Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 21
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Przedstawiono przegląd literatury dotyczący wybranych technologii formowania włókien polimerowych. Metodę produkcji włókien polimerowych opisano na przykładzie niepalnych włókien poliakrylonitrylowych, włókien aramidowych o bardzo wysokiej wytrzymałości na rozciąganie oraz włókien polietylenowych PE[...]
EN A review of selected the literature on the molding of polymer fibers. Polymer fiber production method described in the example of non-polyacrylonitrile fibers, aramid fibers of extremely high tensile strength and fiber PE-UHMW polyethylene. Article complemented by a brief description of cellulose fi[...]
2
63%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2012 nr 12 19-22
EN The article presents a comparative analysis of a selected chemical property flammability of Nomex Comfort fabric as well as and fire fighting clothing made of this fabric and typical barracks clothing of firemen. Was also examined the amount of heat emitted during combustion of fabrics. It has been [...]
3
63%
Logistyka
2014 nr 4 5020--5027, CD6
The article presents the results of research on personal development and key competencies necessary for career development in a knowledge society. Examined the benefits of personal development for career development and employee blocking agents and the development of his career in the knowledge soci[...]
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań własnych dotyczących rozwoju osobistego i kluczowych kompetencji niezbędnych do rozwoju kariery zawodowej w logistyce i społeczeństwie opartym na wiedzy. Fundamentalne znaczenie ma kariera realizowana z pasją, zaangażowaniem i spełnieniem, co widać w przeprowad[...]
4
63%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule przeprowadzono analizę porównawczą zagadnień związanych z procesem wytłaczania z granulowaniem i mikrogranulowaniem tworzyw polimerowych. Przedstawiono metody wytłaczania z granulowaniem na zimno i na ciepło. Wskazano, iż w niektórych, intensywnie rozwijających się procesach przetwórstwa,[...]
EN The comparative analysis of issues related to the process of extrusion with granulation and microgranulation of polymers was the main aim of this work. The methods of extrusion with cold and heat granulation were presented. It was found that in some dynamically developing methods of polymer processi[...]
5
51%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2015 nr 5 25--28
EN This paper presents the stages of the production process resulting yarn of polypropylene fibers used for the production of filter fabrics. Attention was drawn to the spinning technology, which in recent years has increasingly been developed by different research centers and universities. In brief al[...]
6
51%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2015 nr 4 26--29
EN The paper presents the non-woven filter media used in the pre-filtration processes in particular needled nonwoven fabric and glued shrinkage of enjoying great interest among non-woven filter. Morphology of respondents nonwovens showing the differences between them. It is noted that non-woven fibers [...]
7
51%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
2013 R. 51, nr 1 24--27
PL W artykule omówiono właściwości wybranych tkanin oraz proces ich produkcji. Przedstawiono przykład weryfikacji wybranych właściwości antyelektrostatycznych tkanin stosowanych do budowy tam podsadzkowych. Zbadano zmianę zdolności odprowadzania ładunku elektrostatycznego w czasie. Pomiary miały na cel[...]
EN Testing selected antielectrostatic properties of screen fabrics used in the mining industry The article discusses anielectrostatic properties of fabrics used for screens. The change in the ability to carry away electrostatic charge with time was tested. The production process was also presented and [...]
8
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule omówiono dwie technologie produkcji włóknin filtracyjnych oraz ich wpływ na właściwości elektrostatyczne. W sposób zwięzły opisano proces wytwarzania włóknin: igłowano – wykurczanej i klejonej. Przedstawiono wyniki pomiarów wartości czasu połowicznego zaniku ładunku elektrostatycznego ora[...]
EN This article discusses two producing nonwoven filtration technologies and their impact on the electrostatic properties. Concisely describes the process of producing nonwovens: needling – shrinkage and glued. Presents the results of measurements of the half-decay test of electrostatic charge.
9
51%
Śląskie Wiadomości Elektryczne
2013 Nr 3 (108) 29--34
PL Artykuł prezentuje metody kontroli tkanin stosowanych do produkcji odzieży ochronnej i roboczej w miejscach występowania łatwo wybuchowych gazów i pyłów. Wybrane materiały tekstylne zostały poddane badaniom możliwości odprowadzania ładunków elektrostatycznych. Ponadto zbadano wpływ starzenia mechani[...]
EN In this paper, the controlling methods of fabrics which are applied in the manufacture of protective and work clothing in places where easily explosive gases and dust may occur, are presented. Selected fabrics are tested tor their ability to discharge static electricity. The impact of mechanical age[...]
10
51%
Przegląd Budowlany
2015 R. 86, nr 2 24--29
PL W artykule omówiono zagadnienia związane z zastosowaniem polimerowych zbiorników i pojemników wielkogabarytowych w budownictwie indywidualnym. Omówiono ich klasyfikację w oparciu o kryteria przeznaczenia oraz rodzaju zastosowanego tworzywa do ich produkcji. Przedstawiono również zagadnienia dotycząc[...]
EN The article covers the issues related to use of polymer tanks and large capacity containers in the field of private housing. Classification of the containers has been described on the basis of the purpose criteria, and within the scope of the used materials. Issues related to structure and foundatio[...]
11
51%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule przybliżono rodzaje polimerów, które stosowane są do wytwarzania tasiemek oraz środki pomocnicze - barwniki i stabilizatory. Zaprezentowano ponadto wytłaczarkę, przy pomocy której produkowane są tasiemki. Zwięźle opisano wyroby, które powstają z tasiemek polipropylenowych, jak również ogó[...]
