Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Opuscula Mathematica
EN We consider Wiener type algebras on an open Banach ball. In particular, we prove that such algebras consist of functions analytic in this ball. We also consider a property of one-parameter groups generated by an isometric group acting on a Banach ball. We establish that the subspace of exponential t[...]
2
100%
Recykling
2003 nr 1 14-14
PL Międzynarodowe Targi Technologii, Urządzeń, Innowacji i Usług dla Ochrony Środowiska odbyły sie w dniach 25-30 listopada 2002 roku w Lyon (Francja). Bilans: 90000 m2 powierzchni wystawienniczej, 2338 wystawców z całego świata, w tym 716 zagranicznych z 32 krajów, 62579 odwiedzających o około 160 kon[...]
3
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Karta otworu wiertniczego jest podstawowym dokumentem zawierającym informacje z przebiegu wiercenia otworu geologicznego. Zawiera ona dane uzyskane w trakcie prowadzenia prac wiertniczych, a więc zarówno dane z górotworu jak i dane techniczne. Po zakończeniu prac wiertniczych karta wraz z innymi mat[...]
EN Bore-hole card is a primary document containing the information collected from the course of drilling the geological bore-hole. It contains data obtained during conduction of drilling works therefore the data collected from the rock mass as well as technical data. When drilling works finishes, the c[...]
4
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule autorzy przedstawiają opracowaną metodykę zbierania i przekazywania wyników prac wiertniczych, wykonywanych przy dokumentowaniu złóż kopalin stałych wraz z opracowanym narzędziem w postaci pragramu KOW umożliwiającego cyfrowy zapis informacji, które mogą być później wykorzystywane do two[...]
EN The authors described the elaborated methodology of gathering and transmitting results of drilling works obtained during the specification of solid mineral deposits with an elaborated tool - KOW software which enables digital information record which can be used later for databases creation. The so[...]
5
63%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Z chwilą powszechnego zainteresowania komputerowym wspomaganiem prac geologicznych, górniczych, mierniczych Ud., producenci oprogramowań zaczęli tworzyć specjalistyczne programy dla tych służb. W artykule zaprezentowano cały wachlarz programów stworzonych przez autorów, specjalnie pod kątem zadań ge[...]
EN Computer software companies have undertaken production of programs supporting geological, mining and measuring works due to widespread interest in such programs. Whole rangę of programs created by authors paying special attention to geological tasks realizedfor brown coal opencast mining industry ha[...]
6
63%
Przegląd Komunalny
2018 nr 7 29--31
PL Francuskie Ministerstwo Rolnictwa określiło odstępstwa przyznane w odniesieniu do kompostowania i metanizacji produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Otwiera to nowe perspektywy dla tych bioodpadów, zwłaszcza w przypadku lokalnego kompostowania.
7
63%
Czasopismo Techniczne. Nauki Podstawowe
PL W artykule zbadano istnienie i jednoznaczność klasycznego rozwiązania abstrakcyjnego nielokalnego zagadnienia Cauchy’ego. W tym celu zastosowano rozwiązanie całkowe i twierdzenie Banacha o kontrakcji.
EN In this paper, we investigate the existence and uniqueness of the classical solution to an abstract nonlocal Cauchy problem. For this purpose, we apply a notion of mild solution and the Banach contraction theorem.
8
63%
Technical Transactions
PL W artykule udowodniono dwa twierdzenia o istnieniu i jednoznaczności całkowych i klasycznych rozwiązań semiliniowego funkcjonalno-różniczkowego zagadnienia ewolucyjnego Cauchy’ego rzędu drugiego z nielokalnymi warunkami początkowymi. W tym celu zastosowano teorię rodziny cosinus liniowych operatorów[...]
EN The aim of the paper is to prove two theorems on the existence and uniqueness of mild and classical solutions of a semilinear functional-differential evolution second order equation together with nonlocal initial conditions. The theory of strongly continuous cosine families of linear operators in a [...]
9
63%
Technical Transactions
PL W artykule udowodniono dwa twierdzenia o ciągłej zależności rozwiązań całkowych od nielokalnych warunków początkowych, semiliniowych funkcjonalno-różniczkowych zagadnień ewolucyjnych Cauchy’ego pierwszego i drugiego rzędu. Artykuł bazuje na publikacjach [1–10] i jest uogólnieniem publikacji [5].
EN The aim of the paper is to prove two theorems on the continuous dependence of mild solutions, on initial nonlocal data, of the nonlocal semilinear functional-differential evolution Cauchy problems of the first and second orders. The paper is based on publications [1–10] and is a generalization of pa[...]
10
63%
Journal of KONES
2017 Vol. 24, No. 4 157--164
EN The article is focused on building the algorithm for identification the fatigue crack length in the first stage of compressor blade of the helicopter PZL-10W turbo-shaft engine. The fatigue wear of compressor blade is a process in which the fatigue crack begins at the structural notch of the working[...]
