Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 31
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Proces galvannealingu (krótkotrwałego wyżarzania) prowadzony bezpośrednio po cynkowaniu poprzez dyfuzję składników w powłoce powoduje tworzenie i wzrost faz międzymetalicznych. W artykule przedstawiono ocenę mikrostruktury, składu chemicznego i fazowego powłoki po procesie galvannealingu w linii cią[...]
EN The galvannealing (short annealing) process carried out immediately after hot galvanizing through diffusion of components in the coating results in the formation and growth of intermetallic phases. In the paper, an assessment of the coating microstructure and its chemical and phase compositions afte[...]
2
63%
Ochrona przed Korozją
2008 nr 7 265-268
PL Przedstawiono wyniki badań wpływu sposobu chłodzenia powłok cynkowych typu Zn-Al uzyskanych po wysokotemperaturowym cynkowaniu na odporność na korozję elektrochemiczną. Przeprowadzono badania potencjodynamiczne i potencjostatyczne. Otrzymane powłoki charakteryzowały się drobnoziarnistą, niejednorodn[...]
EN The paper presents the research results of the effect of cooling of zinc coatings, Zn-Al type, which have been obtained during high temperature galvanizing process, on electrochemical corrosion resistance. Potentiodynamic and potentiostatic tests have been performed. The layers were characterized by[...]
3
63%
Inżynieria Materiałowa
PL Nowe technologie cynkowania ogniowego z procesem wyżarzania (galvannealingu) pozwalają na uzyskanie powłok o dobrej przyczepności do podłoża stalowego, podatnych na tłoczenie, odpornych na korozję i o grubościach warstwy cynku mniejszych niż dotychczas wytwarzane. W tym celu przeprowadzono badania o[...]
EN New technologies for hot galvanizing with galvannealing make it possible to obtain layers with good adhesion to the steel base, press-formable and corrosion-proof, with zinc layers thinner than before. Examinations have been carried out to determine the impact of galvannealing on the structure and p[...]
4
51%
Archives of Foundry Engineering
EN The article evaluates the reliability of AlSi17CuNiMg alloys using Kaplan-Meier-based technique, very popular as a survival estimation tool in medical science. The main object of survival analysis is a group (or groups) of units for which the time of occurrence of an event (failure) taking place aft[...]
5
51%
Archiwum Odlewnictwa
PL W artykule przestawiono metodykę prognozowania szeregu czasowego wykazującego wahania sezonowe metodą regresji, wykorzystującej zmienne umowne tzw. flagi kategorii. Prognozowania dokonano dla szeregu czasowego, dotyczącego zaopatrzenie zakładu odlewniczego w piasek kwarcowy. Przedstawiona metoda odz[...]
EN Presented in the article is a methodology of prognostication of the time series showing seasonal fluctuations, using the method of regression with conventional variables, the so called flags categories. The prognostication has been made for the time series covering the supplies of quartz sand for a [...]
6
51%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Warunki obróbki cieplnej w procesie galvannealingu (krótkotrwałego wyżarzania) prowadzonego bezpośrednio po cynkowaniu ogniowym determinują tworzenie i wzrost faz międzymetalicznych poprzez dyfuzję składników w powłoce. W artykule przestawiono ocenę mikrostruktury, składu chemicznego i fazowego powł[...]
EN The conditions of heat treatment in the galvannealing (short annealing) process carried out directly after hot-dip galvanizing determine the formation and growth of intermetallic phases by diffusion of the components in the coating. The paper presents examination of the microstructure, chemical comp[...]
7
51%
Archives of Foundry Engineering
EN Skillful stock management is one of the main conditions to raise the production output of an enterprise, foundry shop included. This article outlines modern methods of stock management using the generally available Excel calculation sheet to estimate the economic order quantity and minimum stock lev[...]
8
51%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper presents a statistical assessment of the effect of chemical composition on mechanical properties of hypereutectic AlSi17 silumin, which is expected to act as a counterpart of alloys used by automotive industry and aviation for casting of high-duty engine parts in West European countries an[...]
