Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 44
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Napędy i Sterowanie
PL KGHM Polska Miedź SA to firma, która w swoim ciągu technologicznym proces transportu materiałów niezbędnych do produkcji, maszyn, urządzeń, urobku oraz pracowników traktuje jako elementy strategiczne.
2
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Artykuł zawiera wyniki wstępnych badań jakości energii elektrycznej w sieciach zasilających 110 kV i 6 kV zakłady górnicze KGHM. Badania wykonano po raz pierwszy przyrządem klasy A. W referacie podano charakterystykę i opis podstawowych parametrów technicznych przyrządu PX5 oraz możliwości analitycz[...]
EN The paper includes the results of exploratory tests of the quality of electric energy in the power networks 110 kV and 6 kV supplying the mining plants KGHM. The tests have been made for the first time with an instrument with accuracy of the class A. The characteristic and specification of the basic[...]
3
100%
TASK Quarterly : scientific bulletin of Academic Computer Centre in Gdansk
2001 Vol. 5, No 2 141-154
EN The paper presents the results of fluid flow simulations carried out by means of the FIDAP7.6 program (a fluid dynamics FEM package) for the case of radial inflow onto a rotating shaft. The particular geometric configuration has been chosen to resemble a generalized inlet chamber of twin low-pressur[...]
4
63%
Informatyka w Technologii Materiałów
2004 T. 4, Nr 3 98-104
PL Badania porównawcze przeprowadzone w niniejszej pracy pozwoliły na stwierdzenie, że błędy przewidywania naiwnego klasyfikatora Bayesa być mniejsze lub większe od błędów sieci neuronowej. Dla dwóch identycznych symulowanych zbiorów o wyjściu binarnym, różniących się tylko liczebnością, NKB wykazał mn[...]
EN Modeling qualities of two types learning systems are compared: naive Bayesian classifier (NBC) and artificial neural networks (ANN), based on prediction errors and relevant importance factors of input signals. Simulated and real industrial data were used. It was found that NBC can be an effective an[...]
5
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2011 Nr 11 438-441
PL Poszerzona charakterystyka ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków w Zgierzu pod kątem wymagań matematycznego modelu osadu czynnego ASM2d. Metodyka wyznaczenia poszczególnych frakcji ChZT przy użyciu dostępnych metod analitycznych i zależności matematycznych. Uzyskane wyniki porównano z publi[...]
EN Expanded characterization of the influent wastewater to the sewage treatment plant in Zgierz for the demands of a mathematical model of activated sludge ASM2d. Methodology for the designation of individual fractions of COD by using the available analytical methods and mathematical relations. The res[...]
6
63%
Polish Maritime Research
2010 nr 1 51-56
EN The article compares the results of the measurements performed in the aerodynamic tunnel owned by the Czestochowa University of Technology and the numerical simulation done using the code FLUENT for a plane cascade of N3-60 profiles. The comparison study aims at assessing differences between the exi[...]
7
63%
Forum Eksploatatora
2014 Nr 5 (74) 16-27
PL Przed wybudowaniem oczyszczalni, ścieki komunalne i przemysłowe z terenu miasta Zgierza odprowadzane były bezpośrednio do rzeki Bzury i w znaczący sposób wpływały na zanieczyszczenie wód Wisły i Bałtyku. Stopień zagrożenia ekologicznego był na tyle poważny, że Zgierz oraz Zakłady Produkcji Barwników[...]
8
63%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 11 2172--2175
PL Przedstawiono sposób oczyszczania kwasu fumarowego otrzymanego w procesie biokonwersji odpadowego glicerolu, za pomocą grzybów z gatunku Rhizopus oryzae. Głównymi problemami podczas izolacji kwasu to zróżnicowany skład brzeczki oraz jej niestabilność. Wykorzystując niską rozpuszczalność kwasu fumaro[...]
EN Fumaric acid from bioconversion of glycerol was sepd. from the wort by its acidification with HCl, adsorption of impurities on a modified SiO2 and crystn. from EtOH/H2O mixts. The sepn. yield was 80–95%, product purity 97–99.9%.
9
63%
Archiwum Odlewnictwa
PL Omówiono naiwny klasyfikator Baycsa, stosowany jako probabilistyczny system uczący się. Porównano błędy przewidywania jakości odlewów za pomocą tego systemu oraz sztucznych sieci neuronowych. Wykazano, że zarówno dla wielkości wyjściowych typu binarnego (wystąpienie wady lub jej brak), jak i paramet[...]
EN Naive Bayesian classifier, applied as a probabilistic learning system, is discussed. Prediction capabilities of the system, applied to quality parameters of castings, is compared to those of artificial neural networks. It is shown .that for both types of output: binary (i.e. appearance or lack of a [...]
