Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 46
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2008 nr 2 53-60
PL W części pierwszej artykułu (nr 11/2007) omówiono nowoczesne systemy chłodzenia stosowane w mleczarniach. Zaprezentowano w niej wybrane syntetyczne czynniki chłodnicze i porównano ich własności cieplno - użytkowe z amoniakiem. Przedstawiono również charakterystyki kilku nowoczesnych rozwiązań system[...]
EN Modern cooling systems applied in diaries have been described in the first part of the paper (TCHiK No. 11/2007). The selected synthetic refrigerants have been characterized. These refrigerants have been compared with ammonia. The features of selected cooling systems in diaries along with technical [...]
2
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2003 nr 6 24-28
PL Autor przedstawił stan przedsięwzięć normalizacyjnych w zakresie oceny parametrów związanych z emisją zanieczyszczeń z maszyn i urządzeń oraz skuteczności działania odciągów wentylacyjnych. Omówił dotychczas stosowane metody badań w omawianym zakresie, wykonywanych w Niemczech i w Polsce. Przedstawi[...]
EN Current standardisation efforts in the field of evaluating parameters connected with the emission of airborne pollutants from machinery and devices end assessing the effectiveness of exhausts are presented. The article discusses methods used so far in Germany and Poland. The results of measurements [...]
3
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2002 nr 12 25-29
PL Omówiono rozwiązania techniczne i organizacyjne służące kształtowaniu optymalnych parametrów środowiska powietrznego. Wymieniono główne źródła emisji substancji niebezpiecznych, w postaci gazów, par i pyłów do środowiska powietrznego pomieszczeń oraz metody ich ograniczania (wybór właściwych, z omaw[...]
EN The paper discusses technical and organizational solutions for obtaining optimal parameters of workplace air. It lists the main sources of emission of dangerous Substances - in the form of gas, steam, vapour and dust — into workplace air and methods of reducing them (selection of appropriate ones fo[...]
4
100%
Polish Journal of Chemistry
EN The reactivity of a series of cycloalkanones of the general formula (CH2)nCO, where n = 4, 5, 6, 7, 11 and 14 in the transfer hydrogenation reaction over magnesium oxide as the catalyst, either in vapour or liquid phase (VP or LP) has been studied. In the VP mode of reaction the activity of MgO trea[...]
5
100%
Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna
2007 nr 11 447-452
PL W artykule zaprezentowano nowoczesne systemy chłodzenia stosowane w mleczarniach. W jego części wstępnej autor rozpatruje wybrane syntetyczne czynniki chłodnicze i porównuje ich własności cieplno-użytkowe z amoniakiem. Przedstawia charakterystyki kilku istniejących rozwiązań systemów chłodzenia w wy[...]
EN Modern cooling systems applied in diaries have been described in the paper. The selected synthetic refrigerants have been characterized. These refrigerants have been compared with ammonia. The features of selected cooling systems in diaries along with technical assessment have been presented. The ex[...]
6
100%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
PL Omówiono metodę i przedstawiono wyniki badań emisji pyłów, powstających przy szlifowaniu żeliwa ręczną, zmechanizowaną szlifierką o napędzie elektrycznym i dwutarczową szlifierką stołową. Pomiary wykonano przy czynnej i nieczynnej wentylacji miejscowej wywiewnej, którą stanowią obudowa i ssawka, prz[...]
EN A method and results of studies or dust emission that takes place at grinding cast iron with a mechanised electric band grinder and a two-disc tabIe grinder were presented. The measurements were made at active and closed local exhaust ventilation, which consisted of shaper and grinder hoods joined t[...]
7
100%
Polish Journal of Chemistry
2001 Vol. 75, nr 7 1059-1061
8
100%
Polish Journal of Chemistry
2003 Vol. 77 / nr 8 1033-1038
EN Catalysts of general formula xwt% MO2/Al2O3, where x = 10, 20 or 30 and M = Ce or Zr have been studied in the ketonisation and cross-ketonisation of aliphatic esters under flow conditions between 548-723 K. Ketonisation of ethyl pentanoate, heptanoate and nonanoate has led to nonan-5-one, tridecan-7[...]
9
100%
Chemia i Inżynieria Ekologiczna
1999 Vol. 6, nr 8 751-760
PL Przy wielu procesach przemysłowych są emitowane zanieczyszczenia chemiczne i pyłowe. Jest to często przyczyną wzrostu stężeń tych zanieczyszczeń w powietrzu na stanowiskach pracy ponad wartości dopuszczalne. Brakuje danych na temat wpływu parametrów technologicznych na wartość emisji, nie są znane i[...]
