Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Izolacje
2019 R. 24, nr 5 96--99
PL Nadanie właściwości hydrofobowych porowatym materiałom budowlanym ma kluczowe znaczenie dla ich trwałości. Chociaż hydrofobizacja powierzchniowa jest przeprowadzana z dobrymi rezultatami, hydrofobizacja w masie jest nadal wyzwaniem. Prawidłowe zastosowanie hydrofobizacji w masie pozwoliłoby zmodyfik[...]
EN Bestowing hydrophobic properties on porous construction materials is of key significance to their durability. While surface hydrophobisation is conducted with good results, hydrophobisation within the bulk mass remains a challenge. The correct utilisation of hydrophobisation in the bulk mass would p[...]
2
63%
Izolacje
2019 R. 24, nr 6 80--84
PL W artykule zawarto wyniki badań wytrzymałości na ściskanie i zginanie zaprawy cementowej. Podjęto próbę wyjaśnienia otrzymanych zależności poprzez wykonanie dalszych analiz, tj. szybkość hydratacji przy użyciu kalorymetru izotermicznego oraz udział poszczególnych hydratów z wykorzystaniem badań term[...]
EN The article includes compressive and bending strength test results for cement mortar. Undertaken was an attempt at explaining the dependencies arrived at, through further analyses, meaning, the hydration rate using an isothermal calorimeter and the share of individual hydrates with the usage of ther[...]
3
63%
Cement Wapno Beton
2019 R. 22/84, nr 4 320--329
PL Związki krzemoorganiczne są stosowane z dobrym rezultatem do powierzchniowej ochrony porowatych materiałów budowlanych. W pracy podjęto próbę zastosowania domieszek opartych na krzemie do hydrofobizacji objętościowej porowatych zapraw i zaczynów cementowych. Przeprowadzono podstawowe badania w celu [...]
EN Organosilicon compounds have been used with good results for the surface protection of porous building materials. The paper attempts to use silicon-based admixtures for volumetric hydrophobization of cement mortar and paste. Basic research was carried out to determine the effect of two organosilicon[...]
4
63%
Technical Transactions
PL Wśród materiałów budowlanych przeważającą większość stanowią materiały porowate. Dokładna znajomość mikrostruktury jest kluczowa w ocenie ich wytrzymałości i trwałości. Istnieje wiele metod eksperymentalnych służących do analizy struktur porowatych. W niniejszym opracowaniu porównane zostały następu[...]
EN Microstructure defines almost all material physical properties of a substance. Thus, its proper identification is essential for the assessment of material durability. Porous materials constitute the vast majority of those applied in civil engineering. The most important parameters describing a porou[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last