Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
EN Driving a car is a task demanding particular competencies, which include: knowledge, skills and specific personality and mental traits. Every driver should posses: knowledge about traffic law regulations, practical skills of driving a vehicle, ability to predict traffic situations and, what is espec[...]
2
100%
Eksploatacja i Niezawodność
2008 nr 3 22-29
PL Artykuł ma na celu zapoznanie czytelnika z zagadnieniami związanymi z określeniem niektórych predyspozycji psychicznych kierowcy istotnych dla bezpiecznego prowadzenia pojazdu. Przedstawiona została także rola psychologicznych badań kierowców w działaniach profi laktycznych na rzecz bezpieczeństwa r[...]
EN The aim of the article is to introduce the reader to the issues defi ning some of the psychological predispositions of a driver essential to safe driving. The article also presents the role psychological testing of drivers plays in road safety prevention.
3
100%
Logistyka
2009 nr 6 CD-CD
PL Artykuł zawiera informacje na temat wpływu alkoholu oraz narkotyków na organizm ludzki. Opisano wpływ wybranych substancji psychoaktywnych na zachowanie kierowców w ruchu drogowym. Przedstawiono zagrożenia wynikające z wpływu substancji psychoaktywnych na zdolność prowadzenia pojazdów. Szczególny na[...]
EN The article contains information about the effects of alcohol and drugs on the human body. Describes the impact of selected psychoactive substances on the behaviour of drivers on the road. Presented risk due to the influence of psychoactive substances on driving ability. Particular emphasis is place[...]
4
100%
Logistyka
PL Proces edukacji w ruchu drogowym angażuje kursantów i instruktorów nakładając na nich określone, konieczne umiejętności do wypełnienia zadania. Artykuł zawiera ocenę szkolenia teoretycznego i praktycznego na kategorię B prawa jazdy dokonaną przez młodych, początkujących kierowców. Przedstawiono takż[...]
EN The process of education in traffic involves driving candidates and instructors by imposing on them specific, necessary skills to complete the task. This article contains an assessment of theoretical and practical training for a category B driving license made by young novice drivers. It also provid[...]
5
100%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL W artykule przedstawiono istotne elementy dotyczące zachowania kierowców w ruchu drogowym. Zostały omówione niektóre przyczyny zachowań ryzykownych z uwzględnieniem zwłaszcza młodych kierowców. Na zakończenie artykułu wyszczególnione zostały działania, które należałoby podjąć celem zminimalizowania [...]
EN This article presents important elements in road traffic concerning drivers behaviour. Some problems have been discussed, especially important reasons of risky behaviour with taking into consideration young drivers. At the end of this article there where pointed the activities which should be taken [...]
6
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2008 Z. 8 13-30
PL Kierowanie pojazdem to czynność zadaniowa, wymagająca od kierowcy określonych kompetencji, w skład których wchodzą: wiedza, umiejetności oraz specyficzne cechy psychiczne. Kompetencje te są względem siebie komplementarne. Każdy kierowca powinien posiadać wiedzę dotyczącą przepisów ruchu drogowego, o[...]
EN Driving a car is a task demanding particular competencies, which include: knowledge, skills and specific psychological features. These driver's competencies are complementary. Every driver should possess knowledge of road traffic law, vehicle handling, practical driving skills etc. Besides theoretic[...]
7
100%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2014 nr 3 14-18
PL W artykule przedstawiono informacje nt. podstawowych elementów składających się na sprawność uczestników ruchu drogowego (m in. zdolność widzenia przestrzennego, widzenie w nocy, czas reakcji) z punktu widzenia psychologii transportu a zwłaszcza bezpieczeństwa pracy w transporcie). Celem tych rozważ[...]
EN This article presents basic elements that add up to traffic users' capableness (e.g., spatial vision, night vision, reaction time) from the point of view of transport psychology (with additional weight laid in work safety in transport). We stress the impact of psychoactive substances on that capabil[...]
8
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2013 z. 5/96 21--29
PL Artykuł przybliża istotne czynniki wpływające na czas reakcji kierowcy z punktu widzenia psychologii transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Psychologia transportu jest tą dziedziną profilaktyki bezpieczeństwa ruchu drogowego, która skupia się na sprawności i właściwych zachowaniach kierowców. [...]
EN Article presents important factors affecting the driver's reaction time from the point of view of transport psychology and road traffic safety. Transport psychology is the area of road traffic safety prevention that focuses on efficiency and proper behavior of drivers. Transport psychologists conduc[...]
9
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule omówiony został wpływ alkoholu na właściwości psychofizyczne człowieka oraz jego metabolizm. Szczególną uwagę zwrócono na wpływ alkoholu na zdolność prowadzenia pojazdów. Zaproponowane zostały również działania jakie należałoby podjąć w celu zmniejszenia zjawiska nietrzeźwości wśród kieru[...]
EN Paper discussed the impact of alcohol on the psychophysical properties of human and its metabolism. Particular attention was paid to the influence of alcohol on driving ability. Authors proposed action to be taken to reduce the phenomenon of intoxication among drivers of vehicles in Poland.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last