Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 50
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 10 131--138
PL Artykuł przedstawia miejską infrastrukturę transportową oraz problemy związane z jej rozwojem. W artykule omówione zostały cechy infrastruktury transportowej oraz scharakteryzowany został jej charakter usługowy. W dalszej części artykułu omówione zostały również problemy inwestycyjne miast w zakresi[...]
EN The article presents the urban transport infrastructure and problems of its development. The article discusses the features of the transport infrastructure and has characterized the nature of the service. The rest of this article discusses the problems of urban investment in transport infrastructure[...]
2
100%
Transport Samochodowy
2016 z. 1 47--63
PL W artykule przedstawiono przemiany infrastruktury transportowej miast, których zadaniem było i jest stworzenie nowoczesnych systemów transportowych usprawniających proces przemieszczania ludzi i ładunków w miastach. Zaprezentowany zostały również problem nadmiernego obciążenia miejskiej infrastruktu[...]
EN The article presents the transformation of the transport infrastructure of cities, whose task was and is to create a modern transport systems to improve the process of movement of people and goods in cities. Presented they were also the problem of an excessive burden of transport infrastructure poin[...]
3
100%
Logistyka
2014 nr 3 3378--3386
PL W artykule przedstawiono wybrane elementy konstrukcji prototypu samochodu Mikrus. Samochód ten był przedmiotem badań w Instytucie Transportu Samochodowego na przełomie lat 1957/58. Zaprezentowano również metody badań prototypu oraz narzędzia, które pomogły te badania zrealizować oraz ich wyniki. Wyb[...]
EN The article presents selected cconstruction elements of Mikrus vehicle prototype. This car was the subject of research at the Motor Transport Institute at the turn of 1957/58. The article also includes prototype test methods and test tools, which have helped to achieve these tests and their results.[...]
4
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 10 124--130
PL W artykule omówiono problemy transportu w miastach polskich, które są elementem systemu transportowego całego kraju. Im system transportowy miast jest sprawniejszy, tym sprawniejszy jest system transportowy kraju. Zwrócono uwagę na rolę, jaką pełni system transportowy w miastach, wskazano na jego ak[...]
EN Paper discussed the transport problems of Polish cities, which are element of transport system of all country. If the transport system of cities is efficient than transport system of country is more efficient. The role of transport system of cities and actual problems in mentioned area were stressed[...]
5
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
2013 R. 20, nr 10 2277--2285
PL W artykule zaprezentowano problematykę centrów logistycznych zlokalizowanych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej. Nowoczesne centra logistyczne powinny usprawniać krajowe i międzynarodowe systemy transportowe oraz transport miejski.
EN The article presents the issues of logistics centres located in Poland and selected EU countries. Modern Logistics centres should improve national and international transport systems, and urban transport.
6
63%
Transport Samochodowy
2016 z. 4 5--24
PL W artykule zaprezentowano różne pojęcia systemu transportowego również w odniesieniu do przestrzeni miejskiej. Rozważania dotyczące systemu transportowego ujęte zostały w trzech grupach, pierwsza z nich dotyczyła określeń o uniwersalnym charakterze, druga pojęć związanych z koncepcją tzw. zintegrowa[...]
EN The article presents the different concepts of the transport system also in relation to the urban space. Considerations transport systems have been included in the three groups, the first of which concerned the terms of universal character, the other concepts related to the concept of the so-called.[...]
7
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 1155--1163, CD
PL Artykuł jest próbą nakreślenia trendów i zmian, jakie miały miejsce w polskiej branży TSL na przestrzeni ostatniej dekady. Poruszone zostały w nim zagadnienia odziaływania kryzysu światowego na rynek TSL i znaczenia zmian post kryzysowych dla przepływów w łańcuchach dostaw.
EN The paper describes trends and developments in the Polish transport & logistics sector. It is a gap analyze of the changes occurred in the period 2007-2016. It includes changes observed in the Polish transport & logistics sector during the economic crisis and describes results of post-crisis phenome[...]
