Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 26
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe AON
2004 nr 1(54) 232-242
EN Globalisation is perceived as a process that greatly influences various areas of people’s and societies’ existence. Information revolution and its social consequen­ces are commonly discussed. Poverty grows - a general division into poor south and rich north is maintained on a global scale. Also the [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe AON
2004 nr 2(55) 302-315
EN Safeguarding the constitutional order is one of national security areas. The scope of this protection is large and includes the sphere connected with the institution of power and procedures to create it in democracy conditions and also human rights and citizens protection. Binding laws, Constitution[...]
3
100%
Przegląd Komunalny
2013 nr 4 74-76
PL Utrzymanie oświetlenia ulicznego jest jednym z najważniejszych ustawowych zadań samorządu terytorialnego. Pochłania ono znaczną część budżetów poszczególnych jednostek, w szczególności tych najmniejszych. Z tego powodu poszukiwane są rozwiązania pozwalające na zredukowanie kosztów eksploatacji urząd[...]
4
100%
Przegląd Komunalny
2013 nr 3 78-82
PL Instalowanie urządzeń oświetleniowych, wykorzystujących diody elektroluminescencyjne, jest obecnie traktowane jako wyznacznik nowoczesności, przejaw świadomości ekologicznej i oznaka bycia "trendy". Trzeba jednak dobrze rozważyć, czy ich stosowanie naprawdę jest uzasadnione, czy przynosi rzeczywiste[...]
5
100%
Zeszyty Naukowe AON
2003 nr 3(52) 100-113
EN Currently it is often said and written about a national state crisis. The symptoms of crisis phenomena are also visible in social order disturbances in western democracies. They are accompanied by an enormous technological advance – the result of information technology revolution. Social patterns of[...]
6
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 10 268-271
PL Wprowadzenie technologii diod elektroluminescencyjnych do oświetlenia drogowego przyczynia się do konieczności nowelizacji metod obliczeniowych. Dotychczas stosowane metody mogą prowadzić do przeoczenia nieprawidłowości w oświetleniu drogi oprawami LEDowymi. Proponowana metoda polegająca na wprowadz[...]
EN The introduction of light emitting diode technology to the road lighting contributes to the need for calculation methods revision. So far applied methods may lead to overlooking irregularities in the road lighting realised by LED luminaires. The proposed method consisting of introducing computationa[...]
7
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 4a 220-222
PL W oparciu o przegląd konstrukcji opraw wieloźródłowych, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań z diodami elektroluminescencyjnymi została sformułowana potrzeba zapisu właściwości świetlnych opraw o znacznych rozmiarach i nierównomiernym rozkładzie pola generowania promieniowania świetlnego. Zapropo[...]
EN On the ground of the overview of multisource luminaire constructions, with the emphasis on LED solutions, the need to formulate the recording of photometric properties of the luminaires, of considerable size and non-uniform distribution of the field of luminous beam generation, was perceived. The al[...]
8
100%
Przegląd Komunalny
2013 nr 5 86-88
PL Utrzymanie oświetlenia jest jednym z najistotniejszych kosztów eksploatacji pozostających we władaniu samorządów terytorialnych obiektów kubaturowych, takich jak placówki oświatowe i urzędy. Jego ekonomizacja leży więc w interesie zarządcy. Ograniczanie kosztów za wszelką cenę może jednak wpływać na[...]
9
100%
Inżynieria Maszyn
PL Adaptacja przedsiębiorstw do nowych realiów rynkowych jest podstawowym warunkiem ich przetrwania. Należy zwiększyć wydolność organizacyjną, wdrażać nowe technologie wytwarzania i usprawnić zarządzanie. Poprawę stanu przedsiębiorstw można uzyskać dzięki zastosowaniu filozofii TQM, unowocześnieniu par[...]
EN The companies adaptation to a new reality on the contemporary market is the basic condition to their survival. That, to what have to emphasize, is: an increase organisation capacity, the new production technology implementation and a good management. This effect to can reach: used TQM (Total Quality[...]
10
100%
Zeszyty Naukowe AON
2003 nr 4(53) 280-292
EN A modern state undergoes the pressure of changes that create globalisation and its accompanying processes that are identified in information technology category. They have economic, social and political character. The idea of these processes interaction is to create new forms of economic activity an[...]
11
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Drogowe oprawy LEDowe charakteryzują się często bardzo wymyślnymi kształtami i znacznie większymi gabarytami niż oprawy tradycyjne. Z tego powodu nie można ich traktować jako punktów świetlnych. W obliczeniach symulacyjnych stanu oświetlenia na drogach konieczne jest uwzględnienie przestrzennego roz[...]
EN Lot of LED luminaires used in road lighting often have more complicated forms and visible grater dimensions than traditional ones. So, tey can not be treated as lighting points. In computer aided designing LED road lighting, it is important to take into calculations location in luminaire each of lig[...]
