Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Nauk o Obronności
2018 R. 3, Nr 5 231--243
PL Celem artykułu jest przedstawienie sposobów pomiaru nierówności. W artykule opisano trzy ostatnie sposoby pomiaru nierówności, tj. w oparciu o krzywą Lorenza, uogólnioną entropię i funkcję dobrobytu. Pomija jednak miary akcji i podziału, tj. różnice bezwzględne i względne, wariancje, odchylenia kwar[...]
EN The purpose of the article is to present ways to measure inequality. The article describes the last three ways to measure inequality, i.e. based on the Lorenz curve, generalized entropy and the social welfare function. It omits, however, the share and division measures, i.e. the absolute and relativ[...]
2
100%
Budownictwo i Architektura
PL W pracy zrelacjonowano badania żelbetowych belek zespolonych o przekroju teowym z różnie usytuowanym stykiem. Analizowano obraz zarysowania belek oraz wartości sił, przy których nastąpiło zarysowanie styku. Wykonano również obliczeniową analizę wpływu położenia styku oraz różnicy modułów sprężystośc[...]
EN In this paper the results of the research of T-shape cross-section beams with differently located interface are presented. The cracks pattern and the value of the force causing the interface cracking are analysed. Moreover, the influence of the interface location and the difference of the elastic mo[...]
3
100%
Budownictwo i Architektura
PL Artykuł przedstawia dane literaturowe dotyczące zagadnienia ścinania w belkach żelbetowych zespolonych o przekroju teowym – ich pracy w strefach przypodporowych oraz styku. Na wstępie przedstawiono gdzie w praktyce budowlanej występują elementy zespolone o przekroju teowym. Następnie przeanalizowano[...]
EN The article presents data available in the literature concerning shear problem of composite concrete T-beams - their running in support zone and contact surface. To begin with presented where are in the civil engineering T-sectional composite elements. Following made an analysis of method for geomet[...]
4
63%
Inżynieria i Budownictwo
PL Omówiono projektowanie stropów gęstożebrowych według norm europejskich. Zestawiono procedury i zasady sprawdzania stanów granicznych nośności na zginanie oraz ścinanie stropów z żebrami prefabrykowanymi i kratownicowymi, a także zasady sprawdzania stanu granicznego ugięć. Zamieszczono przykłady obli[...]
EN In the article the rib-and-slab floor design rules according to European Standards are presented. The procedures of verification of ultimate limit states at bending and shear are considered, as well as serviceability limit states. Calculation examples are presented. The methodology of precast beam t[...]
5
63%
Inżynieria i Budownictwo
2015 R. 71, nr 3 146--150
PL Zestawiono i przedyskutowano dane dotyczące projektowania zbiorników żelbetowych na ciecze ze względu na wymagania szczelności, sprecyzowane w normie PN-EN 1992-3. Wykonano obliczenia zbrojenia w przykładowym zbiorniku cylindrycznym, zakładając rożne klasy jego szczelności. Porównano też wariantowe [...]
EN The Eurocode 2-3 demands of the liquid tanks design regarding the leakproofness are compiled and discussed. The calculations of reinforcement area in exemplary cylindrical tank of different leakproofness class were executed. What is more, the alternative calculations of allowable width crack conditi[...]
6
63%
Materiały Budowlane
2015 nr 9 50--52
PL W artykule zestawiono w formie algorytmu wymagania normy EC2-3 w zakresie szczelności zbiorników na ciecze. W celu zobrazowania tych wymagań wykonano obliczenia przykładowego zbiornika, kwalifikując go wariantowo do różnych klas szczelności. Wyniki wskazują na zależność przekroju zbrojenia od klasy [...]
EN In the paper the algorithm complying the EC2-3 rules concerning the watertightness of water tanks is presented. In order to illustrate code conditions the calculations of exemplary rectangular tank were performed. The tank was alternatively qualified to different watertightness classes. On the basis[...]
