Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 45
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Transport Przemysłowy
2008 nr 1 (31) 44-48
PL Praca zawiera wybrane opisy tragicznych katastrof spowodowanych zmęczeniem materiału. W każdym przypadku podano liczbę ofiar, scharakteryzowano rodzaj obciążenia działającego na konstrukcje oraz główne przyczyny zniszczenia. Wiele z opisanych przypadków charakteryzuje się ciągiem przyczynowo-skutkow[...]
EN The paper presents a description of selected infamous fatigue failures. Each case is characterized by number of fatalities, type of loading and the main cause of failure. Many of the presented accidents consist of sequence events leading to tragedy in which the key role had a human factor. The surve[...]
2
100%
Przegląd Mechaniczny
2010 nr 5 32-36
PL W pracy zaprezentowano nielokalny parametr uszkodzenia, który został zastosowany do obliczeń trwałości przy zmiennoamplitudowym zginaniu. Nielokalny parametr uszkodzenia polega na wagowym uśrednianiu pola naprężeń w płaszczyźnie krytycznej w celu wyznaczenie efektywnego przebiegu naprężenia. Paramet[...]
EN The paper presents non-local damage parameter which was successfully applied to calculate fatigue life of specimens subjected to variable amplitudę bending. The non-local damage parameter consists in weighted averaging process of stress fields on the critical piane to determine the effective stress [...]
3
100%
Archive of Mechanical Engineering
PL W pracy przedstawiono metodykę wyznaczania dwuwymiarowego rozkładu prawdopodobieństwa Pf inicjacji pęknięcia w funkcji trwałości zmęczeniowej N i parametru uszkodzenia zmęczeniowego sigma: Pf-N-sigma. Zaproponowany rozkład Pf wykorzystuje parametry standardowej charakterystyki zmęczeniowej i pozwala[...]
EN The paper presents the method of determination of two-dimensional probability distribution Pf of crack initiation versus fatigue life N and the fatigue damage parameter: Pf-N-sigma. The proposed distribution Pf uses parameters of the standard fatigue characteristics and allows calculating fatigue li[...]
4
100%
Przegląd Mechaniczny
2007 nr 1 28-32
PL W pracy porównano położenia płaszczyzn złomu zmęczeniowego z położeniami płaszczyzn krytycznych wyznaczonych na podstawie dwóch kryteriów wieloosiowego zmęczenia. Testy zmęczeniowe zostały przeprowadzone na próbkach okrągłych o pełnym przekroju wykonanych ze stali 18G2A przy kontrolowanych momentach[...]
EN Comparison of fatigue fracture planes location as well as location of critical planes determined on the basis of two criteria of multiaxial fatigue. Fatigue tests were conducted on circular samples with complete sample section made of 18G2A steel in the presence of bending and torque moments. There [...]
5
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2003 z. 77 35-42
PL Obliczenie trwałości zmęczeniowej materiałów w warunkach wieloosiowych obciążeń losowych wymaga między innymi stosowania kryteriów, które bazują na położeniu płaszczyzny krytycznej. Położenie to wygodnie jest określać względem kierunków osi naprężeń głównych. W pracy oczekiwane kierunki osi naprężeń[...]
EN Calculation of the material fatigue life under multiaxial random loading needs, among others, application of the criteria based on the position of critical planes. It is convenient to determine that positions of the principal stress or strain axis directions. In the paper the expected directions of [...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2013 z. 101 51--52
PL Trwałe połączenie stali z tytanem umożliwia wytwarzania unikatowych elementów odpornych na działania agresywnego środowiska oraz cechujących się odpowiednią wytrzymałością. Jedną z technologii umożliwiającą połączenie stali i tytanu jest zgrzewanie wybuchowe. Jednakże w wyniku działania dużego ciśni[...]
