Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 49
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W artykule przedstawiono metody otrzymywania, rodzaje oraz zastosowanie opatrunków aktywnych, w szczególności nowoczesnych opatrunków hydrożelowych. Tego typu opatrunki są stosowane głównie w leczeniu ran silnie i średnio sączących, w zaopatrywaniu ran trudno gojących (odleżyny, owrzodzenia żylne, z[...]
EN In this paper methods of preparation of different types of wound dressings, especially modern hydrogel wound dressings, were presented. There are applied in the treatment of wounds with heavy and medium exudates, slow-healing wounds (decubitus ulcers, venous ulcers, diabetic foot ulcers) and also in[...]
2
100%
Polimery
PL Określono budowę chemiczną układów nanohybrydowych poliuretan/funkcjonalizowany silseskwioksan (PUR/PHIPOSS) otrzymanych metodą prepolimerową. Na widmach 1H NMR i 13C NMR stwierdzono występowanie sygnałów pochodzących od protonów i atomów węgla charakterystycznych fragmentów bocznych grup PHIPOSS. A[...]
EN A chemical structure of polyurethane/functionalized silsesquioxane (PUR/PHIPOSS) nanohybrid materials obtained by prepolymer method has been determined. In the 1H NMR and 13C NMR spectra signals from protons and carbon atoms of the characteristic fragments of the PHIPOSS pendant group have been iden[...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Artykuł zawiera przegląd literatury naukowej dotyczącej problemu degradacji termicznej nanokompozytów wytworzonych w oparciu o matrycę poliamidową (PA) i glinokrzemiany, głównie montmorylonit. Przedstawiono ogólny zarys mechanizmu rozkładu poliamidów poddanych działaniu wysokich temperatur oraz nano[...]
EN This paper includes an overview of the scientific literature on the thermal degradation of nanocomposites produced on the basis of polyamide (PA) and aluminosilicates, mainly montmorillonite. The general outline of the mechanism of degradation of polyamides exposed to high temperatures and polyamide[...]
4
100%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W niniejszym artykule opisano preparatykę i analizę nanokompozytów PVC/MMT wytwarzanych metodą rozpuszczalnikową. Stosowano suspensyjny PVC i nanonapełniacze - naturalny oraz organicznie modyfikowany montmorylonit, a także, jako rozpuszczalnik, cykloheksanon. W celu scharakteryzowania struktury otrz[...]
EN In this work results of preparation and analysis of PVC/MMT nanocomposites were presented. The nanocomposites were obtained by the solution casting method, using suspensive PVC and nanofillers - the natural and organically-modified montmorillonite. Cyclohexanone was used as a solvent. The structure [...]
5
100%
Kompozyty
2008 R. 8, nr 4 338-343
PL Przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem, oceną struktury i właściwości mechanicznych nanokompozytów polioksymetylenu (POM) z dodatkiem montmorylonitu modyfikowanego powierzchniowo (OMMT) przy użyciu czwartorzędowego chlorku alkiloamoniowego, zawierającego dwa długie łańcuchy alkilowe. Nanokompo[...]
EN In this work preparation, structural analysis and mechanical properties of polyoxymethylene (POM)/ organically-modified montmorillonite (OMMT) nanocomposites were presented. POM/OMMT nanocomposites were obtained by melt blending of POM with organically modified montmorillonite. Cation exchange react[...]
6
100%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL Krzemiany warstwowe należą do grupy minerałów ilastych i znajdują szerokie zastosowanie m.in. w przemyśle chemicznym, spożywczym i ochronie środowiska. Obecnie duże zainteresowanie w obszarze badań podstawowych i aplikacyjnych koncentruje się na zastosowaniu krzemianów warstwowych (zwłaszcza montmor[...]
EN Layered silicates belong to the most common used minerals in the chemical and food industry and also in the environmental protection area. Currently research efforts are concentrated on application of the layered silicates (especially montmorillonite) for the polymer nanocomposites preparation. The [...]
7
100%
Czasopismo Techniczne. Chemia
PL W niniejszym artykule przedstawiono metody syntezy i właściwości hydrożeli oraz ich zdolność do chłonięcia wody w sposób odwracalny. Wśród tego typu materiałów wyróżniamy naturalne i syntetyczne hydrożele. Do najważniejszych biomedycznych zastosowań hydrożeli należy użycie ich jako nośników leków i [...]
EN This article reviews the methods of synthesis and properties of hydrogels, as well as their ability to reversible absorption of water. There is a wide variety of natural and synthetic hydrogels. The most important properties of these materials relevant to their biomedical applications are also ident[...]
8
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Otrzymywano nanohybrydowe elastomery poliuretanowe (PU) zawierające 50% (m/m) segmentów elastycznych, charakteryzujące się zmienną zawartością 1,2-propanodiolo-heptaizobutylo-POSS (PHIPOSS). Wbudowanie POSS w łańcuchy PU poprawia ich stabilność termiczną, przy jednoczesnym obniżaniu temperatury zesz[...]
EN Nanohybrid polyurethane elastomers (PU) containing 50% (m/m) soft segments with variable l,2-propanediol-heptaisobutyl-POSS concentration were obtained. The thermal stability of the nanohybrid polymers was improved, while the T[g]s of the soft segment phase were decreased. It was noted that incorpor[...]
9
100%
Polimery
PL Na podstawie analizy literatury (94 artykuły i patenty, z których większość ukazała się w ostatnich dziesięciu latach) dokonano przeglądu metod syntezy i wybranych właściwości nowej grupy polimerów nanohybrydowych, zawierających wbudowane chemicznie cząsteczki poliedrycznych silseskwioksanów (POSS).[...]
