Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 25
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2006 nr 9 111-118
PL Przeanalizowano zjawiska zachodzące w czasie uginania i odprężania koła pneumatycznego poruszającego się po odkształcalnym podłożu glebowym. Zjawiska te opisano w sposób przybliżony za pomocą teorii o ośrodkach wyidealizowanych, co pozwoliło na stworzenie czterech modeli, które zostały zweryfikowane[...]
EN The paper presents the phenomena related to the deflection and springiness of pneumatic tired wheels moving on a deformable soil foundation. These phenomena are described referring to the ideal medium theory, which provided the basis for developing four models verified under real conditions.
2
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2006 nr 4 46-50
PL Do negatywnych zjawisk zachodzących podczas pracy agregatów maszynowych zaliczyć można utratę stateczności, w czasie której dochodzi do ciężkich uszkodzeń ciała, a nawet śmierci ludzi. Aby temu przeciwdziałać, w pracy przedstawiono podstawowe metody badań stateczności pojazdów kołowych, a w tym agre[...]
EN Negative phenomena occurring during operation of machine units include loss of stability during which severe bodily damage or even death can occur. The paper presents the basic methods of wheeled vehicles stability testing, including machine units to prevent that. A model of machine unit for stabili[...]
3
100%
Tribologia
2018 nr 2 123--131
PL W pracy omówiono problemy dotyczące usterek pasywnych powłok malarskich. Zidentyfikowano 4 przyczyny ich powstawania: konstrukcyjne, technologiczne, eksploatacyjne i zużyciowe. Omówiono znormalizowane metody oceny jakości powłok oparte na oddziaływaniu czynników mechanicznych (PN-EN ISO 2409:2013-06[...]
EN This study analyses issues concerning defects of passive paint coats. Four reasons of their occurrence have been identified: constructional, technological, operational, and caused by wear and tear. Standardized methods of paint coat assessment are discussed based on the impact of mechanical factors [...]
4
63%
Journal of KONES
EN This study presents a diagnostic concept, the cybernetic structure and the physical model of the Autonomic Logistics System, a diagnostic sub-system implemented in the Tarpan Honker military vehicle. The system supports the driver in the process of making decisions regarding the vehicle's condition [...]
5
63%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2012 nr 15(2) 243-249
EN This paper proposes a method for determining the breaking strength and the resulting deformations of the mustard seed coat. A compression test stand for determining breaking strength and seed coat deformations was described. The results of the experiment were processed and analyzed.
6
63%
Journal of Polish CIMAC
2012 Vol. 7, no 2 175-182
EN This paper presents a diagnostic system for monitoring the operation of the Tarpan Honker military vehicle, referred to as the Autonomous Logistics System (ALS). The diagnostic model, the structure and tasks of ALS and selected diagnostic algorithms were discussed. The structure of the diagnostic sy[...]
7
63%
Technical Sciences. Supplement / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2004 suppl. 1 187-196
PL Przeanalizowano zjawiska zachodzące w czasie promieniowego uginania i odprężania kół pneumatycznych. Zjawiska te opisano w sposób przybliżony za pomocą teorii o ośrodkach wyidealizowanych, co pozwoliło na stworzenie czterech modeli. Wykonano badania eksperymentalne i zweryfikowano przyjęte modele ko[...]
EN The phenomena taking place during radial deflection and relief of pneumatic wheels are analyzed in the paper. These phenomena are described taking as a basis the idealized media theory, which allowed to develop four models. The pneumatic wheel models were verified during experimental tests.
8
63%
Logistyka
2014 nr 4 4010--4016
PL W pracy przedstawiono model komputerowy doboru tworzyw konstrukcyjnych na elementy robocze w zależności od warunków ich funkcjonowania. Uwzględniono podstawowe pary tribologiczne dla tarcia technicznie suchego metal-metal, metal-minerał-metal i metal-minerał. Doboru materiałów warstw wierzchnich dok[...]
EN This paper presents a computer model for selecting construction materials for the top surface of working parts depending on their operating conditions. The basic tribological pairs for dry friction were included: metal-metal, metal-mineral-metal and metalmineral. The surface layer materials were sel[...]
9
63%
Logistyka
2014 nr 4 4101--4107
PL W pracy przeanalizowano pod względem funkcjonalnym, oprogramowanie narzędziowe wspomagające proces zarządzania gospodarstwem rolnym. Zidentyfikowano problematykę związaną z prognozowaniem zużycia paliwa w procesach agrotechnicznych. Opracowano algorytmy zużycia paliwa uwzględniające charakterystyki [...]
EN This paper analyzes the functionality of a utility software program supporting the farm management process. The problems connected with predicting fuel consumption in agricultural processes are identified. Fuel consumption algorithms were developed taking into account the technical characteristics o[...]
10
63%
Agricultural Engineering
2014 Vol. 18, No. 2 175--182
PL Przedstawiono zagadnienie wykorzystania ogniw fotowoltaicznych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU) w gospodarstwie domowym. Zbudowano stanowisko badawcze posadowione na domu jednorodzinnym usytuowanym w środowisku wiejskim. Celem badań było uzyskanie maksymalnych charakterystyk wydajnościowyc[...]
EN The issue of photovoltaic cells usage for hot tap water heating in a household has been presented. There has been built a research point, which was situated on a single-family house in the country. The aim of the research was obtaining maximum performance characteristics of the system for hot tap wa[...]
11
51%
Journal of KONES
EN This article proposes a method and a laboratory setup for testing the fatigue strength of materials with the use of vibration signals and a neodymium fatigue-testing machine. The machine supports non-contact fatigue testing of construction materials, and analyses of bending and torsional behaviour o[...]