9
51%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W niniejszym artykule przedstawiono informacje dotyczące wielkości produkcji stali oraz wyrobów stalowych w 2008 r. na tle lat poprzednich. Oprócz samej produkcji przedstawiono w powiązaniu z nią eksport i import wyrobów hutniczych oraz zużycie jawne wyrobów stalowych w Polsce.
EN The paper presents in a shortenform ofthe manufactuńng volume ofsteel and steel products for 2008 compared to previous years. Except the production itself related ezports and imports of metallurgical products and the apparent consumption of steel products in Poland have been presented.
10
51%
Ochrona przed Korozją
2009 nr 4-5 213-216
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu sposobu chłodzenia powłok cynkowych typu Zn-Al-Cu, wytworzonych w wysokotemperaturowym cynkowaniu, na ich odporność na korozję elektrochemiczną w 3% roztworze NaCl. Powłoki charakteryzowały się strukturą eutektyczną drobnoziarnistą dla powłok chłodzonych w w[...]
EN The effect of a cooling method of the Zn-Al-Cu type coatings, obtained by the high temperature zinc plating, on their electrochemical corrosion resistance is discussed in the paper. The microstructure of the coatings was heterogeneous and more or less fine-grained depending on the cooling method. El[...]
11
51%
Inżynieria Materiałowa
PL W artykule przedstawiono informację dotyczącą stanu polskiego hutnictwa żelaza i stali na początku XXI wieku. Przemiany, jakie dokonały się w ostatnich 15 latach spowodowały, że krajowy przemysł stalowy jest nowoczesny i może z powodzeniem konkurować z hutnictwem europejskim, a nawet światowym. W ty[...]
EN This article contains a brief on the current status of the Polish iron and steel industry at the start of 21 st century. The transformation which has taken place over the last 15 years madę the steel industry the state of the art and competitive against the European and even the workfs steel industr[...]
12
51%
Inżynieria Materiałowa
PL Proces galvannealingu (krótkotrwałego wyżarzania) prowadzony bezpośrednio po cynkowaniu ogniowym poprzez dyfuzję składników w powłoce powoduje tworzenie i wzrost faz międzymetalicznych. W artykule przestawiono ocenę mikrostruktury (rys. 2, 3, 6, 7), składu chemicznego (rys. 4, 5, 8, 9, 10) i fazoweg[...]
EN The galvannealing (short annealing) process carried out immediately after hot galvanizing due to diffusion of components in the coating results in the formation and growth of intermetallic phases. The assessment of coating microstructure (Fig. 2, 3, 6, 7) and its chemical (Fig. 4, 5, 8, 9, 10) and p[...]
13
51%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy badano odporność na korozję powłok cynkowych Zn-Al oraz Zn-Al-Cu uzyskanych metodą cynkowania ogniowego na blachach ze stali nisko węglowej. Cynkowanie przeprowadzono w temperaturze 460°C w czasie 30 i 60 s. Badania odporności na korozję elektrochemiczną wykonano w 3% roztworze NaCl. Wykonan[...]
EN Corrosion resistance of zinc coatings via hot galvanizing on sheets of low--carbon steel has been examined in the study. Zn-Al and Zn-Al-Cu coatings were investigated. The hot-dip zinc coating process was conducted at the temperature of 460°C for 30 and 60 s. Electrochemical corrosion tests were per[...]
14
51%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W niniejszym artykule przedstawiono informacje dotyczące wielkości produkcji stali oraz wyrobów stalowych w 2007 r. na tle lat poprzednich. Oprócz samej produkcji przedstawiono, w powiązaniu z nią, eksport i import wyrobów hutniczych oraz zużycie jawne wyrobów stalowych w Polsce. Dane za rok 2007 sz[...]
EN The paper presents in a shorten form of the manufacturing volume of steel and steel products for 2007 compared to previous years. Except the production itself related exports and imports of metallurgical products and the apparent consumption of steel products in Poland have been presented.