8
63%
Przegląd Komunikacyjny
PL Charakterystyka unijnego Projektu DRUID i sposób jego realizacji w Polsce. Główny cel programu: przygotowanie podstaw do opracowania polityki UE wobec zagrożeń wywoływanych uczestnictwem w ruchu drogowym osób będących pod wpływem alkoholu, narkotyków i określonych rodzajów leków.
EN The characteristic of the of the European Union Project DRUID and the method of its realization in Poland. Major purpose of programme: preparation of the basis for the elaboration of the European Union policy in the face of threats caused by the drivers under the influence of alcohol or drugs and th[...]
9
63%
Logistyka
2014 nr 3 3387--3396
PL Artykuł ma za zadanie przybliżyć budowę polskiego samochodu ciężarowego Żubr A-80. Ponadto charakteryzuje wybrane badania samochodu, które w latach powojennych były prowadzone przez Instytut Transportu Samochodowego, w celu określenia, czy dany samochód można dopuścić do ruchu. Wyniki badań samochod[...]
EN The goal of the article is to describe the technical construction of polish lorry - Żubr A-80. The article is also focused on researches, which in the postwar years were carried out by Motor Transport Institute, in order to determine, if the car can be pass into service. The results of researches en[...]
10
63%
Logistyka
PL Na przestrzeni 60 lat działalności w ITS przebadano tysiące samochodów osobowych. W badaniach drogowych dokonano charakterystyk badanych pojazdów porównując je z danymi producenta i wymaganiami współczesnych im przepisów. Na koniec sporządzano wnioski a eksperci z ITS wydawali opinie czy dany samoch[...]
EN Over the 60 years of activity there have been thousands of cars tested at Motor Transport Institute (ITS). The road tests resulted in compiling characteristics of the vehicles comparing them with the manufacturer's specifications and the requirements of the present legislation. These studies were co[...]
11
63%
Logistyka
2014 nr 6 6154-6163
PL Miasta europejskie stoją przed poważnymi wyzwaniami związanymi z gwałtownym rozwojem, w szczególności spowodowanym intensywnym wzrostem mobilności ludności miejskiej. Sytuacja ta dotyczy wielu aglomeracji miejskich, w tym Warszawy, która ze względu na swoje położenie na przecięciu dwóch transeuropej[...]
EN European cities are facing serious challenges in terms of rapid development, in particular due to the intense growth of the urban population mobility. This situation applies to many cities, including Warsaw, which due to its location at the intersection of the two trans-European transport corridors [...]
12
63%
Logistyka
2014 nr 6 7902--7912
PL W artykule omówiono problemy dotyczące nowych trendów w terroryźmie współczesnym. Zdefiniowano termin terroryzm, scharakteryzowano strategię i taktykę działania terrorystów. Omówiono nowe trendy, takie jak: cyberterroryzm, bioterroryzm, ekoterroryzm oraz wojna hybrydowa. Przedstawiono statystyki dot[...]
EN The paper presents problems of new trends of common terrorism. The term of terrorism was defined; furthermore nature, categories, strategy and tactics were characterized. The new trends as cyberterrorism, bioterrorism, ecoterrorism and hybrid war were stressed. There were presented statistics of tot[...]
13
63%
Logistyka
2014 nr 3 6943--6957
PL Na przestrzeni 60 lat działalności w ITS przebadano tysiące samochodów osobowych. W badaniach drogowych dokonano charakterystyk badanych pojazdów porównując je z danymi producenta i wymaganiami współczesnych im przepisów. Na koniec sporządzano wnioski a eksperci z ITS wydawali opinie czy dany samoch[...]
EN Over the 60 years of activity in the ITS tested thousands of cars. The study examined the characteristics of road vehicles made by comparing it with the manufacturer's instructions and the requirements of the legislation today. These studies were conducted according to a certain pattern. At the end [...]
14
63%
Logistyka
2014 nr 6 6144-6153
PL Gwałtowny rozwój miast oraz motoryzacji, jaki obserwowany jest od kilkudziesięciu lat powoduje szereg problemów związanych z transportem miejskim. Unia Europejska, jak i jej członkowskie kraje starają się rozwiązać pojawiające się problemy. Powstało szereg dokumentów, w których wskazywane są działan[...]
