Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 30
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archives of Mining Sciences
PL W pracy przedstawiono założenia, koncepcję i konstrukcję sondy termoanemometrycznej do wielopunktowych, współczasowych pomiarów pól temperatury i prędkości przepływu gazu w warunkach specjalnych np. w przemyśle lub górnictwie. Matryca takich sond wraz z układem akwizycji danych znajduje zastosowanie[...]
EN The study outlines the main design objectives, conceptual design and structure of a hot-wire probe intended for multi-point simultaneous measurements oftemperature field and gas flow velocity in specific conditions (in industry or in mining). The probe matrix and the data acquisition system can be e[...]
2
100%
Archives of Mining Sciences
PL W Pracowni Metrologii Przepływów powstaje termoanemometryczny system wielopunktowego pomiaru prędkości przepływu gazu, który znajdzie zastosowanie w warunkach kopalnianych. W części teoretycznej pracy przedstawiono założenia, koncepcję i wyniki badań modelowych sondy do wielopunktowych pomiarów pól [...]
EN An original, novel multi-point hot-wire system for velocity field measurements in the mine conditions has been recently developed at the Laboratory of Flow Metrology. This study outlines the conceptual design of the measuring probe and the model testing procedure. The structure of the device and the[...]
3
100%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL W artykule przedstawiono wyniki badań pojedynczej sondy termoanemometrycznej, dzielonej na dwie równe części przez wprowadzenie trzeciego wspornika (rys. 5). Sonda ta jest zasilana z układu anemometru stałotemperaturowego a mierzy się napięcia występujące na obu jej częściach. Znając wartości tych n[...]
EN In current paper some investigation of single hot-wire divided into two parts were presented. The hot-wire is divided by introducing an additional support (Fig. 5) This wire is supplied by constant temperature anemometer system. Difference of resistance between parts of the wire can be derived from [...]
4
100%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL W artykule przedstawiono badania laboratoryjne właściwości metrologicznych cylindrycznego sensora platynowo- ceramicznego. Zbadano w szerokim zakresie prędkości charakterystyki U(v) oraz charakterystyki kątowe, przy różnych warunkach nagrzania elementu mierzącego. Jak wykazały eksperymenty, w dotych[...]
EN This article presents results of laboratory investigations of the cylindrical platinum-ceramic sensor. The relationship U(v) in wide range of flow velocity and angular response for manifold overheat ratio of the sensors were searched. As was shown thin wires in triple wire anemometers probe may be r[...]
5
100%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL W pracy przedstawiono założenia, koncepcję i konstrukcję hybrydowego termoanemometrycznego systemu wyznaczania składowych wektora prędkości przepływu powietrza w warunkach specjalnych np. w przemyśle lub górnictwie. Omówiono szczegółowo budowę i technologię wykonania sondy trójelementowej, której ba[...]
EN This article presents the hybrid anemometer system for measurement of air flow velocity vector components in a special conditions e.g. in mining industry. Hybrid triple-element probe consists of three, miniature platinum sensors in cylindrical ceramic case each. These sensors are mutually perpendicu[...]
6
100%
Archives of Mining Sciences
PL W artykule przedstawiono różne zastosowania termoanemometrycznej metody pomiaru prędkości gazu w warunkach kopalnianych. O specyfice pomiarów parametrów przepływu w kopalni decydują: wysoki stopień zapylenia, duża wilgotność powietrza, często niestacjonamość przepływów oraz zmienne temperatury, a ta[...]
EN The paper explores the applications of the method of gas flow velocity measurements in mines using the thermal anemometry. The specificity of flow parameters in mines is associated with air contamination, humidity, non-stationary character of flows, variable temperatures. Besides, in outburst-prone [...]
7
100%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL W Pracowni Metrologii Przepływów powstaje termoanemometryczny system wielopunktowego pomiaru prędkości przepływu gazu, który znajdzie zastosowanie w warunkach kopalnianych. Zastosowanie nowoczesnego układu pomiarowego oraz nowej, oryginalnej metody kompensacji temperatury pozwoli na skonstruowanie c[...]
