Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chemik
PL Przedstawiono wyniki badań przydatności olejów naftenowych w wytypowanych wyrobach ze zmiękczonego PVC oraz mieszankach elastomerów termoplastycznych. Wskazano możliwości stosowania olejów naftenowych w skali technicznej.
EN Presented are the results of a research study on the usability of for the selected plasticized PVC products and thermoplastic elastomers compositions. The possibility of using naphtenic oils on a technical scale is also indicated.
2
100%
Infrastruktura Transportu
2013 nr 3 52--54
PL Certyfikacja podsystemu „Infrastruktura” - nie ma już dzisiaj osoby, która nie zetknęłaby się z tym pojęciem. Wymaganie związane z zapewnieniem interoperacyjności i dopuszczeniem podsystemów strukturalnych do eksploatacji jest jednym z najczęstszych w obecnie ogłaszanych przetargach na modernizacje [...]
3
100%
Infrastruktura Transportu
2013 nr 4 64--65
PL Certyfikacja podsystemu „Infrastruktura” – nie ma już dzisiaj osoby, która nie zetknęłaby się z tym pojęciem. Wymaganie związane z zapewnieniem interoperacyjności i dopuszczeniem podsystemów strukturalnych do eksploatacji jest jednym z najczęstszych w obecnie ogłaszanych przetargach na modernizację [...]
4
100%
Przetwórstwo Tworzyw
2001 nr 11-12 266-271
PL W najbliższym okresie może w wielu krajach zabraknąć dobrej, czystej wody do celów konsumpcyjnych i przemysłowych, tak więc sprawą bardzo ważną dla wielu państw staje się ochrona ujęć wodnych, unikanie niepotrzebnych strat w transporcie wody dla ludności, przemysłu a także związane z tym odprowadzan[...]
5
100%
Przetwórstwo Tworzyw
2001 nr 5 105-109
PL Dwudziesty wiek to okres kiedy w niebywały sposób w wielu krajach nastąpił ogromny wzrost standardu życia, przepływu informacji, komunikacji, rozwój edukacji. W tym czasie konsumpcja tworzyw z 5 mln ton w połowie wieku wzrosła do 142 mln ton w 1999 roku i tym samym przewyższyła światową produkcję st[...]
6
100%
Przetwórstwo Tworzyw
2001 nr 1 9-11
PL W ostatnich latach polipropyleny stały się tworzywem, które odnotowuje największy wzrost produkcji i popytu. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest uzyskanie nowych możliwości stosowania PP poprzez substytucję innych tworzyw, a także nowe gatunki polipropylenów otrzymane w oparciu o katalizatory metalo[...]
7
100%
Przetwórstwo Tworzyw
PL PVC jest polimerem, którego nie można przetwarzać bez dodatku stabilizatorów i środków pomocniczych. Wyroby z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) popularnie zwanego twardym PVC wymagają stabilizacji tj. uodpornienia na działanie ciepła w trakcie procesu przetwórstwa. W Europie obserwuje się sil[...]
EN PVC is a polymer, which cannot be processed without the addition of stabilizers and agent. Products made of unplasticized PVC, commonly called hard PVC, need stabilization, i.e. resistance to the influence of heat during processing. A strong pressure from ecological organisations towards elimination[...]
8
100%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Od kilkunastu lat obserwuje się rozwój infrastruktury komunalnej, w której ważne miejsce zajmują sieci do transportu wody, rurociągi do odprowadzania nieczystości i instalacje do przesyłania paliw gazowych. Rury z PE do wody i gazu charakteryzują się lekkością, elastycznością, łatwym montażem i nisk[...]
EN The development of municipal infrastructure has been observed since more than ten years. Networks for water transport, pipes for sewage systems and installations for gas fuels transport play an important role in this field. PE pipes for water and gas arc light, elastic, easy to assembly and cheap in[...]
9
100%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Poliacetal (polioksymetylen, poliformaldehyd, POM) to tworzywo inżynieryjne o doskonałych właściwościach fizyko-chemicznych i cechy te pozwalają na stosowanie wykonanych z niego wyrobów w wielu gałęziach przemysłu skąd eliminuje metale i inne tworzywa. Zalety tworzywa spowodowały, że coraz częściej [...]
EN Polyacetal (POM) is an engineering plastic having excellent physico-chemical properties what enables using it for making articles for many branches of industry and eliminating metals and other plastic materials. It is more and more used in motorization during manufacturing of precise instruments and[...]
