Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 29
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2010 nr 24 (96) 105-110
PL W artykule przedstawiono zastosowanie metody Pareto oraz diagramu Ishikawy do analizy wad występujących w stojaku hydraulicznym produkowanym na potrzeby przemysłu górniczego. Analiza dokumentacji dotyczącej reklamacji produktów wykazała, że na 286 zareklamowanych produktów, aż 234 stanowią stojaki "[...]
EN This article presents the use of Pareto's method and Ishikawa's diagram for analyzing flaws which occur in a hydraulic prop produced for the mining industry. The study has pointed out that a human's mistake and badly matched materials are the reasons of occurred incompatibilities. Correcting measure[...]
2
100%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2017 Vol. 6, iss. 4 125--129
PL W każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym dokonuje się analizy i doskonalenia cyklu życia procesu i wyrobu. Dokonuje się tego na etapie projektowania, wytwarzania i kontroli. W artykule przedstawiono klasyfikację wybranych metod zarządzania jakością takich jak: QFD, FMEA, SPC, 8D, DOE.
EN In every manufacturing company are analysed and improvement of the life cycle of the process and the product. This is done at the stage of designing, manufacturing and control. The article presents the classification of selected quality management methods, such as QFD, FMEA, SPC, 8D, DOE.
3
100%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2012 z. 2 (2) 142--153
4
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule przedstawiono zastosowanie kart kontrolnych x – R do analizy wadliwości stojaka hydraulicznego stosowanego w przemyśle górniczym. W pierwszym etapie, w celu ustalenia częstości występowania oraz przyczyn wadliwych elementów stojaka hydraulicznego, wykonano analizę za pomocą narzędzia zarz[...]
EN The article presents use of the x – R control cards for analysis of failure rate of the hydraulic stand used in mining industry. At the first stage, in order to determine occurrence frequency and reasons of defective parts of the hydraulic stand, an analysis has been made by means of the Pareto-Lore[...]
5
100%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2016 z. 4 (16) 198--208
PL W artykule przedstawiono zastosowanie elementów inżynierii jakości takich jak: diagram Pareto-Lorenza oraz metoda FMEA do oceny awaryjności przenośnika zgrzebłowego. Za pomocą diagramu Pareto-Lorenza oszacowano procentowy udział poszczególnych awarii w przenośniku zgrzebłowym. Metoda FMEA posłużyła [...]
EN In the article elements of quality engineering have been presented, such as: Pareto chart and FMEA method for evaluating the scraper conveyor’s failure frequency. A percentage share of particular failures in the scraper conveyor has been estimated by means of the Pareto chart. FMEA was used to ident[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 119 255--263
EN An accident is caused by hazardous human behaviour, the operation of mechanical equipment or conditions of the work environment. This article presents an analysis of work safety in a selected mining company which takes in to account the following criteria: position, work experience in the mining ind[...]
7
63%
Eksploatacja i Niezawodność
2011 nr 3 51-55
PL W artykule przedstawiono ogólną klasyfikację narzędzi zarządzania jakością stosowanych w różnych gałęziach przemysłu. Spośród tych narzędzi został wybrany diagram Pareto-Lorenza, za pomocą którego przestawiono analizę awaryjności urządzeń górniczych biorących udział w procesie wydobywczym kopalni. A[...]
EN The article presents a general classification of quality management tools applied in different industry branches. From among these tools the authors have chosen a pareto chart to present an analysis of mining machines participating in the mining process. The analysis covers mining machines such as: [...]
8
63%
Przegląd Górniczy
PL W artykule dokonano analizy awaryjności kombajnów ścianowych pracujących w jednej z kopalń Kompanii Węglowej S.A. Przedstawiono przyczyny wystąpienia poszczególnych awarii, a także wskazano, które z wyróżnionych awarii mają największe znaczenie. Jako narzędzie badawcze wykorzystano jeden z instrumen[...]
EN In the article the failure frequency analysis of longwall shearers working in one of the mines of the Coal Company JSC has been performed. The reasons of occurrence of individual failures were presented. Moreover, it has been indicated, which of the distinguished failures have the greatest significa[...]
9
63%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2012 nr 1 17-28
PL Zmiany zasad funkcjonowania służby zdrowia sprawiły, że zwrócono uwagę nie tylko na przestrzeganie procedur medycznych, ale także zaczęto dbać o to, aby świadczone usługi były na najwyższym poziomie. Ważne stało się także ciągłe podnoszenie jakości oferowanych usług, i tym samym spełnienie wymagań k[...]