EN Flow Metrology Laboratory develops a new hot-wire system to multipoint flow velocity measurements. Advanced measurement system and original method of temperature compensation enables applying sensor with platinum thin film deposited on ceramic support. This kind of sensor displays high mechanical re[...]
8
100%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL W pracy przedstawiono założenia, koncepcję i wyniki badań modelowych sondy do wielopunktowych pomiarów pól prędkości. Zaprezentowano proponowaną strukturę układu pomiarowego oraz jego model matematyczny. Omówiono metodykę badań modelowych oraz ich wyniki. Podano także potencjalny zakres zastosowań s[...]
EN This work presents an idea and model testing of a probe for multi-points measurements of flow velocity fields. The structure of this measurement device and its mathematical model are discussed in details. Next a method of modeling of proposed measuring system is presented and the results of model te[...]
9
100%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL W pracy przedstawiono badania laboratoryjne właściwości metrologicznych zintegrowanych głowic termoanemometrycznych. W Pracowni Metrologii Przepływów skonstruowano nowoczesny system termoanemometryczny do współczasowych, wielopunktowych pomiarów pól temperatury i prędkości w przepływie gazu. Jego za[...]
EN The study outlines the results of experimental tests of metrological properties of integrated hot-wire probes for measurements of velocity and temperature fields. Special anemometric probes designed and developed by authors enable the measurements of temperature, flow velocity and detection of the f[...]
10
100%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL W pracy przedstawiono założenia, koncepcję i konstrukcję sondy termoanemometrycznej do wielopunktowych, współczasowych pomiarów pól temperatury i prędkości przepływu gazu. Matryca takich sond wraz z układem akwizycji danych znajduje zastosowanie w przenośnym systemie pomiarowym. Omówiono budowę sond[...]
EN This work presents an idea, design and model testing of an integrated probe for multi-points simultaneous measurements of temperature and velocity gas flow fields. The structure of this measurement device and its construction are discussed in details. Mobil measuring system based on presented probe [...]
11
100%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL Praca zawiera badania asymetrii w rozkładzie napięć wzdłuż grzanego włókna czujnika termoanemometrycznego w aspekcie wykorzystania tej asymetrii do określania zwrotu składowej prędkości przepływu medium. Jest to możliwe dzięki wprowadzeniu dodatkowego wspornika, który wyprowadza napięcie ze ,,środka[...]
EN The current paper presents some investigations of non-symmetric distribution of voltage along the hot-wire. The additional support that is welded to the center of the wire enables to measure the voltage arising at this point. The sign of the voltage subtract of both parts of the wire indicates the d[...]
12
81%
Archives of Mining Sciences
PL W artykule przedstawiono zaawansowane termoanemometryczne systemy pomiarowe do badań pól prędkości w wyrobisku górniczym. Omówiono budowę dwóch zmodernizowanych typów trójelementowych sond termoanemometrycznych. Stosowany dotychczas tylko w laboratorium czujnik trójwłókowy został wyposażony w czwart[...]
EN In this study, presented are the advanced hot-wire anemometric measurements systems suitable for investigation of velocity fields in mine headings. A construction of two types of modernized three-element hot-wire anemometric probes is discussed. The three-element wire sensor which was used only unde[...]
13
81%
Archives of Mining Sciences
PL W artykule przedstawiono próbę eksperymentu numerycznego polegającego na wyznaczeniu parametrów strugi powietrza przepływającego w wyrobisku górniczym. W wyniku pomiarów parametrów przepływu wykonanych w wyrobisku górniczym z zastosowaniem termoanemometrycznego systemu wielopunktowych, współczasowyc[...]
EN This article presents an attempt of a numerical experiment the main goal of which was to determine the parameters of air stream flowing in the mine drift. As a result of flow parameter measurements performer in mine drifts utilizing the hot-wire anemometric system of multipoint simultaneous flow vel[...]
14
81%
Archives of Mining Sciences
PL W artykule przedstawiono przestrzenną sondę termoanemometryczną i oparty na niej system pomiarowy, które zostały opracowane dla przeprowadzenia eksperymentalnej weryfikacji numerycznej symulacji przepływu powietrza w wyrobisku górniczym. System jest przystosowany do specyficznych warunków pracy w ko[...]
