Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 100
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONBiN
PL W artykule przedstawiono metodę tworzenia informacji obsługowej w systemie ekspertowym, który zawiera sztuczną sieć neuronową. Artykuł przedstawia także organizacje i strukturę systemu ekspertowego, który wspomaga obsługiwanie obiektów technicznych. Prezentowany system ekspertowy wykorzystuje inform[...]
EN This paper presents a method to creation of a servicing information in the expert system including an artificial neural network. The article presents the organization and structure of the expert systems witch support renovate of technical objects. Presented expert system uses information from an art[...]
2
100%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
PL W pracy zaprezentowano metodę badania efektywności procesu eksploatacji, w którym występuje obsługowy system ekspertowy, ze sztuczną siecią neuronową. Opisano sposób badania symulacyjnego z wykorzystaniem techniki komputerowej. Przedstawiono podstawy teoretyczne modelowania procesu eksploatacji obie[...]
EN This paper presents a method to investigate the effectiveness of an operation process with a servicing expert system including an artificial neural network. A method of simulation testing with the use of computer technology is described. The theoretical bases are presented of the modelling of an ope[...]
3
100%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
PL W pracy zaprezentowano metodę konstruowania struktury systemu obsługiwania naprawialnych obiektów technicznych. W proponowanej metodzie wykorzystano informację diagnostyczną ze sztucznej sieci neuronowej oraz wiedzę ekspertową. Zaprezentowano sposób realizacji opracowania obsługowego obiektu. Istotn[...]
EN The paper presents a method to construct the structure of a system for servicing of reparable technical objects. In the method proposed, diagnostic information from an artificial neural network and expert knowledge were used. The manner of realisation of the servicing model of an object was presente[...]
4
100%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
PL W pracy zaprezentowano metodę tworzenia wiedzy ekspertowej, wspomagającej obsługiwanie złożonego obiektu technicznego. Zaprezentowano sposób realizacji opracowania obsługowego obiektu. W tym celu przedstawiono schemat złożonego obiektu technicznego wraz z jego elementami funkcjonalnymi, który stał s[...]
EN This paper presents the method for the creation of an export knowledge base. Such a base can be widely use for supporting the process of complex technical object servicing. The first step for is servicing analysis of the object. During this analysis, it is necessary to perform the grouping and class[...]
5
100%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
PL W pracy zaprezentowano metodę projektowania systemu obsługiwania naprawialnych obiektów technicznych, ze sztuczną siecią neuronową. Opisano w nim schemat i strukturę systemu obsługiwania z siecią neuronową. Zaprezentowano sposób wyznaczania informacji obsługowej obiektu. Przedstawiono sposób przeksz[...]
EN The paper presents a method to design a system to service repairable (military) technical objects, with an artificial neural network. It includes a diagram and structure of a servicing system with a neural network. The way in which the object's servicing information is designed was presented. The ma[...]
6
100%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W pracy zaprezentowano metodę projektowania systemu obsługowego obiektów technicznych przy wykorzystaniu trójwartościowej informacji diagnostycznej oraz techniki komputerowej. Zaprezentowano sposób realizacji opracowania obsługowego. W tym celu przedstawiono ogólny schemat złożonego obiektu z jego e[...]
EN The process of servicing of complex technical objects from its nature is difficult and expenses demanding. For current solutions of servicing process optimization broad use of expert systems can be observed. Expert systems utilitize the konowledge of specialists - the experts. The methods for knowle[...]
7
100%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
PL W pracy zaprezentowano system diagnostyczny wykorzystujący sztuczną sieć neuronową SSN w celu rozpoznania stanów naprawialnych obiektów technicznych. Artykułprzedstawia problematykę przetwarzania wstępnej informacji diagnostycznej przez SSN, wykorzystującą teorię rozpoznawania obrazów. Zaprezentowan[...]
EN This paper presents the diagnostic system utilising artificial neural network ANN for the purpose of the recognition of states in reparable technical objects. The initial diagnostic information is processed by the ANN together with the use of image recognition theory. A general scheme describing the[...]