EN Changes in the rules of health services made it the attention not only to adhere to medical procedures, but also began to take steps to ensure that services provided is excellent. It is also an important to continuous improve of services quality and thus meeting the requirements of customers (patien[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 39 129-136
PL W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonego audytu MERIT-APBK w kopalni "Szczygłowice". Na podstawie analizy można stwierdzić, że większość obszarów problemowych wyznaczonych w trakcie audytu została oceniona dobrze. Najsłabiej wypadł obszar "Kontrola i inspekcja BHP", co świadczy o złej jakośc[...]
EN The article presents the results of MERIT-APBK audit carried out in "Szczygłowice" coal-mine. On the basis of the analysis it may be stated that most problem areas established during the audit have been given a positive evaluation. The weakest area is "OHS control and inspection", which proves bad q[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 39 137-143
PL W artykule przedstawiono koncepcję Kompleksowego Zarządzania Jakością w Górnośląskim Centrum Medycznym. Poprawa jakości usług medycznych w omawianym szpitalu ma przede wszystkim spowodować, że pacjent po wykonanej usłudze będzie zadowolony, a szpital będzie placówką w której usługi wykonywane są na [...]
EN The article presents a concept of total quality management in the Upper-Silesian Medical Centre. The improvement of medical services' quality in this hospital is in the first place intended to make the patient satisfied with the service and turn the hospital into a place providing the highest qualit[...]
12
63%
Problemy Jakości
PL Zadowolony pacjent to najważniejszy wskaźnik oceny funkcjonowania placówki medycznej.
13
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 79 357--366
PL Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań w zakresie określenia poziomu zadowolenia klienta niepełnosprawnego ze świadczonych usług przez urząd miasta. Jako przykład wybrano Urząd Miejski w Rybniku. W artykule przedstawiono wyniki badan dotyczące zadowolenia klienta niepełnosprawnego oraz analizy w[...]
EN This paper presents the results of research to determine the level of customer satisfaction with the services of people with disability on the example of the Municipal Office in Rybnik. The paper presents results of research on customers with disability satisfaction, and the analysis of the impact o[...]
14
63%
Problemy Jakości
15
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 87 328--343
PL W artykule zaprezentowano jedną z metod inżynierii jakości ‒ metodę SMED – do usprawnienia funkcjonowania maszyny pracującej na linii produkcyjnej w przedsiębiorstwie branży hutniczej. Problemem, który występował na analizowanej linii produkcyjnej, to był zbyt długi czas przezbrojenia maszyny. Zasto[...]
EN The article presents the implementation of the SMED quality engineering method to improve the efficiency of a production line in a steelworks. The problem in the production line analysed was too long of a machine retooling time. The advanced SMED method and the measures taken enabled us to pinpoint [...]
16
63%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2015 z. 3 (12) 162--171
PL W artykule dokonano oceny funkcjonowania e-administracji w urzędzie miejskim w Bytomiu. Badania zostały przeprowadzone wśród osób niepełnosprawnych z różnym stopniem niepełnosprawności. Wynik analizy pozwoliły na sformułowanie następujących problemów jakie występują w ocenie osób niepełnosprawnych w[...]
EN This paper presents a performance evaluation of e-government at the town hall in Bytom. The study was conducted among people with disabilities of varying degrees of disability. Result analysis allowed us to formulate the following problems that occur in the evaluation of persons with disabilities in[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
EN The article presents functioning of e-administration in the Silesian Province. Respondents from different towns in the Silesian Province evaluated the following issues: benefits of using an e-office, the medium used for communication with an e-office, the level of customer satisfaction with e-admini[...]
18
63%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 12 2406--2407
19
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 99 599--612
PL W niniejszym artykule przedstawiono analizę funkcjonowania e-administracji w urzędach miejskich w województwie śląskim w Polsce. Oceny dokonały osoby niepełnosprawne o różnym stopniu niepełnosprawności, w różnym wieku i o zróżnicowanym wykształceniu. W Polsce osoby niepełnosprawne, tak samo jak osob[...]
EN The article presents an analysis of e-administration functioning in municipal offices in the Silesian Province in Poland. It was evaluated by handicapped people with various degrees of disability, at different ages and different education. In Poland the disabled, similarly to abled-bodied people, ha[...]
20
63%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
2014 z. 3 (9) 249--260
PL W artykule przedstawiono problematykę barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w urzędzie miejskim w mieście Chorzów. Analiza polegała na ocenie przez osoby niepełnosprawne barier architektonicznych, na które napotykają w trakcie korzystania z usług urzędu miejskiego. Badania zostały prz[...]
EN In the article there is a presentation of the issues of architectural barriers for people with disabilities in the city office in Chorzów. The analysis was based on an assessment by persons with disabilities of architectural barriers encountered during the use of the services of the municipality. Th[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last