Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 726--731
PL W artykule przedstawiono porównanie charakterystyki zużycia paliwa w stanach dynamicznych z charakterystyką ogólną. Wykazano, że wykorzystanie charakterystyki ogólnej do obliczania zużycia paliwa w dynamicznych stanach pracy jest ograniczone, gdyż w pewnych przypadkach daje wyniki obarczone istotnym[...]
EN The paper presents a comparison of the fuel consumption characteristic in dynamic states with the general characteristic. It was proven that the use of the general characteristic to calculate the fuel consumption in dynamic operating states is limited because under certain conditions the results are[...]
2
100%
Mechanics and Control
PL Sieci neuronowe zbudowane są z dużej liczby prostych elementów działających równolegle. Uczenie z nauczycielem pozwala sieci znaleźć nowe rozwiązanie konkretnego problemu tylko na podstawie zestawu znanych poprawnych zachowań. Jest to skuteczna metoda rozwiązywania złożonych, nieliniowych zagadnień.[...]
EN Neural networks consist of many simple elements operating in parallel. In supervised training they are capable of finding their own solution to a particular problem, given only examples of proper behavior. It is a very useful method of solving complex, non-linear problems. The following article disc[...]
3
100%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 4 16--25
PL W artykule zaprezentowano charakterystykę dynamiczną zużycia paliwa, wyznaczoną z wykorzystaniem sztucznej sieci neuronowej (SSN),opierając się na danych z pomiarów przeprowadzanych na hamowni silnikowej. Przedstawiono chwilowe zużycie paliwa jako nieliniową funkcję dwóch zmiennych parametrów pracy [...]
EN The paper presents the construction of fuel consumption dynamic characteristic determined with use of artificial neural network (ANN). The characteristic is based on the data obtained during measurements carried out on the engine dynamometer. The momentary fuel consumption as a non-linear function o[...]
4
100%
Geoinżynieria : drogi, mosty, tunele
2016 nr 2 80--81
PL Wzrost zaludnienia w aglomeracjach miejskich powoduje, że powstają podziemne sieci komunikacyjne, których podstawowymi elementami są tunele. Do ich bezpiecznego użytkowania niezbędne są systemy wentylacji i stosowanie klap pożarowych o odporności ogniowej 600°C w czasie 120 minut.
5
100%
Combustion Engines
2017 R. 56, nr 4 175--180
EN The article presents torque characteristic of the engine in dynamic operating conditions as a function of engine speed and throttle opening angle. All mentioned parameters are analyzed as independent variables over time. To develop such a characteristic an artificial neural network is used. The trai[...]
6
63%
Budownictwo Górnicze i Tunelowe
2016 nr 3 23--26
PL Zgodnie z przepisami polskiego prawa w przypadku tuneli o długości przekraczającej tysiąc metrów niezbędne jest stosowanie systemów wentylacji poprzecznej. W tym celu zazwyczaj stosuje się kanał wentylacyjny prowadzony wzdłuż tunelu, tak aby równomiernie na całej długości tunelu rozmieścić punkty wy[...]
EN In accordance with the provisions of Polish law in the case of tunnels longer than a thousand meters, it is necessary to use cross ventilation systems. For this purpose, normally a ventilation duct guided along the tunnel is used, so as to uniformly place points of the exhaust along the entire lengt[...]
7
51%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono metodę oceny zużycia paliwa przez samochody osobowe z zastosowaniem sieci neuronowych i wpływ szkodliwych produktów spalania na środowisko. Wykazano, że sieci neuronowe nadają się do przeprowadzenia tego typu ocen i mogą służyć do weryfikacji danych o zużyciu paliwa w teście[...]
EN The following paper discusses evaluation of the fuel consumption by cars with use of neural networks and influence of exhaust components on the environment. This paper proves that neural networks can be successfully applied in such case. They can also be used to verify the producers’ data referring [...]
8
51%
Materiały Budowlane
2014 nr 10 152--154
PL W artykule zaprezentowano metodykę badań wielkogabarytowych klap odcinających przeznaczonych do stosowania w systemach wentylacji pożarowej tuneli drogowych. Opracowana nowatorska metoda pozwala na ocenę działania urządzenia zgodnie z wymaganiami stawianymi klapom odcinającym, w odróżnieniu od wykor[...]
EN The article presents new method of testing of large sized fire dampers that are used in fire ventilation systems of road tunnels. Methodology allows the assessment of performance criteria common for fire dampers, while in the world such elements due to their exceptional size are treated as walls. Re[...]
9
51%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono proces kształtowania niezawodności eksploatacyjnej pojazdów w oparciu o występujące w procesie eksploatacji uszkodzenia. Do wyznaczania prawdopodobieństwa uszkodzeń wybranych elementów silnika wykorzystano program oparty na metodzie sztucznych sieci neuronowych. Obliczane pr[...]
EN This article presents a process of developing operational reliability based on damage occurring during operation. A programme operating on the basis of the artificial neural network method was used to determine the probability of damage to selected engine elements. The results calculated in this way[...]
10
51%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono propozycję wykorzystania sieci neuronowych w sterowaniu ruchem drogowym. Proponowane rozwiązanie umożliwia wyznaczanie czasów trwania sygnałów świetlnych na skrzyżowaniach, tak aby czas oczekiwania na przejazd był najmniejszy z możliwych. W analizie uwzględniona jest zmienno[...]
EN This article presents a proposal for applying neural networks to control road traffic. The proposed solution makes it possible to determine durations of traffic signals at intersections so that the waiting time for transit is as short as possible. The variability of traffic intensity on all access r[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last