EN The article brought closer types of polymers, which are used to produce ribbons and additives - pigments and stabilizers. They presented further extruder with which tapes are produced. Briefly describe the products that are produced from polypropylene tapes, as well as their general use. In the rese[...]
12
51%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule przedstawiono krótką definicję identyfikacji i identyfikowalności zgodną z normą PN-EN ISO 9001:2009. Opisano ich metody i sposoby na przykładzie tworzyw polimerowych oraz wyrobów z nich produkowanych. Przedstawiono, na co zwracać szczególną uwagę przy ich ocenie do użytkowania.
EN This paper presents a brief definition of identification and traceability in accordance with PN-EN ISO 9001: 2009. Describes their methods and ways for example polymer materials and products are produced. Presented on what to pay particular attention in their assessment for use.
13
51%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule dokonano analizy mikrostruktury oraz wyznaczono procentową zawartość struktury krystalicznej (Sk) dla przędzy wykonanej z mieszaniny PP/PE mającej zastosowanie do produkcji tkanin filtracyjnych. Badania przeprowadzono przy użyciu elektronowej mikroskopii scanningowej oraz dyfraktometrii r[...]
EN This article analyzes the microstructure and determination of the percentage of crystalline structure (Sk) for a yarn made of a mixture of PP/PE applicable to the production of filter fabrics. Studies were conducted using electron microscopy and X-ray diffractometry scanningowej XRD. Described manuf[...]
14
51%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule dokonano oceny wpływu rodzaju skrętu przędzy na jej skurcz termiczny. Przebadano nawoje jedwabiu polipropylenowego o grubości 500 den w czterech postaciach: bez skrętu i o skręcie Z-40, Z-80 i Z-120. Udowodniono, że im skręt przędzy większy tym mniejszy jest jej liniowy skurcz termiczny, [...]
EN The article was assessed the impact of the type of yarn turning its on the thermal shrinkage. Polypropylene silk coils tested a thickness of 500 den in four forms: without turning and turning Z-40, Z-80 and Z-120. It has been proved that the higher twist yarn, the smaller is the linear thermal contr[...]
15
51%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W drugiej części artykułu opisano możliwości wytwarzania odzieży ochronnej i specjalnej o właściwościach trudnych do uzyskania przy pomocy materiałów naturalnych. Właściwości te przedstawiono na przykładzie ubrań ochronnych strażaków. Zbadano wpływ ładunku elektrostatycznego i rezystywności powierzc[...]
EN In the second part of the article describes the possibility of producing protective clothing and special properties are difficult to obtain using natural materials. These properties are shown on the example of firefighters protective clothing. The influence of electrostatic charge and surface resist[...]
16
51%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule przedstawiono wymogi, jakie stawia się podczas procesu przetwórstwa metodą wytłaczania z rozdmuchiwaniem wyrobom z polietylenu. Zwrócono szczególną uwagę na takie warunki procesu jak: prędkość wytłaczania oraz temperatura przetwórstwa polietylenu, które warunkują uzyskanie odpowiedniej ja[...]
EN In the article the requirements for the process on extrusion molding of polyethylene parts were described. Special attention was paid to such processing parameters like extrusion speed and temperature. These parameters have big impact on extrudate bottled quality. Results of mass and color investiga[...]
17
51%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W pierwszej części artykułu dokonano przeglądu literatury dotyczącej materiałów z tworzyw polimerowych stosowanych do produkcji odzieży codziennego użytku. Zbadano wpływ ładunku elektrostatycznego i rezystywności powierzchniowej na jakość tkanin oraz wyznaczono wskaźnik tlenowy w procesie spalania m[...]
EN The first part of article is a literature review on polymeric materials used in the manufacture of clothing for everyday use. The influence of electrostatic charge and surface resistivity of quality fabrics. The oxygen index was determined in the combustion process of materials.
18
51%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule przedstawiono wpływ zjawiska termicznego skurczu liniowego na wytrzymałość na rozciąganie tasiemki, która jest półproduktem do produkcji worków do przewozu materiałów sypkich na statkach kontenerowych. Zbadano tasiemki polipropylenowe o losowo wybranych grubościach (masach liniowych tex).[...]
EN This article presents the impact of the phenomenon of thermal linear shrinkage on tensile strength of ribbon, which is an intermediate for manufacturing of sacks for container ships. Polypropylene ribbons were examined of randomly selected thickness values (tex linear weights). It has been proven, t[...]
19
51%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule opisano technologie produkcji folii polimerowych, ze szczególnym uwzględnieniem techniki współwytłaczania, za pomocą której produkowanych jest wiele gatunków folii. Zbadano palność wybranych gatunków folii PET skupiając się na wyznaczeniu wskaźnika tlenowego oraz przeanalizowano sposób za[...]
EN The article describes the technology of production of polymer films, particularly co-extrusion techniques, which are produced by many species of the film. Flammability of selected species examined PET film focusing on the appointment of oxygen index and analyzed the behavior of the film during combu[...]
20
51%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Hałas będący jednym z najpowszechniejszych zagrożeń dla zdrowia człowieka w miejscu pracy przyczynia się do wielu zaburzeń funkcjonalnych systemu człowieka. W tym celu stosuje się różnego rodzaju zabezpieczenia przed ich szkodliwym hałasem. W artykule przedstawiono metody oraz materiały stosowane w [...]
EN Noise which is one of the most common threats to human health. Workplace contributes to many functional disorders of human system. For this purpose, various types of protection against harmful noise. The paper presents the methods and materials used to mute the industrial premises.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last