EN The literature review (94 articles and patents, published in majority in last decade) of methods of synthesis and selected properties of a new group of nano-hybrid polymers, containing chemically incorporated molecules of polyhedral silsesquioxanes (POSS), has been done. The effect of POSS on mechan[...]
10
100%
Przemysł Chemiczny
11
100%
Przemysł Chemiczny
12
100%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL Mieszaniny poli(kwas asparaginowy)/poli(tlenek etylenu) PAA/PEO stanowią ciekawą grupę materiałów mogących znaleźć zastosowanie w systemach kontrolowanego uwalniania leków jako potencjalne nośniki substancji aktywnej. W niniejszym artykule omówiono zastosowanie metod: FTIR, H-NMR, DSC i PLM do okreś[...]
EN Poly(aspartic acid)/poly(ethylene oxide) (PAA/PEO) blends are interesting class of materials for biomedical applications as potential drug carriers in controlled drug delivery. In this work, FTIR, H-NMR, DSC and PLM techniques have been employed to investigate the structure, morphology and thermal p[...]
13
100%
Polimery
2006 T. 51, nr 2 143-149
PL Nanokompozyty polioksymetylenu (POM) i montmorylonitu (MMT) organofilizowanego za pomocą związków powierzchniowo czynnych typu amin czwartorzędowych (tabela 1) otrzymano metodą homogenizacji w stopionej fazie polimeru (rys. 1). Scharakteryzowano je metodami szerokokątowej dyfrakcji rentgenowskiej (W[...]
EN Nanocomposites of polyoxymethylene (POM) and organo-modified montmorillonite were obtained by melt mixing method and investigated by X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy (SEM), differential scanning calorimetry (DSC), thermogravimetric analysis (TGA) and mechanical testing, respecti[...]
14
100%
Archiwum Nauki o Materiałach
2003 T. 24, nr 2 129-153
PL Różnicowa kalorymetria skaningowa z modulacją temperatury (MTDSC - ang. Modulated Temperature Differential Scanning Calorimetry) stanowi nową odmianę metody DSC, w której program liniowego wzrostu temperatury został zastąpiony przez program periodycznych zmian o charakterze sinusoidalnym, skokowym, [...]
EN Modulated Temperature Differential Scanning Calorimetry (MTDSC) is a new version of the classical DSC, in which the linear rise in temperature was replaced by a rise of periodical changes of different character (sine wave, saw tooth or isothermal-dynamic). Analysis of measurements data, after an apr[...]
15
100%
Polimery
PL Proces topnienia polioksymetylenu (POM) zbadano metodą DSC w warunkach dużej szybkości ogrzewania (wariant "high-speed", tabela 1, rys. 1) lub z modulacją temperatury (wariant "StepScan", rys. 2). Zaobserwowano, że duża szybkość ogrzewania (rzędu kilkuset stopni na minutę) powoduje wyeliminowanie ef[...]
EN Melting process of polyoxymethylene (POM) was studied by both high-speed differential scanning calorimetry (DSC) and StepScan DSC. It has been observed that for high scan rate (hundreds degrees per minute) side effects as e.g. recrystallization are eliminated. POM macromolecules do not undergo reorg[...]
16
100%
Polimery
PL Artykuł przeglądowy (oparty przede wszystkim na literaturze z lat 1996-2000), w którym omówiono podstawy teoretyczne i zastosowanie modulowanej różnicowej kalorymetrii skaningowej (MDSC). Metoda ta, stanowiąca odmianę metody DSC, wykorzystuje sinusoidalny program wzrostu temperatury w badaniach właś[...]
EN A review concerning principles and application of modulated differential scanning calorimetry (MDSC), based on the literature data of the years mainly 1996-2000. MDSC method, being a variety of DSC one, uses a sinusoidal programme of temperature rising for the polymer property investigations. Data o[...]
17
100%
Polimery
2003 T. 48, nr 6 455-457
PL Przedstawiono wyniki badań przejść fazowych poli(tlenku etylenu) uzyskanych za pomocą jednej z opcji metody różnicowej kalorymctrii skaningowej z modulacją temperatury - Step Scan Alternating-Differential Scaning Calorimetry (SSA-DSC). Rozdzielenie składowych odwracalnych i nieodwracalnych rejestrow[...]
EN Phase behaviour of poly(ethylene oxide) (PEOX) was investigated by modulated temperature differential scanning calorimetry (DSC)-step scan alternating DSC at different temperature steps. Additional features of reversible and non-reversible components during phase transitions can be found. By increas[...]
18
100%
Czasopismo Techniczne. Chemia
EN A series of segmented polyurethane elastomers based on 4,4'-diphenylmethane diisocyanate and 1,2-propanediol/3-chloro-1,2propanediol (hard segments) and polyoxypropylenediol (M = 750) (soft segments) have been synthesized for flammabilityand thermal anaysis studies. Thermogravimetric analysis result[...]
19
100%
Chemik
2011 Vol. 65, nr 10 1035-1040
PL W artykule dokonano przeglądu metod syntezy nowych nanohybrydowych elastomerów poliuretanowych modyfikowanych poliedrycznymi silseskwioksanami (POSS). Opisano różne drogi wbudowywania cząsteczek POSS w strukturę poliuretanu, wykorzystując ich szerokie możliwości modyfikacji chemicznej.
EN This article presents the methods of synthesis of a new nanohybrid polyurethane elastomers modified by polyhedral oligomeric silsesquioxanes (POSS) has been presented. The various ways of incorporation of POSS molecules into the structure of the polyurethane through chemical reactions have been desc[...]
20
100%
Przemysł Chemiczny
2011 T. 90, nr 7 1396-1399
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last