10
100%
Przetwórstwo Tworzyw
2003 [R.] 9, nr 5 167-172
PL Polietyleny należą do tworzyw termoplastycznych o wzorze ogólnym CnH2n, a ich budowa, ciężar cząsteczkowy, krystaliczność, struktura, właściwości i zastosowanie zależą od sposobu polimeryzacji. Pojawienie się katalizatorów metalocenowych w produkcji polietylenów umożliwiło otrzymywanie tworzyw nie t[...]
EN Polyethylenes belong to thermoplastics of general formula CnH2n. Their structure, molecular weight, cristallinity, properties and application depend on the way of their polymerization. The introduction of metallocenecatalysts into the production process of polyethylenes enables to obtain plastics ma[...]
11
100%
Przetwórstwo Tworzyw
2002 nr 3 77-84
PL Opisano próby zastosowania pewnych odmian olejów naftenowych jako substancji pomocniczych, w tym zmiękczających w przetwórstwie kompozycji PVC oraz TPE. W ramach omawianej pracy badawczej przeprowadzono m.in. próby sporządzania mieszanek (kompozycji), wytłaczania wyrobów z nich i wyniki badań określ[...]
12
100%
Przetwórstwo Tworzyw
2002 nr 2 45-47
PL Przedstawiono ogólne tło tzw. "kampanii przeciw PVC" i jej charakterystyczne akcenty w niektórych krajach europejskich. Wskazano na fakty posługiwania się przez przeciwników PVC nierzetelnymi i emocjonalnymi argumentami. Zwrócono uwagę na niektóre przeciwdziałania oraz inicjatywy zwolenników racjona[...]
13
100%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Barwa stała się naczelnym narzędziem reklamy i w wielu dziedzinach wypiera reklamę słowną. Dzięki reklamie otoczenie staje się coraz bardziej kolorowe, a takie wrażenie powstaje na skutek barwienia przedmiotów powszechnego użytku, które nas otaczają. Również dzięki temu barwienie tworzyw uzyskuje co[...]
EN Colour became a very significant tool of advertisement and in many cases it is more important than the ad expressed in words. Due to the ads our environment becomes more colourful and this impression can be achieved by colouring the articles of general usage, which surround us. Therefore colouring o[...]
14
100%
Przetwórstwo Tworzyw
2000 nr 3 61-64
PL Niniejsza publikacja jest kolejnym opracowaniem, w którym autorka podejmuje tematykę tworzyw w motoryzacji (poprzednio tematyka ta była omawiana w numerach 8 i 12 "Przetwórstwa Tworzyw" w 1999 r.). Tym razem przedstawione zostaną nowości i koncepcje z europejskiego rynku motoryzacyjnego w oparciu o [...]
15
100%
Przetwórstwo Tworzyw
2000 nr 3 64-67
PL Niniejsze opracowanie stanowi kolejną część cyklu omawiającego tworzywa. W opracowaniu podano kierunki zastosowań LDPE, prognozy dotyczące jego rozwoju na świecie i w Polsce.
16
100%
Przetwórstwo Tworzyw
2000 nr 6 131-135
PL Kauczuki termoplastyczne (TPE) zawdzięczają swój rozwój połączeniu właściwości wulkanizowanych elastomerów z termoplastami. Ich zaletą jest przetwórstwo charakterystyczne dla termoplastów, brak konieczności wulkanizacji, możliwość ponownego przetwarzania powstających odpadów. Te zalety elastomerów s[...]
17
100%
Przetwórstwo Tworzyw
2000 nr 9 198-200
PL W ostatnich latach tworzywa sztuczne gwałtownie zwiększają swój udział w budowie nadwozi samochodów, co spowodowane jest względami ekologicznymi, ekonomicznymi preferującymi lekkość, zdolność do recyklingu i minimalizację kosztów wytwarzania. Techniki barwienia tworzyw dla motoryzacji to jeden z naj[...]
18
100%
Przetwórstwo Tworzyw
2000 nr 1 5-7
PL Opracowanie stanowi kontynuację cyklu omawiającego wybrane tworzywa i prowadzonego przez autorkę na łamach "Przetwórstwa Tworzyw" w 1998 i 1999 r. W niniejszej publikacji podano kierunki zastosowań kopolimerów styrenu oraz prognozy dotyczące ich rozwoju w pierwszych latach XXI wieku na świecie i w P[...]
19
100%
Przetwórstwo Tworzyw
1999 nr 10 571-574
PL Niniejsze opracowanie stanowi próbę oceny rynku poliamidów w oparciu o doniesienia specjalistycznej prasy krajowej i zagranicznej.
20
100%
Przetwórstwo Tworzyw
1999 nr 3 377-380
PL Niniejsze opracowanie stanowi próbę oceny sytuacji na azjatyckim rynku tworzyw w oparciu o doniesienia specjalistycznej prasy zagranicznej i krajowej.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last