EN Chemical and dust contaminants are emitted during many industrial processes. This often causes an increase in concentrations of these contaminants at work stations above admissible values. There are no data on the influence of technological parameters on the emission level; the amounts of emitted su[...]
10
100%
Polish Journal of Chemistry
2002 Vol. 76 / nr 7 1037-1039
11
100%
Rynek Instalacyjny
2006 Nr 4 88--94
PL W niniejszym artykule został poruszony bardzo ważny, z punktu widzenia zapewnienia właściwych warunków pracy, problem współpracy wentylacji ogólnej z miejscową wentylacją wywiewną.
12
100%
Rynek Instalacyjny
2004 Nr 11 73--77
PL Przyczynami nieprawidłowego działania wentylacji, a w szczególności miejscowej wentylacji wywiewnej są najczęściej: błędy i nieprawidłowości projektowania, złe wykonawstwo oraz nieprawidłowa eksploatacja.
13
100%
Rynek Instalacyjny
2004 Nr 9 60--66
PL W artykułach z serii pt. „Miejscowa wentylacja wywiewna” zamieszczanych począwszy od nr 10/03 Rynku Instalacyjnego podano ogólne zasady projektowania tej wentylacji oraz omówiono obudowy wentylacyjne, ssawki i okapy. W kolejnych artykułach podawano przykłady różnych zastosowań miejscowej wentylacji [...]
14
100%
Rynek Instalacyjny
2004 Nr 1-2 69--76
PL W artykule przedstawione są przykłady zastosowań wentylacji miejscowej wywiewnej, daje ona z reguły lepsze rezultaty w ograniczaniu emisji ciepła i zanieczyszczeń niż wentylacja ogólna pomieszczeń. W poprzednich artykułach z tej serii (RI 10, 11 i 12/03) zostały podane ogólne zasady projektowania te[...]
15
100%
Rynek Instalacyjny
2004 Nr 5 79--83
PL Jak już podkreślono w poprzednich odcinkach cyklu, czystość powietrza w pomieszczeniach pracy powinna być osiągana przede wszystkim przez stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji nie powodujących emisji zanieczyszczeń. Jeśli ze względu na rodzaj procesu nie jest to możliwe, należy s[...]
16
100%
Rynek Instalacyjny
2004 Nr 4 75--81
PL W trakcie elektrycznego spawania łukowego, cięcia plazmowego i gazowego oraz lutowania emitowane są szkodliwe dla zdrowia zanieczyszczenia, a ich stężenia na stanowiskach pracy przekraczają wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń w powietrzu. W artykule przedstawione są sposoby ograniczania natęż[...]
17
100%
Rynek Instalacyjny
2004 Nr 3 72--78
PL W poprzednich artykułach cyklu pod wspólnym tytułem Miejscowa wentylacja wywiewna podano ogólne zasady projektowania tej wentylacji oraz omówiono obudowy wentylacyjne, ssawki i okapy. Obecnie przedstawione zostaną zasady i przykłady ograniczania emisji zanieczyszczeń gazowych, par i aerozoli ciekłyc[...]
18
100%
Rynek Instalacyjny
2005 nr 1-2 82--85
PL Artykuł ten kończy cykl na temat miejscowej wentylacji wywiewnej, zamieszczany począwszy od RI 10/03. Omówione zostały rozwiązania techniczne i organizacyjne zmierzające do zapewnienia czystości środowiska powietrznego w pomieszczeniach, budowa, wyposażenie oraz zasady projektowania i eksploatacji i[...]
19
100%
Rynek Instalacyjny
2003 Nr 12 60--65
PL Jak wspomniano w poprzednich artykułach z tej serii, zamieszczonych w RI 10 i 11/03, czystość środowiska powietrznego w pomieszczeniach powinna być osiągana przede wszystkim przez stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji nie powodujących emisji zanieczyszczeń. Jeżeli ze względu na r[...]
20
100%
Rynek Instalacyjny
2003 Nr 11 76--80
PL W poprzednim numerze RI rozpoczynając cykl pod wspólnym tytułem „Ogólne zasady projektowania” wskazano, że najlepsze rezultaty przy eliminowaniu emisji ciepła i zanieczyszczeń do środowiska powietrznego pomieszczeń daje pełne obudowanie przestrzeni tych źródeł, połączone z odsysaniem powietrza. W zw[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last