Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czysta Energia
2012 Nr 9 36-38
2
100%
Logistyka
2015 nr 4 9509--9520, CD3
PL Artykuł zawiera wyniki badań doświadczalnych, których celem było wykazanie możliwości zmniejszenia zużycia paliwa przez silnik spalinowy zasilany mieszanka wzbogaconą w tlen. Przedstawiono wyniki trzech etapów badań. W każdym z nich opisano wpływ naddatku tlenu na różne parametry pracy silnika. Otrz[...]
EN The article presents results of experimental studies aimed at demonstrating the possibility of reducing fuel consumption in an internal combustion engine supplied with a oxygen-enriched mixture. The results of three stages of research has been shown. Each one describes the effect of the addition of [...]
3
100%
Logistyka
2015 nr 3 3446--3455, CD 1
PL W pracy omówiono zagadnienie wzrostu mocy jednostkowej silnika samochodowego. Poruszono aspekt doładowania silnika oraz stopnia sprężania. Następnie zwrócono uwagę na fakt, że obecny stan techniki pozwala na zasilanie silnika mieszanką paliwowo-powietrzną wzbogaconą w tlen w sposób ciągły. Takie roz[...]
EN The paper discusses the problem of the increase of automobile engine unit power. The problem of the engine boost and compression ratio was raised. Then the fact that the current state of the art allows the engine to continuously supply the oxygen enriched mixture was written. This solution allows to[...]
4
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W artykule zostały poruszone aspekty zastosowania mieszanki wzbogaconej w tlen w silnikach spalinowych. Omówiono problemy wynikające z takiego sposobu prowadzenia procesu spalania oraz spróbowano rozwiązać jedną z największych przeszkód we wprowadzeniu wspomnianej techniki do powszechnego zastosowan[...]
EN The article presents the use of oxygen-enriched mixture in internal combustion engines. The problems arising from such a method of conducting the combustion process and the attempts to solve one of the biggest obstacles to applying such technique for applications were discussed The ways of controlli[...]
5
63%
Instal
2016 nr 4 18--23
PL W artykule odniesiono się do rosnącego, ze względu na wyczerpujące się zasoby paliw kopalnych, zapotrzebowania na wykorzystanie ciepła odpadowego powstałego w procesach przemysłowych. Jednym z możliwych rozwiązań jest zastosowanie tzw. mobilnych akumulatorów ciepła. Technologia ta polega na ładowani[...]
EN In this paper reference was made to growing due to the exhausting of fossil fuels, the demand for utilization of waste heat produced in the process industry. One of possible solution is to use so-called mobile heat accumulators. This technology consists of charging the waste heat containers filled w[...]
6
63%
Logistyka
2015 nr 3 1319--1328, CD 1
PL W pracy przedstawiono odmienny od spotykanego sposób analizy sprawności jednostki napędowej samochodu. Analizowano sprawność jednostki napędowej jako wynik sprawności cieplnej silnika oraz strat wynikających z oporów hydraulicznych w układzie wlotowym i wylotowym. Zwrócono uwagę na występujące obecn[...]
EN This paper presents a method of the car engine efficiency analysis which is different from that can be found in literature. The efficiency of the vehicle was analyzed both in terms of the engine thermal efficiency and losses resulting from hydraulic resistance in the inlet and exhaust system of the [...]
7
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 651--655
PL W artykule pokazano miejsca występowania strat w silniku spalinowym. Przedstawiono metody odzysku energii odpadowej. Zwrócono uwagę na problem z wykorzystaniem jej w całości na potrzeby podzespołów silnikowych czy pojazdu. Autorzy pracy zaproponowali odzysk ciepła traconego w celu pokrycia zapotrzeb[...]
EN The article shows the location of losses in the internal combustion engine. In article were presented the methods of waste energy recovery. It was pointed out the problem of total use of energy recovered for the engine or vehicle components needs. Therefore, authors proposed the recovery of heat los[...]
8
63%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 5 989--992
PL Przedstawiono wyniki badań doświadczalnych kuli wypełnionej parafiną i metalowymi wiórami. Jako materiał modyfikujący zastosowano stal i aluminium. Przygotowano i przebadano po 3 próbki dla każdego z metali oraz jedną zawierającą czystą parafinę. Badania wykazały skrócenie czasu chłodzenia o kilkana[...]
EN Steel and Al chips were added to solid paraffin (metal contents up to 10.2% and 8.2% by mass, resp.). The composite matrix was melted at 70°C and cooled down to 40°C on icewater bath to det. the cooling course and time. The addn. of metals resulted in increasing the cooling rate and decreasing the c[...]
9
51%
Instal
2015 nr 11 27--31, 39
PL W pracy opisano różne metody i techniki akumulacji energii stosowane obecnie i możliwe do zastosowania. Wskazano na ich wady, zalety oraz zakresy osiąganych parametrów technicznych. Dokonano porównania parametrów technicznych i ekonomicznych różnych technik akumulacji energii oraz wskazano na techni[...]
EN The paper describes the various methods and techniques of energy storage currently used and that may be applicable. Their disadvantages, advantages and ranges achieved technical parameters were shown. A comparison of technical and economic parameters of different energy storage techniques was made a[...]
10
51%
Instal
2015 nr 10 21--25
PL W pracy opisano różne metody i techniki akumulacji energii stosowane obecnie i możliwe do zastosowania w przyszłości. Wskazano na ich wady, zalety oraz zakresy osiąganych parametrów technicznych. Dokonano porównania parametrów technicznych i ekonomicznych różnych technik akumulacji energii oraz wska[...]
EN The paper describes the various methods and techniques of energy storage currently used and that may be applicable in the future. Their disadvantages, advantages and ranges achieved technical parameters were shown. A comparison of technical and economic parameters of different energy storage techniq[...]
11
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 619--626, CD
PL W pracy przedstawiono algorytm obliczeniowy generatora termoelektrycznego do zastosowania w układzie wydechowym silnika samochodowego. W celu sprawdzenia poprawności metody obliczeniowej pokazano jej przydatność na wybranym przykładzie silnika spalinowego. Do obliczeń wykorzystano silnik marki BMW, [...]
EN This paper presents a calculation algorithm for a thermoelectric generator fitted in the exhaust system of a combustion engine. The viability of the presented calculation method was verified on an actual combustion engine. The calculations were performed for a BMW engine, and the generator design wa[...]
12
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2018 R. 94, nr 4 152--156
PL W artykule opisano sposób i kryteria doboru turbin wiatrowych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU). Przedstawiono metodę doboru turbin do systemu, uwzględniającą charakterystykę mocy, warunki klimatyczne oraz potrzeby grzewcze budynku. Pokazano charakterystyki mocy i współczynniki [...]
EN The article describes the method and criteria of selecting wind turbines used to heat domestic hot water (DHW). The authors describe a method of choosing turbines based on power characteristics, climatic conditions and heating demands of a building. Power characteristics are described together with [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last