Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 72
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Celem niniejszej pracy był opis kinetyki przemian fazowych przy nagrzewaniu ciągłym ze stanu zahartowanego (odpuszczaniu) nowo zaprojektowanych stali narzędziowych na walce hutnicze o różnej zawartości węgla. Na podstawie badań dylatometrycznych wyznaczono zakresy występowania poszczególnych przemia[...]
EN The main purpose of this study was the description of phase transformation kinetics during continuous heating from the as-quenched state (tempering) of newly designed tool steels for mill rolls with different carbon content. Dilatometry was used to determine the characterictic temperatures of phase [...]
2
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2009 Vol. 54, iss. 4 1223-1230
PL W pracy zaprezentowano opis kinetyki przemian fazowych przechłodzonego austenitu w postaci wykresu CCT oraz opis kinetyki przemian fazowych przy odpuszczaniu w postaci wykresu CHT stali niestopowej B500SP przeznaczonej do produkcji pretów zbrojeniowych wykonywanych według technologii Tempcore. W odn[...]
EN The description of the phase transformation kinetics of undercooled austenite in the form of the CCT (Continuous Cooling Transformation) diagram as well as the phase transformation kinetics during tempering in the form of the CHT (Continuous Heating Transformation) diagram of the plain carbon steel,[...]
3
100%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The main purpose of the hereby paper was the determination of the temperature and time of solution heat treatment influence on a microstructure and hardness of the newly designed model alloy, being the model Ni-based tool material - intended for operations at high temperatures - strengthene[...]
4
100%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The concept of new tool materials, based on Ni alloys strengthened by intermetallic compounds, intended for operations in high temperatures is presented in the hereby paper. The proposed chemical composition and the results of microstructure investigations as well as hardness testing in as-[...]
5
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy opisano wpływ temperatury i czasu przesycania na mikrostrukturę i twardość stopu modelowego na osnowie niklu, o dużym stężeniu węgla (0,81%), przewidywanego do pracy w wysokiej temperaturze. Wytop próbny o masie około 1 kg wykonano w piecu próżniowym i odlano do ceramicznej formy. Obserwacje[...]
EN The main purpose of the hereby paper was to determine temperature and time of solution heat treatment influence on a microstructure and hardness of the newly designed model alloy for operations at high temperature. A test melt of a mass of approximately 1 kg was performed in a vacuum furnace, and ca[...]
6
100%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy przedstawiono nowy stop na osnowie niklu o dużym stężeniu węgla, przewidywany do pracy w wysokiej temperaturze i w warunkach silnego zużycia tribologicznego. Skład chemiczny nowego materiału zaprojektowano tak, aby umocnienie osnowy uzyskać w wyniku wydzielania fazy γ (Ni3(Al,Ta)), a udział [...]
EN In the present work results of investigations of the new high carbon alloy from the Ni-Ta-Al-Co-Cr system are presented. The alloy has been designed to have a good tribological properties at elevated temperatures. The chemical composition of this material was designed to obtain a matrix strengthenin[...]
7
100%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nowych stopów z układu Ni-Ta-Al-M o dużym stężeniu węgla. Stopy te zostały zaprojektowane do pracy w wysokiej temperaturze i w warunkach silnego zużycia tribologicznego. Pomimo, że istnieje wiele materiałów narzędziowych do pracy na gorąco wciąż istnieje silna potr[...]
EN In the following work presents results of high carbon alloys from the Ni-Ta-Al-M system are presented. The alloys have been designed to have a good tribological properties at elevated temperatures. Despite availability of numerous hot work tool materials there is still a growing need for new alloys [...]
8
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono koncepcję nowych materiałów narzędziowych na osnowie niklu, umacnianych związkami faz międzymetalicznych, przewidywanych do pracy w wysokiej temperaturze. Zamieszczono projekt ich składu chemicznego i wyniki badań mikrostruktury oraz twardości w stanie lanym. Skład chemiczny no[...]
EN The concept of new tool materials, based on Ni alloys strengthened by intermetallic compounds, intended for operations in high temperatures is presented in the hereby paper. The proposed chemical composition and the results of microstructure investigations as well as hardness testing in as-cast cond[...]
9
100%
Archives of Metallurgy and Materials
2010 Vol. 55, iss. 4 1053-1059
PL W pracy przedstawiono koncepcję nowych materiałów narzędziowych na osnowie niklu umacnianych związkami faz międzymetalicznych, przewidywanych do pracy w wysokich temperaturach. Skład chemiczny nowego materiału zaprojektowano tak, aby umocnienie osnowy uzyskać w wyniku wydzielania związków metaliczny[...]