15
51%
Ochrona przed Korozją
2009 nr 7 286-291
PL W pracy przedstawiono wyniki badań stanu powierzchni powłoki Zn5Al3Cu, wytworzonej poprzez wysokotemperaturowe cynkowanie, po badaniach korozyjnych. Przeprowadzono badania strukturalne. Następnie przeprowadzono badania stanu powierzchni próbek poddanych badaniom potencjostatycznym (12 h) w 3% NaCl. [...]
EN The paper presents results of investigations of the surface state of the Zn5Al3Cu coatings, obtained by the high temperature zinc plating, after corrosion examinations. The structural examinations before corrosion tests were performed. Then investigations of the surface state of samples after potent[...]
16
51%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W niniejszym artykule przedstawiono informacje dotyczące wielkości produkcji stali oraz wyrobów stalowych w 2006 r. na tle lat poprzednich. Oprócz samej produkcji przedstawiono w powiązaniu z nią eksport i import wyrobów hutniczych oraz zużycie jawne wyrobów stalowych w Polsce. Dane za rok 2006 szac[...]
EN The paper presents in a shorten form of the manufacturing volume of steel and steel products for 2006 compared to previous years. Except the production itself, related exports and imports of metallurgical products and the apparent consumption of steel products in Poland have been presented. Figures [...]
17
51%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy badano mikrostrukturę powłok cynkowo glinowych uzyskanych na blachach metodą cynkowania ogniowego. Badaniom poddano powłoki Zn-5%A1 produkcji belgijskiej (próbka 1) oraz Zn-5%A1 produkcji chińskiej (próbka2). Przeprowadzono badania mikrostruktury oraz składu chemicznego w wybranych mikroobsz[...]
EN The study was focused on examination of the micro-structure of the zinc-aluminium coating obtained on sheet steel by hot-deep galvanizing. Examination included Zn-5%A1 coating of Belgian production (sample 1) and Zn-5%A1 coating of Chinese production (sample 2). Tests referred to the microstructure [...]
18
51%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy badano odporność na korozję powłok cynkowych uzyskanych na blachach metodą cynkowania ogniowego. Badaniom poddano powłoki Zn-5%A1 produkcji belgijskiej (próbka 1) oraz Zn-5%A1 produkcji chińskiej (próbka2). Badania wykonano w 3% roztworze NaCl. Próbki poddano badaniom potencjodynamicznym ora[...]
EN The study consisted in examination of the resistance to corrosion of zinc coatings obtained on sheet steel using hot-deep galvanizing method. Examination included Zn-5%A1 coating of Belgian production (sample 1) and Zn-5%A1 coating of Chinese production (sample 2). The tests were carried out in 3% s[...]
19
51%
Inżynieria Materiałowa
2006 Vol. 27, nr 5 1009-1012
PL Obiektem badań są obrotowe podgrzewaczy powietrza typu LUVO oraz regeneracyjne podgrzewacze spalin typu GAVO, w których jednym z newralgicznych elementów są kosze grzewcze. Uwzględniając warunki ich pracy wyróżnia się podział na gorący i zimny koniec. Szczególnie narażone na działanie agresywnego śr[...]
EN The LUVO rotable heater of air as well as regenerative flue gas heaters of GAVO type are the object of presented investigations. In those elements one of the fundamental subsystem are heating baskets. From the working conditions point of view there is possible to divide on hot and cold end of them. [...]
20
51%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL W niniejszym artykule przedstawiono w skróconej formie wielkość produkcji stali oraz wyrobów stalowych w 2005 r. na tle lat poprzednich. Oprócz samej produkcji przedstawiono w powiązaniu z nią eksport i import wyrobów hutniczych oraz zużycie jawne wyrobów stalowych w Polsce.
EN The paper presents in a shorten form the manufacturing volume of steel and steel products for 2005 compared to previous years. Except the production itself related export and import of metallurgical products and the apparent consumption of steel products in Poland have been presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last