EN The article presents the spatial hot-wire anemometric probe and the measurements system based on it that have been developed in order to conduct the experimental verification of numeric simulation of air flow in mine drifts. The system is adapted to specific work conditions in a mine (variable and n[...]
15
81%
Archives of Mining Sciences
PL W pracy przedstawiono skonstruowany w Pracowni Metrologii Przepływów IMG PAN termoanemometryczny system pomiarowy, który został praktycznie zastosowany do pomiaru profilu prędkości w wybranym przekroju wyrobiska górniczego. Termoanemometryczny system pomiarowy do wielopunktowych pomiarów pola prędko[...]
EN In this paper we have presented a hot-wire anemometric system constructed in Strata Mechanics Research Institute, Polish Academy of Sciences, which was applied in practice to measure velocity profile in a selected cut of heading. Hot-wire anemometric system for multi-point measurements of velocity f[...]
16
81%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL Do pomiaru wektora prędkości w przepływach przestrzennych gazów wykorzystuje się sondę trójwłókową. Dzięki ortogonalnemu rozmieszczeniu włókien względem siebie można związać z nimi kartezjański układ współrzędnych. W pracy przedstawiono analizę możliwości wykorzystania sztucznej sieci neuronowej do [...]
EN For measurement of flow velocity vector are used sensors with three orthogonal wires. In this work is presented analysis possibility using artificial neural network of measurement flow velocity vector. Neural network with two hidden layers was used to determined components of velocity vector with me[...]
17
81%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL Zmiany wartości temperatur medium wpływają znacząco na statyczne charakterystyki termoanemometrycznych włókien pomiarowych, co powoduje powstawanie błędów w otrzymywanych wynikach pomiarów prędkości przepływu. Wysokie temperatury medium stwarzają konieczność dodatkowego podgrzania czujnika do jeszcz[...]
EN Changes in the values of the temperatures of a medium have a significant bearing on the static properties of thermoanemometric measuring fibers. As a consequence, the results of the flow velocity measurements are encumbered with errors. High temperatures of the medium require additional heating of t[...]
18
81%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
PL Opracowano metodę absolutnego pomiaru prędkości przepływu i dyfuzyjności cieplnej gazu z zastosowaniem złożonej fali cieplnej, w zakresie małych prędkości gazu. Metoda polega na analizie zależności przesunięcia i amplitudy fazy składowych harmonicznych fali cieplnej w funkcji częstotliwości. Prędkoś[...]
EN The method is developed enabling the absolute measurements of flow velocity and thermal diffusivity of gases, using complex thermal waves, in a small velocity range. The method is based on the relationship between the phase shift and amplitude of the thermal wave’s harmonic components in the functio[...]
19
81%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
2016 T. 18, nr 1 49--54
PL W pracy przedstawiono badania anemometru z falą cieplną w zakresie bardzo małych prędkości. Zastosowano układ z pojedynczym nadajnikiem i dwoma detektorami fali, w konfiguracji równoległej. Badania przeprowadzono metodą poruszającej się sondy w nieruchomym powietrzu. Na nadajniku fali zastosowano sy[...]
EN The paper presents studies of anemometer with thermal wave in the range of low velocities. Configuration with the single transmitter and two wave detectors was used. The study was carried by the method of moving probe in still air. Rectangular and MBS signal was applied on the transmitter. Velocity [...]
20
81%
Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN
2016 T. 18, nr 2 27--31
PL W pracy przedstawiona została metoda pomiaru dyfuzyjności cieplnej płynącego gazu przy użyciu metody fal cieplnych. Badania przeprowadzono metodą poruszającej się sondy w nieruchomym gazie, w temperaturze pokojowej, w zakresie prędkości 10-30 cm/s. Przedstawiono wyniki pomiarów dla powietrza oraz mi[...]
EN In the paper the method of gases thermal diffusivity measurement using thermal wave method is presented. Method with moving probe in still air was used in the research, which were carried under room temperature, in the range of velocities from 10 to 30 cm/s. Results for air as well as air and carbon[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last