12
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2008 R. 84, nr 8 167-169
PL Diody elektroluminescencyjne doskonale współpracują z monolitycznymi elementami optycznymi bazującymi na całkowitym wewnętrznym odbiciu, takimi jak kolimatory masywne I masywne światłowody planarne. Światło diody należy wprowadzić do elementu oprawy w taki sposób, by nastąpiły odbicia wewnętrzne. Wł[...]
EN Electroluminescent diodes perfectly cooperate with monolithic optical elements based on total internal reflection such as massive collimators and massive planar optical fibers. LED light should be inducted into luminaire elements in a way that internal reflections have appeared. Suitable selection o[...]
13
100%
Przegląd Elektrotechniczny
1998 nr 8 216-219
14
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 3 197-200
PL Możliwe jest takie rozmieszczenie na orbicie okołoziemskiej satelitów wyposażonych w zwierciadła odbijające promieniowanie słoneczne by zapewnić odpowiednie warunki oświetlenia wybranych aglomeracji. Przeanalizowane zostały możliwości wyboru określonych wysokości orbit, obliczona wymagana wielkość z[...]
EN It is possible to locate Earth’s satellites equipped with mirrors reflecting sunlight to provide adequate lighting conditions for urban areas. The opportunities of orbit heights selection were analyzed, required mirror sizes were calculated and the impact of the system work was shown.
15
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 11 280-282
PL Na rynku pojawia się coraz więcej diodowych opraw oświetlenia drogowego. Niektóre z nich oprawami drogowymi są tylko z nazwy. Tworzenie konstrukcji nowych LEDowych opraw oświetleniowych dobrze spełniających swoje zadania wymaga posiadania stosownej wiedzy i umiejętności oraz wykazanie się starannośc[...]
EN There are more and more LED luminaires for road lighting at the market. Some of them are road luminaires only by their name. Creation new construction of LED luminaires well fulfilling their aims needs proper knowledge and skills owning as well as accuracy and foresight greater than used in designin[...]
16
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 11 263-265
PL Dotychczasowe metody wyznaczania wskaźnikowej rozpraszania były bardzo pracochłonne i czasochłonne. Stosując matrycowy miernik luminancji można tok zbierania danych zasadniczo uprościć i przyspieszyć. Proces tworzenia bazy danych o materiałach konstrukcyjnych opraw oświetleniowych można dzięki nowem[...]
EN Indicatrix of diffusion measurement methods always took lot of work and time. Data collecting can be faster and easier by using the matrix luminancemeter. Materials databases making can be automatized by new solution. Method based on the matrix luminancemeter needs identification of measurement miss[...]
17
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Projektowanie kolimatorów masywnych jest procesem złożonym i zasadniczo różni się od klasycznego projektowania odbłyśników. Wymaga znajomości budowy diody i kształtu jej pierwotnego układu optycznego, rozkładu luminancji na powierzchni świecącej oraz zasad geometrycznego wyznaczania wzajemnego położ[...]
EN Massive collimators designing is essentially different and more complicated than conventional reflector designing. For proper designing there is required knowledge of LED structure, primary optics shape, its luminance distribution and light and environment interaction principles. It is based on beam[...]
18
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 12 285--288
PL W artykule została przedstawiona analiza funkcjonowania systemu oświetlenia współbieżnego zrealizowanego na ulicy Bożeny w Poznaniu. Ocenie zostało poddane rzeczywiste zużycie energii elektrycznej przez system w czasie rocznego okresu jego eksploatacji. Oszacowany został okres eksploatacji sprzętu w[...]
EN The article presents an analysis of the working concurrent lighting system realized on Bożeny Street in Poznań. The real electrical energy consumption by the system during its annual work was assessed. The equipment lifetime has been estimated as a result of the lifetime of the light emitting diodes[...]
19
100%
Izolacje
PL W artykule omówiono rodzaje i właściwości tradycyjnych i nowoczesnych tynków cienkowarstwowych. Podano wymagania i dokumenty dotyczące tego typu rozwiązań. Przedstawiono także perspektywy rozwoju tych produktów na rynku materiałów budowlanych.
EN The article discusses the types and properties of conventional and advanced thin-coat plasters. The requirements and documents applicable to such solutions are identified. Also, development perspectives are shown for these products in the construction materials market.
20
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektryka
2016 z. 147 3--100
PL Praca opisuje proces projektowania układów optycznych stosowanych w oprawach oświetleniowych wykorzystujących diody elektroluminescencyjne jako źródła światła. W procesie tym wyznaczenie geometrii elementów oddziałujących na kierunki propagacji fali świetlnej odbywa się w oparciu o autorską metodę g[...]
EN The introduction of light emitting diodes for lighting offered completely new quality in the construction of luminaires. Different production technology required new methods and design tools. The author's research on the development and practical application of his own method of luminaires design th[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last