10
63%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 12 19--28
PL Omówiono rosnące znaczenie statystycznego sterowania procesami produkcyjnymi oraz zasady budowy systemów typu Six Sigma. Przedstawiono ideę narzędzi statystycznych nowego typu, jakimi są systemy uczące się, dotychczas nie stosowane w tego typu systemach. Zaprezentowano działanie tzw. naiwnego klasyf[...]
EN Growing significance of statistical process control and principles of the Six Sigma type systems are discussed. An idea of new type of statistical tools, i.e. learning systems is presented. Functioning of naive Bayesian classifier is shown and its practical capabilities are discussed.
11
63%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL W artykule przedstawiono wyniki pomiarów zachowania się układów zestyków ślizgowych lokomotyw trakcji kopalnianej podczas pracy. Badanie wykonano dla dwóch typów lokomotyw stosowanych w KGHM, w tym przy wykorzystaniu odpowiedniego elektroprzewodzącego pokrycia zabezpieczającego w zbieraku prądu. Na [...]
EN The results of measurement of properties of trolley ducts systems of mine locomotives have been presented in the paper. The tests were made for two types of locomotives being used in KGHM, including the tests of current collectors with protective electrically conducting coating. On the basis of the [...]
12
63%
Transactions of the Institute of Fluid-Flow Machinery
2003 nr 114 99-110
EN This research was undertaken as a preliminary investigation into the possibility of feeding steam into a turbine by means of a flow-vectoring volute scroll, intended as a replacement for the conventional guide vane ring in the first (control) stage of the turbine. A volute-shaped inlet can serve to [...]
13
51%
Archives of Foundry Engineering
EN This article investigates possible use of waste gypsum (synthetic), recovered via flue-gas desulfurization from coal-fired electric power plants, in foundries. Energy sector, which in Eastern Europe is mostly composed from coal-fired electric power plants, is one of the largest producers of sulfur d[...]
14
51%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper presents the effect of suction pressure exerted on the liquid AlSi alloy when it is introduced into a ceramic mould made in the investment process and the results compared with data obtained on gravity poured castings. The study used special pattern sets and ceramic moulds made with the al[...]
15
51%
Archiwum Odlewnictwa
2006 R. 6, nr 20 185--190
PL Przeprowadzono ocenę jakości odlewów wykonanych w procesie z przeciwciśnieniem w porównaniu do tradycyjnej metody wytapianych modeli. W referacie przedstawiono ponadto wyniki badań długości nośnej profilu surowych powierzchni odlewów opisanej przez parametr Mr. Parametry chropowatości (R<[...]
EN Quality assessment of castings made by counter back process in comparison to conventional investment casting process was carried out. The paper presents results of Comparative by Mr parameters and carrying length. Surface microgeometry parameters of the castings (Ra, Rmax<[...]
16
51%
Archives of Foundry Engineering
EN This research paper will present and analyze selected testing of wax patterns - bending strength test, test of resistance to creep and penetration hardness test. Evaluation of these tests will be carried out in terms of the shape accuracy of wax patterns. Additionally, statistical evaluation will be[...]
17
51%
Environment Protection Engineering
2013 Vol. 39, nr 1 183--195
EN A complex activated sludge model implemented in BioWin software has been implemented to assure its predictability and improve the effectiveness of biological wastewater treatment in the full-scale plant in Poland. The influence of temperature and sludge retention time (SRT) on the quality of the eff[...]
18
51%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper discusses some of the major issues that are related with the use of polystyrene foam (of the density above 1,04 /cm3) in the manufacture of investment castings characterised by intricate shapes. Test patterns were made from the high impact polystyrene and from styrene polymers (styrene acr[...]
19
51%
Archives of Foundry Engineering
PL W artykule przedstawiono dane dotyczące badań własności modeli (mieszanek modelowych) stosowanych w procesie wytapianych modeli. Dokonano oceny badań w aspekcie prowadzenia ich bezpośrednio w odlewni precyzyjnej. Badania obejmowały: ocenę skurczu mieszanek modelowych, badania wytrzymałości na zginan[...]
EN This article present achieved results of examination of wax pattern properties (wax compounds) which are used in lost wax process. Evaluation of those results was made with approach as it is taken in foundry. Evaluation included: evaluation of wax compound shrinkage, bending strength test, hardness [...]
20
51%
Archives of Foundry Engineering
EN The paper presents an analysis of manufacturing methods of material-saving products in relation to investment castings and sintered powder technology. Surface microgeometry, shape accuracy, performance parameters, manufacturing costs and energy consumption were taken into account to make the optimal[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last