7
100%
Acta Mechanica et Automatica
2016 Vol. 10, no. 4 265--270
EN The paper presents the results of fatigue loading simulation applied to bimetallic model using the Chaboche kinematic hardening rule. Three cases of simulations were performed: (i) without residual stresses; (ii) considering residual stresses and (iii) considering asymmetrical geometry of bimetal, i[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2005 z. 83 53-60
PL W pracy zamieszczono opis algorytmu wyznaczania rozkładu naprężeń w przekroju próbki okrągłej poddanej zmiennym zginająco-skręcającym obciążeniom. Algorytm został przetestowany dla obciążeń cyklicznych proporcjonalnych i nieproporcjonalnych oraz losowych proporcjonalnych.W algorytmie wykorzystano mo[...]
EN The paper includes the algorithm to determine the stress distribution along the cross-section of round specimen subjected to combined bending and torsion. The algorithm was tested for cyclic proportional and non-proportional loading and random proportional loading. The proposed algorithm allows to c[...]
9
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2005 z. 87 63-80
PL W pracy przedstawiono przyrostowy model plastyczności materiałów zaproponowany przez Mroza oraz jego modyfikację dokonaną przez Chu. Opisane modele określają związki fizykalne teorii plastycznego płynięcia [3], które nie są całkowalne dla dowolnej drogi obciążenia. W pracy opisano sposób podziału do[...]
EN The paper includes description of the incremental plasticity model of Mroz modified by Chu. Described models determine the physical relations of the theory of plasticity flow. These relations are not integrable for arbitrary loading path. In the paper, the division method of arbitrary loading path t[...]
10
63%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy przedstawiono oryginalny model wyznaczania rozkładu prawdopodobieństwa zniszczenia złączy spawanych wykorzystujący koncepcję najsłabszego ogniwa. Poprzez wprowadzenie charakterystyki zmęczeniowej materiału zastępczego uwzględniono niejednorodność strukturalną oraz naprężenia własne. Procedu[...]
EN The present paper presents an original model for evaluation of failure probability of welded joints. The S-N curve for substitute (equivalent) material is being introduced in order to govern the issue of material inhomogeneity and post-weld stress. Extraction of characteristics for this material [...]
11
63%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy przeanalizowano wpływ wielkości pola powierzchni uśredniania odkształcenia normalnego w płaszczyźnie krytycznej na ocenę trwałości zmęczeniowej próbek z karbem obrączkowym o dwóch promieniach zaokrąglenia dna karbu. W weryfikacji wykorzystano wyniki badań eksperymentalnych, zaczerpniętych z [...]
EN The paper analyses the influence of the size of the area in averaging process of strains over critical plane on the calculated fatigue life. The averaged strain is used as nonlocal parameter in fatigue life calculation. The analysis is performed on experimental results obtained on specimens with[...]
12
63%
Acta Mechanica et Automatica
PL W pracy przedstawiono metodę obliczania trwałości zmęczeniowej elementów o niejednorodnych rozkładach naprężeń zmiennych bazującą na dwuwymiarowym rozkładzie prawdopodobieństwa zniszczenia elementu. Zaproponowany dwuwymiarowy rozkład inicjacji pęknięcia zmęczeniowego wykorzystuje standardowe charakt[...]
EN The paper presents a methodology to determinate a two-dimensional probability distribution Pz of fatigue crack initiation as a function of fatigue life N and damage parameter ó/ĺ: Pz-N-ó/ĺ. The proposed probability function uses the parameters of standard fatigue curve and allows calculating the fat[...]
13
63%
Journal of Theoretical and Applied Mechanics
2013 Vol. 51 nr 2 297--311
PL W artykule zaprezentowano nową koncepcję uwzględnienia wpływu gradientu naprężeń na trwałość zmęczeniową elementów konstrukcyjnych. Przedstawione podejście bazuje na koncepcji najsłabszego ogniwa, w której współczynnik kształtu rozkładu Weibulla jest funkcją lokalnego parametru uszkodzenia. Zapropon[...]
EN In the present paper, a new approach is developed in order to take into account the stress gradient effect on fatigue life of structural components. The proposed approach is based on the weakest link concept in which the shape coefficient of the Weibull distribution becomes a function of a local dam[...]