EN The rapid growth of cities and the automotive industry, which has been observed for decades causes a number of problems related to urban transport. The European Union and its Member countries are trying to solve emerging problems. Created a number of documents which are indicated change activities o[...]
15
63%
Logistyka
2014 nr 6 6177-6187
PL W artykule został przedstawiony jeden z ciekawszych samochodów Mikrus produkowanych w Polsce. Prototyp tego samochodu był badany w Instytucie Transportu Samochodowego, co pozwoliło na zachowanie ciekawych materiałów pochodzących z badań. Na początku artykułu zarysowano zakres badań oraz metody. W da[...]
EN The article was presented one of the interesting cars Mikrus produced in Poland. The prototype of this car was tested at the Institute of Road Transport, which allowed the preservation of interesting materials from the research. At the beginning of the article outlines the scope of research and meth[...]
16
51%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2012 Nr 18 21--34
PL Transport jest działem produkcji materialnej o bardzo dużym znaczeniu dla gospodarki każdego państwa. Z uwagi na swój infrastrukturalny, sieciowy, a więc przestrzenny charakter, należy do podstawowych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego. Dotyczy to zarówno regionów, państw, jak i wykształcaj[...]
EN Transportation is a division of material production of very high importance to the economy of each country. Because of its spatial character, transportation is one of the fundamental determinants of socio-economic development. This applies to regions, states and transnational groups, also the Europe[...]
17
51%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 10 125--136
PL [...]Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rozwoju współczesnej unijnej gospodarki, Unia Europejska buduje system nawigacji satelitarnej Galileo, którego pełną gotowość operacyjną przewiduje się na rok 2013. System ten to wspólna inicjatywa Unii Europejskiej i Europejskiej Agencji Kosmicznej, będąca odpo[...]
EN In order to meet the expectations of the modern development of the EU economy, European Union is building Galileo, Global Navigation Satellite System/GNSS/, which provides full operational readiness of the Year 2013. Satellite navigation system Galileo is a joint initiative of the European Union and[...]
18
51%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2010 Nr 10 223--234
PL [...]Implementacja autonomicznych systemów w państwach europejskich oraz brak możliwości współpracy z innymi systemami spowodowały, że Komisja Europejska od 2004 roku prowadzi szeroko zakrojone działania w zakresie interoperacyjności tych systemów. Interoperacyjność oraz budowa architektury tych sys[...]
EN The paper refers to some problems of the EETS interoperability. DSRC systems are used in the most of European Union members countries (Austria, France, Spain, Italy) based on Dedicated Short Range Communication (microwave band – 5,8 GHz). The different resolution is used the global positioning GPS a[...]
19
51%
TTS Technika Transportu Szynowego
2012 R. 19, nr 9 3097--3108, CD
PL W artykule przedstawiono zmiany jakie zaszły w UE w ostatnich latach w transporcie drogowym zarówno w przewozach towarowych, jak i wykonanej pracy przewozowej. Przedstawione zostały również zmiany w infrastrukturze transportowej. Do zobrazowania zmian posłużyła szeroka analiza aktualnie dostępnych d[...]
EN The article presents the changes in the EU in recent years in road transport. It also includes description of changes in transport infrastructure. To illustrate this changes we used a broad analysis of the current, available statistical data, presented in this article in the form of several tables. [...]
20
51%
TTS Technika Transportu Szynowego
2013 R. 20, nr 10 3135--3146, CD
PL W artykule przedstawiono wymogi rozwoju nowoczesnego transportu drogowego, zgodnego z obecną polityką transportową Unii Europejskiej, opartego na wdrażaniu nowoczesnej technologii do tego sektora transportu. W artykule przedstawiono także jeden z najnowocześniejszych systemów GALILEO, który będzie s[...]
EN The paper presents the requirements for a modern road transport, in accordance with the transport policy of the European Union, based on the implementation of modern technologies. The articles also includes one of the most modern systems GALILEO, which will be used also in the road transport.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last