8
100%
Scientific Problems of Machines Operation and Maintenance
PL W pracy zaprezentowano metodę wyznaczania specjalistycznej bazy wiedzy obiektu technicznego na podstawie analizy funkcjonalno-diagnostycznej, z wykorzystaniem trójwartościowej informacji diagnostycznej. Zaprezentowano także ogólny schemat złożonego obiektu technicznego, opisano jego strukturę wewnęt[...]
EN This paper presents a method for the creation of diagnostic information of a technical object on the basis of a functional and diagnostic analysis, with the use of three-value logic diagnostic information. Also, a general diagram of the complex technical object was presented, and its internal struct[...]
9
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 163--166
PL W pracy przedstawiono problematykę badania czujnika indukcyjnego w systemie Motronic. W pracy zaprezentowano metodykę badania tego czujnika. Sygnały z czujnika położenia i prędkości obrotowej wału korbowego są sygnałami podstawowymi dla systemów sterowania silnikiem w systemach Motronic oraz w syste[...]
EN The issues are presented in the study of the inductive sensor system Motronic. The paper presents the methodology of the study of this sensor. Signals from the position sensor and the crankshaft rotational speed signals are essential for engine control systems Motronic systems and in systems of dies[...]
10
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 167--170
PL W pracy przedstawiono problematykę badania układu zapłonowego sterowanego ze sterownika silnika. Celem prowadzonych badań diagnostycznych jest określenie stanu sprawności układu zapłonowego. Podstawowe badanie przy użyciu typowych metod i typowych narzędzi pomiarowych czy nawet diagnoskopów jest nie[...]
EN The paper presents the problem of testing the ignition system controlled by the engine controller. The aim of the diagnostic tests to determine the state of efficiency of the ignition system. The basic test using conventional methods and common tools of measurement is not sufficient. Fuller investig[...]
11
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 124-129
PL W artykule zaprezentowano nowe podejście do problemu eksploatacji obiektów technicznych. W tym celu przedstawiono schemat automatycznego układu regulacji zasobu użytkowania obiektów technicznych. W zaprezentowanym układzie wykorzystywane są nowoczesne inteligentne systemy: diagnostyczny i obsługowy.[...]
EN The paper presents a new approach to the problems of exploitation of technical objects. For this purpose, a diagram of an automatic system controlling resource use of technical facilities. In our modern system is used in intelligent systems: diagnostic and servicing. The proposed system consists of [...]
12
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 459--463, CD
PL W pracy zaprezentowano model wyznaczania informacji obsługowej w zakresie wyznaczania zbioru czynności obsługowych odnawiających elementy obsługowe odnawianego obiektu. Podstawą do wyznaczania zbioru czynności obsługowych elementów obiektu są: stany tych elementów oraz ich klasy obsługowe. W opracow[...]
EN The paper presents a model for determining the operating information regarding the identification of a set of operations renewing the renovated facility operating elements. The basis for determining the set of operations of items are: stocks of these elements, and their class maintenance. In the dev[...]
13
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 464--468, CD
PL W pracy zaprezentowano model procesu diagnozowania obiektów technicznych. Podstawą w opisie tego modelu jest system diagnostyczny elementami, którego są: wyróżnione wektory sygnałów diagnostycznych oraz ich wektory wzorcowych sygnałów. Wektory sygnałów diagnostycznych wyznaczają w czasie użytkowania[...]
EN The paper presents a model of the process of diagnosing technical objects. The basis for the description of this model is the diagnostic system components which are highlighted vectors of the diagnostic signals and the vectors of reference signals. Vectors diagnostic signals designate during use (di[...]
14
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 8 71--74
PL W artykule zaprezentowano problematykę badania alternatora. Alternator jest efektywną prądnicą samochodową, która na bieżąco uzupełnia (doładowuje) energię akumulatora. Badanie alternatora jest istotne w diagnostyce pojazdowej. W pracy zaprezentowano badanie alternatora przy wykorzystaniu specjalist[...]