7
63%
Inżynieria i Budownictwo
2015 R. 71, nr 7 346--350
PL Zestawiono dane dotyczące obliczania nośności granicznej styku między betonami według zaleceń fib Model Code 2010. Zamieszczono przykład obliczeniowy i porównano uzyskane wyniki z obliczeniami według EC 2-1-1.
EN In the paper the data concerning the calculations of limit capacity of interface between two concrete members given in fib Model Code 2010 are compiled. The exemplary calculations are presented. The results are compared with calculations executed in accordance with EC 2-1-1.
8
63%
Inżynieria i Budownictwo
2015 R. 71, nr 7 362--365
PL Przedstawiono wyniki badań zespolonych belek żelbetowych ze stykiem usytuowanym między środnikiem a półką. Zbadano 3 serie belek różniących się sposobem ukształtowania styku. Przeanalizowano uzyskane siły niszczące, rodzaj zniszczenia, obrazy zarysowania, ugięcia i przemieszczenia na czole elementów[...]
EN In this paper the investigation of concrete composite beams with the interface between the flange and the web are presented. There were 3 series of beams with the variously prepared interface. The ultimate load, failure type, cracks pattern, deflection and displacement on beams front are shown and a[...]
9
63%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2007 T. 2 79-82
PL W niniejszej pracy przeanalizowano wpływ emisyjności powierzchni ściany pomidzy użytkową przestrze- nią budynku a przestrzenią podwójnej fasady na cieplne zachowanie się przegrody oraz jej wydajność energetyczną. Dyskretyzacji w przestrzeni dokonano za pomocą Metody Objętości Skończonych, zaś analiz[...]
EN The paper presents and discusses the efect of the emission-absorption characteristics of the inner skin in double fasades systems (DSF). The second skin of fasades are design inter alia in order to keep the comfort and healthy indoor climate but the properties of inner elements may play so important[...]
10
51%
Materiały Budowlane
2017 nr 11 18--19
PL Nowoczesne urządzenia wizualne, takie jak wideoskopy, umożliwiają przeprowadzenie oględzin konstrukcji oraz warstw wykończeniowych przegród budowlanych w sposób nieinwazyjny lub mało inwazyjny. Stanowią istotne uzupełnienie tradycyjnych odkrywek konstrukcji. Opisana w artykule diagnostyka stropów pr[...]
EN Modern visual devices, such as videoscopes, allow visual inspection of the construction and layers of building partitions in a non-invasive or minimally invasive way. They are an important suplement to the traditional excavation of the structure. The diagnostic work on the floors described in the ar[...]
11
51%
Przegląd Budowlany
2014 R. 85, nr 5 37--39
PL Ocena stanu technicznego zbiorników wody pitnej na dwóch stacjach wodociągowych, eksploatowanych przez ponad 50 lat, oraz zbiornika eksploatowanego przez niemal 90 lat wykazała ich uszkodzenia korozyjne. Znacznym uszkodzeniom uległo przekrycie zbiorników. Natomiast żelbetowe ściany i słupy zbiornikó[...]
EN The water tanks in two water supply stations being in use for above fifty years and one water tank used for above ninety years were examined. It was found that the reinforced concrete walls and columns are quite good only in one of tanks the cement plaster is debonded. The intensive corrosive damage[...]
12
51%
Inżynieria i Budownictwo
2014 R. 70, nr 9 480--483
PL Zbiornik wykonała w Lublinie w latach 1925-1929 firma amerykańska. Jest to podziemny dwukomorowy zbiornik prostopadłościenny. Na podstawie danych historycznych i oryginalnych rysunków konstrukcyjnych odtworzono historię zbiornika: uszkodzenia na etapie budowy oraz wzmocnienia przez częściowe posadow[...]
EN In the paper the history of erection of concrete water tank built in Lublin in interwar period of XX century by American company is described. This tank is used up till now. It is underground cubicoid tank consisted of two chambers. On the basis of historical data and original drawings the history o[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last