12
51%
Problemy Eksploatacji
2011 nr 3 169-175
PL W artykule opisano budowę oraz funkcjonowanie głównych elementów zautomatyzowanego urządzenia do łączenia zwijek obręczy kół w kontekście: technicznym, technologicznym oraz innowacyjności zarówno urządzenia, jak i metody łączenia obręczy kół metodą spawalniczą. Prezentowana praca jest efektem współp[...]
EN The article describes the construction and operation of the main elements of an automated device for joining bundles of wheel rims. The following aspects are touched: technical, technological and innovation, both for device itself as well as method of joining rim wheels by welding. The presented wo[...]
13
51%
Inżynieria Rolnicza
2011 R. 15, nr 9 145-152
PL Przeanalizowano kryteria doboru ciągników w procesie decyzyjnym ich zakupu. Przedstawiono model matematyczny uwzględniający kryteria doboru ciągników. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych wykazano udział poszczególnych rozwiązań funkcjonalnych układów ciągnika w procesie decyzyjnym, w asp[...]
EN Criteria of selecting tractors in the decision process of purchasing were analysed. A mathematical model considering criteria of tractors selection was presented. A share of particular functional system solutions of a tractor in the decision process within a technical aspect of their selection was s[...]
14
51%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu szerokości szczeliny roboczej kołeczkowego zespołu wysiewającego oraz szerokości międzyrzędzi i prędkości siewu na kształtowanie wielkości przestrzeni życiowej roślin bobiku. Badania przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym w dwóch etapach. W pi[...]
EN The work includes results of the research concerning influence of the width of an opening of a pin sowing unit and the width of interrows as well as sowing speed on shaping the size of life space of field bean plants. The research was carried out on a laboratory stand in two stages. The first stage [...]
15
51%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu szerokości szczeliny roboczej kołeczkowego zespołu wysiewającego oraz szerokości międzyrzędzi i prędkości siewu na kształtowanie jednostkowej przestrzeni życiowej roślin pszenicy. Badania przeprowadzono na stanowisku laboratoryjnym w dwóch etapach.[...]
EN The work includes results of the research concerning influence of the width of an opening of a pin sowing unit and the width of interrows as well as the sowing speed on shaping the unit life space of wheat plants. The research was carried out on a laboratory stand in two stages. The first stage cove[...]
16
51%
Inżynieria Rolnicza
Analysis of the geometry of soil grains for four types of soil abrasive mass was presented. Assessment of the geometry was carried out with the use of a stereometric microscope with the use of Motic Images Plus 2.0 programme. External radius of the circle inscribed in the contour line of the abrasiv[...]
PL W pracy przedstawiono analizę geometrii ziaren glebowych dla czterech rodzajów glebowej masy ściernej. Oceny geometrii dokonano przy pomocy mikroskopu stereometrycznego z wykorzystaniem programu Motic Images Plus 2.0. Ocenie poddano promień zewnętrzny okręgu opisanego na konturze ziarna ściernego, p[...]
17
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1161-1165
PL W pracy przeprowadzono analizę literaturową pod kątem identyfikacji czynników mających wpływ na opory toczenia kół pojazdów samochodowych. Przeanalizowano także zjawiska występujące w czasie użytkowania opon przy nieprawidłowym ciśnieniu ich pompowania. Przygotowano metodykę badań eksperymentalnych,[...]
EN A literature analysis to identify the variables affecting the rolling resistance of the car's tires has been carried out during works, also, phenomena occurring at the time of the tire usage with an incorrect pressure of the pumping. The experimental research methodology has been prepared. The aim o[...]
18
51%
Postępy Techniki Przetwórstwa Spożywczego
2012 nr 2 54-57
PL W artykule przedstawiono analizę celowości usunięcia okrywy nasiennej w wyniku obłuskiwania na podstawie informacji budowy morfologicznej nasion. W kolejnym etapie przeanalizowano podział konstrukcyjny obłuskiwaczy ze względu na rodzaj obłuskiwanych nasion. Opracowano nową konstrukcję obłuskiwacza d[...]
EN The study analyzed the purposefulness of removal of seed coat as a result of dehulling based on the information of the morphology of seeds. In the next stage of the construction division dehuller analyzed by type of dehulling seeds. A new design of dehuller the seed of oil and how it operates.
19
51%
Logistyka
2015 nr 6 1219--1226, CD
PL W pracy przedstawiono wyniki badań poziomu hałasu środowiska na dwóch wybranych ulicach tzw. osiedlowych. Hałas jest problemem cywilizacyjnym, lokalizowanym nie tylko w centrach miast ale także ulicach wewnątrz osiedli mieszkaniowych. Zagrożenie hałasem zwiększa wraz z nie stosowaniem się kierowców [...]
EN In this publication we’ve analyzed noise pollution on two „estate roads”. Noise is a problem, not only in urban centers but also the streets within residential areas. Noise pollution increases with no driv-ers use to the Law on Road Traffic, too poor road infrastructure and poor quality of roads. Th[...]
20
51%
Logistyka
2015 nr 4 5983--5990, CD 2
PL W pracy przeprowadzono analizę literaturową przyczyn zmiany lepkości kinematycznej olejów silnikowych w toku eksploatacji. Zidentyfikowano czynniki mające wpływ na intensywność tego procesu, do których zaliczyć można: jakości zastosowanego oleju, stan techniczny silnika, zastosowane rozwiązania kons[...]
EN The paper investigates the causes of kinematic viscosity changes in motor oils during operation. Factors affecting intensity of the process were identified, including: the quality of oil used, technical condition of the engine, design solutions adopted, quality of fuel being combusted and operating [...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last