °C przez 28 dni w warunkach normow[...]
EN This paper presents how properties of the concrete change, also the one related to high-grade concrete tightness with addition of poly-propylene fibres, after impact of high temperature of 300, 450 and 600 °C. Maturation of concrete was conducted at 20°C for 28 days at standard conditions. Research [...]
4
51%
Ecological Chemistry and Engineering. A
2010 Vol. 17, nr 9 1061-1068
PL W badaniach polowych przeprowadzonych w latach 2004-2006 oceniano wpływ wieku plantacji i terminu zbioru ziela na skład chemiczny i aktywność antyoksydacyjną pokrzywy zwyczajnej. Największą zawartość barwników (chlorofilu a+b i karotenoidów) oraz wapnia stwierdzono w roślinach jednorocznych, natomia[...]
EN In 2004–2006 field experiment aimed at the assessment of the effect of plantation age and harvest term on chemical composition and antioxidant activity of stinging nettle. The research showed that the highest content of pigments (chlorophyll a+b and carotenoids) and calcium were characterized plants[...]
5
51%
Kruszywa : produkcja - transport - zastosowanie
2013 Nr 4 22--26
PL W artykule przedstawiono wyniki badań własnych betonów z mieszanek samozagęszczalnych z dużą zawartością popiołu lotnego krzemionkowego (badane do 90 dni) oraz określono wpływ zastąpienia znacznej części cementu popiołem lotnym (do 55%) na cechy reologiczne mieszanki betonowej, cechy fizykomechanicz[...]
EN The article presents the results of the study of concretes made of self-consolidating admixtures with the high content of silicate fly ashes (tested up to 90 days) and determines the impact of replacing a significant amount of concrete with fly ash (up to 55%) on the rheological properties of a conc[...]
6
51%
Archives of Civil Engineering
EN In the recent years a tendency for design of increasingly slender structures with the use of high performance concrete has been observed. Moreover, the use of high performance concrete in tunnel structures, subject to high loads with possibility of extreme loads occurrence such as fire, has an incre[...]
7
51%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2018 T. 18, z. 2 99--113
PL Dobrostan zwierząt oraz higiena pracowników ośrodków jazdy konnej, a także zachowanie odpowiedniego stanu czystości na terenie stajni to sposób na zapobieganie rozprzestrzenianiu się drobnoustrojów patogennych. Obornik jest źródłem mikroorganizmów odzwierciedlających naturalną mikroflorę jelita zwie[...]
EN The welfare of animals and the hygiene of workers in horse riding centres, as well as proper level of cleanliness within stables, is a way to prevent the spread of pathogenic microorganisms. Manure is a source of microorganisms reflecting the natural microflora of the animal intestines. These microo[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last