Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Technologii Elektronowej
2014 z. 1/2 99-129
2
100%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
2014 R. 111, z. 5-B 103--109
PL Produkty przemysłu papierniczego są uzyskiwane jako rezultat kompleksowej serii następujących po sobie kolejno procesów, co czyni z tej gałęzi przemysłu bardzo wąską i specyficzną branżę. W odpowiedzi na potrzebę zmniejszenia zapotrzebowania na wodę w procesie produkcji papieru, wykorzystuje się zam[...]
EN The paper industry products are materials formed as a result of a complex series of consecutive processes, which makes this industry branch a very specific and professional. In order to reduce the consumption of excessive amounts of water in papermaking processes, closed circuit water systems are us[...]
3
81%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy omówiono wiele zagadnień dotyczących niezawodności podzespołów i modułów elektronicznych stosowanych w pojazdach samochodowych. Zamieszczony został przegląd elektronicznych modułów funkcjonalnych. Rozpatrzone zostały wymagania elektryczne, klimatyczne i mechaniczne stawiane podzespołom insta[...]
EN In the work several problems related to reliability of components and electronic modules used in the cars is described. Initially a review of electronic functional modules is given. It are followed by consideration of electrical, climatic and mechanical requirements put to the components expected to[...]
4
81%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Kontynuując omawianie zagadnień związanych z elektroniką w samochodach, w niniejszej części pracy przedstawiono przegląd magistrali (szyn) komunikacyjnych wykorzystywanych obecnie w instalacjach elektrycznych pojazdów samochodowych oraz rodzajów stosowanych przyrządów półprzewodnikowych i ich mechan[...]
EN Continuing consideration of some problems related to car electronics, in this part of work a review of communication buses used in vehicles installation is given. It is followed by consideration of applied semiconductor components and possible mechanisms of their failures. An attention is specially [...]
5
81%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W pracy omówiono wiele zagadnień dotyczących niezawodności podzespołów i modułów elektronicznych stosowanych w pojazdach samochodowych. Dużą uwagę zwrócono na niezawodność układów scalonych, od których w znacznym stopniu zależy jakość, niezawodność i właściwości funkcjonalne stosowanych modułów elek[...]
EN In the work several problems related to reliability of components and electronic modules used in the cars are described. An attention is specially paid to the reliability of integrated circuits, which in significant range determined the quality, reliability and functionality of used electronic modul[...]
6
81%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Materiały kompozytowe wykazujące efekt magnetoelektryczny są obecnie szeroko badane zarówno dla celów poznawczych jak i aplikacyjnych. Szczególny nacisk kładzie się na kompozyty ferrytowo – relaksorowe, w których efekt magnetoelektryczny jest znacznie większy niż w materiałach jednofazowych. W oprac[...]
EN Magnetoelectric effect (ME) in multiferroic materials are intensively studied for his fundamental interest and his practical applications. The ME effect observed for single phase materials like Cr2O3, BiFeO3, Pb(Fe0.5Nb0.5)O3 is usually small. Much larger effect can be obtained in composites consist[...]
7
81%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL O funkcjonalności materiałów w zakresach częstotliwości mikrofalowych decyduje wiele czynników, wśród których istotne miejsce zajmuje m.in. niska przenikalność elektryczna. Materiały o niskiej stałej dielektrycznej stwarzają możliwość zbliżenia linii sygnałowych oraz zagęszczenia połączeń przy zacho[...]
EN The functionality of the materials in the microwave frequency range depends on many factors, among them, dielectric constant is one of the most important. In high frequency applications, low dielectric constant of a substrate material is crucial for increasing the speed of signal transmission and re[...]
8
81%
Inżynieria Ekologiczna
2017 Vol. 18, nr 4 125--132
PL W artykule dokonano analizy określenia zawartości metali ciężkich w roślinności odłogów dwóch sołectw gminy Trzebinia: Psarów i Płok. Odłogowanie niesie ze sobą istotne zmiany w fitocenozie. Zmiany te mają przeważnie negatywny charakter dla rolnictwa. Rośliny pobierają metale ciężkie z roztworu gleb[...]
EN The study aimed at analysing the content of heavy metals in the vegetation of fallow lands of two rural administrative units in the municipality of Trzebinia, namely Psary and Płoki. Fallowing results in significant changes in phytocenosis. The changes generally have a detrimental effect on agricult[...]
9
81%
Nukleonika
2017 Vol. 62, No. 2 117--122
EN In this work the compositional dependence of hyperfine interactions and magnetoelectric coupling in (BiFeO3)x-(BaTiO3)1–x solid solutions where x = 0.5–0.9 fabricated from commercial BaTiO3 in terms of the solid-state sintering method at various temperatures and over different time periods is descri[...]
10
81%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 9 29--32
PL Magnetostrykcyjne materiały kompozytowe wykazujące efekt magnetoelektryczny (ME) są obecnie szeroko badane zarówno dla celów poznawczych jak i aplikacyjnych. Szczególny nacisk kładzie się na kompozyty zawierające fazę magnetostrykcyjną i ferroelektryczną, w których efekt magnetoelektryczny jest znac[...]
EN Magnetoelectric effect (ME) in magnetostrictive materials are intensively studied for his fundamental interest and his practical applications. The ME effect observed for single phase materials is usually small. Much larger effect can be obtained in composites consisting of two functional phases: mag[...]