14
63%
Problemy Maszyn Roboczych
2006 Z. 28 19-31
PL W pracy zaproponowano koncepcję redukcji nierównomiernych rozkładów naprężeń w materiale do rozkładów równomiernych. Redukcja taka, pozwala w następnych krokach, na zastosowanie kryterium wieloosiowego zmęczenia do oszacowania trwałości zmęczeniowej, na podstawie standardowej charakterystyki zmęczen[...]
EN The paper presents a new way to reduce the non-uniform shear and normal stress distribution to the uniform ones. The reduction is performed by averaged process of shear and normal stresses over two overlapping characteristic areas. Using this concept various multiaxial critical pIane fatigue failure[...]
15
63%
Problemy Maszyn Roboczych
2002 Z. 20 99-107
PL W pracy dokonano obliczeń położeń płaszczyzn krytycznych próbek wykonanych ze stali 18G2A z zastosowaniem parametru uszkodzenie bazującego na gęstości energii odkształceń. Zastosowano kombinację proporcjonalnego i nieproporcjonalnego stałoamplitudowego zginania wahadłowego ze skręcaniem. Obliczenia [...]
EN The paper presents calculations of critical pIane orientations in the specimens made of 18G2A steel, using a parameter based on the strain energy density. The specimens were tested under combined proportional and non-proportional bending with torsion. Two criteria were assumed: the criterion of norm[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2001 z. 68 465-472
PL W pracy analizowano nowy parametr energetyczny i jego przydatność do wyznaczania trwałości zmęczeniowej stali 10HNAP przy jednoosiowych obciążeniach losowych dla zakresu dużej liczby cykli. Parametr ten wyznaczono na podstawie zmierzonych sił oraz odkształceń wyliczonych z tych sił według modelu cia[...]
EN The authors consider a new energy parameter and its usability for determination of the fatigue life of 10HNAP steel under uniaxial random loading and for high cycle fatigue. The parameter was determined from the measured forces and the strains calculated from these forces for the models of elastic a[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2003 Z. 78 245-260
PL W pracy porównano położenia płaszczyzn krytycznych otrzymane metodą kumulacji uszkodzeń i metodą funkcji wagowych z położeniem płaszczyzn złomu wyznaczonymi eksperymentalnie.Funkcje wagowe sformułowano na podstawie parametrów energetycznych. W metodzie kumulacji uszkodzeń użyto kryterium maksymalneg[...]
EN In this paper there are compared the experimental fatigue life of specimens made of 10HNAP steel with the life calculated with the Goodman and Gerber methods of cycle amplitude transformation and the Dang Van criterion for uniaxial loading. Cycels were counted with the rain flow algorithm and damage[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2014 z. 103 91--91
PL Zgrzewanie wybuchowe metali ma zastosowanie w gałęziach przemysłu, w których wymagane jest połączenie metali o różnych właściwościach fizycznych, mechanicznych, chemicznych (np.stal-tytan, stal-aluminium, itp.). Trwałe połączenie takich metali innymi metodami jest trudne lub niemożliwe. W zależności[...]
EN In the present paper the analysis of interface inhomogeneity of titanium-steel bimetallic composite is presented. The research is focused on the size of local melting area, height and length of connection wave, distribution of microhardness, analysis of chemical constitution.
19
63%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2005 z. 82 123-130
EN In the paper the critical plane orientations have been calculated according to two multiaxial fatigue failure criteria. The results were compared to the experimental fatigue fracture plane orientations. The fatigue tests were carried out on full round cross specimens made of 18G2A steel with bending[...]
20
63%
Archive of Mechanical Engineering
PL W pracy położenia płaszczyzn krytycznych wyznaczone przez maksymalne wartości parametrów gęstości energii odkształcenia normalnego lub postaciowego oraz przez metodę funkcji wagowych porównano z położeniami płaszczyzn złomu wyznaczonymi eksperymentalnie. Parametry gęstości energii odkształcenia nor[...]
EN The critical plane orientations determined with account for maximum value of energy density parameters and weight function method were compared to experimental fatigue fracture plane orientations. Energy density parameters used in two multiaxial fatigue failure criteria, i.e. (i) criterion of the ma[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last