11
63%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 3 571--576
EN In this paper, the results of an experimental fatigue analysis of the compressor blades with the mechanical defects were presented. Before the fatigue test, the blades were damaged in order to simulate the foreign object damage. In this operation, the v-notch was created by hitting the hard object i[...]
12
63%
Journal of KONES
EN In this work, the influence of the crack propagation velocity on heat release in blade was shown. Research was be performed during fatigue test of the compressor blade. In the investigations, the blade with the V-notch was examined. The blades during experiment were entered into transverse vibration[...]
13
63%
Logistyka
2015 nr 4 6689--6698, CD2
PL Niniejsza praca opisuje wpływ prędkości obrotowej na częstotliwości drgań własnych oraz poziomy naprężeń łopatki sprężarki lotniczego silnika turbinowego. W celu rozwiązania problemu naukowego zbudowano model geometryczny oraz dyskretny łopatki. W początkowym etapie pracy określono częstotliwość pie[...]
EN This paper presents results of numerical modal analysis of the compressor blade. In the work the influence of rotational speed on both the stress distribution and also the natural frequency of compressor blade was considered. In order to solve the research problem, the geometrical model of blade was[...]
14
63%
Logistyka
2014 nr 6 11177--11186
PL Niniejsza praca przedstawia wyniki numeryczno-eksperymentalnej analizy naprężeń oraz drgań własnych łopatki sprężarki silnika turbinowego PZL-10W. W pierwszej części pracy określono częstotliwości i postacie drgań własnych łopatki, wykorzystując do tego celu metodę elementów skończonych. Obliczenia [...]
EN This paper presents results of complex numerical and experimental modal analysis of first stage compressor blade of PZL-10W turbine engine. In the first part of work, the frequencies of free vibration with the use of the finite element method were obtained. The computations were performed for models[...]
15
51%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Zastosowanie komputerów w pracach geologicznych ma bardzo wymierne i zasadne podstawy. Z chwilą powszechnego komputerowego wspomagania prac, one również znalazły się w strefie zainteresowań producentów oprogramowań, którzy tworzą specjalistyczne programy dla służb geologicznych, górniczych, miernicz[...]
EN Application of computers in geological works is justified and provides notable benefits. Popularization of computers and their utilization in support works has caused rapid development of software useful for geological, mining and measuring services. Information about the most important elements of [...]
16
51%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Szybko rosnąca ilość informacji w procesie rozpoznawania i dokumentowania złoża spowodowała konieczność opracowania nowoczesnej metodyki zbierania, archiwizowania i udostępniania wyników prac wiertniczych. Opracowano system obsługi danych wiertniczych, który jest wykorzystywany przy dokumentowaniu i[...]
EN Rapid growth in information in the process of documenting deposits caused the need to elaborate a modern methodology of gathering, storing and making available the results of drilling work. There was elaborated a system of managing the drilling data which is used in documenting and exploiting minera[...]
17
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 918--921
PL Orientacja włókien w kompozytach z napełniaczem włóknistym jest jednym z głównych aspektów związanych z formowaniem wtryskowym. Ułożenie tego typu napełniacza w matrycy polimerowej wpływa bezpośrednio na właściwości mechaniczne materiału. Najbardziej oczekiwaną orientacją jest ułożenie włókien w kie[...]
EN Fibers orientation in composites with fibrous filler is one of the main aspects of injection molding. The arrangement of this type filler has, among others, a direct effect on the mechanical properties of products. In this respect, the most effective orientation is in the direction of the load. This[...]
18
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W niniejszej pracy przeprowadzono eksperymentalną analizę zmęczeniową łopatki sprężarki lotniczego silnika turbinowego. Rozkład temperatur na łopatce wykorzystano do określenia długości powstałej w trakcie badań szczeliny zmęczeniowej. Łopatka z karbem symulującym uszkodzenie obcym obiektem została [...]
EN In this paper the experimental results of fatigue analysis of the compressor blade were presented. Temperature distribution as a method of measuring crack length was considered. The blade with the V-notch (which simulates the foreign object damage) was entered into transverse vibration under resonan[...]
19
51%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Praca zawiera informacje na temat numerycznej i eksperymentalnej analizy łopatek sprężarki z defektami. Głównym celem pracy jest określenie wpływu naprężeń wstępnych, występujących w okolicy wierzchołka karbu, na trwałość zmęczeniową łopatki. Za pomocą analizy eksperymentalnej określono wpływu rodza[...]
EN In this paper the experimental and numerical results of static and dynamic analysis of the compressor blade with defects were presented. The main goal of this work is the analysis of the initial stress distribution around the top of different types of the notch to find its impact on fatigue life of [...]
20
51%
Journal of KONES
2017 Vol. 24, No. 3 151--158
EN In this work, the validation of selected presented method measured of length fatigue gap was shown. The article describes three methods of determining fatigue gaps. The object of the study was the first stage compressor blade from aircraft engine. Blades have defects on the leading edge. This defect[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last