11
81%
Archives of Metallurgy and Materials
2014 Vol. 59, iss. 3 1011--1015
PL Materiały kompozytowe wykazujące efekt magnetoelektryczny są obecnie szeroko badane zarówno dla celów poznawczych jak i aplikacyjnych. Szczególny nacisk kładzie się na kompozyty ferrytowo – relaksorowe, w których efekt magnetoelektryczny jest znacznie większy niż w materiałach jednofazowych. W oprac[...]
EN The magnetoelectric effect in multiferroic materials has been widely studied for its fundamental interest and practical applications. The magnetoelectric effect observed for single phase materials like Cr2O3, BiFeO3, and Pb(Fe0.5Nb0.5)O3
12
81%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2015 nr 4 62--69
PL Zależność właściwości magnetoelektrycznych od składu chemicznego w ceramikach (BiFeO3)x-(BaTiO3)1-x została w ostatnim czasie zaobserwowana i odnotowana w literaturze. Pomiary efektu magnetoelektrycznego (ME) w tych materiałach wykonywane były metodą dynamiczną. Próbki o x = 0,9, 0,8 i 0,7 umieszcza[...]
EN Composition-dependent magnetoelectric properties of sintered (BiFeO3)x-(BaTiO3)1-x ceramics have been recently observed and reported in the literature. Measurements of the magnetoelectric effect (ME) for these materials have been performed by usage of the dynamic method. The samples with x = 0.9, 0.[...]
UK Залежність магнітоелектричних властивостей від хімічного складу кераміки (BiFeO3)x-(BaTiO3)1-x цей факт був досліджений нещодавно і занотований в літературі. Вимірювання магнітоелектричного ефекту (ME) в цих матеріалах були виконані за допомогою динамічною методу. Зразки o x = 0,9, 0,8 i 0,7 розміще[...]
13
81%
Materiały Ceramiczne
PL Hercynit (FeAI2O4), minerał z grupy spineli, znajduje ostatnio zastosowanie jako składnik poprawiający właściwości materiałów magnezytowo-spinelowych dla przemysłu cementowego, szczególnie pracujących w strefie spiekania pieca obrotowego. Przedstawiono rezultaty badań nad syntezą hercynitu drogą top[...]
EN Spinel group mineral, hercynite FeAI2O4, is used as a component improving the properties of the MgO refractories during they work in sintering zone of rotary kilns in cement industry. Synthesis of hercynite, by the melting Fe2O3 and AI2O3 mixture in the arc furnace, has been studied. Behavior of Fe2[...]
14
71%
Materials Science Poland
2015 Vol. 33, No. 1 107--112
EN The aim of the present work was to study magnetoelectric effect (ME) in (BiFeO3)x–(BaTiO3)1-xsolid solutions in terms of technological conditions applied in the samples fabrication process. The rapidly growing interest in these materials is caused by their multiferro[...]
15
71%
Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich
2016 nr IV/1 1081--1098
EN Water supply and sewerage infrastructure, which characterizes a particular territorial unit, is one of the key elements of its economic development. The sustainability index of water and sewage management system of the specific area, for which the total lengths of both water supply system and sewera[...]
16
71%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 8 55--58
PL W artykule przedstawiono realizację aktuatora w oparciu o kompozyty magnetoelektryczne. Element roboczy aktuatora wykonano w postaci kompozytu ceramicznego wykonanego w technologii Low Temperature Cofired Ceramic (LTCC) umieszczonego pomiędzy cewkami Helmholtza. W celu zwiększenia efektu magnetoelek[...]
EN This paper presents the realization of linear actuator based on the magnetoelectric. The actuator was made as a multilayer ceramic composite using the LTCC technology and was placed between the Helmholtz coils. In order to increase magnetoelectric effect, the composite was electrically polarized at [...]
17
61%
Nukleonika
EN In this work the hyperfine interactions in (BiFeO3)x-(BaTiO3)1-x solid solutions with relation to their structural properties have been investigated. X-ray diffraction, Mössbauer spectroscopy and magnetoelectric effect measurements have been used for studies of sintered (BiFeO3)x-(BaTiO3)1-x solid s[...]
18
61%
Nukleonika
EN This paper concerns the synthesis of yttrium-dilute Tb0.27-xYxDy0.73Fe2 intermetallic series with a borderline compound Tb0.27Dy0.73Fe2 known as Terfenol-D by arc melting, XRD analysis and 57Fe Mössbauer effect studies at 295 K. XRD analysis (295 K) shows that all samples crystallize in a cubic, Fd3[...]
19
61%
Nukleonika
EN 57Fe Mössbauer effect studies were performed for the cubic C15, Fd3m, MgCu2-type Dy(Co0.4-xNixFe0.6)2 intermetallics. Hyperfine interaction parameters : isomer shift, magnetic hyperfine field and quadrupole interaction parameter were obtained from the fitting procedure of the collected 57Fe Mössbaue[...]
20
61%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy otrzymano kompozyt (1–x)NiZnFeO4-x)Pb(Fe1/2Nb1/2)O3 (NZFPFN) dla x = 0,6, o właściwościach ferroelektromagnetycznych. Niklowocynkowy ferryt jako magnetyczny składnik kompozytu miał za zadanie zwiększenie magnetycznych właściwości Pb(Fe1/2Nb1/2)O3, a tym samym zwiększenie sprzężenia pomiędzy [...]
EN In the work the (1–x)NiZnFeO4-(x)Pb(Fe1/2Nb1/2)O3 (NZF-PFN) composite of ferroelectromagnetic properties for x = 0.6 was obtained. The nickel-zinc ferrite as a magnetic component of the composite was to increase the magnetic properties of Pb(Fe1/2Nb1/2)O3, and at the same time to increase a coupling[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last