EN The paper presents the problem of describing the states of the EDC Diesel engine type. In the literaturethere are no studies of this type. Understanding theproperties of the controllerof the vehicle engine is A strong aspect in the implementation of subsequent diagnostic intentions. On the basis of [...]
15
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 828--832
PL W pracy przedstawiono problematykę badania układu samodiagnostyki w silniku benzynowym. Współczesne sterowniki silników posiadają funkcje samosprawdzania. Funkcja ta polega na tym, iż sygnały z czujników oraz elementów wykonawczych są sprawdzane i porównywane z wartościami nominalnym. Badanie układu[...]
EN The article presents the problem of self-diagnostic tests on gasoline. Modern motor controllers have a self-check function. This feature consists in that the signals of the sensors and actuators are checked and compared with the nominal values. The testing of the condition of the vehicle self-diagno[...]
16
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
2017 Vol. 66, nr 1 115--126
PL W prezentowanym artykule przedstawiono problematykę opisującą teoretyczne podstawy wnioskowania (podejmowania decyzji) w logice wielowartościowej. Znaczna część artykułu dotyczy opisu podstaw opracowania logik k-wartościowych, gdzie: k = 2, 3, 4. W pracy przyjęto za podstawę przy opracowaniu logik w[...]
EN The article presents the problem of describing the theoretical basis for inference (decision-making) in the multi-valued logic. A significant part of the article concerns the descrip-tion of the basis for the development of the logic k-value, where k = 2, 3, 4. In the work, as a basis for the develo[...]
17
100%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL W artykule zawarto analityczne podstawy wyznaczania informacji obsługowej (obsługowej wiedzy ekspertowej) organizującej system obsługiwania technicznego obiektu. Przedstawiono podstawy analityczne procesu odnawiania własności użytkowych obiektu obsługi. Przyjęty w pracy model obsługiwania obiektu je[...]
EN The article presents the analytical basis for the determination of servicing information (servicing expert knowledge) which organizes the system for the servicing of a technical object. Analytical basis were presented of the process of restoration of the functional properties of the object of servic[...]
18
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
2013 R. 20, nr 10 531--537, CD
PL W pracy przedstawiono opis inteligentnego podsystemu diagnostycznego obiektu technicznego. Ważkim aspektem artykułu jest zaprezentowany w nim model istoty zmiany stanów w obiekcie. Podstawą organizacji diagnozowania stanów w obiekcie jest rozpoznanie aktualnego stanu obiektu. Wyznaczona w procesie d[...]
EN This paper describes an intelligent diagnostic subsystem of a technical object. A strong aspect of the article is presented in the model being alterations of the facility. The basis for the organization of diagnosis of conditions in the facility is the current status of the object. Determined in the[...]
19
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
2013 R. 20, nr 10 523--530, CD
PL W artykule zawarto analityczne podstawy oceny niejednoznaczności w inteligentnych systemach wspomagających podejmowanie decyzji. Zaprezentowano podstawy oceny wiarygodności informacji w systemach inteligentnych oraz problematykę jej weryfikowania.
EN The article provides an analytical basis for assessing uncertainties in intelligent decision support systems. Presents the basis for assessing the reliability of information in intelligent systems and the verification problems.
20
100%
Logistyka
2015 nr 3 1084--1091, CD 1
PL W pracy zaprezentowano konstrukcję oraz opis modelu procesu obsługiwania obiektu technicznego. Podstawą tego modelu jest opracowany schemat wektorowy przedstawiający istotę zmiany stanu użytkowania poprzez elementy składowe obiektu. Konsekwencją takiego niewłaściwego stanu własności użytkowych w obi[...]
EN This paper presents the design and description of the model process of handling the technical object. The basis of this model is developed vector diagram showing the essence of the change in use by the components of the object. The consequence of such improper state utility ownership of the property[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last