EN The concept of new tool materials, based on Ni alloys strengthened by intermetallic compounds, intended for applications at high temperatures is presented in the paper. The chemical composition of this new material was designed in such a way as to obtain the matrix strengthening by means of the prec[...]
10
100%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
2011 Vol. 49, nr 2 142--149
EN Purpose: The Ni-Ta-Al alloys with high carbon content, strengthened by intermetallic phases, designed for application in high temperatures is presented in the hereby paper. The proposed chemical composition and the results of microstructure investigations as well as hardness in as-cast and after hea[...]
11
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The main purpose of the presented paper was the determination of the influence of the phase transformation kinetics, at tempering, on the properties of high-speed steels. In order to achieve this aim investigations of the influence of continuous heating and isothermal tempering from the as-[...]
12
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: This work contains a detailed description of the kinetics of phase transformations during continuous heating from quenched state of HS18-0-1 and HS6-5-2 high-speed steels. Design/methodology/approach: The kinetics of phase transformations during continuous heating (tempering) from as-quenc[...]
13
63%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The reason for writing this paper was to describe the kinetics of phase transformations during tempering and the evaluation of the influence of pre-tempering on the properties of HS6-5-2 steel after principal tempering. Moreover, the differences in hardness of samples of the investigated st[...]
14
63%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: Main objective of the research presented in this work was the evaluation of the influence of pre-tempering on the properties of HS18-0-1 steel after principal tempering. Design/methodology/approach: Samples of test steel, previously hardened from the temperature of 1260*C have been pre-temp[...]
15
63%
Archives of Materials Science and Engineering
EN Purpose: The reason for writing this paper was to describe the kinetics of phase transformations during continuous heating from quenched state. In this investigation two high-speed steels of the variable concentration of W and Mo were used. Moreover, the differences in hardness of samples of the inv[...]
16
63%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy określono kinetykę przemian fazowych przy nagrzewaniu ciągłym (odpuszczaniu) ze stanu zahartowanego w formie dwóch wykresów CTPC° (Czas - Temperatura - Przemiana) dla nowej stali narzędziowej do pracy na gorąco. W dylatometrze DT1000 rejestrowano przemiany przy nagrzewaniu próbek uprzednio z[...]
EN The kinetics of phase transformations during continuous heating (tempering) from quenched state by means of the CHT (continuous Heating Transformation) diagram for new hot-work tool steel was presented. The DTI000 high resolution dilatometer was used for the investigation. The samples were austeniti[...]
17
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL W pracy przedstawiono wpływ wstępnego odpuszczania na własności stali HS6-5-2 po odpuszczaniu zasadniczym. Próbki badanej stali, uprzednio zahartowane od temperatury 1240°C (chłodzenie w oleju), odpuszczano wstępnie przy 20, 250, 450 i 550°C przez czas 1,5 godziny po czym chłodzono na powietrzu. Nas[...]
EN Main objective of the research presented in this work was the evaluation of an influence of pre-tempering on the properties of HS6-5-2 steel after principal tempering. It was shown, that advance (by pre-tempering) of selected phase transformations during tempering may affect steel properties after p[...]
18
63%
Archives of Mining Sciences
2012 Vol. 57, no. 4 945--950
PL Głównym celem pracy było określenie wpływu warunków dostawy stali konstrukcyjnych stosowanych na elementy nośne podwieszanej kolejki szynowej na ich przyspieszoną degradację korozyjną. Niektóre z szyn, wykonanych z tego samego gatunku stali co pozostałe, ulegały przyspieszonej korozji w środowisku k[...]
EN The main objective of this work was to determine the effect of different delivery conditions on the accelerated degradation of structural steels used for lifting beams (rails) of the monorail transport systems. Some of these rails, made of the same steel grade as others, undergoes accelerated corros[...]
19
63%
Archives of Metallurgy and Materials
PL Wpracy przedstawiono problem wpływu technologii obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej na własności użytkowe matrycy do kucia na gorąco wykonanej ze stali 50CrMoV18-30-6. Określono jakość mikrostruktury badanej stali w stanie dostarczanym do odbiorców (producentów matryc). Na podstawie "szeregu harto[...]
EN This work discusses an effect of technology of heat and thermo-chemical treatment on properties of the 50CrMoV18-30-6 steel for hot forging dies. The quality of the microstructure of the investigated steel was evaluated in the as-delivered condition (as-delivered to forging dies producers). Basing o[...]
20
51%
Archives of Foundry Engineering
EN Exploitation investigations of a centrifugally cast pipe of austenitic cast steel indicated a significant influence of its microstructure on functional properties. Determination of the possibility of forming the microstructure and properties of the investigated cast steel by heat treatments was the [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last